NOVICE SOS

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 1/1

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

OBJAVA: Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS 2021 – 2024 1/2

SOS vas obvešča, da je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-210127101634/

ROK ZA PRIJAVO: 1. 3. 2021 do 23.59

Kontakt:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za investicije

Sabina Čamernik, Telefon: 01 478 46 84 in

Janja Smrke Šikovc, Telefon: 01 478 46 25

E-pošta: gp.mizs@gov.si

Informacije v zvezi z vsebino razpisa so na voljo na elektronskem naslovu gp.mizs@gov.si,  pri tem v naslov zadeve vpišite: RAZPIS 2021-2024-vprašanja.

Informacije v zvezi z delovanjem aplikacije so dostopne na elektronskem naslovu ivdos.mizs@gov.si.

S spremembo odloka uslišan tudi apel SOS glede nujnega varstva otrok 1/3

Skupnost občin Slovenije je prejela več pobud po ukrepanju v zvezi s strani Vlade RS izdanem Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21). In sicer je bila težava v določilu, da v t. im. črnih statističnih regijah velja, da je zagotovljeno varstvo otrok in šolanje na daljavo učencev, katerih starši ne morejo ostati doma. To v skladu z določili velja za tiste, kjer sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture v skladu s 4. členom Zakona o kritični infrastrukturi, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, Slovenske vojske in Policije.

Pomeni, da v črnih statističnih regijah starši, ki niso zaposleni v sektorju kritične infrastrukture ali v odloku naštetih institucijah, niso mogli koristiti nujnega varstva otrok.

Zato je SOS dne 1. 2. 2021 na Vlado RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovila apel k pristopu nujne spremembe določila, in sicer, da se varstvo otrok v t. im. črnih regijah omogoči vsem tistim staršem, katerih delo je z vidika delovnega procesa nujno in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Torej, da se vzpostavi način kot je veljal pred sprejemom tega odloka.

V skladu s spremembo omenjenega Odloka se od torka, 9. februarja 2021, v vseh osnovnih šolah v Republiki Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo za učenke in učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v prostorih šole, prav tako se odpirajo vrtci po celotni državi.

S tem je bil uslišan tudi apel SOS, da se omogoči varstvo otrok v vseh regijah za vse starše.

Na spletnem izobraževanju osvetlili trženjski potencial Facebooka in Instagrama za javni sektor 1/4

V četrtek, 4. februarja je potekalo spletno izobraževanje z naslovom Osnovne uporabe Facebooka in Instagrama: potencial za komuniciranje v javnem sektorju. Na izobraževanju smo se posvetili trženjskemu potencialu obeh platform za javni sektor in pravemu načinu komunikacije z uporabniki teh platform za občine in javne zavode občin. Na izobraževanju smo se podrobneje spoznali z obema platformama in algoritmom, ki ga uporabljata. Nato smo se posvetili pripravi vsebin za objavo in načinom za izboljšanje rezultatov. V tretjem delu smo izvedeli kako si zastaviti osnovno strategijo upravljanja s Facebookom in Instagramom in kako si lahko pomagamo z analizami v ozadju platform. Na koncu je bila predavateljica Eva Roškar, izkušena strokovnjakinja za digitalni, vsebinski marketing in družbene medije pri podjetju Kraft & Werk, slušateljem na voljo za vprašanja in odgovore.

Občine bodo usmeritve v odlokih izbrale same 1/5

V četrtek, 4.2.2021 je potekalo enajsto spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Prisotni na srečanju so razpravljali o podrobnih usmeritvah odloka, ki jih je treba preveriti še z drugimi zakonodajnimi predpisi, uporabi ustrezne terminologije in uskladitvi usmeritev, kjer se posega na področja drugih resorjev (npr. kulturna dediščina). Izpostavili so dejstvo, da bodo občine iz nabora podanih usmeritev za odlok same izbrale tiste usmeritve, ki so merodajne za njihovo predmetno območje odloka.

V drugem delu srečanja so članice in članice izpostavile potrebo po dvigu ozaveščenosti glede skladno urejenega slovenskega prostora. Razpravljali so o različnih načinih informiranja širše javnosti.

29.1. - 16.2. / POZIV ZA IZKAZ INTERESA ZA SODELOVANJE V MREŽI KOMUNIKATORJEV V OBČINAH IN OBČINSKIH JAVNIH ZAVODIH 1/6

Skupnost občin Slovenije je na svoji 12. seji Predsedstva SOS, dne 27. 1. 2021 sprejela sklep, da se znotraj organizacije oblikuje Mreža komunikatorjev v občinah in občinskih javnih zavodih.

