NOVICE SOS

Katere bodo Branju prijazne občine 2018? 1/1

 

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Po uspešnem prvem natečaju v letu 2017, ko je med 27 prijavljenih občin nazive prejelo 18 občin, od tega dve mestni občini, se projekt nadaljuje. Namreč pritegnil je veliko zanimanja za uvedbo dobrih praks v lokalnih skupnostih na področju bralne kultura in bralne pismenosti, kar je bil osnovni cilj projekta.

Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2018, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2018.

Nagrajene občine v letu 2017 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 17. aprila 2018 na Ministrstvu za kulturo RS, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2018 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih cestnega prometa 2/1

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli v pregled Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih cestnega prometa.

V predlogu zakona se spreminja:

 • Omogočijo se nove oblike prevozov (UBER)
 • Prenos ureditve Taxi služb na občine (ne bo več licence države)
 • Prenos popolnega nadzora nad izvajanjem taxi služb v pristojnosti občin 
 • Nadzor nad novimi oblikami prevozov prav tako izvajajo občine (Uber so uvrstili med taxi prevoze oziroma med najem voznika z vozilom)

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih cestnega prometa se nahaja tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 14. februarja.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških 2/3

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Saša Tabaković) so predložili Državnemu zboru RS Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških.  Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Pripombe in predloge na besedilo nam lahko posredujete najkasneje do petka, 16. 2. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo prejeli v medresorsko usklajevanje predlog nove Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Uredba je v primerjavi z veljavno Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) manj obsežna, saj obsega le še ožje, bolj prožne in tehnične vsebine. Deloma je bila vsebina veljavne uredbe prenesena v zakon predvsem v delu, ki je urejal pravice in obveznosti, ki so zakonska materija.

Predložena uredba natančneje določa vsebino in postopek napovedi in obvestila o realizaciji pravnega posla in s tem povezana razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti države in vsebino, pogoje in postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države. Prav tako se s to uredbo natančneje določajo tudi postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo uredbe najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do ponedeljka, 19. 2. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog 2/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog. Uredba določa metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog na prebivalca v državi.

Besedilo predloga uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do srede, 21. februarja 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in o načinu poročanja in nakazovanja sredstev 2/6

S strani MJU smo prejeli v pregled Predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in o načinu poročanja in nakazovanja sredstev, ki je bil pripravljen na podlagi sprememb Zakona o spremembah zakona o financiranju občin (ZFO-1C) (Ur. l. RS, št. 17/71).

Predlog pravilnika najdete tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 22. februarja 2018.

Predlog Stanovanjskega zakona (SZ-1D) 2/7

V Državnem zboru se nahaja Predlog Stanovanjskega zakona (SZ-1D, EPA: 2575 – VII), ki ga je vložila skupina poslank in poslancev. Predlog Stanovanjskega zakona dodaja nov 115.a člen »regulacija najemnin v občinah«, ki občinam omogoča, da lahko na svojem območju z odlokom omejijo višino ali rast tržnih in namenskih najemnin najemnih stanovanj.

Celotno besedilo predloga najdete na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše mnenje k predlogu zakona do petka, 23.2.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Problematika vožnje z motorji v občinah 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima vaše stališče do naraščajočega prometa z motorji, tako z vidika hrupa kot z vidika varnosti v cestnem prometu.

Občino članico zanima:

 • Ali v vaši občini promet motorjev predstavlja težavo?
 • Ali ste mnenja, da bi se glasnost motorjev morala dodatno regulirati?
 • Ali menite, da bi bilo potrebno vožnjo motoristov na cestah dodatno zakonsko regulirati/omejiti?

Vaše odgovore nam prosimo posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 16. februarja 2018.

DOGODKI SOS

5.2. - 2.3. / E-Tečaj na temo Vključevanje načela enakosti med spoloma na lokalnem nivoju 4/1

Obveščamo vas, da je po uspešni prvi izvedbi, na podlagi odličnih povratnih informacij udeležencev, od 5. februarja 2018 naprej možno ponovno sodelovati v e-tečaju Uvod v vključevanje načela enakosti spolov na lokalni ravni. Tečaj izvaja mednarodna organizacija NALAS – Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope.

