NOVICE SOS

SOS na državo naslovila predloge ukrepov za novi PKP9 1/1

Država pripravlja novi protikorona zakon, t. im. PKP9. Ker v osmi protikoronski zakon niso bili vključeni nekateri že večkrat s strani SOS posredovani predlogi, ki bi jih bilo potrebno sprejeti, zato pričakujemo, da bodo izpuščena področja oz. rešitve za občine naslovljena v napovedanem devetem protikoronskem paketu.

SOS je v začetku tedna naslovila več predlogov ukrepov, med njimi so:

 • Področje dodatkov v javnem sektorju; torej da so do dodatka v času razglašene epidemije in rizika/ nevarnosti okužbe oz. posebne obremenitve upravičeni tudi županje in župani ter direktorji občinskih uprav.
 • Področje javnih zavodov; predlaga se, da za javne zavode, ki so zaradi epidemije ob izpad tržnih prihodkov a imajo ob tem še vedno z dejavnostjo povezane fiksne stroške poslovanja (kot so plače zaposlenih oz nadomestila plač in del obratovalnih stroškov), veljajo enaki ukrepi kot za pomoč gospodarstvu brez dodatnih omejitev, torej, da se za te stroške zagotovijo sredstva v proračunu RS.
 • Zagotovitev državnih sredstev za ločeno poučevanje v primeru kombiniranih oddelkov oz. se za ta čas spustijo normativi.
 • podaljšanje roka za uskladitev programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka najmanj do 30. 9. 2021.
 • kritje nadomestila izvajalcem šolskih prevozov iz državnega proračuna v celotni višini preračunanih in priznanih 36% in tudi kritje teh stroškov za čas razglašene prve epidemije.
 • predlog, da se v času razglašene epidemije stroški izvajanja 24-ure dežurne službe krijejo iz proračunskih sredstev RS…

Odprto vprašanje plačila storitev mrliško pregledne službe 1/2

Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije sta 25. 1. 2021 posredovala Ministrstvu za zdravje dopis v zvezi z izvajanjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), v delu, ki se nanaša na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) oz. mrliško pregledno službo. Opozorili smo, da je vsebina Pojasnil o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o finančni razbremenitvi občin z dne 17. 12. 2020, nesprejemljiva v delu, ki za občine predvideva dodatno finančno in administrativno breme, ter da je vsebina pojasnil v nasprotju z namenom in cilji ZFRO.

Opozorjeno je bilo tudi na stališče Ministrstva za javno upravo z dne 7. 1. 2021, da bi se izdani računi za opravljene storitve morali neposredno izstaviti v izvršitev Republiki Sloveniji oziroma zanjo Ministrstvu za zdravje.

Ker se pristojno ministrstvo na pisanje ni odzvalo smo na Vlado RS naslovili predlog, da ukrepa oz ministrstvo na to opozori, ter podali mnenje, da bi za trenutno ureditev stanja zadostovalo že to, če bi Ministrstvo za zdravje pozvalo izvajalce mrliško pregledne službe, da račune za opravljene storitve posredujejo neposredno temu ministrstvu.

Predlog za prenos financiranja subvencij neprofitnih najemnin na državo 1/3

SOS je na novelo Stanovanjskega zakona, ki je v državnozborski proceduri podala predlog spremembe določila, ki ureja subvencioniranje najemnin, in sicer, da se z namenom razbremenitve občin in prenosa nalog na državo, sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin zagotavljajo iz državnega proračuna. Torej predlagana je bila podobna rešitev, kot jo vsebuje Zakon o finančni razbremenitvi občin glede zagotavljanja državnih sredstev za subvencije k plačilu tržne najemnine.

6. srečanje KLUBA ŽUPANJ 1/4

V torek, 2. februarja so se na šestem srečanju sestale županje. Zaradi omejitev povezanih s pandemijo so se srečale na daljavo. Navkljub temu je srečanje potekalo v dobrem duhu. Pogovarjale so se o temah, ki so v tem trenutku najbolj prisotne ter medsebojno izmenjale mnenja in izkušnje. Veliko govora je bilo o komunikaciji s civilnimi iniciativami, o tem, kaj je skupno dobro in kaj pomeni zastopanje nekih ozkih interesov. Prav tako so se ponovno pogovarjale o nujnosti vzpostavitve sistemov oskrbe za starejše, vendar takšnih, ki bodo bolj odprti, bolj prilagojeni potrebam in željam tistih, ki  neke dodatne storitve v starosti potrebujejo. Te in seveda druge teme bodo tudi del vsebin neposrednih srečanj, za katere so si vse želele, da se bi lahko zgodile čim prej.

Ocenjevanje zaposlenih iz psihološkega vidika 1/5

Skupnosti občin Slovenije je v tem tednu izvedla izobraževanje na temo Ocenjevanja in podajanja ocen (redne) delovne uspešnosti. Seminar je bil usmerjen v psihološki aspekt ocenjevanja uslužbencev, saj smo usposabljanja o pravnih in finančnih vidikih oblik nagrajevanja in ocenjevanja dela zaposlenih v preteklosti že organizirali s sodelovanjem resornega ministrstva. Ker nismo želeli zanemariti psihološkega vidika, ki je pomemben tako za zaposlenega kot nadrejenega, smo na izobraževanju v izvajanju Marka Kosteleca, poudarek položili na psihološko pripravo, komunikacijske veščine, aktivno poslušanje, medsebojno razumevanje in sporazumevanje ter spremljanje napredka zaposlenega.

