NOVICE SOS

Skupen sestanek o novelaciji metodologije za izračun cene v vrtcih 1/1

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije so se v Ljubljani, 5. februarja 2019, na skupnem sestanku sestali Komisija za šolstvo in predšolsko vzgojo pri SOS in ZMOS, sestanka sta se udeležili tudi predstavnici ZOS. Na skupnem sestanku so prisotne obravnavale predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport po celoviti prenovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnovno izhodišče pregleda pravilnika je bilo, da novelacija nikakor ne sme prinesti višjih stroškov za občine. Glede na višino sredstev, s katerimi občine v zadnjih letih razpolagajo, ko te ne dosegajo višino stroškov nalog, ki so v pristojnosti občin, je kakršnokoli višanje finančnih obveznosti občin popolnoma nesprejemljivo. Prav tako je področje predšolske vzgoje zgledno urejeno, tako ni razloga za spreminjanje v smeri večje porabe davkoplačevalskega denarja. Ta mora biti usmerjen v področja, ki so bila zaradi krize postavljena na stranski tir. Prav tako so prisotne na sestanku iskale rešitve, ki bi občinam, seveda v okviru zakona omogočile večjo mero avtonomije. Pripombe in predlogi bodo predstavljeni na naslednjem sestanku na ministrstvu, dogovor med združenji pa je, da mora biti ključno soočenje mnenj opravljeno v okviru Vladne delovne skupine za znižanje stroškov. Vztrajali smo, da mora biti omenjena delovna skupina krovna tudi v primerih, ko želijo ministrstva spreminjati zakonodajne okvire na način, da te povzročajo večje obveznosti občin.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 1/2

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Dan odprtih vrat občin 2019 1/3

Skupnost občin Slovenije že osmič zapored z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah, ki bo letos 13.2.2019. Nekatere občine članice bodo povabile svoje občanke in občane ter medijsko javnost, da jih obiščejo in si ogledajo nekatere pridobitve in se informirate o načrtih v lokalnem okolju. Najava dogodkov občin Zreče, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Črenšovci, Dobrna, Solčava, Kočevje, Ljubno, Radovljica, Šentjur in Horjul je dostopna tukaj. Občine, ki svojega sodelovanja še niso sporočile, vendar bi se vključile v skupno akcijo in medijsko obveščanje prosimo, da to sporočite najkasneje do torka, 12.2.2019 do 10.00 ure na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnila Direkcije RS za infrastrukturo in MOP na poziv SOS – zajem dejanske rabe občinskih cest 2/1

Skupnost občin Slovenije opozorila občine glede obveznosti pri evidentiranju dejanske rabe javne cestne infrastrukture in predlagala, da občine počakate s pozivi izvajalcem in sprejemanjem ponudb vsaj do objave metodologije in izmenjevalnega formata, ki bo podrobneje določil pravila za zajem in posledično tudi obseg dela. Več v objavi na spletni strani SOS tukaj.

Na poziv SOS za pojasnila vezana na zajem dejanske rabe občinskih cest sta se odzvala tako Direkcija RS za infrastrukturo kot tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Njuna odgovora lahko preberete na spodnjih aktivnih povezavah:

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe – razlaga KPND 2/2

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 7/2019, objavljena razlaga 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/18), ki določa jubilejne nagrade, med drugim tudi pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.

Aneks določa, da imajo pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju javni uslužbenci, ki bodo 40 let delovne dobe izpolnili po uveljavitvi aneksa. Nekateri javni uslužbenci so 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju izpolnili že pred uveljavitvijo aneksa, zato je bila sprejeta razlaga, na podlagi katere bo tudi njim možno izplačati jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.

Celotno razlago prilagamo tukaj.

Poenostavitev postopka pridobitve potrdil o namenski rabi zemljišča 2/4

Za namen realizacije poenostavitve postopka pridobitve potrdil o namenski rabi zemljišča z namenom doseganja hitrejšega, cenejšega in bolj transparentnega poslovanja države z državljani in podjetji, Ministrstvo za javno upravo prosi občine, da posredujejo izpolnjeno tabelo na tej povezavi, kjer naj na kratko odgovorijo na vprašanja, in sicer najkasneje do 28. 2. 2019 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Gre za vzpostavitev pregleda nad tem, s katerimi občinami lahko že komunicirajo preko varnih poštnih predalov elektronsko in kje je še potrebna klasična papirna komunikacija.

