NOVICE SOS

Sestanek združenj občin z MZ na temo razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost 1/1

Dne 14. 12. 2021 je potekal sestanek, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje s predstavniki združenj občin, med njimi tudi Skupnosti občin Slovenije, na temo razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost.

Namen sestanka je bil, da se predstavnikom združenj občin predstavi dve možnosti razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljevanju: Zakon). Za primarno dejavnost je v 10 letnem obdobju na podlagi Zakona namenjenih 200 mio EUR. Možnosti sta: Varianta 1: klasični postopek javnega naročila do porabe sredstev. Na razpis bi se lahko prijavile občine, ki so ustanoviteljice ali soustanoviteljice Zdravstvenega doma. Sredstva, ki se ne bodo porabila v tekočem letu, se bodo lahko prenesla v naslednje leto. Varianta 2: Finančna sredstva se razdelijo po občinah ali po regijah glede na število prebivalcev v obdobju 10 let.

Potekala je diskusija med predstavniki Ministrstva za zdravje in predstavniki združenj občin o najbolj pravični razdelitvi sredstev. Predstavniki združenj občin so podali svoje mnenje in se v večini strinjali, da je javni razpis najbolj primerna razdelitev, torej varianta 1.

Občine, ki niso soustanoviteljice ZD, nimajo pravne podlage za prijavo na razpis. Le te bi si morale ob odcepitvi na podlagi Zakona pravno formalo urediti soustanoviteljstvo. Take občine bodo lahko kandidirale na naslednjih razpisih, če si bodo uredile soustanoviteljstvo. Prvi javni razpis bo namenjen za projekte, ki so že v izdelavi oz. imajo pripravljeno vso projektno dokumentacijo in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Občina Medvode je 56. pristopnica Dogovora o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora 1/2

Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, v okviru projekta občina brez plastike za enkratno uporabo, novembra 2019 podpisala Sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah.

K prostovoljnemu dogovoru lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor). Kot 56 članica se je skupnemu cilju k zmanjševanju onesnaževanja okolja s plastiko pridružila občina Medvode.

Skupnost občin Slovenije na svoji spletni strani objavljala ažuren seznam občin, ki so pristopile k dogovoru. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih.

Pozivu k podpisu sporazuma se lahko kadarkoli pridružijo tudi druge občine, ki delijo skupna prizadevanja po zmanjševanju količine plastičnih odpadkov, ki povzročajo precejšnjo gospodarsko in okoljsko škodo.  Gradivo je objavljeno tukaj.

Analiza prihodkov in odhodkov občin s pomočjo nove aplikacije 1/3

Strokovni sodelavec Sekretariata Skupnosti občin Slovenije Miha Mohor je na spletni predstavitvi predstavil aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov, ki je plod petnajstletnega dela Sekretariata, vse od zbiranja podatkov, osveževanja do iskanja programskih rešitev.

Aplikacija omogoča prikaz odhodkov o investicijah primerljivih občin (omogočen je tudi pregled podatkov na prebivalca), o prihodkih iz posamezne kategorije primerljivih občin (kot so NUSZ, globe, turistična taksa, evropska sredstva), analizo posameznih prihodkov in odhodkov (nudi osnovo za odločitev, ali ima občina potencial za dvig posameznega prihodka ali odhodka). Posebne funkcije omogočajo enostaven prikaz proračuna za pomoč pri pripravi zaključnih računov, prikaz strukture prebivalcev in izračun stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin.
Podatki o proračunih so razdeljeni v vse tri klasifikacije (ekonomsko, funkcijsko in programsko). Delo lajša in racionalizira iskalnik po proračunskih postavkah.

Upravljanje s podatki povečuje transparentnost, preglednost in je orodje za racionalne in utemeljene odločitve. Preglednost podatkov zmanjšuje tveganja, oziroma le-ta izpostavi in omogoča argumentirane odločitve. Hiter in analitični dostop do širokega nabora podatkov, njihove primerjave in grafičnih prikazov pa ob enem olajša pripravo odgovorov na marsikatero vprašanje, ki se zastavi s strani občanov, mestnih svetnikov ali novinarjev.