Odločitev je bila sprejeta na podlagi pobud zaposlenih v občinah članicah in zaznane potrebe po medsebojni izmenjavi izkušenj z drugimi komunikatorji v občinah in občinskih javnih zavodih ter nadgradnji kompetenc kadra, ki je dejaven na tem področju.

CILJI:

Cilj ustanovitve mreže komunikatorjev v občinah in javnih zavodih je predvsem, ne pa izključno:

dvig kompetenc komunikatorjev v občinah in javnih zavodih,

oblikovanje programa izobraževanj za začetnike in bolj izkušene, glede na želje in potrebe zaposlenih,

nabor dobrih praks komuniciranja,

izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– in posledično boljša odzivnosti in bolj sodobni pristopi občin članic SOS, ko gre za stike z javnostmi, predvsem z mediji.

KOMU JE MREŽA NAMENJENA:

Strokovni sodelavci občin, ki opravljajo delovne naloge stikov z javnostmi, direktorji občinskih uprav in županje/župani, ki stike z javnostmi vršijo sami in so zainteresirani za nadgradnjo kompetenc na tem področju.

V mrežo se lahko tudi vključi osebje javnih zavodov občin, ki te naloge opravlja za javni zavod.

PRINCIP DELA:

Po zaključenem zbiranju interesa za članstvo v mreži bo sledil sklic prvega sestanka, na katerem se bo poleg zgoraj naštetih predvidenih aktivnosti opredelilo specifične potrebe po nadgrajevanju znanja in veščin občinskih komunikatorjev v tekočem letu.

Želja SOS je ustvariti tak način dela znotraj mreže, da se bo sestajala npr. 1 X mesečno v obliki platforme za vzajemno učenje, SOS pa bo nudil digitalno orodje in strokovno podporo delovanju mreže.

Delo znotraj mreže ne bo strogo formalizirano, prav tako pa se bodo način dela in aktivnosti mreže prilagodile željam in potrebam njenih članic in članov.

POZIV ZA IZKAZ INTERESA:

Strokovni sodelavci občin, ki opravljajo delovne naloge stikov z javnostmi, direktorji občinskih uprav in županje/župani, ki stike z javnostmi vršijo sami in so zainteresirani za nadgradnjo kompetenc na tem področju, osebje javnih zavodov občin, ki te naloge opravljajo za javni zavod ali drugi zainteresirani zaposleni v občinskih upravah in javnih zavodih občin, ki jih delo na področju stikov z javnostmi zanima, lahko izkažejo interes za sodelovanje z oddajo spletne IZJAVE O PRISTOPU K MREŽI.

Izpolnjeno izjavo lahko pošljete na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, do 9. 2. 2021. Po preteku tega datuma bomo v kratkem organizirali prvo srečanje mreže.

 

ZAKONODAJA

V javni obravnavi Predlog ZVO-2 2/2

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki se nahaja na tej povezavi.

Osnutek novega zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu. Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se skozi šestnajstletno izvajanje zakona pokazale kot dobre, hkrati pa uvaja nove rešitve:

 • neodgovorno ravnanje z odpadki.
 • na novo celovito urejeno ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti.
 • Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komisije.
 • Pomembna je tudi bolj jasna in pregledna ureditev ključnih upravnih postopkov in sicer predhodnega postopka, postopka presoje vplivov na okolje, postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, postopka ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo in postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi dosedanje prakse je tem okviru urejena tudi pravica javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.

Morebitne pripombe in predlogi se lahko posredujejo do torka 9. februarja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 2/3

Vlada RS je Državnemu zboru RS predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E).

Bistvene spremembe in dopolnitve predloga so:

 • uskladitev neprofitne najemnine – uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra, postopno v triletnem obdobju;
 • prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine;
 • izvajanje javnega najema stanovanj;
 • obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej;
 • znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje;
 • skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe;
 • omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov;
 • predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji;
 • razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje vašega mnenja na predlog zakona najkasneje do torka, 9. 2. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih 2/4

V državnozborsko proceduro je bila s strani poslank in poslancev vložena novela Zakona o vrtcih. Predlog zakona prinaša novo rešitev in sicer: financiranje zasebnih vrtcev se v večji meri, kot do sedaj, prepušča v odločanje občinam, saj zakon omogoča, da občina zasebnega vrtca ne financira, če ima v javnih vrtcih dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec.