Kopanje je dovoljeno povsod, kjer to ni izrecno prepovedano 1/6

“Kopanje je dovoljeno povsod, kjer to ni izrecno prepovedano” so bile najpogosteje izrečene besede druge seje Delovne skupine SOS ureditev vodnih površin za turizem in prosti čas, ki je potekala spletno 3. 2. 2021. Osrednja tema seje, ki jo je predlagal župan Občine Kidričevo, Anton Leskovar je bila kopanje v gramoznici Pletarje in podobnih vodnih telesih v drugih občinah. Vabilu predsednika delovne skupine SOS Davidu Klobasi, županu Občine Sveta Trojica, so se odzvali iz vabljenih državnih institucij, ki so bili prepoznani kot ključni deležniki ali nosilci različnih politik, ki neposredno ali posredno vplivajo na razvoj teh površin za turizem in prosti čas. Na seji so bili prisotni predstavnice in predstavniki MOP, ARSO, URSZR, NIJZ, GPU in drugi.

Občine so na seji izpostavile probleme in naslovile vprašanja, ki so posledica sprememb načina življenja, odzivanja lokalnih skupnosti na potrebe občanov po kakovostnem preživljanju prostega časa in na razvojne priložnosti ter zatečenega stanja pravnega reda. Slednji se ne spreminja v tempu, kot ga narekuje življenje je bilo ugotovljeno na seji in razumevanje kompleksnih pravil ni poenoteno ne na državni ne na lokalni ravni. Velik poudarek s seje je bil na varnosti kopalcev ob hkratnem zavedanju, da absolutne varnosti ni možno zagotoviti. K slednjemu je bilo večkrat izpostavljena potreba po pregledni zbirki pravil v obliki rokovnika za občine, ki bi z izpolnitvijo vseh nalog in ukrepov bile varne pred krivdno odgovornostjo za morebitne nesreče. Izraženo je bilo prepričanje, da lahko skupaj s pristojnimi državnimi institucijami pridemo do ustrezne rešitve za občine, ki bo s preglednim naborom pristojnosti občin zagotovila lažje izvajanje nalog in ukrepov, ki zagotavljajo varnost kopalcem in možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, varstvo narave in razvoj turizma. Seja je potekala v izredno konstruktivnem vzdušju in prisotnim omogočila vpogled v delo drug drugega, ter boljše razumevanje kompleksnega sistema, ki stoji v ozadju preproste osvežitve posameznikov v bližnji vodi na vroč poletni dan. Teh je s podnebnimi spremembami vse več.

V odloku bodo usmeritve za doseganje in ohranjanje urejenosti slovenskega prostora 1/7

Dvanajsto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS je potekalo v četrtek, dne 11.2.2021. Prisotni na spletnem srečanju so razpravljali o prilagodljivosti odloka, saj le-ta ureja območja in področja v želeni smeri in potrebi vsake posamezne občine, ki ga bo pripravila. Poudarili so, da z odlokom občine ne bodo načrtovale prostora, temveč zgolj podajale usmeritve za doseganje in ohranjanje urejenosti prostora. Za posamezna območja bodo te usmeritve opredeljene bolj nazorne, za druga manj.

Članice in člani ožje delovne skupine so dodaten razmislek namenili podrobnejšim usmeritvam vezanim na:

 • pogoje obveščanja in oglaševanja (namen, vrsta, lokacija,..),
 • nadomeščanje rastlin v primeru njihove obolelosti in poškodb,
 • obsežnejše posege v krajini in prevzemanje odgovornosti povzročiteljev za nepotrebne posledice opustošenja krajine,
 • predloge hortikulturnih ureditev za posamezne zaokrožene celote, območja prenove ali celotna mesta.

 

Razvoj podeželja mogoč le v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi 1/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v četrtek, 11. 2. 2021 organiziralo interaktivni virtualni sestanek ožje delovne skupine za Skupno kmetijsko politiko po 2020 za področje razvoja podeželja. V imenu SOS se je sestanka udeležil Janez Furlan iz občine Ajdovščina, ki je bil imenovan v delovno skupino s strani SOS.

Na sestanku so bila obravnavana vsebinska področja privabljanja mladih v poklic kmeta ter zadrževanje mladih v tem poklicu, izboljšanje odziva kmetijstva na potrebe družbe na področju hrane in zdravja, vključno z varno, hranljivo ter trajnostno pridelavo hrane, krožno in biogospodarstvo ter obnova in razvoj vasi po konceptu pametnih vasi in nekmetijske dejavnosti na podeželju in gozdarstvo.

Namen interaktivne virtualne delavnice je bil ustvariti kakovostne vsebinske prispevke, ki bodo usmerjali nadaljnje delo MKGP pri pripravi in nadgradnji Strateškega načrta 2023–2027.

Predstavnik SOS, Janez Furlan je posebej izpostavil, da je potrebno razvoj podeželja gledati širše kot »le« razvoj kmetijstva. Ukrepi morajo obsegati več komponent, med katerimi je zagotovo tudi ustrezna infrastruktura. Pri sprejemanju ukrepov pa se tudi ne sme pozabiti na občine, ki so ene izmed nepomembnejših in relevantnih sogovornikov, je še posebej izpostavil na sestanku. Za doseganje boljših rezultatov, se tako naj v postopek priprave ukrepov CLLD- LEADER, vključijo tudi predstavniki asociacij občin oziroma občine, je predlagal.

Razprava glede ključnih vprašanj na področju varovanja okolja in podnebnih sprememb 1/9

V sredo, 10. februarja 2021 je potekala spletna delavnica ožje delovne skupine MKGP za vsebinsko področje Varovanje okolja in podnebne spremembe , ki se jo je med drugim udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije, mag. Milan Repič, župan občine Benedikt.  Namen prve virtualne delavnice v seriji delavnic je bil pričeti fokusirano razpravo glede ključnih vprašanj na področju ciljev varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe.

Osrednji del razprave je bil Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027, krovni programski dokument za izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP) v državah članicah od leta 2023 dalje, ki  predstavlja t.i. „Naslednik Programa razvoja podeželja RS 2014-2020“. Kot celota je dokument podvržen tudi celoviti presoji vplivov na okolje. Njegovo vsebino močno uokvirja močna „reorientacija“ SKP v smeri potrošnika, okolja in podnebja in sicer s pomočjo 9 specifičnih ciljev ter sistemi znanja, inovacij  in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželskih območjih (AKOS). Članice in člani so na delavnici prejeli tudi informacijo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 in sicer o razpoložljivih sredstvih za Slovenijo v vrednosti 1,8 milijard evrov. Zbrani so pregledali tudi opravljeno delo v letu 2020 v sklopu priprave Strateškega načrta. Za opredeljene specifične cilje so predstavili tudi predlagane posamezne intervencije.