Tečaj je razdeljen na 4 module in bo potekal v štirih tednih od 5. februarja do 2. marca 2018. Pričel se bo z uvodnim spletnim seminarjem 5. februarja, ki ga bo vodil strokovnjak za enakost med spoloma.

Vsak modul vključuje učno gradivo in bibliografijo, vprašalnik in forum, kjer lahko udeleženci izmenjujejo informacije, postavljajo vprašanja in razpravljajo o določenih temah.

Modul 1: Enakost spolov na lokalni ravni

Modul 2: Načrtovanje proračuna na lokalni ravni z vključitvijo načela enakosti med spoloma

Modul 3: Asociacije lokalnih skupnosti kot promotorji enakosti spolov na lokalni ravni

Modul 4: Najboljše prakse pri spodbujanju enakosti spolov na lokalni ravni

Tečaj je brezplačen, potekal pa bo v angleškem jeziku. Vse udeleženke in udeleženci bodo po uspešno opravljenem zaključnem izpitu prejeli certifikat. Več informacij o E-tečaju je dostopnih na http://www.nalas.eu/News/Gender_course_2.

14.2. / Predstavitev Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in drugega sistemskega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov zanj v letih 2018/19 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Geodetsko upravo RS (GURS) organizira informativni posvet na temo uvodne predstavitve Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in drugega sistemskega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov zanj v letih 2018/19.

Predstavniki ministrstev bodo predstavili nov ZMVN-1 (Uradni list RS, št.77/2017 z dne 27.12.2017) in z njim povezane predpise ter pripravo in izvedbo 2. sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin. Poudarek bo predvsem na interesih, obveznostih, koristih in sodelovanju lokalnih skupnosti zaradi kakovostnejšega vrednotenja nepremičnin, vse širše uporabnosti podatkov vrednotenja nepremičnin, vsestranske uporabe procesov in rezultatov vrednotenja nepremičnin, tako v prostorskem načrtovanju, zlasti iz vidika urbane ekonomike, racionalne rabe zemljišč, usmerjanja poselitve z ekonomskimi instrumenti kot tudi zaradi lažje priprave in vodenja stavbno-zemljiške politike lokalnih skupnosti in države.

Posvet je namenjen županom vseh občin, direktorjem občinskih uprav, strokovnim delavcem občin s področja načrtovanja prostora in urejanja stavbnih zemljišč, strokovnjakom, ki za občine opravljajo naloge s področja prostorskega načrtovanja, opremljanja in evidentiranja stavbnih zemljišč, predstavnikom lokalnih skupnosti v Državnem svetu ter ostalim zainteresiranim.

Informativni posvet bo potekal v sredo, 14. februarja 2018, s pričetkom ob 9.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo in program

8.3. / Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) organizira seminar na temo ocenjevanja in napredovanja v letu 2018.

Udeleženci seminarja se boste podrobneje seznanili z ukrepi, ki se nanašajo na ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2018, saj je do 15.3.2018 potrebno pravilno izpeljati vse postopke in izvesti ocenjevanja javnih uslužbencev. Posebna pozornost bo namenjena vprašanjem, ki se pojavljajo v zvezi z napredovanji ter upoštevanjem plačnih razredov doseženih z napredovanjem na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in določil interventnih zakonov na področju napredovanj v preteklih letih.

Seminar bo v četrtek, 8. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Seminar je namenjen vsem vodjem, ki boste izvajali ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih v javnem sektorju, strokovnim delavcem, ki boste izvajali postopke napredovanja ter vsem javnim uslužbencem, ki boste prejeli ocene na podlagi navedenih predpisov.

Vabilo.