 

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

 

Vaše morebitne predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka, 2. 3. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 2/5

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3/1

Skupnost občin Slovenije si že dalj časa prizadeva za ureditev področja odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, SOS pa je bila tudi povabljena k sodelovanju v Delovni skupini za pripravo ukrepov na področju obremenitve premoženja, dediščin in daril, ki jo je ustanovil minister za finance. Da bomo lahko v sklopu delovne skupine prispevali k pripravi ustreznih rešitev s ciljem izboljšanja davčnega sistema tako z vidika davčnih zavezancev kot tudi z vidika javnega interesa, se obračamo na vas z vprašanji vezanimi na Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Zanima nas:

 1. Ali rešitve na področju odmere NUSZ izvajate sami ali imate zunanjega izvajalca ? Če je zunanji, kdo je to?
 2. Ali NUSZ odmerjate tudi za nepozidana stavbna zemljišča?
 3. Ali za odmero NUSZ uporabljate podatke iz GURS (REN) ali uporabljate lastne podatke?
 4. Ali nam lahko posredujete vaš Odlok o NUSZ?

Prijazno vas vabimo k sodelovanju in naprošamo za odgovore na vprašanja, ki nam jih lahko posredujete do srede, 10. 2. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Sanacija objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja 3/2

Na nas se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem:

“Občina je izdelala projektno dokumentacijo za sanacijo stanovanjskega oz. gospodarskega objekta v lasti fizične osebe. Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč je po dolgih letih sanacijo podprl. Občina mora za poseg v prostor – sanacijo zahtevanih del, pridobiti gradbeno dovoljenje, katerega pa Upravna enota ne izda, ker občina ni lastnik zemljišča z objektom, ki se bo saniralo.”

 • Občino zanima ali ste se že srečali s podobno situacijo in kako ste ravnali.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje. Odgovore nam lahko posredujete do srede, 17. 2. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Financiranje namestitev v nadomestni obliki bivanja za osebe z duševno motnjo 3/3

Občan občine članice je bil zaradi psihičnih težav hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici. Psihične težave izvirajo iz družinskega okolja, zato se oseba ne želi vrniti nazaj k družini. Želi se osamosvojiti, nima pa materialnih pogojev za samostojno življenje. Nima stanovanja in niti ne zadostnih dohodkov. Občan se je ob pomoči zdravnikov iz psihiatrične bolnice z vlogo za sofinanciranje bivanja v stanovanjski skupnosti obrnil na občino. Alternativna rešitev za pomoč takim osebam je nastanitev v stanovanjsko skupnost, ki jo v primeru dotične občine članice nudi nevladna organizacija. Problem je, ker občina nima zakonske obveze za sofinanciranje take namestitve. Ker bi občina želela izvedeti prakso drugih občin v podobnih primerih smo občine članice prosili za odgovore na naslednja vprašanja:

 • kako občine rešujejo take/podobne primere
 • ali imate v vaši občini sprejet pravilnik za odločanje v takšnih primerih
 • kako je z določitvijo višine sofinanciranja – kdo izda odločbo (občina ali CSD)

V dokumentu tukaj lahko najdete zbrane odgovore do 5. 2. 2021.

Lestvica za določitev odstotka oprostitve najemnine za poslovne stavbe 3/4

V Uradnem listu RS, št. 200/2020 je bil objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki v drugem odstavku 6. člena opredeljuje merila, kot podlago za oprostitev plačila najemnine najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Tako morajo najemniki izkazati upravičenost za oprostitev najemnine v celoti ali deloma, nakar je potrebna sklenitev aneksa k najemnim pogodbam. Priloga 1 k Pravilniku je vloga, ki jo izpolni upravičenec, h kateri priloži zahtevano dokumentacijo z izjavo iz Priloge 2. Za določitev odstotka oprostitve najemnine je potrebno pripraviti ustrezno lestvico.

Občine članice smo povprašali ali je katera sprejela podrobnejša merila oziroma lestvico oprostitev v odstotkih, glede na določena merila iz Pravilnika. Prosili smo za posredovanje lestvice.

Za odgovore smo občine članice prosili do 28. 1. 20121. Zbrane odgovore lahko najdete tukaj. 

Izvajanje vpisa otrok v osnovno šolo 3/5

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za prejem prakse občin glede izvajanja vpisa otrok v osnovno šolo, za namen podpore pri oblikovanju stališča.