EVIDENTIRANJE IN POVPRAŠEVANJA

Odprti postopki evidentiranja v vodstvene funkcije SOS in častnih članic oziroma članov SOS 3/1

Skupnost občin Slovenije je na podlagi sprejetega sklepa predsedstva SOS na 25. redni seji, dne, 16.1.2019, odprla postopke evidentiranja v vodstvene funkcije SOS:

 • za predsedstva sekcij SOS
 • za predsednike sekcij SOS ( podpredsednike sekcij SOS)
 • za nadzorni odbor SOS

in postopek za evidentiranje častnih članic oziroma članov SOS.

Obrazci za evidentiranje so bili poslani občinam članicam. V kolikor niste prejeli obrazcev, nam sporočite in vam jih bomo posredovali ponovno.

Evidentiranje je odprto do vključno ponedeljka, 11.2.2019.

Prilagamo tudi tabelo članstva posameznih sekcij SOS: TUKAJ.

Povpraševanje - podelitev občinskih štipendij 3/2

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo za posredovanje povpraševanja v zvezi s podelitvijo občinskih štipendij. Občina ima namen podeliti občinske štipendije in v zvezi s tem poizveduje glede ureditve v ostalih občinah:

 1. Ali podeljujete občinske štipendije? Koliko sredstev letno namenite za štipendiranje oz. koliko štipendistov imate?
 2. Kakšni so pogoji in kriteriji za podelitev občinske štipendije (uspeh, izjemni dosežki, deficitarni poklici,…?)?
 3. Višina štipendije?
 4. Za koliko časa se podeli štipendija (za čas šolanja ali za eno leto)?
 5. Ali je občinska štipendija združljiva z drugimi štipendijami (državna, Zoisova, kadrovska…) ali se izključuje?
 6. Prosim za povezavo na vaš občinski predpis o podeljevanju štipendij (odlok, pravilnik) oz. navedbo objave.
 7. Kakršnakoli priporočila oz. opozorila glede uvedbe občinske štipendije?

Vljudno vas prosimo za posredovanje vaših odgovorov na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.2.2019. Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo.

Povpraševanje – skoraj nič-energijski vrtci 3/3

Občina članica SOS namerava v letošnjem letu pričeti z izgradno 10-oddelčnega skoraj nič-energijskih vrtca in njihovi občinski svetniki bi želeli primerjavo podatkov z drugimi občinami. Teh podatkov na SOS žal nimamo, zato se obračamo na občine s prošnjo za pomoč pri pridobivanju teh podatkov, ki verjamemo, bodo koristili tudi drugim občinam v podobnih situacijah.

Namreč, Energetski zakon (EZ-1) je 330. členu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske; Direktiva 2010/31/EU v 9. členu določa da morajo države članice zagotoviti, da so po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, skoraj nič-energijske stavbe. Vlada RS je 2015 sprejela “Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020”. Nacionalni akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES).

V zainteresirani občini so pripravili spodnjo strukturo podatkov, kamor lahko podatke kar pripišete in pošljete najkasneje do 21. 2. 2019 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si:

 1. Občina:
 2. Naziv vrtca:
 3. Leto izgradnje:
 4. Število oddelkov:
 5. Kvadratura novozgrajenega vrtca:
 6. Število otrok v novozgrajenem vrtcu:
 7. Vrednost investicije z DDV:

Vnaprej se vam zahvaljujemo za pomoč.

Oprostitev plačila komunalnega prispevka 3/4

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina z vprašanjem, ali ima kakšna občina že uvedeno oprostitev plačila komunalnega prispevka za fizične in pravne osebe. V kolikor to že imate uvedeno, občino zanimajo pravila, ki ste jih določili za oprostitev plačila komunalnega prispevka.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate odgovore občin, ki so se na povpraševanje odzvale:

Zbrani odgovori občin

DOGODKI SOS

12.2. / Strokovna konferenca “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?” 4/1

Sigmateh d.o.o. v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in ostalimi soorganizatorji organizira za občine strokovno konferenco “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?”, ki bo potekala 12. februarja 2019 v Kristalni palači v Ljubljani.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 4/2

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

DOGODKI DRUGIH

13.2. / Posvet Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije bosta v sredo, 13. februarja 2019, ob 9. uri v prostorih Državnega sveta, organizirala posvet z naslovom Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve.