Razprava je bila osredotočena tudi na druge vidike varovanja okolja in podnebne spremembe. V okviru zakonodajnega svežnja o reformi SKP po 2020 so spregovorili še so o zeleni arhitekturi in Shemi za okolje in podnebje – SOPO. Namen sheme je v podpori trajnostni kmetijski proizvodnji in ohranjanju trajnostnih kmetijskih praks, ki prispevajo k ciljem na področju trajnostnega in učinkovitega gospodarjenja z naravnimi viri. Dodatno so spregovorili še o okoljskih, podnebnih in drugih upravljavskih obveznostih, ki jih določa 65. člen Uredbe o strateških načrtih ter so vezana na kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (t.i. „KOPOP“), ekološko kmetovanje, ohranitveno kmetijstvo, agroekologijo (majhne kmete), ekoredemecije ter izvajanje ukrepov iz načrtov upravljanja zavarovanih območij. Pri intervenciji ekološkega kmetovanja so med drugim spregovorili o predhodnem in rednem usposabljanju ter svetovanju upravičencev, pri dobrobiti živali pa o tem, da se bo poleg prašičev, goveda in drobnice intervencija izvajala tudi za perutnino.

Delavnica se je zaključila z razpravo na štirih ključnih področjih: ekološko kmetijstvo in dobrobit živali, biodiverziteta, naravni viri (voda, tla, zrak) in podnebne spremembe ter shema za podnebje in okolje – SOPO. Pomembne ugotovitve razprave bodo obravnavali pri nadaljnjem delovanju.

Nabirali smo ideje za razpise za NVO v letu 2021 1/10

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) organizirala posvet, kjer smo poskušali odgovoriti na vprašanje kako izvesti javne razpise v letu 2021. Posebno pozornost smo posvetili tistim primerom, ko so občine koristile možnost po KPK6, da lahko v letu 2020 v celoti izplačajo vsa projektna sredstva NVO, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti in se bodo nekatere že plačane aktivnosti izvajale šele v letošnjem letu. Posvet je bil zelo praktičen, saj smo že predhodno zbirali vprašanja, na katera smo podali odgovore, prav tako pa so udeleženke in udeleženci imeli možnost postavljati vprašanja med posvetom samim. Predstavitev iz posveta z zbranimi odgovori na vprašanja objavljamo tukaj. 

PLAČLJIV OGLAS

QUOROOM - Sistem za konferenčno glasovanje in vodene seje na daljavo 2/1

Rešitev QUOROOM je učinkovita in uporabnikom prijazna rešitev za vodenje odločevalskih sej na daljavo, primerna za občinske seje, seje skupščin družb ali upravnih odborov ter vse druge odločevalske seje. S ponosom lahko povemo, da je rešitev v stalni uporabi v Državnem zboru in Državnem svetu Republike Slovenije, Mestni občini Ljubljana, različnih podjetjih, itd.

Nudimo vsebuje fleksibilno uporabo glede na število hkratnih uporabnikov oz. sodelujočih, neomejeno število sej na leto in  uporabniško podporo za prvih nekaj sej.

Glavne prednosti naše rešitve QUOROOM so:

 • Preprosta postavitev dnevnega reda in glasovanj
 • Dodajanje uporabnikov in avtomatizirano pošiljanje vabil preko e-pošte
 • Vodenje razprave – predsedujoči ima popoln nadzor nad potekom seje
 • Preverjanje  prisotnosti in glasovanje
 • Prijazen uporabniški vmesnik za ne-tehnične uporabnike
 • Uporaba v brskalniku – brez namestitev programske opreme
 • Vizualizacija rezultatov glasovanja, preverjanj prisotnosti, itd.
 • Avtomatska izdelava poročila seje

Opcijsko si lahko zagotovite tudi snemanje sej ter prenos vseh sej v živo na spletne kanale.

V primeru, da bi orodje potrebovali le enkrat ali dvakrat na leto, pa nudimo tudi posamični najem uporabe rešitve.

Vabimo vas na kratko in učinkovito demonstracijo delovanja sistema, seveda na daljavo, da boste lahko varno in  praktično preizkusili uporabnost rešitve!

Podpiramo tudi hibridno rešitev z glasovalnimi enotami, kjer je del sodelujočih prisoten na daljavo del pa v dvorani. Tako postavitev uporabljata Državni zbor RS ter Državni svet RS.

Več informacij na https://www.quoroom.eu.

Rešitev je plod slovenskega znanja, razvita v podjetju Multimedia-Vision d.o.o. v sodelovanju s podjetjem TSE d.o.o.

POJASNILO

ZAKONODAJA

Spremenjen Pravilnik o o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov 4/1

V petek, 5. 2. 2021, v Uradnem listu RS št. 16/21 objavljen Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

Celovito se bo sistem obratovalnega časa gostinskih obratov spreminjal po sprejemu novega Zakona o gostinstvu, trenutna sprememba pravilnika se nanaša zgolj na 4. člen, v katerem se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka, lahko samoupravna lokalna skupnost v aktu, sprejetem na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16; v nadaljnjem besedilu: ZGos), v primerih revitalizacije mestnih jeder, izboljšanja privlačnosti naravnih in kulturnih znamenitosti ali spodbujanja gospodarskega razvoja določenega območja za gostinske obrate iz prejšnjega odstavka določi redni obratovalni čas v skladu s prvim odstavkom 3. člena. Pri tem mora upoštevati bistvene okoliščine določenega območja, kot so na primer: namenska raba določenega območja, vrsta gostinskega obrata, zaprti ali odprti tip gostinskega obrata. Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.«.  

