Pred 30. leti se je na 14. februar začela pisati zgodba Skupnosti občin Slovenije. Od skromnih začetkov do največje in najmočnejše predstavniške organizacije občin smo to pot prehodili skupaj, zagnano in vztrajno. Praznično leto bomo namenili odstiranju našega preteklega popotovanja in skupnih dosežkov.

Vse najboljše vsem vam, ki sooblikujete Skupnost občin Slovenije!

NOVICE SOS

SOS pozvala k zagotovitvi povprečnine v višini zakonskih nalog občin 1/1

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za finance pozvala k zagotovitvi povprečnine v višini zakonskih nalog občin. V jesenskih mesecih 2021 se je namreč začel trend rasti cen energentov, ki se tudi v začetku leta 2022 ne zaustavlja. Višje cene ogrevanja in elektrike že vplivajo na rast cen hrane, prevoznih stroškov, vzdrževanja, ob tem so v preteklem letu očitno poskočili tudi stroški nabave gradbenih materialov. V zadnjih tednih se na Skupnost občin Slovenije obračajo številne občine članice, ki opozarjajo na zahteve institucij, organizacij, ki jih občine financirajo, po višjih transferjih na podlagi povišanja cen vsega prej navedenega.

Občine opozarjajo, da kljub pridobljenim višjim sredstvom iz naslova povprečnine, ta hitro kopnijo in da bodo občine morale, če se bo nadaljeval trend zadnjih nekaj mesecev, v nekaj mesecih ponovno posegati v sredstva, ki so namenjena investicijam oziroma razvojnim prebojem občin.

Zato je Skupnost občin Slovenije ministrstvo pozvala, da se povprečnina občinam za leti 2022 in 2023 določi na novo. Skupnost občin Slovenije je predlagala tudi, da se v najkrajšem času sestanejo pristojni na Vladi RS ter predstavnice in predstavniki vseh reprezentativnih skupnosti občin ter se dogovorijo za novo višino povprečnine.

 

Analiza prihodkov in odhodkov občin s pomočjo nove aplikacije 1/2

Strokovni sodelavec Sekretariata Skupnosti občin Slovenije Miha Mohor je na spletni predstavitvi predstavil aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov, ki je plod petnajstletnega dela Sekretariata, vse od zbiranja podatkov, osveževanja do iskanja programskih rešitev.

Aplikacija omogoča prikaz odhodkov o investicijah primerljivih občin (omogočen je tudi pregled podatkov na prebivalca), o prihodkih iz posamezne kategorije primerljivih občin (kot so NUSZ, globe, turistična taksa, evropska sredstva), analizo posameznih prihodkov in odhodkov (nudi osnovo za odločitev, ali ima občina potencial za dvig posameznega prihodka ali odhodka). Posebne funkcije omogočajo enostaven prikaz proračuna za pomoč pri pripravi zaključnih računov, prikaz strukture prebivalcev in izračun stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin.
Podatki o proračunih so razdeljeni v vse tri klasifikacije (ekonomsko, funkcijsko in programsko). Delo lajša in racionalizira iskalnik po proračunskih postavkah.

Upravljanje s podatki povečuje transparentnost, preglednost in je orodje za racionalne in utemeljene odločitve. Preglednost podatkov zmanjšuje tveganja, oziroma le-ta izpostavi in omogoča argumentirane odločitve. Hiter in analitični dostop do širokega nabora podatkov, njihove primerjave in grafičnih prikazov pa ob enem olajša pripravo odgovorov na marsikatero vprašanje, ki se zastavi s strani občanov, mestnih svetnikov ali novinarjev.

Občine, ki so zamudile predstavitev in bi želele izvedeti več o aplikaciji za vizualizacijo občinskih podatkov, se lahko oglasijo na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Ob zadostnem zanimanju, bomo predstavitev ponovili.
Več informacij najdete v predstavitvi TUKAJ.