In sicer je občino zanimalo:

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (v nadaljevanju: Uredba), v sedmem odstavku 6. člena določa, da lahko ustanovitelj šole najmanj tri mesece pred vpisom določi in sporoči šoli podrobnejše pogoje za izdajo soglasja za prepis.

Kot občino ustanoviteljico javnih zavodov na območju občine zanima praksa drugih občin, ali so zaradi večjega pojava prepisov med šolami znotraj občine, kar za posledico prinaša, da so otroci vključeni v drugo šolo, kot bi bili sicer, glede na šolski okoliš, ter na usip vpisa v okoliških šolah, zaradi tendence vpisa v večjo šolo, pristopili k regulaciji prepisov na način, kot to določa Uredba.

Občino je zanimalo na kakšen način ste občine določile podrobnejše pogoje in kakšni so ti pogoji (taksativna navedba pogojev).

Prejete odgovore si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

10.2. / KAKO IZVESTI JAVNE RAZPISE 2021? 4/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) vabimo na posvet KAKO IZVESTI JAVNE RAZPISE 2021? Posvet bo potekal 10. 2. 2021 ob 12.00, v spletnem okolju Zoom.

Pandemija Covida-19 je v 2020 precej zarezala v izvajanje občinskih projektov. Izboljšanja ni pričakovati vsaj še prve polovice 2021. Ob tem je PKP6 občinam omogočil, da lahko v letu 2020 v celoti izplačajo vsa projektna sredstva, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti. V občinah, ki so izkoristile to možnost, se bodo torej nekatere že plačane aktivnosti izvajale šele v 2021. Zaradi vsega naštetega je vsebino razpisov potrebno prilagoditi.

Da bi vam pri tem pomagali, Skupnost občin Slovenije in Center nevladnih organizacij CNVOS soorganizirata posvet z naslednjim programom:

12:00 – 12:30 Predstavitev korakov za spremembo/prilagoditev razpise v 2021
12:30 – 13:30 Odgovori na konkretna vprašanja v zvezi z razpisi 2021
13:30 – 13:40 Odmor
13:40 – 14:40 Odgovori na konkretna vprašanja v zvezi z razpisi 2021
14:40 – 15:00 Morebitna druga vprašanja v zvezi z razpisi in zaključek posveta

Da bo posvet kar se da praktičen, bosta SOS in CNVOS zbrala vsa vprašanja, ki sta jih že prejela v zvezi z razpisi 2021 in nanje še enkrat odgovorila na srečanju.

Tudi vas prosimo, da svoja vprašanja vpišete v za to namenjen prostor na prijavnici. Na ta način boste dobili bolj celovit odgovor, seveda pa boste vprašanja lahko postavljali tudi med samim posvetom.

Posvet bodo izvedle Tina Divjak, vodja zagovorništva CNVOS ter Monika Kostanjevec in Petra Cilenšek, pravni svetovalki CNVOS.

11.2. / OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI 4/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI. Izobraževanje bo potekalo 11. 2. 2021 od 10.00 do 12.30 preko spletne platforme Zoom. 

Ocenjevanje delovne uspešnosti (redne ali letne) bi lahko opisali kot enega osrednjih elementov upravljanja s človeškimi viri, ki ima večplasten vpliv. Ocenjena delovna uspešnost v poslovnih sredinah najpogosteje predstavlja podlago za stimulativno nagrajevanje in napredovanje. Dobro in realno ocenjevanje je pomembno, saj s tem zaposlenim dajemo povratno informacijo, jih bodisi pohvalimo za dobro delo bodisi opozorimo na najpogostejše napake pri delu, morda tudi oboje.

Izvajanje razgovora o (redni ali letni) delovni uspešnosti se v formalni obliki izvede vsaj enkrat letno. Preverjanje uresničevanja dogovorjenega in podajanje razvojne povratne informacije pa je nenehen proces, ki se nikoli ne zaključi. Zato je pogovore potrebno dobro organizirati, saj so priložnost za samorefleksijo o delu in orientaciji za nadaljnje delo ter sredstvo za motiviranje in razvoj sodelavcev.