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 4/4

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

Regijski posveti - predstavitev nove prostorske in gradbene zakonodaje ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v januarju in februarju organizira 8 regijskih posvetov, na katerih bodo predstavili rešitve novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Posveti bodo potekali:

 • Sežana (18. 1. 2018) – že izveden
 • Ljubljana (23. 1. 2018) – že izveden
 • Zagorje (30. 1. 2018) – že izveden
 • Novo mesto (1. 2. 2018) – že izveden
 • Maribor (6. 2. 2018) – že izveden
 • Velenje (13. 2. 2018)
 • Jesenice (15. 2. 2018)
 • Murska Sobota (8.3.2018)

Na posvete ste vabljeni prvenstveno predstavniki občin in upravnih enot, na vsakem posvetu pa bo nekaj mest namenjenih tudi članom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Za posamezno občino bosta v osnovi rezervirani dve mesti.

Prilagamo vabilo, ki ga je MOP posredoval direktno na občine in upravne enote, na katerem boste našli dodatne informacije in povezavo za prijavo za posvet.

14.2./ Predlog novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti 5/2

Državni svet Republike Slovenije vabi na posvet o PREDLOGU NOVEGA ZAKONA O ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI, ki bo v sredo, 14. februarja 2018, ob 9.30, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana. Sedanji raziskovalni zakon je star 19 let, zato je smotrno pomagati Vladi pri izdelavi novega, modernejšega in kvalitetnejšega.

Posvet je namenjen razpravi o novem zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki je v postopku. Razprava bo o ključnih konceptih, problemih, o dogovorjenih in odprtih členih zakona. Predstavniki civilne in strokovne sfere bodo predstavili pripombe in s tem pripomogli k oblikovanju kvalitetnega zakona. Na posvetu bosta civilna in strokovna sfera imeli prednost pred institucionalno: govorili bomo o tem, kaj je dobro za raziskovalce in raziskovalke v Sloveniji v akademski in gospodarski sferi, v povezavi z Evropo in svetom.

Več informacij o programu najdete v vabilu.

16.2. / Informativni dan za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij 5/3

Obveščamo vas, da je bil 26. 1. 2018 v Uradnem listu RS št. 5/2018 in na spletni strani ministrstva objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ministrstvo za javno upravo vabi vse zainteresirane občine na informativni dan, ki bo potekal v petek, 16. februarja 2018 od 10.00 do 12.00 ure, na lokaciji Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Masarykova 16, v veliki dvorani pritličje.  Poleg predstavitve Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, bo predstavljena še pobuda WiFi4EU.

Dnevni red (10:00-12:00)

 1. Uvodni pozdrav – 5min
 2. Predstavitev javnega razpisa »GOŠO 3« – 40min
 3. Predstavitev pobuda WiFi4EU – 15min
 4. Razprava – 1h

Elektronske prijave za udeležbo na navedenem informativnem dnevu posredujte najkasneje do 14. februarja 2018 na elektronski naslov: gp.mju@gov.si ali natalija.kralj@gov.si.

 

 

20.3.-23.3./ Izobraževanja o Celostnih prometnih strategijah 5/4

Hrvaški in slovenski partnerji projekta CIVITAS PROSPERITY v sodelovanju z mrežo CIVINET SLOVENIJA-HRVAŠKA-JUGOVZHODNA EVROPA vabijo predstavnike mest, ki se ukvarjajo s celostnim prometnim načrtovanjem na Izobraževanja o izdelavi in izvajanju Celostnih prometnih strategij, ki bo od 20. do 23. marca 2018 v hotelu Eden v Rovinju na Hrvaškem.

Udeležba na izobraževanju je brezplačna za največ 15 predstavnikov mest iz Slovenije in 15 iz Hrvaške. Pokriti so tudi stroški bivanja ter organiziran prevoz iz Ljubljane. Izobraževanje bodo vodili mednarodni predavatelji. Poudarek bo na interaktivnem in terenskem delu ter na aktualnih temah prometnega načrtovanja.

Podrobnejši program.

Prijave sprejemajo do vključno petka, 23. 2. 2018 do 12h na PRIJAVNICI.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate mojcab@uirs.si .

Koledar dogodkov eTurizem 5/5

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

167. redna seja Vlade RS 6/1

O poteku pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Sindikati javnega sektorja so na Vlado RS naslovili preko 80 stavkovnih zahtev, ki so bile podrobneje predstavljene ob sprejetju Izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki jih je Vlada RS sprejela 11.1.2018.