ZAKONODAJA

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027. Obvladovanje poplavne ogroženosti je izredno pomemben segment upravljanja z vodami, ki ob upoštevanju dejstva, da se poplav ne da v celoti preprečiti oziroma biti pred njimi popolnoma varen, vključuje aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju verjetnosti nastopa poplav in k zmanjševanju morebitnih posledic v primeru nastopa poplav. Novi Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti prinaša številne gradbene in negradbene protipoplavne ukrepe oziroma projekte, s katerimi naslavljajo poplavno ogroženost v okviru najbolj poplavno ogroženih porečij v Republiki Sloveniji. Predvsem veliko število gradbenih protipoplavnih ukrepov oziroma projektov je tisto, ki bo v prihodnje pripomoglo k zmanjševanju poplavne ogroženosti. Viri financiranja za izvedbo protipoplavnih ukrepov so kohezijska sredstva, sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, Sklada za vode, Podnebnega sklada, raznih mednarodnih finančnih instrumentov ter državnega in občinskih proračunov. Ocenjuje se, da je v šestletnem obdobju od 2022 do 2027 na razpolago za financiranje protipoplavnih ukrepov, ki jih bo izvajala predvsem Direkcija RS za vode, več kot ene milijarde evrov. Več si lahko preberete v  Osnutku Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027.

Začenja se enomesečna javna razprava. Vabijo vas, da vaše pripombe in predloge do 9. marca 2022 posredujete na e-poštni naslov gp.mop@gov.si ali na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Vlada izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022 2/2

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, 20. člena Zakona o financiranju občin  in 10. člena Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim je Vlada Republike Slovenije na 133. redni seji  izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti v letu 2022.

ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin.

V letu 2022 ob višini povprečnine 645,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 1.987.312,00 evra. Z odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in Občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje, nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Pokritje izpada plačil staršev za december in januar 2022 v javnih vrtcih in zasebnih vrtcih s koncesijo 2/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za mesec december 2021 in januar 2022.

V skladu z 102. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 so starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec. Staršem se oprostitev plačila za vrtec prizna na podlagi izdane odločbe NIJZ o odrejeni karanteni oziroma drugega ustreznega dokazila, ki izkazuje odrejeno karanteno ali izolacijo otroka zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2. Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo uveljavlja občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka, ki je zasebnemu vrtcu podelila koncesijo za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok.

Povračilo lahko zahtevate z zahtevkom, ki ga najdete na povezavi TUKAJ, in ga posredujete Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Celotno besedilo Navodila lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Vlada RS namenja 70 milijonov evrov za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu zaradi višjih cen energentov 2/4

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga bo v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije poslala po nujnem postopku.

Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5 % stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. V kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem poslovnem letu v težavah in jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 %, bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022.

Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvestil Finančno upravo Republike Slovenije do 31. januarja 2023 in vrnil sredstva, nad čemer bo nadzor izvajala Finančna uprava. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 % nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

Vlada RS sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov 2/5

Zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za namen odprave posledic povečanja cen energentov

Upravičenci:

 • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
 • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
 • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
 • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
 • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Do  solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

Enkraten solidarnostni dodatek se izplača najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.

Začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za gospodinjske odjemalce in za odjemalce na NN brez merjenja moči

S tem zakonom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Znižanje omrežnine za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja
Tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine se znižajo na nič. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina

Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu.

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2023.

Pregled novosti Gradbenega zakona 2/6

Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen v Uradnem list RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junija 2022, se uporablja Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic).

Glavni razlogi za prenovo GZ-1:

 • sodba ustavnega sodišča U-I-64/14-20 z dne 12. 10. 2017, nezakonitost določb 152. in 156a. člena Zakona o graditvi objektov in presoja nesorazmernosti posega inšpekcijskega ukrepa v (edini) dom,
 • iz prakse ugotovljene napake in pomanjkljivosti,
 • prenova gradbene in prostorske zakonodaje z namenom odprave nepotrebnih administrativnih ovir.

Pregled novosti GZ-1 najdete TUKAJ.

Pregled novosti Zakona o urejanju prostora 2/7

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), objavljen v Uradnem listu RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junij 2022, se uporablja ZUreP-2. Glavni namen priprave ZUreP-3 je izboljšanje tistih področij, ki so se v času izvajanja ZUreP-2 izkazala za potrebna prenove ali nadgradnje. Nove, spremenjene ali dopolnjene so: temeljne določbe, državni prostorski red, udeleženci pri urejanju prostora, prostorsko načrtovanje, ukrepi zemljiške politike, izvajanje posegov v prostor, inšpekcijski ukrepi, prostorsko informacijski sistem (PIS).

Pregled novosti ZUreP-3 najdete TUKAJ.