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili pojasnilo za navedene spremembe, ki je dostopno na tej povezavi: Dopis_sprememba_obratovalni čas.

Navedene spremembe se bodo lahko udejanjile po preklicu epidemije Covid-19 oz. sprejetih odlokov o zaprtju gostinskih lokalov. Lahko pa v vmesnem času tiste občine, ki to želijo, sprejmejo ustrezne akte.

Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – strokovno usklajevanje 4/2

V strokovno usklajevanje je bil posredovan osnutek predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (EVA 2020-1711-0048). V skladu s predlogom zakona se nadgrajuje normativna podlaga za vpis služnosti v javno korist v zemljiško knjigo iz naslova postavitve tehničnih ovir tudi na nepremičninah katerih solastnica je Republika Slovenija in posledično tudi za izplačilo odškodnine upravičencu.

Predlog zakona prilagamo TUKAJ.

Pripombe in mnenje na predlog nam lahko pošljete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do petka, 26. 2. 2021

Spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih 4/4

V državnozborsko proceduro je bila s strani poslank in poslancev vložena novela Zakona o vrtcih. Predlog zakona prinaša novo rešitev in sicer: financiranje zasebnih vrtcev se v večji meri, kot do sedaj, prepušča v odločanje občinam, saj zakon omogoča, da občina zasebnega vrtca ne financira, če ima v javnih vrtcih dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec.

 

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

 

Vaše morebitne predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka, 2. 3. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Sprememba Uredbe o načinu izvajanja GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu 4/5

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v bili obveščeni, da je na E-demokraciji objavljena Sprememba Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice«.

Predlog Uredbe ter gradivo je dosegljivo na spodnji povezavi:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12315

Vabimo vas k sodelovanju tako, da nam pošljete vaša mnenja, pripombe, sugestije do srede, 3. marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 4/6

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJA

Sanacija objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja 5/1

Na nas se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem:

“Občina je izdelala projektno dokumentacijo za sanacijo stanovanjskega oz. gospodarskega objekta v lasti fizične osebe. Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč je po dolgih letih sanacijo podprl. Občina mora za poseg v prostor – sanacijo zahtevanih del, pridobiti gradbeno dovoljenje, katerega pa Upravna enota ne izda, ker občina ni lastnik zemljišča z objektom, ki se bo saniralo.”

 • Občino zanima ali ste se že srečali s podobno situacijo in kako ste ravnali.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje. Odgovore nam lahko posredujete do srede, 17. 2. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Upravljanje poslovnih con v občini 5/2

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem:

 • Kako imate občine urejeno področje upravljanja poslovnih con?
 • So le te v upravljanju občine ali koga drugega?
 • Kako ste občine postopkovne uredile področje upravljanja poslovnih con?

Na območju občine, ki nas je naslovila, sta urejeni dve večji in kar nekaj manjših poslovnih con, ki pa nimajo določenega skupnega upravljalca. Trenutno je kontaktna oseba za podajanje vseh informacij, vezanih na upravljanje, občina. V prihodnosti želi občina področje upravljanja poslovnih con urediti, pri čemur prosi za pomoč oz. posredovanje informacij drugih občin.

Vljudno vas naprošamo za podporo in sodelovanje. Odgovore nam lahko posredujete do petka, 19. 2. 2021  na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Zbir gradiva občin, ki vpliva na urejen videz naselij in krajine 5/3

SOS se obrača na občine z naslednjim vprašanjem:

Zanimajo nas publikacije, informacije o evidencah in drugo gradivo, ki je v uporabi vaše občine in vpliva na urejen videz naselij in krajine. Primeri so naslednji:

Publikacije: Katalogi dreves in grmovnic (npr. predlogi hortikulturne ureditve mesta ali posamezne zaokrožene celote); Katalogi cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora; Katalogi urbane opreme; Priročniki o upravljanju in obnovi kulturne krajine; Brošure o zagotavljanju enako dostopnosti za vse skupine uporabnikov v prostoru in drugo.

Informacije o vodenju evidenc s področij oglaševanja, vzdrževanja objektov in zelenih elementov: Evidence zelenih površin v mestih in naseljih, evidence lokacij oglaševanja in drugo.

Vljudno vas naprošamo za njihovo posredovanje do petka, 26. 2. 2021  na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

 

DOGODKI SOS

17.2. / Predstavitev novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) 6/1

Dne 17. 11. 2020 je pričela veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki prinaša pomembnejše spremembe na področju prepovedi in omejitev sprejemanja daril, lobiranja, poročanja premoženjskega stanja, omejitev poslovanja in nasprotja interesov.

Z namenom predstavitve sprememb po posameznih institutih in zakonitega ter pravilnega ravnanja na podlagi sprememb in dopolnitev zakona, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije organizira spletni seminar za zaposlene in funkcionarje na občinah, ki bo potekal v sredo, 17. februarja 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom. Vabilo najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da vaša morebitna vprašanja posredujete najkasneje do 9. 2. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si, saj bi jih želeli predhodno posredovati predavateljici.

24.2. / Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 6/2

V imenu Skupnosti občin Slovenije in Focusa, društva za sonaraven razvoj vas vljudno vabimo na delavnico ‘’Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta’’. Dogodek bo izveden v okviru projekta LIFE Unify in bo potekal 24. februarja preko aplikacije Zoom med 10. in 12. uro.

Na dogodku bomo predstavili vlogo občin pri izvajanju NEPN. Odgovoriti bomo poskušali na tri ključna vprašanja: zakaj je NEPN tako pomemben, zakaj ga je pomembno izvajati ter kakšna je pri tem vloga občin in drugih lokalnih akterjev? Ker bodo za pravičen prehod v zeleno družbo in gospodarstvo na lokalni ravni potrebne številne investicije, bomo naslovili tudi vlogo EU sredstev. Zanimalo nas bo, kako lahko ta sredstva občinam pomagajo pri učinkovitejšem izvajanju ukrepov.