Temeljne značilnosti vseh različnih stavkovnih zahtev je zahteva po zvišanju plač oziroma drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, pri čemer so sicer iste stavkovne zahteve tudi različno vsebinsko vrednotene. Posamezni sindikati pa k temu dodajajo še nekatere druge zahteve (npr. vrnitev višine prejemkov oziroma povračil, ki so bile znižane v letu 2012 zaradi krize na raven pred znižanjem, in sicer s 1.1.2019, višji regres za letni dopust, drugačna ureditev delovnega časa, tudi ko gre za delo s strankami, dodatki k plačam, jubilejne nagrade, standardi in normativi, dodatno pokojninsko zavarovanje itd.).

V zvezi s stavkovnimi zahtevami, ki se nanašajo na odpravo ukrepov, ki so bili trajno uvedeni na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v letu 2012,  je Vlada RS v Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju pristala na začetek pogajanj v letu 2018. V VII. točki Dogovora sta se strani dogovorili o pričetku pogajanj o preostalih ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju, ki niso predmet tega dogovora in so se uveljavili s sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ in aneksov h kolektivnim pogodbam v letu 2012.

V pogajanjih je bilo sindikatom javnega sektorja predstavljeno, da v obdobju rasti plač in mase stroškov dela v javnem sektorju že iz razloga odprave začasnih varčevalnih ukrepov, ni realnih možnosti za dodatno povečanje stroškov dela, ki bi nastali z odpravo trajnih ukrepov, uvedenih na podlagi ZUJF. Možno pa je odpreti razpravo o posameznih ukrepih, ki nimajo večjega vpliva na povečevanje mase stroškov dela (kot npr. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela in odpravnina ob upokojitvi).

V zvezi s stavkovnimi zahtevami, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju je dne 5.2.2018 potekal sestanek posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, in sicer v širši sestavi. Vladna pogajalska skupina za razrešitev stavkovnih zahtev se je opredelila do teh stavkovnih zahtev, pri čemer je bilo dogovorjeno, da resorno pristojna ministrstva opravijo pogajanja s sindikati v skladu z usmeritvami, dogovorjenimi na tem sestanku ter upoštevaje sklep Vlade RS z dne 18.1.2018. Ta namreč pooblašča resorno pristojna ministrstva za pogajanja o stavkovnih in drugih zahtevah iz njihove pristojnosti, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih po predhodni uskladitvi pogajalskih izhodišč v okviru posebne vladne pogajalske skupine.

Uredba o upravnem poslovanju

Vlada je izdala Uredbo o upravnem poslovanju in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlog Uredbe o upravnem poslovanju (UUP) nadomešča trenutno veljavno Uredbo o upravnem poslovanju zaradi v praksi zaznane potrebe po prenovi, ki je v večini posledica preživetosti nekaterih določb, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje, potrebe po odpravi administrativnih bremen za uradne osebe in nomotehničnih pomanjkljivostih, ki izhajajo iz dejstva, da je bila trenutno veljavna uredba sprejeta z združitvijo šestih podzakonskih aktov. Ob tem je bila dogovorjena nova struktura UUP, ki pa ima za posledico bolj pregleden in krajši predpis.

Evropska uredba o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila

Vlada je na seji podprla predlog uredbe Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Evropske unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil.

Ta predlog postavlja stroškovno učinkovit cilj za zmanjšanje emisij CO2 za nova lahka tovorna vozila do leta 2030 in spodbujevalni mehanizem za povečanje deleža vozil z nič oziroma nizkimi emisijami, kar bo prispevalo k zmanjšanju onesnaževal zraka in posledično povečalo kakovost zraka s koristmi za javno zdravje.