Občine, ki so zamudile predstavitev in bi želele izvedeti več o aplikaciji za vizualizacijo občinskih podatkov, se lahko oglasijo na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Ob zadostnem zanimanju, bomo predstavitev ponovili.
Več informacij najdete v predstavitvi TUKAJ.

ZAKONODAJA

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti 2/1

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

Cilj zakona je urediti področje preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo tako, da bo jasno opredeljena vloga koncedenta v tem postopku, in področje prenosa večinskega deleža v pravni osebi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti tako, da bodo upoštevana stališča in navodila Ustavnega sodišča RS iz odločbe št. U-I-166/17-15 z dne 5.11.2020.

Besedilo predloga lahko preberete TUKAJ.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do ponedeljka, 27. 12. 2021 na naslov neza.jager@skupnsotobcin.si.

Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj 2/2

Vlada je na 107. redni seji izdala Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, ki ureja vse faze izvajanja javnega najema stanovanj. Uredba določa vsebine javnega razpisa, kriterije za najem stanovanj in postopek izbora, vključno s sestavo strokovne komisije za izbor. Prav tako določa vsebine javnega razpisa za oddajanje najetih stanovanj v podnajem upravičencem, prednostne kategorije prosilcev za najem stanovanj in postopek oddaje stanovanj v podnajem. Z uredbo se določita tudi način izračuna najemnine za podnajemnike in način subvencioniranja najemnine, pri čemer gre za odstop od siceršnje prakse pri stanovanjih, ki se oddajajo za neprofitno najemnino, saj se za subvencioniranje najemnine upoštevajo splošni pogoji za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine, pri čemer upravičencem ni treba izpolnjevati pogoja o uvrstitvi na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu. Uredba ureja tudi obseg zagotovljenih sredstev za kritje stroškov izvajanja javnega najema stanovanj in vsebino izvajalčevega poročila o stroških izvajanja javnega najema stanovanj, ki se uporablja kot podlaga za pridobitev predvidenih proračunskih sredstev.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je podlaga za sprejem uredbe, določa, da začne Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvajati javni najem stanovanj 1. januarja 2022.

Več si lahko preberete na TUKAJ.

Priročnik za pripravo začasnega financiranja občin 2/3

Za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo raznolikost, velja enak sistem financiranja. Občine se financirajo z lastnimi viri, ti pomenijo več kot 90 % vseh virov, transfernimi prihodki iz državnega proračuna in s sredstvi EU, lahko pa se tudi zadolžujejo. Največji del prihodkov občin zagotavljata dohodnina in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, poenostavljeno osebni in premoženjski davek, ki sta povsem primerljiva z večino drugih evropskih sistemov financiranja lokalne samouprave. Medtem ko so vsi drugi viri občin zbrani po ozemeljskem načelu, se dohodnina kot največji lastni vir občin deli po posebnem sistemu, ki temelji na solidarnosti med občinami. Delež dohodnine, ki pripada posamezni občini, se določi na podlagi izračuna primerne porabe občine. Zakon o financiranju občin ureja enak sistem financiranja za vse občine. Nemoteno financiranje občine lahko poteka le ob uresničitvi načela predhodne potrditve proračuna, kar pomeni, da ima občina sprejet proračun za naslednje leto, ki je enako koledarskemu, pred začetkom leta, za katerega se proračun sprejema.

Če občina ne sprejme proračuna v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se proračun sprejema, je potrebno uvesti začasno financiranje. Financiranje občine se torej začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Na Ministrstvu za finance so pripravili noveliran Priročnik za pripravo začasnega financiranja občin in vzorec sklepa o začasnem financiranju.

Celotno gradivo je objavljeno na TEJ POVEZAVI.

 

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030 2/4

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Besedilo predloga lahko preberete TUKAJ.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do srede, 5. 1. 2022 na naslov neza.jager@skupnsotobcin.si.