Evropska komisija objavila predlog pravil o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027 2/8

Evropska komisija je v torek, 11. 1. 2022, objavila predloge smernic in uredb, ki bodo urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027. Obenem je vse zainteresirane strani pozvala, da ji v okviru javnega posvetovanja do 13. 3. 2022 pošljejo svoje pripombe na te predloge.

Potreba po prilagoditvi obstoječih pravil

Potem ko je bila decembra 2021 sprejeta reforma skupne kmetijske politike (SKP), je Evropska komisija pripravila predloge aktov o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za programsko obdobje 2023–2027. Namen predlaganih sprememb je uskladiti obstoječa pravila o državni pomoči v teh gospodarskih dejavnostih s trenutnimi strateškimi prednostnimi nalogami EU, zlasti z reformirano SKP in skupno ribiško politiko ter evropskim zelenim dogovorom.

Spremembe zajemajo naslednje sklope pravil o državni pomoči iz leta 2014, ki se trenutno uporabljajo za kmetijski, gozdarski in ribiški sektor in prenehajo veljati konec leta 2022:

 • smernice EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju in na podeželju;
 • uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvi, gozdarstvu in na podeželju;
 • smernice EU o državni pomoči v ribištvu in akvakulturi;
 • uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v ribištvu in akvakulturi ter
 • uredba EU o pomoči de minimis v ribištvu in akvakulturi.

Pravila dejansko v veliki meri izpolnjujejo potrebe zadevnih sektorjev, hkrati pa prispevajo tudi k doseganju širših ciljev politike EU, kot so varstvo okolja, zdravje rastlin in živali ter, splošneje, javno zdravje. Hkrati je ocena pokazala, da so za obstoječa pravila potrebne nekatere ciljno usmerjene prilagoditve, vključno s pojasnili nekaterih pojmov, nadaljnjo racionalizacijo in poenostavitvijo ter prilagoditvami, da bi pravila nadalje odražala tržni in tehnološki razvoj ter trenutne strateške prednostne naloge EU, zlasti z evropskim zelenim dogovorom, strategijo »od vil do vilic« in strategijo za biotsko raznovrstnost. Poleg tega je treba pravila prilagoditi, da se državam članicam omogoči hitro izvajanje reformirane SKP in novega Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Ključne novosti predlogov Evropske komisije

V predlogu novih smernic o državni pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu Komisija predlaga:

 • da se ukrepi, ki jih države članice izvajajo v okviru svojih strateških načrtov, štejejo za skladne s pravili o državni pomoči;
 • nove kategorije pomoči, ki jih bo mogoče odobriti v skladu s smernicami, npr. pomoči za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst in porajajočih se bolezni ter njihovo izkoreninjenje za zaščito zdravja rastlin in živali ter javnega zdravja;
 • več spodbud za gozdarske ukrepe, ki so ugodni za okolje in podnebje (t. i. gozdarsko-okoljske in podnebne storitve), in sicer s povečanjem največje intenzivnosti pomoči na 120 % upravičenih stroškov za storitve, povezane z biotsko raznovrstnostjo, podnebjem, vodo ali tlemi, ter sheme za sekvestracijo ogljika v kmetijstvu.

V predlogu nove uredbe o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu Komisija predlaga:

 • uskladitev intenzivnosti pomoči, da bi določen ukrep spadal na področje uporabe uredbe o skupinskih izjemah v kmetijstvu, z intenzivnostjo, ki jo zagotavljajo strateški načrti SKP v okviru reformirane SKP, npr. pri pomoči za naložbe bi osnovna stopnja intenzivnosti pomoči po novem znašala največ 65 % upravičenih stroškov, pri pomoči za plačilo zavarovalnih premij pa največ 70 %.
 • uvedbo novih kategorij ukrepov pomoči, ki bodo skupinsko izvzete iz obveznosti priglasitve Evropski komisiji, npr. pomoč za povrnitev škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov, ki nastanejo pri kmetovanju na zemljiščih na območjih Natura 2000.

Komisija v predlogu novih smernic o državni pomoči v ribištvu in akvakulturi predlaga:

 • uvedbo novih kategorij pomoči, ki jih bo morala oceniti glede na smernice, zlasti pomoč za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst in porajajočih se bolezni ter njihovo izkoreninjenje ter pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste;
 • bolj jasna in racionalizirana pravila na številnih področjih, npr. v zvezi s pomočjo za obnovo ribiške flote v najbolj oddaljenih regijah.