V predlogu uredbe je tudi pravna podlaga, da bo lahko Evropska komisija določila postopek skladnosti v prometu za preverjanje emisij CO2, ki je bistvenega pomena za učinkovit nadzor trga sistema homologacije in vrednosti emisij CO2.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Nagrada INCLUSIA 7/1

Že osmič združenje »INCLUSIA, ljudje – kot smo« razpisuje nagrado »INCLUSIA – nagrada za izjemne projekte vključevanja«. Šolske razrede, mladinske skupine, skupine za varstvo po šoli, vrtce, posameznike (do 25 let) ali združenja lahko osvojijo nagrado “INCLUSIA” za izjemne projekte za vključitev oseb z duševno ali večkratno invalidnostjo. Nagrada “INCLUSIA” je objavljena v Avstriji in okoliških državah. Predložene projekte bo ocenila neodvisna žirija. Za nagrado je predvidenih 3.000 €. Rok za prijavo je 15. februar 2018. Prijavnica je dostopna v angleškem jeziku na tej povezavi: Download application form.

Več informacij v angleškem (ali nemškem) jeziku na tej povezavi: http://www.inclusia.at/en/prize-inclusia?set_language=en.

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Uradnem listu RS v petek, 26.1.2018 objavilo »Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018«.

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine znašajo 12 tisoč EUR.

Rok za oddajo vloge na javni razpis je do 26. 2. 2018 do 12. ure.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017 – 2022. MOP bo z javnim razpisom sofinanciral projekte, ki bodo potekali v obdobju od 18. maja do 31. septembra 2018.

Temeljni namen razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega razvoja alpskega prostora, krepitev prepoznavnosti Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, krepitev zmogljivosti za njeno izvajanje ter spodbuditev sodelovanja med ključnimi akterji izvajanja Alpske konvencije.

Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije.

Objavljen razpis v Uradnem listu RS.

Razpis za pobratenja občin med Turčijo in EU 7/3

Razpis, objavljen 4. januarja 2018, je namenjeni krepitvi trajnostnih struktur med lokalnimi upravami / organi v Turčiji in državami članicami EU.

S skupnim proračunom 2,6 m. shema donacij zagotavlja podporo projektom, katerih cilj je razvijanje odnosov med pobudami lokalnih uprav / organov v Turčiji in državi članici EU ter krepitev njihove vloge v procesu pristopa EU. Za skupno projekte občin, pokrajin, združenj občin v Turčiji ter lokalnih organov v državah članicah EU, se lahko dodeli najmanj 60.000 in največ 130.000 EUR. Rok za oddajo predlogov je 9. marec 2018 ob 17:00 (po lokalnem času). Za podrobnejše informacije glejte naslednje spletne strani:

Informativni sestanki o tem razpisu za zbiranje predlogov bodo potekali. Za natančne datume in lokacije informacijskih sestankov sledite spletnim stranem CFC.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/4

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 7/5

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

NOVICE DRUGIH

Zaključni računi občin 2016 8/1

Lani so slovenske občine porabile najmanj denarja v zadnjih desetih letih. Kot kažejo zaključni računi, so se prihodki občin lani zmanjšali za več kot 300 milijonov evrov in so prvič v desetletju padli pod 2 milijardi. Še bolj so se zmanjšali odhodki: za skoraj 350 milijonov. Tako malo niso občine porabile že od leta 2007.

Glavni razlog za to je prehod v novo »kohezijsko obdobje«, kar je povzročilo, da je skupna vrednost investicij lani strmo upadla in je znašala 465 milijonov evrov. Na skupno vrednost proračunov pa niso vplivale le naložbe in črpanje evropskega denarja. Razlika je zlasti pri davčnih prihodkih: teh je bilo lani za 50 milijonov več kot leta 2015. Občine so dobile več dohodnine (24,5 milijonov) in več davka na premoženje (20 milijonov). Povečali so se tudi kapitalski prihodki, zlasti na račun ponovno bolj živahne odprodaje občinskih zemljišč (za 6,6 milijona več kot leta 2015).

Med odhodki so se najbolj povečali transferji posameznikom in gospodinjstvom (za 12,5 milijona evrov). Gre zlasti za kategorijo drugih transferjev posameznikom, ki zajema subvencije za vrtce, domove za ostarele, prevoze v šolo in podobno. Plače zaposlenih na občinah so zrasle za 4,8 odstotka (5,6 milijonov evrov). (Vir: Zlati kamen)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.