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev 2/5

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Besedilo predloga lahko preberete TUKAJ.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do ČETRTKA, 6. 1. 2022 na naslov neza.jager@skupnsotobcin.si.

Zbiranje mnenj o predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah 2/6

Vlada je Državnemu zboru predložila v obravnavo predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), prva obravnava, EPA 2379-VII.

 

Dokumenti:

Dopis Vlade_Predlog zakona o elektronskih komunikacijah

Predlog Vlade_Zakon o elektrosnkij komunikacijah_prva obravnava

Osnutek podzakonskega akta_Zakon o elektronskih komunikacijah

Osnutek_SPLOŠNI AKT o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture

Osnutek_Splošni akt o načrtu uporabe radijski ferkvenc (NURF-5)

Delovna verzija koleracijske tabele

Delovna verzija izjave o skladnosti predloga zakonskega in podzakonskega akta s pravnim redom EU

 

Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do ponedeljka, 17. januarja 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

 

Prošnja za posredovanje podatkov o višini založenih sredstev iz naslova tržnih najemnin za leto 2021 2/7

Zakon o finančni razbremenitvi občin je posegel v 121.b člen Stanovanjskega zakona, ki ureja povračilo sredstev subvencij prosilcem za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja. Gre za prosilce, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini stalnega prebivališča, a stanovanja niso uspeli pridobiti in so si zato sami na trgu poiskali ustrezno stanovanje. Med upravičence sodijo tudi prosilci, ki so vlogo za subvencijo posredovali neposredno na Center za socialno delo, ker občina ni objavila javnega razpisa več kot leto dni.

ZFRO je določil, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun v celoti in ne več do polovice, kot je to veljalo do sprejetja ZFRO. Potrebna sredstva se med letom, tako kot doslej, zalagajo iz občinskih proračunov. Določba se uporablja od 1. 1. 2021, kar pomeni, da bo državni proračun na zahtevo občin v letu 2022 povrnil celotna založena sredstva subvencij za leto 2021.

Za povračilo sredstev je potrebno na  Ministrstvo za okolje in prostor  najkasneje do 20. 1. 2022 poslati zahtevek v skupnem znesku vseh terjatev iz tega naslova z vsemi ustreznimi prilogami (za celotno leto 2021), MOP bo pripravil ustrezno pravno podlago – sklep, na podlagi ZFRO pa se bodo nakazala upravičena sredstva posamezni občini. (dopis ministrstva)

Z ZFO-1 do hitrejšega razvoja na področju informatike in bolj jasnega financiranja občin z romskimi naselji 2/8

Državni zbor je z veliko večino sprejel novelo Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki ureja sofinanciranje skupnih občinskih uprav in natančneje določa sofinanciranje občin z romskimi naselji. Zakon razširja nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna z nalogo – dodaja se področje informatike, hkrati pa tudi natančneje določa, čemu vse so lahko namenjena sredstva za sofinanciranje občin z romskim prebivalstvom. Minister Koritnik sprejete spremembe pozdravlja: »Sprejete zakonske spremembe bodo pomembno pripomogle k nadaljnjemu razvoju lokalne samouprave, saj prinašajo administrativne razbremenitve ter spodbujajo informatizacijo storitev za občane

Novela ZFO-1 uvaja pomembno novost, saj povečuje sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Z uvajanjem novih tehnologij nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej ni izvajala, zato se povečuje tudi potreba po kadrih z znanjem na tem področju. S sofinanciranjem teh kadrov, v okviru delovanja skupnih občinskih uprav, država pripomore k informacijski krepitvi občin pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce. Zaradi tega je za leto 2022 načrtovanih dodatnih 500.000 evrov iz državnega proračuna, za leto 2023 pa še dodatnih 250.000 evrov.