Želimo si čim širše razprave med različnimi akterji, zato bomo veseli vaše udeležbe na dogodku. Število mest na dogodku je omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite preko naslednjega obrazca.

Celoten program dogodka je dostopen tukaj.

Kontakt za dodatne informacije: Taj Zavodnik, taj@focus.si, 01 515 40 80

 

2.3. / NOVE POSEBNE GRADBENE UZANCE 2020 – VSE, KAR MORATE VEDETI 6/3

Decembra 2020 so bile sprejete nove Posebne gradbene uzance (PGU 2020), ki so prenovile predpis, ki je veljal od leta 1977. Ker so PGU 2020 pomemben pravni vir v gradbenem pravu, ki rešuje bistveno več praktičnih vprašanj, kakor zakonodaja iz tega področja, je pomembno, da zaposleni na občinah, ki sodelujejo pri sestavi razpisnih dokumentacij ter izvedbi gradbenih projektov, dobro poznajo vsebino novih PGU 2020.

Predmetno izobraževanje je zasnovano tako, da novih PGU 2020 ne predstavi teoretično, temveč s pomočjo konkretnih odgovorov na vprašanja, ki se zastavljajo vsakemu naročniku na občini, kot na primer:

 • ali se nam splača izključiti PGU in če ja, katere konkretne določbe?
 • katere določbe PGU lahko za občino predstavljajo potencialno breme?
 • kako konkretno zapisati dikcije, ki bodo občini omogočile, da se izognejo prevelikim bremenom dodatnih plačil?
 • kako izvesti javno naročilo, da bo tveganje za nespoštovanje roka in dodatna plačila čim manjša?
 • itd…

Izobraževanje ima veliko dodano vrednost v tem, da na njem ni teoretičnih izhodišč in predstavljanja teksta predpisa, temveč izlušči samo bistvo, ki je pomembno za zaposlene na občinah, brez nepotrebne pravne navlake.

Webinar bosta izvedli priznani odvetnici iz področja gradbenega prava, mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil, ki sta sodelovali tudi v delovni skupini za prenovo PGU 2020 in ki bosta lahko iz prve roke opozorili na vse detajle, na katere morajo biti pozorni zaposleni na občinah.

Vljudno vabljeni!

3.3. / NADZOR OBČINSKIH INŠPEKTORJEV NAD ENOSTAVNIMI OBJEKTI 6/4

V času od uveljavitve nove gradbene zakonodaje se občinski inšpektorji na terenu srečujejo s problematiko nadzora nad enostavnimi objekti.

Na podlagi težav, s katerimi se srečujete pri nadzoru nad enostavnimi objekti , smo za vas pripravili webinar, na katerem vam bomo na praktičnih primerih predstavili primere postopkov v praksi.

Webinar bo sestavljen iz dveh delov in sicer:

Prvi del :

Stanje v prostoru v času veljave Zakona o garditvi objektov (v nadaljavnju: ZGO-1) s spremembami , ki je veljal od leta 2003 do leta 2018

Občinska prosotrska zakonodaja v času veljave ZGO-1 (OPN, PUP, Odloki,…..)

– Gradnja na kmetijskih in gozdnih zemljiščih

Gradnja začasnih objektov, oglaševalnih in usmerjevalnih tabli, čebeljakov,…

Podzakonski akti v času veljavnosti ZGO-1

 1.  a) Tehnična smernica TSG-V-006 2018 (razvrščanje objektov )
 2. b) Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
 3. c) Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.list RS, št. 18/2013, 24/2013,26/2013)

Standard SIST ISO 9836 definicija pojmov in pravilna uporaba, poudarek na indikatorju zazidana površina ( koristna površina                           namesto neto ali uporabna površina) – Načela računanja (primeri izračuna zazidanih površin; razlika med izračunom zazidane                           površine in faktorja zazidanosti)

Drugi del :

Predstavitev stanja v prostoru (splošno glede ne veljavno zakonodajo osnovno po ZUREP)

– Določila novega gradbenga zakona ( v nadlajvanju GZ-1)

Definicije objektov (enostavni, nezahtevani, manjzahtevni in zahtevni )

– stanje v prostoru glede na določila GZ-1

– Pristojsnosti občinskih inšpektorjev

Uporaba Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost ( UR.list, RS št. 37/2018)

– vprašanja

4.3. / UPRAVNO POSLOVANJE 6/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom Upravno poslovanje, na katerem bomo osvežili pravila upravnega poslovanja, predstavili novosti Uredbe o upravnem poslovanju ter povezali teoretična navodila s praktičnimi primeri, ki bo potekal v četrtek, 4. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom

Na seminarju bo predavala strokovnjakinja na področju upravnega poslovanja dr. Bojana Zadravec iz Ministrstva za javno upravo.

Več o programu seminarja najdete v vabilu TUKAJ.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja, na katera vam bo predavateljica odgovorila na seminarju.

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

11.3. / Spletni seminar za občine: Aktualno na področju javnega naročanja 6/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Majo Marinček, Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo, in Mileno Basta Trtnik, Bonorum d.o.o., organizira seminar na temo javnih naročil. Namreč zakonodaja in pravna praksa na področju javnega naročanja je ena najbolj spreminjajočih se pravnih področij. To pomeni, da morajo osebe, ki so odgovorne za javno naročanje, stalno spremljati aktualne zakonodajne novosti in pravno prakso Državne revizijske komisije, ki kreira uporabo pravnih institutov ZJN-3. Za porabo okoli 4 milijarde javnih sredstev je treba uporabiti pravila ZJN-3, zato se področje javnega naročanja srečuje tudi z drugo področno zakonodajo (ZIntPK, ZJF in ostalo). S 1.1.2021 je tudi obvezna uporaba e-revizija za postopke pravnega varstva, kar olajša tehnično vodenje predrevizijskega in revizijskega postopka.