V okviru priprav na sistemsko ureditev področja ravnanja z odpadki v Sloveniji se odpirajo številna vprašanja in izzivi. Ker obstajajo različni pogledi na to, kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z odpadki, bo posvet nudil prostor za zbiranje mnenj, idej in predlogov zainteresirane strokovne in širše javnosti o številnih odprtih vprašanjih, med drugim:

1. Kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in odpadno embalažo?

2. Kakšno vlogo imajo pri tem gospodinjstva oziroma kako izboljšati njihovo vlogo pri celostni in dolgoročni ureditvi problematike?

3. Kateri so primeri dobrih praks iz tujine in kaj se iz njih lahko naučimo?

4. Katere so ključne težave posameznih deležnikov?

5. Kaj obsega pojem »odgovornosti proizvajalca« in kako urediti problematiko ravnanja z odpadki v okviru t.i. proizvajalčeve »razširjene odgovornosti«?

Dogodka se bo v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil župan Srečko Ocvirk, član predsedstva SOS. 

Do programa dogodka lahko dostopate s klikom tukaj. 

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo vas, da zaradi lažjega postopka registracije v recepciji Državnega zbora svojo udeležbo na posvetu potrdite na meta.stembal@ds-rs.si (zaradi lažje registracije v recepciji sporočite ime, priimek in naslov).  Prijave pošljite do torka, 12.  2.  2019, do 10. ure.

Za sodelovanje v razpravi se lahko predhodno prijavite in že vnaprej pošljete svoja stališča oz. prispevke, ki bodo objavljeni na spletni strani Državnega sveta in Ministrstva za okolje in prostor. Prijave za razpravo in prispevke pošljite na elektronski naslov odpadki.predlagam@ds-rs.si najkasneje do torka, 12. 2. 2019, do 10. ure.

Svoje predloge in stališča lahko posredujete tudi po koncu posveta, in sicer do 15. marca 2019 na elektronski naslov odpadki.predlagam@ds-rs.si. Ministrstvo za okolje in prostor bo prispele predloge in stališča proučilo v okviru načrtovane zakonske ureditve področja ravnanja z odpadki.

Dogodek se bo snemal in fotografiral. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po posvetu na www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si

14.2./ 3. NACIONALNA KONFERENCA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI 5/2

Vabimo vas, da se udeležite 3. NACIONALNE KONFERENCE O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI, ki bo potekala v četrtek, 14. februarja 2019 od 9:00 do 15:00 v Tehnološkem parku Ljubljana – Pritličje objekta B, Tehnološki park 19, Ljubljana (lokacija konference in dostop).

Osrednja tema letošnje konference bodo mobilnostni načrti za ustanove, predstavili vam bodo nove nacionalne smernice za njihovo pripravo. Tiskan izvod smernic prejmejo vsi udeleženci konference. Dogodek hkrati predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM), zato bo del vsebin namenjen izmenjavi izkušenj in najavi vodilne teme za 2019.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja.

Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave. Prijave sprejemajo do vključno ponedeljka, 4. 2. 2019, do 12h.

PROGRAM s povezavo na prijavnico; neposredna povezava na PRIJAVNICO.

 

 

27.2./ Spletni seminar o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/3

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo izveden spletni seminar (ang. webinar) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminar bo potekal v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Spletni seminar:

 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

Vabilo na usposabljanje in uvajalni seminar o orodju Sveta Evrope za oceno participacije otrok 5/4

Na Inštitutu RS za socialno varstvo na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za družino) izvajajo naloge za implementacijo orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok (angl. »The Council of Europe Child Participation Asssessment Tool«). Slovenija se je v letošnjem letu skupaj s Finsko in Malto namreč pridružila šestim državam članicam, ki omenjeno orodje že uporabljajo. Navedeno orodje je sestavljeno iz kazalnikov, ki merijo napredek v izvajanju pravic otrok (0-17 let), da so slišani in udeleženi pri odločitvah glede zadev, ki vplivajo na njihovo življenje. Več o orodju si lahko preberete na: https://www.coe.int/en/web/children/child-participation-assessment-tool.