Novela sedaj jasno določa, da gre za sredstva, ki jih občine prejmejo kot popravek primerne porabe zato, ker imajo zaradi romskih naseljih višje stroške delovanja oziroma višje stroške, povezane z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture v občini. Ta sredstva bodo nenamenska, torej občinam ne bo treba poročati o njihovi porabi. Spremembe se med drugim nanašajo na rešitev, ki so bile vključene že v nedavno sprejeto novelo Zakona o finančni razbremenitvi občin. Ta je namreč občinam z evidentiranimi romskimi naselji kot korektiv primerne porabe dodatno zagotovil sredstva v višini 3,5 odstotka primerne porabe.

Odločitvi s 107. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane 2/9

Vlada je na 107. seji obravnavala in sprejela med drugim dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog uredbe o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil in jo objavila v Uradnem listu RS.

Uredba se spreminja in dopolnjuje zaradi:

 • popravkov sklicev na spremembe predpisov EU, ki urejajo sheme za neposredna plačila;
 • odstotka ovojnice, ki se namenja za dohodkovno podporo za mlade kmete (za plačilo za mlade kmete se za izognitev neizkoriščenim sredstvom nameni do 1,2 % ovojnice za neposredna plačila);
 • spremembe pri dodelitvi plačilnih pravic iz naslova nacionalne rezerve. V celoti se mora upoštevati priporočilo, ki izhaja iz ugotovitev revizije Evropske komisije glede upravljanja in nadzora shem pomoči na površino in ukrepov na površino, povezanih z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja;
 • posodobitve podatkov o povprečnem hektarskem pridelku ene vrste zelenjadnic in povprečnega hektarskega pridelka zelenjadnic skupaj za leto 2022.

Sprememba Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP RS) za obdobje 2014–2020 in jo objavila v Uradnem listu RS.

Uredba določa izvajanje in financiranje ukrepov za KOPOP, EK in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP RS za obdobje 2014–2020 v letu 2022.

Uredba se spreminja in dopolnjuje zaradi:

 • popravkov sklicev na spremembe in dopolnitve predpisov EU, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja;
 • uskladitve z 10. spremembo PRP RS 2014–2020;
 • ureditve izvajanja še trajajočih petletnih obveznosti ukrepov KOPOP in EK ter podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti teh ukrepov v letu 2022;
 • ureditve obdobja trajanja na novo prevzetih obveznosti za ukrepa KOPOP in EK;
 • podaljšanja roka za izvedbo usposabljanja za ukrep EK;
 • sprememb in dopolnitev prilog.

Podrobneje si lahko zgoraj navedeno zakonodajo preberete v Ur. l. RS, št. 197/2021, na tej POVEZAVI.

Državni zbor sprejel Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon 2/10

Državni zbor RS je sprejel Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Zakona, ki državljanom prinašata enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve, bosta začela veljati 31. decembra. Njuna uporaba se začne s 1. junijem, do takrat bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo predstavitve lokalnim skupnostim in drugim deležnikom.

ZUreP-3 prinaša projekten pristop pri sprejemanju prostorskih aktov. Pri državnih prostorskih načrtih (DPN) bo ustanovljena projektna skupina, tako da bo delo potekalo hkrati med vsemi strokami, postopki načrtovanja posegov v prostor in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo tekli kontinuirano, v nekaterih primerih pa tudi  vzporedno. Postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov bosta integrirana tako za državne kot za občinske prostorske akte. Ena izmed ključnih rešitev, ki jih prinaša ZUreP-3  je nadgradnja pravil za določanje in evidentiranje gradbenih parcel ter finančnih inštrumentov zemljiške politike (komunalni prispevek).

GZ-1 uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in napak se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. Nekatere ključne rešitve, ki jih prinaša GZ-1 so možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni v skladu z ZUP-om, ter njihova obravnava prek državnega oblaka e-prostor ter e-Graditev, odmera komunalnega prispevka se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ampak pred začetkom gradnje ter vzpostavlja se dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki (e-Graditev). Do vzpostavitve sistema e-Graditev se ne glede na prvi odstavek 54. člena GZ-1 gradbeno dovoljenje izda, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 54. člena GZ-1 in je plačan komunalni prispevek oziroma so na drugi zakoniti način izpolnjene investitorjeve obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka v skladu z zakonom, ki ureja prostor. Prav v zvezi s plačilom komunalnega prispevka in njegovo umaknitvijo kot enega izmed obveznih pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja so v Skupnosti občin Slovenije razočarani, ker poslanci niso upoštevali njihovega predloga glede komunalnega prispevka.