Seminar bo potekal v četrtek, 11. marec 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

17.2./ ETU usposabljanje LOCAL4Green 7/1

Vabljeni na niz ETU usposabljanj, ki jih izvajajo v okviru projekta Renewable Energy Community, program Interreg Mediteran. ETU usposabljanja so podpora občinam pri njihovi implementaciji projektov v okviru energetske tranzicije. Na usposabljanjih bodo predstavili orodja, ki so bila razvita v okviru projektov programa Interreg Mediteran. Orodja so namenjena občinam za lažje odločitve pri vzpostavljanju energetske učinkovitosti.

Tokratno usposabljanje bo predstavilo metodologijo projekta Lokal4Green. Projekt LOCAL4GREEN  je razvil metodologijo za lokalne skupnosti v okviru katere občine pridobijo širok vpogled v modifikacijo občinskih taks, prispevkov in drugih davčnih prihodkov za spodbujanje razvoja obnovljivih virov energije.

Usposabljanje bo 17. februarja 2021, s pričetkom ob 10. uri.

Usposabljanje bo izvedeno v slovenskem jeziku.

18.2./Izboljšanje kompetenc lokalnih skupnosti za izvajanje agende 2030 – socialni dialog 7/2

V četrtek, 18. februarja 2021, se bo ob 11.00 po srednjeevropskem času začel nov cikel spletnih seminarjev, povezanih s socialnimi storitvami za ranljive skupine, v okviru projekta mreže NALAS „Izboljšanje kompetenc lokalnih skupnosti za izvajanje agende 2030«. Prvi spletni seminar bo potekal na temo socialnega dialoga. Več informacij najdete na tej povezavi: http://www.nalas.eu/Event/Details/Web_SDF.

Spletni seminar bo potekal v angleščini s simultanim prevajanjem v srbski, albanski in makedonski jezik. Potekal bo preko platforme Zoom, povezava za registracijo pa je na voljo tukaj.

24.2./Vabilo na konferenco dobrih praks madžarskih lokalnih skupnosti v letu 2020 7/3

Združenje lokalnih skupnosti Madžarske (TÖOSZ) vabi na mednarodno konferenco dobrih praks madžarskih lokalnih skupnosti v letu 2020, ki bo v sredo, 24. februarja 2021 s pričetkom ob 9. uri.

Od leta 2008 TÖOSZ skupaj s partnerji uspešno izvaja različne prakse lokalnih skupnosti s pomočjo metodologije in podpore Sveta Evrope ter jih želi v sklopu konference predstaviti mednarodni javnosti. Na dogodku bodo spregovorili  o različnih spodbudah občin pri uporabi inovacij (razpisi za zbiranje predlogov, spletni programi znanja,…) kot tudi o skupnih ciljih. Zasluge uspešnih praks pri tem pripisujejo uspešnemu delovanju predsedstva programskega odbora, ki ga poleg TÖOSZ-a sestavljajo še tamkajšnji predstavniki iz Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za človeške vire, Ministrstva za inovacije in tehnologijo, Združenja manjših mest Madžarske, Zveze vasi Madžarske in drugi.

Vljudno vabljeni, da se pridružite pri razpravi madžarskih županov in strokovnjakov, kjer ne bo manjkalo niti dobrih praks s področja blaženja posledic pandemije koronavirusa. Celoten program konference je na voljo tukaj

Konferenca bo potekala preko orodja Zoom. Prijava je obvezna in jo lahko opravite TUKAJ. Na prijavljen e-mail boste prejeli tudi predhodno povezavo na spletni dogodek. Med konferenco bo zagotovljeno tolmačenje iz angleščine v madžarščino ter obratno. Dodatne vprašanja lahko naslovite na sabjan@toosz.hu.

 

 

18.3./ Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor 7/4

Evropska mreža znanja z urbana okolja (EUKN) in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na mednarodni posvet »Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor«.

Posvet bo potekal v četrtek, 18. marca 2021, 13.0016.30, preko spleta.

Na posvetu bodo raziskali ubrano razsežnost Evropskega zelenega dogovora in povezo z Urbano agendo EU. V drugem delu posveta se bodo posvetili konkretnim temam Urbane agende – krožnemu gospodarstvu, na naravi temelječim rešitvam in boljši zakonodaji v podporo urbanemu razvoju.

Več informacij in predvideni program najdete TUKAJ.

Prijava na tej povezavi.

Spletna predavanja Akademija družbenih inovacij 7/5

Center Noordung z lokalnimi partnerji organizira Akademijo družbenih inovacij, s katero nudi priložnost za raziskovanje novih rešitev za gospodarske in družbene izzive, med drugim tudi za javne uslužbence. Namen spletnih predavanj je predstaviti ključne dejavnike uspeha pri izvajanju družbenih inovacij, pri čemer se zgledujejo po konkretnih primerih družbenih inovacij v alpski regiji.  Pri tem je cilj opredeliti ustrezne ukrepe za boljšo podporo družbenim inovacijam in formalizirati akcijski načrt.

Dogodek je organiziran v okviru projekta ASIS in bo izveden v videokonferenčnem okolju Zoom v naslednjih modulih:

 • Prvi modul: Nova vizija inovacij – družbene inovacija

9. in 23. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Drugi modul: Kako lahko bolje podprete razvoj družbenih inovacij?

10. in 24. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Tretji modul: Merjenje družbenega učinka

11. in 25. marec 2021 od 9.00-12.00

Več informacij o modulih je na voljo TUKAJ. Prijavite se lahko do 5. marca 2021 preko spletnega obrazca.

Poleg tega je Center Noordung v iskanju ambasadorjev družbenih inovacij, ki so pripravljeni iskati učinkovite sistemske rešitve in se posvetiti reševanju širših družbenih izzivov ter v duhu sodelovanja postati agenti sprememb.

Za vse dodatne informacije glede predavanj ali ambasadorjev pišite na tanja@center-noordung.si.