Komisija predlaga, da se v novi uredbi o državni pomoči po skupinski izjemi v ribištvu uvedejo nove kategorije pomoči, zlasti pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo nekatere slabe vremenske razmere.

predlogu spremembe uredbe o pomoči de minimis v ribištvu Komisija predlaga povišanje nacionalnih zgornjih mej zneskov pomoči de minimis, ki jih lahko države članice dodelijo upravičencem v triletnem obdobju.

Možnost podaje pripomb na predloge in nadaljnji koraki

Zainteresirane strani lahko svoje pripombe o teh predlogih Evropski komisiji pošljejo do 13. 3. 2022. Zainteresirane strani iz Slovenije, ki bodo svoje pripombe poslale Evropski komisiji, prosimo, da jih pošljejo tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na e-naslov gp.mkgp@gov.si.

Podrobnejše informacije in navodila o tem se nahajajo na tej SPLETNI STRANI.

Nova pravila bodo predvidoma sprejeta ob koncu leta 2022.

POVPRAŠEVANJA

Sheme državnih pomoči v kmetijstvu 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, s vprašanjem glede shem državnih pomoči v kmetijstvu, in sicer jih je določno zanimalo:

 

 1. Koliko sredstev so namenile v letnem proračunu za državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (primarna kmetijska dejavnost)?

 

 1. Koliko sredstev so namenile v letnem proračunu za spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti v občini?

 

 1. Kaj so upravičeni stroški za pridobitev sredstev?

 

 1. Morebitne ideje za naprej – katere stvari bi želeli z razpisi podpreti in česa ne bi več sofinancirali?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

 

DOGODKI SOS

15.2. / OBVLADOVANJE STRESA ZA OSEBNO IN POSLOVNO RAST 4/1

Skupnost občin Slovenije organizira seminar z naslovom OBVLADOVANJE STRESA ZA OSEBNO IN POSLOVNO RAST, ki bo potekal 15. 2. 2022, med 10.00 in 12.00, preko spletnega orodja Zoom. 

Stres in izgorelost sta v danih okoliščinah izredno razširjena, ne samo zaradi naglice in preobilja dela, nadomeščanj bolniških odsotnosti, ta tudi zaradi napetih odnosov doma, na delovnem mestu in tudi zaradi odnosa, ki ga imamo sami s sabo. Zaradi tega lahko pride do kronične utrujenosti, izgorelosti in psihosomatskih bolezni ter posledično povečanega absentizma na delovnem mestu. Takšna situacija poglablja konflikte (ali ustvarja nove), ustvarjalnost in delovna energija padeta, fokus zaposlenega se iz dela preusmeri na njegove čustvene in zdravstvene izzive in to vpliva na vzdušje celotne organizacije.

Zato je pomembno, da znamo ostati mirni, odločni in ciljno usmerjeni in se naučite metode, kako v stresnih situacijah dnevno pomagati sami sebi.

VSEBINA SEMINARJA:

 • osnovno razumevanja čustev
 • kako stres uporabite za razvoj psihofizične kondicije
 • kako priti do notranje motivacije za delo, ki ga opravljate
 • kako razvijanje čustvenih kompetenc pomembno vpliva na dolgoročni prispevek k organizacijski klimi in kulturi
 • predstavitev prve pomoči za sproščanje čustvenih napetosti in spremembe omejujočih prepričanj
 • predstavitev samocoaching programa »(P)ostani zdrav« za dolgoročno uspešnost posameznika in organizacije

NADGRADNJA OBRAVNAVANIH TEM:

Za vas smo pripravili tudi module, s katerimi bo mogoče nadgraditi in poglobiti poznavanje področja psihosocialnih tveganj, ki jih prinaša stres na delovnem mestu in sicer:

 1. modul, 9. 3. 2022: Duševne in telesne motnje povezane s stresom in travmo
  • stresna reakcija (akutna)in prilagoditvena motnja
  • sindrom izgorevanja
  • post travmatska stresna motnja
  • depresija
  • z dolgotrajnim stresom povezane bolezni
  • učenje sprostitvene reakcij
 1. modul, 6. 4. 2022: Zavedanje, prepoznavanje in obvladovanje čustev
  • (ne)ugoden odziv na stres in travmo
  • prepoznavanje lastnega odziva
  • čustva in doživljanje stresa
  • razvijanje čustvenega zavedanja
  • lasten vpliv na stresorje
 1. modul, 11. 5. 2022: Lastni viri moči
  • priprava na neugodne okoliščine
  • obvladovanje čustev
  • obvladovanje misli
  • skrb za dobro psihofizično kondicijo

Ne glede na to, da gre za povezano tematiko, je možen ločen obisk posameznega predavanja. V ta namen bomo objavili ločena vabila in prijavnice vsaj 2 tedna pred izvedbo posameznega modula.