 

Pripravljavec regionalnega prostorskega plana – priporočilo občinam 2/11

MOP je z Zakonom o urejanju prostora uvedel regionalno prostorsko planiranje, s katerim želijo na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja. ZUreP-2 določa, da postopek priprave RPP vodi pripravljavec, ki je pravna oseba v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. ZUreP-2 določa tudi, da pripravljavca RPP izbere ministrstvo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Na MOP pripravljajo novelo prostorske zakonodaje (ZUreP-3), ki na področju regionalnega prostorskega planiranja pripravljavca RPP za celotno območje vsake razvojne regije izberejo občine v regiji.

Rok za pripravo in sprejem RPP pa je prestavljen na 1. 1. 2027.

Glede na navedene predlagane spremembe prostorske zakonodaje na področju regionalnega prostorskega planiranja in druge posredovane informacije MOP predlaga, da se občine na območju posamezne razvojne regije začnejo čim prej dogovarjati in usklajevati glede izbora pripravljavca RPP. Postopek priprave RPP bi morali začeti čim prej v letu 2023, kar pomeni, da je skrajni rok za izbor pripravljavca RPP konec leta 2022. (dopis ministrstva)

POVPRAŠEVANJA

Upravičenosti otroka do brezplačnega šolskega prevoza v primeru spremenjenih osebnih okoliščin 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z upravičenostjo otroka do brezplačnega šolskega prevoza v primeru spremenjenih osebnih okoliščin obrnila občina članica.

Občino članico je zanimalo kako občine rešujejo prošnje po brezplačnih šolskih vozovnicah iz dveh uradnih bivališč otroka, ki ne sodita v isti šolski okoliš. Gre za primere v družinah, kjer je prišlo do ločitve staršev, otroci bivajo nekaj dni pri mami in nekaj dni pri očetu. Gre za dve bivališči, ki nista nujno v istem šolskem okolišu.

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

VLADA RS

312. dopisna seja 4/1

Vlada Republike Slovenije je na podlagi sklepa Državnega zbora Republike Slovenije sprejela besedilo Predloga zakona o debirokratizaciji za tretjo obravnavo, ki ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Besedilo dopolnjenega predloga zakona je pripravil Strateški svet za debirokratizacijo, v njem je upoštevan amandma, ki je bil sprejet v drugi obravnavi na seji Državnega zbora Republike Slovenije in se nanaša na uvedbo registra predpisov lokalnih skupnosti.

(Vir: Vlada RS, NJ)

107. redna seja 4/2

Predlog Resolucije o nacionalnem programu za kulturo

 Vlada je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022‒2029 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku.

Resolucija celostno obravnava in povezuje vrsto različnih področij, s ciljem oblikovanja celovite in heterogene strategije na področju kulture. Resolucija prinaša izhodišča za učinkovitejše vključevanje kulture pri načrtovanju družbenega razvoja in osebne rasti slehernega posameznika, ki temeljijo na poglobljenem razumevanju javnega interesa in skupnega dobrega, sodobnih znanstvenih dognanjih ter oblikovanju spodbudnega okolja za varovanje in uresničevanje širokega nabora potencialov kulture in kulturnih vrednot.

Vlada določila predlog Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030

 Vlada Republike Slovenije je določila predlog Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ZRRIS 2030) in jo bo poslala v Državni zbor Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje. Gre za ključni strateški dokument za področje raziskav, razvoja in inovacij, ki bo osnova za oblikovanje politik, povezanih s področji družbenega, gospodarskega in trajnostnega razvoja ter družbenimi izzivi.

Uredba o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil

 Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil in jo objavi v Uradnem listu RS.