 

URBACT- spletni tečaj o strateškem javnem naročanju 7/6

Program URBACT je na podlagi izkušenj mest, ki sodelujejo v omrežjih Procure in Making Spend Matter oblikoval brezplačni spletni tečaj, s katerim bo mesta opremil z znanjem in orodji, potrebnimi za vključevanje družbenih in okoljskih meril v postopek javnega naročanja ter za razvoj strateškega naročanja.

Tečaj se bo pričel marca 2021 in je sestavljen iz trinajstih videoposnetkov. Zajema sedem učnih modulov in študije primerov,  sledi pa tudi različnim korakom javnega naročanja (od priprave analize porabe do priprave razpisov in spremljanja pogodb).

Več informacij o tečaju in prijavi je na voljo TUKAJ.

 

 

VLADA

57. redna seja 8/1

Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2021

Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2021 ob višini povprečnine 628,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 1.939.612,00 evrov. Z odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in Občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter Madžarski narodni samoupravni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje, nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Potrjena  končna ocena škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo avgusta 2020

Vlada Republike Slovenije je na redni seji v četrtek, 11. februarja, potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske,  Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije.

Končna ocena neposredne škode  na stvareh v 27 občinah skupno znaša 6.658.101,06 evra in jo je 2. novembra 2020 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 11.316,03 evra, škoda v gozdu 14.468,70 evra, škoda na stavbah 15.955,52 evra, delna škoda na stavbah 4.656.800,38 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 533.292,35 evra, škoda na vodotokih 489.137,66 evra, škoda na gozdnih cestah 868.264,18 evra in škoda na državnih cestah 68.866,24 evra. Škoda na objektih, ki so kulturna dediščina, je zajeta v delni škodi na stavbah v oceni škode občinskih komisij.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov rebalansa državnega proračuna za leto 2020 (2.756.826,20 evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Ocena ustavnosti 13. člena Zakona o financiranju občin

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o Zahtevi Občine Trbovlje za oceno ustavnosti 13. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije in Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Predlagateljica v obrazložitvi zahteve zdajšnji ureditvi očita domnevno neutemeljeno slabši položaj tistih občin, ki imajo zaradi šibkejšega socialnega stanja prebivalstva višje izdatke za socialne transferje. Pri tem naj bi občine, ki so domnevno v izrazito neenakopravnem položaju, obravnavala enako.

Vlada ocenjuje, da 13. člen ZFO-1 ni ustavno sporen. Zatrjevanje predlagateljice, da zdajšnja ureditev v slabši položaj neutemeljeno postavlja tiste občine, ki imajo višje izdatke za socialne transferje, in je zato neustavna, ni utemeljena. Zakonodajalec je sistem financiranja lokalnih skupnosti oprl na značilnosti abstraktne občine in ne na posamezno občino ali skupino občin, in to tako, da sistem ustreza večini občin. Zato dokazovanje na primeru ene lastnosti (brezposelnosti) ene občine ali skupine občin, da je enačba za izračun primerne porabe občin v neskladju z ustavo, kar naj bi povzročalo nesorazmerno breme zaradi zagotavljanja določenih izbranih nalog občine, ne vzdrži kritične presoje. Enačba za izračun primerne porabe vsebuje tiste lastnosti, ki so vsem občinam skupne, objektivno ugotovljive in stabilne, medtem ko je brezposelnost, ki jo predlaga predlagateljica, odvisna od gospodarske konjunkture in izrazito spremenljiva vrednost, za katero je zakonodajalec predvidel sektorske ukrepe. Način izračuna primerne porabe posamezne občine je zaradi solidarnostnega korektiva neodvisen od dohodkov prebivalcev posamezne občine. ZFO-1 izračuna višine sredstev primerne porabe ne določa le v 13. členu, temveč je pri tem kot medsebojno povezano celoto treba upoštevati tudi 13.a, 14. in 15. člen ZFO-1. Nenazadnje je zakonodajalec določil množico raznovrstnih virov občin; dohodnina, razdeljena med občine z izračunom primerne porabe, tako pomeni le dobro polovico vseh prihodkov občin.

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS dne 4. februarja 2021 prepovedala obratovanja vseh žičniških naprav za prevoz oseb z izjemami nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb. Dovoljeno je obratovanje žičniških naprav pod pogojem bodisi, da upravljavec žičniške naprave zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče oziroma, da se upravljavcu naprav s strani uporabnika predloži negativni test na COVID 19, ki ni starejši od 24 ur. V odloku je določeno, da se kot dokazilo poleg hitrih testov upoštevajo tudi PCR testi. Prepoved uporabe žičniških naprav ne velja za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov ter otroke v spremstvu staršev, do vključno 12. leta starosti.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih           

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. V skladu z načrtom Vlade Republike Slovenije o sproščanju ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 z novim odlokom, ki izhaja iz opredelitve tako imenovane oranžne faze, prepoved zbiranja ne velja več za vrtce, osnovne šole in  organizacije za izobraževanje odraslih.

Ta odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21, 14/21 in 15/21).

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov          

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z odlokom se prepove vsa športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe (treningi) razen za določene izjeme. Treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti) so dovoljeni le če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupin.

Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno oziroma pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih.

Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21).

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo 15. februarja 2021, obstoječi odlok pa je podaljšan do 14. februarja 2021. Glede na veljavni Odlok se izjeme širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Zato se iz veljavnega Odloka črtajo vse alineje, ki so do sedaj urejale izjeme na področju trgovine in se jih nadomesti z novo izjemo.

Sprememba je tudi pri prodaji kmetijskih pridelkov na kmetijah, ki je z novim odlokom vključena v izjemo, ki dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih. Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je na novo določeno, da se jih lahko udeleži do 10 oseb.