Na izobraževanju bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kako pripravite sebe in sodelavca na pogovor o (redni ali letni) delovni uspešnosti?
 • Kako se psihološko in mentalno pripravim pred razgovorom?
 • Katere učinkovite komunikacijske veščine za izvajanje pogovorov o (redni ali letni) delovni uspešnosti potrebujem?
 • Kako pravilno ravnati v nenavadnih situacijah, ki se lahko pojavijo med pogovorom s sodelavcem?
 • Kaj je to aktivno poslušanje in zakaj je pomembna kompetenca vodenja?
 • Kako posredovati povratno informacijo?
 • Kako doseči dogovor o ciljih in aktivnostih za doseganje ciljev?

Predaval bo Marko Kostelec, je univerzitetni diplomirani socialni delavec, z več kot 15 letno prakso vodenja različnih ekip in opravljanja funkcije direktorja za razvoj in selekcijo kadrov v uspešnem slovenskem IT podjetju. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga.

Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You in je v procesu pridobivanja uradnega statusa POY trenerja in člana POY Akademije.

17.2. / Predstavitev novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) 4/3

Dne 17. 11. 2020 je pričela veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki prinaša pomembnejše spremembe na področju prepovedi in omejitev sprejemanja daril, lobiranja, poročanja premoženjskega stanja, omejitev poslovanja in nasprotja interesov.

Z namenom predstavitve sprememb po posameznih institutih in zakonitega ter pravilnega ravnanja na podlagi sprememb in dopolnitev zakona, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije organizira spletni seminar za zaposlene in funkcionarje na občinah, ki bo potekal v sredo, 17. februarja 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom. Vabilo najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da vaša morebitna vprašanja posredujete najkasneje do 9. 2. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si, saj bi jih želeli predhodno posredovati predavateljici.

24.2. / Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 4/4

V imenu Skupnosti občin Slovenije in Focusa, društva za sonaraven razvoj vas vljudno vabimo na delavnico ‘’Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta’’. Dogodek bo izveden v okviru projekta LIFE Unify in bo potekal 24. februarja preko aplikacije Zoom med 10. in 12. uro.

Na dogodku bomo predstavili vlogo občin pri izvajanju NEPN. Odgovoriti bomo poskušali na tri ključna vprašanja: zakaj je NEPN tako pomemben, zakaj ga je pomembno izvajati ter kakšna je pri tem vloga občin in drugih lokalnih akterjev? Ker bodo za pravičen prehod v zeleno družbo in gospodarstvo na lokalni ravni potrebne številne investicije, bomo naslovili tudi vlogo EU sredstev. Zanimalo nas bo, kako lahko ta sredstva občinam pomagajo pri učinkovitejšem izvajanju ukrepov.

Želimo si čim širše razprave med različnimi akterji, zato bomo veseli vaše udeležbe na dogodku. Število mest na dogodku je omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite preko naslednjega obrazca.

Celoten program dogodka je dostopen tukaj.

Kontakt za dodatne informacije: Taj Zavodnik, taj@focus.si, 01 515 40 80

 

2.3. / NOVE POSEBNE GRADBENE UZANCE 2020 – VSE, KAR MORATE VEDETI 4/5

Decembra 2020 so bile sprejete nove Posebne gradbene uzance (PGU 2020), ki so prenovile predpis, ki je veljal od leta 1977. Ker so PGU 2020 pomemben pravni vir v gradbenem pravu, ki rešuje bistveno več praktičnih vprašanj, kakor zakonodaja iz tega področja, je pomembno, da zaposleni na občinah, ki sodelujejo pri sestavi razpisnih dokumentacij ter izvedbi gradbenih projektov, dobro poznajo vsebino novih PGU 2020.

Predmetno izobraževanje je zasnovano tako, da novih PGU 2020 ne predstavi teoretično, temveč s pomočjo konkretnih odgovorov na vprašanja, ki se zastavljajo vsakemu naročniku na občini, kot na primer:

 • ali se nam splača izključiti PGU in če ja, katere konkretne določbe?
 • katere določbe PGU lahko za občino predstavljajo potencialno breme?
 • kako konkretno zapisati dikcije, ki bodo občini omogočile, da se izognejo prevelikim bremenom dodatnih plačil?
 • kako izvesti javno naročilo, da bo tveganje za nespoštovanje roka in dodatna plačila čim manjša?
 • itd…

Izobraževanje ima veliko dodano vrednost v tem, da na njem ni teoretičnih izhodišč in predstavljanja teksta predpisa, temveč izlušči samo bistvo, ki je pomembno za zaposlene na občinah, brez nepotrebne pravne navlake.