Uredba se spreminja in dopolnjuje zaradi:

 • popravkov sklicev na spremembe predpisov EU, ki urejajo sheme za neposredna plačila;
 • odstotka ovojnice, ki se namenja za dohodkovno podporo za mlade kmete (za plačilo za mlade kmete se za izognitev neizkoriščenim sredstvom nameni do 1,2 % ovojnice za neposredna plačila);
 • spremembe pri dodelitvi plačilnih pravic iz naslova nacionalne rezerve. V celoti se mora upoštevati priporočilo, ki izhaja iz ugotovitev revizije Evropske komisije glede upravljanja in nadzora shem pomoči na površino in ukrepov na površino, povezanih z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom (EKJS) in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja;
 • posodobitve podatkov o povprečnem hektarskem pridelku ene vrste zelenjadnic in povprečnega hektarskega pridelka zelenjadnic skupaj za leto 2022.

Sprememba Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

 Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP RS) za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu RS.

Uredba določa izvajanje in financiranje ukrepov za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP RS za obdobje 2014–2020 v letu 2022.

 

Vlada sprejela soglasje k predlogu amandmajev k noveli Zakona o financiranju občin  

 Predlagan je amandma, s katerim se drugi odstavek spremenjenega 20. a člena Zakona o financiranju občin (sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji) namesto na pravilnik, ki ureja razvrstitev razvojnih regij po stopnji razvitosti za posamezno programsko obdobje, sklicuje na hierarhično nadrejen zakon, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

Poleg tega je v spremenjenem 20. a členu predvidena postopnost uvajanja dodatnih sredstev, tako kot je postopnost uvajanja dodatnih sredstev določena v prehodnih določbah Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Predlagani amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o elektronskih komunikacijah

 Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o elektronskih komunikacijah in ga pošlje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem zakonodajnem postopku.

Cilj predlaganih rešitev je urediti učinkovitejšo uporabo radiofrekvenčnega spektra, spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanje varnosti omrežij in storitev vključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G pri zagotavljanju teh omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, zaščito potrošnikov in izboljšan dostop do storitev ter varovanje življenj prek dostopa do številk za komunikacije v sili. V okviru univerzalne storitve se zagotavlja prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so npr. e-Uprava, spletno bančništvo in videoklici.

Dopolnjuje se tudi peti odstavek 192. člena predloga zakona, pri čemer se ureja situacija, ko naročnik ob prekinitvi naročniške pogodbe zaradi sprememb pogodbenih pogojev na strani izvajalca storitev prejeto terminalsko opremo vrne izvajalcu storitev. Upoštevano je dejstvo, da je bil medtem ustanovljen Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki je prevzel naloge Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki je bil organ v sestavi Ministrstva za javno upravo.

 

Vlada sprejela sklepe glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave

 Z namenom preprečevanja širjenja okužb z virusom COVID-19 ter glede na trenutno epidemiološko situacijo je Vlada RS sprejela odločitev, da se v času božičnih in novoletnih praznikov, ki deloma sovpadajo tudi s šolskimi počitnicami, to je od vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021, dodatno omeji gibanje in zadrževanje javnih uslužbencev v uradnih prostorih organov državne uprave, torej v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah.

V tej zvezi je Vlada RS odločila, da organi državne uprave v času od
vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021 opravljajo samo nujne naloge, hkrati pa naložila predstojnikom organov državne uprave, da določijo nujne naloge in javne uslužbence, ki bodo v obdobju iz prejšnje točke izvajali nujne naloge, pri čemer je treba zagotoviti, da javni uslužbenci nujne naloge izvajajo kot delo na domu.

Kot nujne naloge se štejejo zlasti:

 • naloge, ki so vezane na tek procesnih rokov,
 • naloge, povezane z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • naloge v zvezi s preprečevanjem nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, za okolje, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode,
 • naloge nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in delovanja države.

Vlada Republike Slovenije priporoča predstojnikom organov državne uprave, da predlagajo javnim uslužbencem, ki ne bodo izvajali nujnih nalog, da v obdobju od
vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra  2021, izrabijo letni dopust ali drugo vrsto opravičene odsotnosti.