Odpravlja se omejitev gibanja med občinami in dovoljuje zbiranje do deset ljudi

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 19. februarja 2021. Sprememba 10. člena odloka (podaljšanje veljavnost odloka do 19. februarja 2021) se začne uporabljati z dnem uveljavitve odloka. Ostale spremembe odloka se začnejo uporabljati 15. februarja 2021, do takrat pa se uporabljajo določbe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Glavni spremembi, ki se uporabljata od 15. februarja 2021, sta:

 • odprava začasne omejitve gibanja med občinami in
 • dovoljeno je zbiranje do deset ljudi

Ostale omejitve, povezane z zbiranji, ostajajo v veljavi. To pomeni, da so začasno še vedno prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Še vedno odlok določa, da lahko minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 9/1

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

OBJAVA: Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS 2021 – 2024 9/2

SOS vas obvešča, da je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-210127101634/

ROK ZA PRIJAVO: 1. 3. 2021 do 23.59

Kontakt:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za investicije

Sabina Čamernik, Telefon: 01 478 46 84 in

Janja Smrke Šikovc, Telefon: 01 478 46 25

E-pošta: gp.mizs@gov.si

Informacije v zvezi z vsebino razpisa so na voljo na elektronskem naslovu gp.mizs@gov.si,  pri tem v naslov zadeve vpišite: RAZPIS 2021-2024-vprašanja.

Informacije v zvezi z delovanjem aplikacije so dostopne na elektronskem naslovu ivdos.mizs@gov.si.

Mednarodni javni poziv k raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva 9/4

V okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound zbirajo raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar je na voljo 5 milijonov evrov.

Z mednarodnim javnim pozivom zbirajo raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

 1. trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
 2. podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
 3. ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom ter spletno povezavo do orodja za oddajo raziskovalnih predlogov in do foruma za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov je objavljen na spletni strani https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-call.

Rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Služba za razvoj in prenos znanja, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Program ESPON objavil več razpisov 9/5

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je na spletu objavil štiri razpise:

Aplikativna raziskava: Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo

Program razpisuje aplikativno raziskavo „Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo“, ki ima cilj posodobiti  metodologijo in  prostorske podatke, zbrane v okviru nedavno zaključene aktivnosti ESPON o geografiji izbruha covid-19. Raziskava bo preučila dodano vrednost ukrepov politik, ki so jih mesta in regije razvile in uporabile kot odziv na socialno-ekonomske učinke omejevalnih ukrepov.

Rok za prijavo na razpis je 9. marec 2021.

ESPON 2020 – Posodobitev podatkov in zemljevidov II

Cilj razpisane naloge je izbrati enega ali več izvajalcev za popolnitev zbirke podatkov ESPON 2020 in obsega: zbiranje podatkov in metapodatkov, oblikovanje časovnih vrst in zapolnitev obstoječih podatkovnih vrzeli, preverjanje kakovosti in vključitev zbranih podatkov v zbirko podatkov. Naloga Vključuje še pripravo zemljevidov, kratkih analiz in interpretacij zbranih podatkov, prilagojenih potrebam pripravljavcev politik pri razvoju javnih politik. Razpis se nanaša na naslednja področja izvedenih aplikativnih raziskav ESPON: EMPLOY, LOCATE, PROFECY, Big data & housing, CLIMATE.

Rok za prijavo na razpis je 30. marec 2021.   

Podrobneje se lahko z razpisoma, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.  Razpisni dokumentaciji za oba razpisa sta na voljo na Portalu  luksemburških javnih naročil,  razpisni platformi ESPON EGTC.

Odprt poziv zunanjim ekspertom za vključitev v ESPON znanstveno svetovalni odbor

ESPON EGTC (Evropska skupina za teritorialno sodelovanje) ponovno vabi strokovnjake k oddaji interesa za sodelovanje v  znanstveno svetovalnem odboru. Zunanji strokovnjaki se na poziv lahko javijo kadarkoli do 30. junija 2022. Izbori strokovnjakov potekajo redno mesečno. ESPON EGTC vključuje člane znanstveno svetovalnega odbora pri izvajanju aktivnosti in strokovnih storitev glede na sprejet program ESPON 2020.

Podrobneje se lahko s pozivom, pogoji za prijavo in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Pripravništvo – ESPON EGTC razpisuje dve mesti za pripravnika v ESPON EGTC

Na razpis za pripravnike se lahko javijo študentje, ki zaključujejo univerzitetni študij z naslednjih področij: novinarstvo in komunikologija, prostorski razvoj in načrtovanja, geografija, evropske študije, regionalna ekonomija, politične študije, upravljanje financ ter drugih relevantnih področij. Za celotno trajanje pripravništva mora biti pripravnik vpisan na univerzo. Zaradi trenutnih razmer bodo pripravniki delo opravljali na daljavo.

Več informacij na spletni strani. Rok za prijavo na razpis je 14. marec 2021. 

Natečaj Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi 9/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 8. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2020. S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2020 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci. Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi, nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/jo do 31. marca 2021 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za naziv Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2020.

 • Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2020« ali skenirano na slovenska@filantropija.org.

Več informacij najdete na: https://www.prostovoljstvo.org/natecaj/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi-2020

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021- 183 milijonov evrov 9/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28. javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 mio evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 mio evrov. Do konca leta 2020 je bilo objavljenih že 77 javnih razpisov v skupni višini 545 mio evrov.

 • Javni razpis za naložbe gorskih kmetij
 • Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij
 • Podaljšano izvajanje skupne kmetijske politike v letih 2021 in 2022 (prehodno obdobje)Programsko obdobje 2014-2020 se zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike podaljšuje za dve leti, tako da bodo izplačila v okviru trenutne finančne perspektive možna do 31. 12. 2025.
 • Dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij

  Sloveniji v letih 2021 in 2022 skupaj pripada dodatnih 73,3 milijonov evrov sredstev. Za ta sredstva veljajo nekatere posebne omejitve glede obveznih vsebin in časa črpanja, saj morajo biti sredstva porabljena do konca leta 2022. Prenos sredstev v naslednje leto ni možen, kot je to slučaj pri sredstvih iz prehodne uredbe.

Več na: https://www.gov.si/novice/2021-02-10-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-za-leto-2021/

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 9/8

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 9/9

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.