Webinar bosta izvedli priznani odvetnici iz področja gradbenega prava, mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil, ki sta sodelovali tudi v delovni skupini za prenovo PGU 2020 in ki bosta lahko iz prve roke opozorili na vse detajle, na katere morajo biti pozorni zaposleni na občinah.

Vljudno vabljeni!

3.3. / NADZOR OBČINSKIH INŠPEKTORJEV NAD ENOSTAVNIMI OBJEKTI 4/6

V času od uveljavitve nove gradbene zakonodaje se občinski inšpektorji na terenu srečujejo s problematiko nadzora nad enostavnimi objekti.

Na podlagi težav, s katerimi se srečujete pri nadzoru nad enostavnimi objekti , smo za vas pripravili webinar, na katerem vam bomo na praktičnih primerih predstavili primere postopkov v praksi.

Webinar bo sestavljen iz dveh delov in sicer:

Prvi del :

Stanje v prostoru v času veljave Zakona o garditvi objektov (v nadaljavnju: ZGO-1) s spremembami , ki je veljal od leta 2003 do leta 2018

Občinska prosotrska zakonodaja v času veljave ZGO-1 (OPN, PUP, Odloki,…..)

– Gradnja na kmetijskih in gozdnih zemljiščih

Gradnja začasnih objektov, oglaševalnih in usmerjevalnih tabli, čebeljakov,…

Podzakonski akti v času veljavnosti ZGO-1

 1.  a) Tehnična smernica TSG-V-006 2018 (razvrščanje objektov )
 2. b) Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
 3. c) Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.list RS, št. 18/2013, 24/2013,26/2013)

Standard SIST ISO 9836 definicija pojmov in pravilna uporaba, poudarek na indikatorju zazidana površina ( koristna površina                           namesto neto ali uporabna površina) – Načela računanja (primeri izračuna zazidanih površin; razlika med izračunom zazidane                           površine in faktorja zazidanosti)

Drugi del :

Predstavitev stanja v prostoru (splošno glede ne veljavno zakonodajo osnovno po ZUREP)

– Določila novega gradbenga zakona ( v nadlajvanju GZ-1)

Definicije objektov (enostavni, nezahtevani, manjzahtevni in zahtevni )

– stanje v prostoru glede na določila GZ-1

– Pristojsnosti občinskih inšpektorjev

Uporaba Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost ( UR.list, RS št. 37/2018)

– vprašanja

4.3. / UPRAVNO POSLOVANJE 4/7

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom Upravno poslovanje, na katerem bomo osvežili pravila upravnega poslovanja, predstavili novosti Uredbe o upravnem poslovanju ter povezali teoretična navodila s praktičnimi primeri, ki bo potekal v četrtek, 4. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom

Na seminarju bo predavala strokovnjakinja na področju upravnega poslovanja dr. Bojana Zadravec iz Ministrstva za javno upravo.

Več o programu seminarja najdete v vabilu TUKAJ.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja, na katera vam bo predavateljica odgovorila na seminarju.

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

VLADA

54. in 55. redna seja 5/1

54. redna seja

Sklep o sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19

Vlada je sprejela sklep o sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19. Vlada Republike Slovenije s tem sklepom uresničuje 126. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), s katerim so zagotovljena finančna sredstva za vseh 1301 teritorialnih prostovoljnih gasilskih društev v višini 3.440.000,00 evrov. Sredstva se bodo zagotovila iz sredstev rezerv.

Vlada soglašala s predlogom amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi

Omenjeni amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi se nanaša na upravljanje nepremičnin na območju mejnih prehodov; in sicer določa, da v obdobju do 1. januarja 2022 Ministrstvo za notranje zadeve postopno postane upravljavec nepremičnin na območju mejnih prehodov, razen  nepremičnin, ki imajo status infrastrukture po drugih predpisih, in nepremičnin, ki so nujne za opravljanje javnih nalog, povezanih s to infrastrukturo.

55. redna seja

Sprememba uredbe o prizadevanju za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (Evropske Unije – EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Uredba se spreminja v delu ustvarjenega presežka dodeljenih letnih emisij v sektorjih, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami. 

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021

Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 sestavljajo:

Program prodaje nepremičnin, ki predvideva skupno 133 poslov; Program menjave nepremičnin predvideva izvedbo 16 poslov menjav; Program neodplačnih prenosov na občine po 24. členu ZGGLRS vključuje 8 poslov, skupno 40 zemljišč). Skupna površina zemljišč, ki se bodo neodplačno prenesla na občine, znaša 55,27 ha (od tega znaša površina gozda 34,19 ha ter površina kmetijskih in ostalih površin, ki jih prenaša SKZG, 21,08 ha) in je po podatkih GURS ocenjena na 237.718,00 evrov (od tega znaša ocenjena vrednost gozda 97.865,00 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 139.853,00 evrov).

Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 načrtovana izvedba 157 poslov v skupni vrednosti (na podlagi predlagane cene) 6.796.486,41 evrov, od tega znaša vrednost gozda (na podlagi predlagane cene) 5.668.243,84 evrov.

Stališče vlade do mnenja Državnega sveta k predlogu Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva

Vlada je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) in ga pošlje Državnemu zboru.

V nadaljevanju je Vlada sprejela naslednji odgovor na predlog Državnega sveta: glede ugotovitve Državnega sveta, da bo javni zavod, če z zemljišči, ki jih že ima v uporabi, ne bo dosegal kvote zemljišč, dodatna zemljišča lahko pridobil iz zemljišč v lasti Republike Slovenije, na katerih ni vzpostavljenega zakupnega razmerja, Vlada pojasnjuje, da bo javni zavod zemljišča do kvote lahko pridobil iz zemljišč v lasti Republike Slovenije, če ne bo dosegal kvote zemljišč z zemljišči, ki jih ima na dan uveljavitve zakona v uporabi na podlagi sklenjene pogodbe (pogodba o zakupu, pogodba o dopustitvi izvajanja javnega izobraževalnega programa s področja gozdarstva, koncesijska pogodba za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije za izobraževalne namene), in zemljišči, ki so po dejanski rabi kmetijska oziroma gozdna in jih ima v lasti. Javni zavod bo lahko pridobil le tista kmetijska zemljišča, na katerih ni vzpostavljenega zakupnega razmerja.

Vlada je s problematiko prenosa lastništva kmetijsko gozdarskih zavodov po Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije seznanjena in pobudo Državnega sveta in KGZS, da se zadevna problematika čim prej uredi, podpira. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v ta namen ustanovilo tudi delovno skupino, ki operativno rešuje omenjeno problematiko.

Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembami in dopolnitvami odloka je odpravljena omejitev zbiranja v vrtcih  in osnovnih šolah za učence od 1. do 3. razreda, ne glede na statistično regijo. Prav tako izjeme, določene v 5. in 9. točki. odstavka 1. člena, ki se nanašajo na študente, niso več vezane na statistične regije. To pomeni, da so v višjih strokovnih šolah ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih dovoljene laboratorijske vaje in individualni pouk.

Določene je tudi nova izjema v glasbenih šolah in umetniških gimnazijah glasbene in plesne smeri, in sicer  izvajanje individualnega pouka (3. in 4. točka prvega odstavka 1. člena). Dijakom, ki se udeležujejo individualnega pouka, je omogočeno bivanje v dijaških domovih.

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati se začnejo 6. februarja 2021, odlok pa velja do 12. februarja 2021.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na današnji seji je vlada podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi se ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz veljavnega odloka do 12. februarja 2021, pri čemer se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije v vseh statističnih regijah.

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije dne 30. januarja 2021 prepovedala obratovanja vseh žičniških naprav za prevoz oseb v črnih statističnih regijah, z izjemami nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu, dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ in se tudi s tem predlogom odloka ne spreminjajo.      

Stališče vlade do mnenja Državnega sveta k predlogu Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva

Vlada je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) in ga pošlje Državnemu zboru.

Državni svet je na seji 20. januarja 2021 obravnaval predlog ZZIRDKG in ga podpira. V zvezi s problematiko dvajsetletnega neizvajanja prenosa lastništva kmetijsko gozdarskih zavodov, čeprav to ureja Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, je KGZS pozvala, da se to čim prej uredi in sledi zakonski ureditvi. Državni svet je prizadevanja KGZS za čimprejšnjo ureditev zadevne problematike podprl.