Javne uslužbence, ki v tem obdobju ne bodo izrabili letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti, se napoti na čakanje na delo doma s pravico do nadomestila plače, kot jo določa zakon.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Nove spodbude Eko sklada za naložbe URE in OVE v gospodarstvu, za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih ter občinam za nakup vozil za prevoz potnikov in šolarjev 5/1

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je v petek, 17. 12. 2021, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil štiri nove javne pozive, in sicer za dodeljevanje: nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov gospodarstvu za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije; nepovratnih sredstev za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih; nepovratnih sredstev občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev; nepovratnih sredstev za naprave za samooskrbo z električno energijo. Novi javni poziv 88SUB-PPŠ21 namenja občinam 7 mio EUR nepovratnih sredstev za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev. Predmet spodbud so lahko nova vozila, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji, in sicer vozila za prevoz potnikov na električni pogon ter vozila za prevoz potnikov na vodik.

Več informacij lahko preberete TUKAJ.

Mednarodni razpis za sofinanciranje raziskav in razvoja rešitev za samooskrbo javnih stavb iz OVE 5/2

Pričakuje se, da bo 90 % trenutno obstoječega stavbnega fonda še vedno obratovalo leta 2050, v letu, v katerem želijo številna mesta doseči ogljično nevtralnost. Vzpostavljene so evropske politike in zakonodaja za pospeševanje dekarbonizacije v gradbenem sektorju, vendar se začne s stanjem, ko prenova le zmerno prispeva (0,4 do 1,2 % stavb na leto). Da bi dosegli naše podnebne cilje, je treba pospešiti obnovo v Evropi, dvigniti veliko več obstoječih stavb na optimalno raven učinkovitosti in povečati samoporabo obnovljive energije. Vse več mest, regij in drugih lastnikov večjih portfeljev stavb želi v svojih stavbah doseči 100-odstotno oskrbo z obnovljivo energijo (OVE).  Objavljen je mednarodni razpis za sofinanciranje razvoja novih rešitev s katerimi bo omogočena energetska samooskrba stavb iz OVE.

Razpis se izvaja v okviru projekta procuRE (Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings) pod programom obzorje 2020. Predkomercialno javno naročilo je namenjeno razvoju aplikativnih rešitev s katerimi bo zagotovljena 100% samooskrba z energijo iz obnovljivih virov v obstoječih javnih stavbah. Rešitve bodo razvite s strani ponudnikov v večstopenjskem postopku, najboljše od njih pa bodo vzpostavljene na izbranih demonstracijskih pilotnih stavbah v Nemčiji – Nürnberg, na Portugalskem – Vila Nova de Gaia, v Sloveniji – Velenje, Španiji – Barcelona, Turčiji –  Istanbul in Izraelu – Eilat. V sklopu razpisa je zagotovljenih 7,68 milijona EUR nepovratnih sredstev, dolgoročni cilj pa je uporaba razvitih pristopov oz. »paketov za prenovo« pri energetski prenovi večjega števila stavb obstoječega fonda. Javnim subjektom v vlogi upravljalcev stavb se prav tako ponuja možnost, da na projektu sodelujejo kot strateški partnerji, tj. predstavniki končnih uporabnikov razvitih pristopov in sistemov. Strateški partnerji pridobijo možnost neposrednega sodelovanja s skupino naročnikov ter aktivnega delovanja v procesu PCP.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta na tej POVEZAVI.

NAJAVA: Peti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 5/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo najavo o odprtju petega javnega razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.580.635 evrov.

Predmet podpore javnega razpisa je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:

 • ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
 • naložb v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Besedilo javnega razpisa najdete TUKAJ.

Finančna pomoč vzdrževanju in obratovanju žičniških naprav 5/4

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za zimsko sezono 2021/2022.

Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prihajajočo zimsko sezono. Do izplačila sredstev je upravičen upravljavec, ki bo v 30 dneh, najkasneje do 4. 1. 2022, po objavi javnega poziva na Ministrstvo za infrastrukturo podal vlogo za sofinanciranje in nato do 10. 5. 2022 predložil še zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških v času trajanja zimske sezone.