V pripravljalni fazi procesa implementacije orodja bomo na IRSSV organizirali usposabljanje in uvajalni seminar o orodju za oceno participacije otrok, ki ga bosta izvedla eksperta Sveta Evrope Anne Crowley in Gerison Lansdown, z namenom seznanjanja pomembnih deležnikov pri implementaciji orodja v slovenski prostor ter z namenom razprave o pričakovanjih in predlogih glede implementiranja orodja.

 

Kot pomembne deležnike pri uresničevanju pravic otrok v Sloveniji vas vljudno vabijo k udeležbi na seminarju. Seminar bo potekal v obliki celodnevne delavnice predvidoma v mesecu marcu. Možni termini so: 12. 3. 2019 ali 14. 3. 2019 ali 20. 3. 2019, od 9:00 do 16:00.

V primeru morebitnih vprašanj nas lahko kontaktirate na navedeni elektronski naslov ali po telefonu: dr. Urban Boljka (01/ 2000 251) ali Jasmina Rosič (01/2000 264).

VLADA RS

18. redna seja 6/1

Zakon o Vladi Republike Slovenije

Skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Branetom Golubovićem, je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije, v katerem predlagatelj ocenjuje, da je sedanja sestava vlade ustrezna, vendar je zaradi obsežnosti in zahtevnosti delovnih področij obeh resorjev, ki sodita pod pristojnosti ministrov brez resorja, smotrno povečati število državnih sekretarjev na teh resorjih.

Vlada ugotavlja, da gre za spremembo zakona, ki bo omogočila imenovanje največ dveh državnih sekretarjev, torej gre za možnost in ne za spremembo zakona v smeri, da bi vladna služba morala imeti dva državna sekretarja. Glede na to, da ima Vlada RS dva ministra brez resorja, bi uveljavitev predlagane spremembe zakona omogočila imenovanje največ dveh državnih sekretarjev v vladnih službah, ki ju ministra brez resorja vodita, in sicer gre za področje zamejskih Slovencev in Slovencev po svetu ter področje regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike. Vlada podpira Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije in se strinja z možnostjo imenovanja največ dveh državnih sekretarjev v vladnih službah, ki jih vodijo ministri brez resorja.

Spremembe Uredbe o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Vlada je izdala uredbo, s katero spreminja izvajanje smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Spremembe odpravljajo dosedanjo neskladnost pri izvajanju smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo, v delu, ki se nanaša na pristojni organ za izvajanje uredbe.

S predlagano uredbo se omenjeno vprašanje ureja tako, da se za pristojni organ določi ministrstvo, pristojno za energijo, na področju prostora in graditve pa se naloge vodenja postopkov za izdajo celovite odločitve predajo v izvajanje ministrstvu, pristojnemu za prostor in graditev.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018

Poročilo obravnava oceno škode zaradi posledic na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki je v 71 občinah povzročilo škodo v višini 49.808.388,48 EUR.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 2.117.223,43 EUR, škoda v gozdovih 848.748,17 EUR,  škoda na uničenih objektih 108.967,14 EUR, delna škoda na stavbah 225.766,51 EUR, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2.589.905,95 EUR, škoda na vodotokih 38.730.018,88 EUR, škoda na gozdnih cestah 2.117.058,00 EUR, škoda na ribah 2.350,39 EUR, škoda na državnih cestah 827.654,55 EUR in škoda v gospodarstvu 2.240.695,46 EUR.

Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah predlaga Vladi RS, da potrdi višino ocenjene neposredne škode in naloži pristojnim ministrstvom, da pripravijo programe odprave posledic škode. Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah je potrdila stroške ocenjevanja škode, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje, v skupni višini 644,00 EUR, ki se pokrijejo iz proračunske rezerve.

Vlada določila višino denarne Nagrade Republike Slovenije za  prostovoljstvo in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2018

Vlada je določila višino denarne Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2018 v višini 3.000 evrov in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2018 v višini 1.000 evrov za vsako posamezno podeljeno priznanje.

Kot določa Zakon o prostovoljstvu, se lahko vsako leto zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam podeli največ ena nagrada ter največ šest priznanj. V 2016 in 2017 je bilo podeljenih šest priznanj in ena nagrada v skupni višini 9.000 evrov za vsako posamezno leto.

(vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 7/1

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/3

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Razpisane so vse prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) so odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša cca 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis bo odprt do petka, 8.3.2019 (do 14.00).

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Javni razpis za standardne projekte na Programu sodelovanja Italija-Slovenija 7/4

Na spletni strani programa www.ita-slo.eu je bil objavljen Ciljni razpis št. 7/2019 za predložitev standardnih projektov. To je tudi zadnji razpis tega programa v tekočem obdobju 2014-2020. Ciljni razpis določa uradne postopke za prijavo, izbor in financiranje strateških projektov za posamezno prednostno os, in sicer skladno s Programom sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, ki ga je odobrila Evropska komisija. Program je del evropskega teritorialnega sodelovanja, imenovan Interreg 2014–2020, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vlog je 15. 3. 2019 ob 12:00:59 (CET). Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Vse zainteresirane obveščamo, da organizirajo v Sloveniji predstavitveno delavnico, ki bo dne 30.1.2019 v Postojni (Hotel Jama, dvorana Tautarus). Delavnica bo potekala samo v slovenskem jeziku. Program delavnice prilagamo tukaj.

Razpis za nove projekte Interreg 7/5

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja. S področja ohranjanja narave je razpis ciljno usmerjen v varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo. V tem zadnjem razpisu obdobja do 2020 je na voljo skupno 13,3 milj. EUR.

Rok za prijave je 15. marec 2019.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Poziv k ukrepanju na področju onesnaženja zraka v Sloveniji 8/1

V torek, 5.2.2019, je na Filozofski fakulteti med 9:00 in 12:30 potekal znanstveno-strokovni posvet Lokalni, regionalni in globalni viri onesnaženja zraka: meritve spremljanje in usmerjanje politik. Posvet se je odvijal ob 100-letnici Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v soorganizaciji Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, društva CIPRA in društva Focus.
Na dogodku so imeli predstavitve številni tuji in domači strokovnjaki, kot so dr. Alfred Wiedensholer iz TROPOS inštituta iz Leipziga (Nemčija), dr. Griša Močnik iz Inštituta “Jožef Stefan”, dr. Irena Ježek in dr. Asta Gregorič iz podjetja Aerosol, d.o.o. Sporočilo za javnost dogodka je dostopno prek: http://focus.si/sporocilo-za-javnost-ukrepajmo-proti-onesnazenemu-zraku-v-sloveniji/
Ob dogodku je izšel tudi poziv lokalnim in nacionalnim odločevalcem k ukrepanju na področju onesnaženega zraka v Sloveniji. Poleg organizatorjev posveta so poziv podpisali tudi Inštitut ”Jožef Stefan”, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR), Katedra za javno zdravje UL MF, Mreža Plan B za Slovenijo in ZRC SAZU. Ukrepi vključujejo spremljanje in redno obveščanje lokalnega prebivalstva o stanju zraka v lokalnem okolju, sprejemanje preventivnih ukrepov zmanjševanja vzrokov onesnaženja zraka, kot so zmanjševanje izpustov in števila individualnih kurišč ter ukrepi trajnostne mobilnosti. Več si lahko preberete v priloženem pozivu: Poziv_onesnaženje_zraka_5.2.

Poročilo o fiskalni decentralizaciji v JV Evropi 2006 – 2017 8/2

Mreža NALAS je izdala sedmo izdajo Poročila o fiskalni decentralizaciji v JV Evropi. Namenjeno je oblikovalcem politik in analitikom z namenom zagotoviti zanesljive primerjalne podatke o občinskih financah in najnovejše informacije o medvladnih fiskalnih odnosih v jugovzhodni Evropi.
Poročilo je razdeljeno na štiri dele. Prvi del obravnava podatke in nekatera osnovna metodološka vprašanja. V drugem delu je predstavljen pregled strukture in nalog občinskih oblasti v regiji. Tretji del obravnava izbrane kazalnike makroekonomske uspešnosti in fiskalne decentralizacije. Četrti del se osredotoča na razvoj medvladnih financ v vsaki državi članici ali organizaciji NALAS.

Kohezijske novice v januarju 2019 8/3

Pred vami je januarska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.

Najdete jo na povezavi tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.