V nadaljevanju je Vlada sprejela naslednji odgovor na predlog Državnega sveta: glede ugotovitve Državnega sveta, da bo javni zavod, če z zemljišči, ki jih že ima v uporabi, ne bo dosegal kvote zemljišč, dodatna zemljišča lahko pridobil iz zemljišč v lasti Republike Slovenije, na katerih ni vzpostavljenega zakupnega razmerja, Vlada pojasnjuje, da bo javni zavod zemljišča do kvote lahko pridobil iz zemljišč v lasti Republike Slovenije, če ne bo dosegal kvote zemljišč z zemljišči, ki jih ima na dan uveljavitve zakona v uporabi na podlagi sklenjene pogodbe (pogodba o zakupu, pogodba o dopustitvi izvajanja javnega izobraževalnega programa s področja gozdarstva, koncesijska pogodba za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije za izobraževalne namene), in zemljišči, ki so po dejanski rabi kmetijska oziroma gozdna in jih ima v lasti. Javni zavod bo lahko pridobil le tista kmetijska zemljišča, na katerih ni vzpostavljenega zakupnega razmerja.

Vlada je s problematiko prenosa lastništva kmetijsko gozdarskih zavodov po Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije seznanjena in pobudo Državnega sveta in KGZS, da se zadevna problematika čim prej uredi, podpira. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v ta namen ustanovilo tudi delovno skupino, ki operativno rešuje omenjeno problematiko.

Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembami in dopolnitvami odloka je odpravljena omejitev zbiranja v vrtcih  in osnovnih šolah za učence od 1. do 3. razreda, ne glede na statistično regijo. Prav tako izjeme, določene v 5. in 9. točki. odstavka 1. člena, ki se nanašajo na študente, niso več vezane na statistične regije. To pomeni, da so v višjih strokovnih šolah ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih dovoljene laboratorijske vaje in individualni pouk.

Določene je tudi nova izjema v glasbenih šolah in umetniških gimnazijah glasbene in plesne smeri, in sicer  izvajanje individualnega pouka (3. in 4. točka prvega odstavka 1. člena). Dijakom, ki se udeležujejo individualnega pouka, je omogočeno bivanje v dijaških domovih.

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati se začnejo 6. februarja 2021, odlok pa velja do 12. februarja 2021.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 

Vlada je podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi se ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz veljavnega odloka do 12. februarja 2021, pri čemer se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije v vseh statističnih regijah.

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije dne 30. januarja 2021 prepovedala obratovanja vseh žičniških naprav za prevoz oseb v črnih statističnih regijah, z izjemami nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu, dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ in se tudi s tem predlogom odloka ne spreminjajo.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Mednarodni javni poziv k raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva 6/1

V okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound zbirajo raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar je na voljo 5 milijonov evrov.

Z mednarodnim javnim pozivom zbirajo raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

 1. trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
 2. podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
 3. ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom ter spletno povezavo do orodja za oddajo raziskovalnih predlogov in do foruma za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov je objavljen na spletni strani https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-call.

Rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Služba za razvoj in prenos znanja, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 6/2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

NOVICE DRUGIH

Anketa o programu URBACT: potrebujemo vaš odziv! 7/1

Sekretariat URBACT in nacionalne točke vabimo k izpolnjevanju nove različice vprašalnika o programu URBACT. Z vprašalnikom želimo preveriti, kako dobro je v različnih evropskih državah poznavanje programa URBACT, kakšna je njegova vidnost in v kolikšni meri se njegova orodja in materiali uporabljajo v praksi. S pomočjo rezultatov bomo izboljšali in okrepili aktivnosti programa na področju komunikacije, mreženja in krepitve zmogljivosti.

Do ankete lahko dostopate TUKAJ. Rok za izpolnitev ankete je podaljšan do 9. februarja 2021. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 4 minute časa. Anketa je na voljo v 22 jezikih, tudi v slovenščini. Jezik izberete desno zgoraj.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje!

ICC Tematsko srečanje na temo obnove 7/2

V okviru ICC aktivnosti je 26.1.2020 potekalo spletno tematsko srečanje na temo obnove. Udeležilo se ga je več kot 70 udeleženk in udeležencev evropskih ICC mest. Na kratko delimo naslovljene vsebine.

Dana Eleftheriadou (Evropska komisija) je pozdravila udeležence in predstavila tematsko srečanje o prenovi. Poudarjeno je bilo, da je prenova ključna prednostna naloga v izzivu inteligentnih mest (ICC) v okviru tematskega sklopa o zelenem gospodarstvu in lokalnih zelenih dogovorih. Cilj srečanja je bil predstaviti temo prenove in novega evropskega gibanja Bauhaus ter prisluhniti izkušnjam, praksam in potrebam mest ICC.

Več na povezavi:  https://skupnostobcin.si/2021/01/icc-tematsko-srecanje-na-temo-obnove/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.