Besedilo javnega poziva in prijavna dokumentacija sta dostopna na TEJ POVEZAVI.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v Koroški, Podravski in Pomurski regiji 5/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev. V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imajo trenutno še nepokritih 1.648 belih lis. To so posamezna gospodinjstva, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam gospodinjstev, ki jim bo omogočeno sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev, je objavljen v javnem razpisu.

Upravičenec do podpore je:

 • fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
 • projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Do podpore so upravičeni stroški naložb za: izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture, gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Vnos vloge v elektronski sistem bo potekal od 20. decembra 2021 do vključno 26. januarja 2022, do 14:00 ure.

Več o razpisnih pogojih in potrebnih dokumentih najdete na sledeči POVEZAVI.

Javna razpisa - vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacija dejavnosti na kmetijah 5/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. novembra, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za podporo projektov, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom.

Skupna vrednost obeh razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.

Javna razpisa se izvajata preko ukrepa M16 Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, in sicer za:

 • podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.
 • podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami namenjenih 4,2 milijona evrov 5/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. novembra, v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Podpora je namenjena sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.

Podrobnejše informacije najdete TUKAJ.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 5/8

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 5/9

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 5/10

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

ROK ZA PRIJAVO je 31. december 2022 do 23.59.

Podrobnejše informacije:

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 5/11

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Iniciativa PRIMOKIZ: Družinam z mlajšimi otroki prijazna občina 6/1

V Sloveniji bo iniciativa PRIMOKIZ potekala na lokalni ravni, v osmih zainteresiranih občinah, kjer bo vsaka od njih v naslednjih dveh letih razvila strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Namen je celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti, spodbuja sodelovanje, komunikacijo in iskanje priložnosti za povezovanje med

 • občino kot financerko in kreatorico lokalnih politik,
 • organizacijami, ki delujejo na področju dela z otroki v zgodnjem otroštvu in njihovimi družinami kot izvajalkami programov ter
 • strokovnjaki s področja zgodnjega otroštva.

 

Vseh osem sodelujočih občin (Bled, Cerkno, Ljutomer, Postojna, Razkrižje, Slovenska Bistrica, Škofja Loka in Trbovlje) trenutno pripravlja še zadnje podrobnosti v situacijskih analizah, s pomočjo katerih so v vsaki od sodelujočih občin ocenili trenutno stanje na področju dela z otroki do 7. leta starosti in njihovimi družinami. V tem procesu so občine že prepoznale možnosti za izboljšavo, v nadaljevanju pa bodo določile še prioritete, na katerih se bo želela občina razvijati v smeri »družinam z mlajšimi otroki prijazne občine«.

 

V vseh občinah v novem letu 2022 načrtujejo predstavitve situacijskih analiz različnim relevantnim ciljnim skupinam z zbiranjem povratnih informacij ter predlogov, saj iniciativa PRIMOKIZ izrecno poudarja pomen vključevanja in sodelovanja vseh relevantnih deležnikov. Tako bodo lokalni akcijski timi v vsaki občini pod vodstvom lokalnega koordinatorja izvedli participativne dogodke, na katerih bodo predstavili ugotovitve, nakazali možne poti razvoja in s strani udeležencev želeli pridobiti prioritete, po katerih bi se občina naj razvijala.

 

Cilj iniciative PRIMOKIZ je oblikovati strategijo za »družinam z mlajšimi otroki prijazno občino«, ki jo kot enakovreden dokument ostalim občinskim dokumentom sprejme in v izvajanje potrdi občinski mestni svet. Preko implementacije strategije bo občina postajala vse bolj mlajšim otrokom in njihovim družinam prijazna občina.

Če ste tudi v vaši občini prepoznali potrebo, da bi postali »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«, jim lahko pišete na korakzakorakom@pei.si oziroma si več o tem preberete na POVEZAVI.

 

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.