O PREDAVATELJICI:

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. Je odlična poznavalka tehnike Procesa prisotnosti, s katero je tudi sama prišla nazaj do notranje motivacije in več življenjske moči. Te izkušnje so jo pripeljale do vloge predavatelja, motivacijsko/inspiracijskega trenerja in coacha nove VinKom miselnosti zakaj delamo to kar delamo. Njene aktivnosti kot svetovalka so usmerjene v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motiviran kader skladen z vizijo in poslanstvom podjetja/organizacije in povečanje zavzetosti in kulture odgovornosti.

Vabilo za tiskanje

VLADA RS

Odločitve s 326. dopisne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane 5/1

Vlada je na 326. dopisni seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme.

Z Uredbo se usklajujejo pravila glede medicirane krme v EU. Predhodno je bilo področje proizvodnje, dajanja na trg in uporabe medicirane krme urejeno z direktivo, ki pa so jo države članice različno prenašale v svoj pravni red.

S to uredbo se urejajo pristojni organ, uradni nadzor, dajanje na trg vmesnih proizvodov in poročanje o porabi, zbiranje podatkov o obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih, uvoz in trgovanje v povezavi z dostopnostjo seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini, sistemi zbiranja in zavrženja neuporabljene medicirane krme in vmesnih proizvodov ter kazenske določbe za izvajanje Uredbe (EU) 2019/4.

 

Izločitev zemljišč iz poslovnih knjig Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in iz gospodarjenja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o

Vlada je odločila, da se zemljišča, ki so bila na podlagi delitvene bilance, potrjene s sklepom vlade iz leta 2016, iz poslovnih knjig Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v delu ali celoti prenesena v poslovne knjige Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in v gospodarjenje družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ter pri katerih ni vknjižena lastninska pravica v korist Republike Slovenije, izločijo iz poslovnih knjig MKGP in iz gospodarjenja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

MKGP je na podlagi vpogledov v redne izpise iz zemljiške knjige, ki jih je opravilo novembra lani ugotovil, da pri zemljiščih, ki so bila vsa vključena v delitveno bilanco, ni vknjižena lastninska pravica v korist Republike Slovenije. Dejstvo, da so bila v delitveno bilanco vključena tudi zemljišča, ki v zemljiški knjigi niso bila opredeljena kot last Republike Slovenije, je v revizijskem poročilu Pravilnost poslovanja pri upravljanju z informacijskim sistemom ter učinkovitost in uspešnost delovanja informacijskega sistema Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ugotovilo tudi Računsko sodišče.

MKGP ne razpolaga z ustreznimi knjigovodskimi listinami, na podlagi katerih bi predmetna zemljišča izločilo iz svojih poslovnih knjig, prav tako pri zemljiškoknjižnem sodišču ne more pridobiti ustreznih listin oz. izkazati upravičenega interesa za pridobitev ustreznih listin, saj pri teh zemljiščih ni bila vknjižena lastninska pravica v korist Republike Slovenije.

 

Sprememba sestave Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije

Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP RS).

V Odboru za spremljanje PRP RS se:

 • kot namestnika predsednika imenuje Anton Harej kot predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP);
 • z mesta članice razreši Maša Žagar in namesto nje kot predstavnik MKGP imenuje Branko Ravnik;
 • z mesta namestnice razreši Marija Žamut in namesto nje kot predstavnik MKGP imenuje Jože Ileršič;
 • z mesta namestnika razreši Aleš Praček in namesto njega kot predstavnik Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja imenuje Matjaž Tratnik;
 • z mesta članice razreši Špela Perme in namesto nje kot predstavnica Ministrstva za finance imenuje Marina Dobraš;
 • kot namestnica imenuje Klavdija Štimec kot predstavnica Ministrstva za finance;
 • z mesta namestnika razreši Igor Teršar in namesto njega kot predstavnica Ministrstva za kulturo imenuje Irena Marš;
 • z mesta članice razreši Nataša Kobe Logonder in namesto nje kot predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko imenuje Marko Pukšič;
 • z mesta namestnika razreši Vinko Žagar in namesto njega kot predstavnica Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko imenuje Anja Močnik;
 • z mesta namestnice razreši Tatjana Zagorc in namesto nje kot predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije imenuje Anita Jakuš;
 • z mesta člana razreši Branko Ravnik in namesto njega kot predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije imenuje Janez Pirc;
 • z mesta člana razreši Rok Damijan in namesto njega kot predstavnica Zveze slovenske podeželske mladine imenuje Anja Mager;
 • z mesta članice razreši Nataša Klemenčič Štrukelj in namesto nje kot predstavnica Čebelarske zveze Slovenije imenuje Tina Žerovnik;
 • z mesta namestnice razreši Tanja Magdič in namesto nje kot predstavnica Čebelarske zveze Slovenije imenuje Petra Bračko.

(Vir: Vlada RS, NJ)

326. dopisna seja 5/2

Vlada je na dopisni seji dne 10. 2. 2022 sprejela predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin in znanj. Sprejela je tudi Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja 2022 – 2025, katerega cilj je ohranitev poseljenosti in razvojne vitalnosti obmejnih problemskih območij.

Predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti zajema vse ključne družbene skupine, vključno z invalidi, in prvič definira različne stopnje digitalnih kompetenc. V prvi vrsti omogoča pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih veščin s pomočjo tečajev za mlade in starejše, omogoča možnost finančnih spodbud za nakup tovrstne opreme, prispeva k digitalizaciji šolskega procesa, predvsem pa k odgovorni ter varni rabi digitalnih tehnologij. Že letos želimo z digitalnim bonom v vrednosti 150 evrov pomagati vsem srednješolcem in študentom pri nakupu moderne računalniške opreme.

Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja 2022 – 2025 predvideva vire financiranja v višini 29.500.000 evrov v letu 2022, 42.500.000 evrov v letu 2023 in 53.200.000 evrov v letu 2024 ter v letu 2025, v skupni vrednosti programa 178.400.000 evrov. Predmet programa so usklajeni ukrepi in aktivnosti za doseganje ciljev programa na podlagi predlogov raziskovalnega programa in predlogov različnih deležnikov v procesu usklajevanja.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 6/1

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami namenjenih 4,2 milijona evrov 6/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. novembra, v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Podpora je namenjena sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.

Podrobnejše informacije najdete TUKAJ.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva 6/3

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:

 • novogradnje z vključeno opremo,
 • rekonstrukcije z vključeno opremo.

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je naslednja:

 • 17,5 mio EUR v letu 2022,
 • 20 mio EUR v letu 2023.

Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine.

Rok in način oddaje prijave

Rok za oddajo prijav je do 18. 2. 2022 do 15.30 ure.

Prijavitelj mora prijavni obrazec poslati skupaj s prilogami v enem izvodu na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4300-15/2021.

Prijavitelj na razpis je:

 • občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu;
 • v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma bo izvajala investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

Vprašanja  v zvezi z razpisno dokumentacijo ali objavo javnega razpisa morajo biti v pisni obliki  poslana na elektronski naslov ministrstva gp.mz@gov.si s sklicem na številko 4300-15/2021, najkasneje do 3. 2. 2022 do 12:00 ure.

Celotna dokumentacija javnega razpisa je dostopna na povezavi TUKAJ.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Sloveniji 6/4

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, je bilo 28. januarja 2022 objavljeno v Uradnem listu.

Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti.

Celotno besedilo razpisa in dokumentacijo najdete na povezavi TUKAJ.

Zelena mesta: Evropska komisija je objavila natečaj za naslednjo zeleno prestolnico in zmagovalce zelenih listov 6/5

Namen tega natečaja, ki je bil zasnovan za spodbujanje in nagrajevanje zavezanosti mest v EU trajnostnemu razvoju, je prepoznati pobude mest in ambicije po pomembnih spremembah. Nagrade so odprte za mesta: nagrada Zelena prestolnica Evrope je namenjena mestom z več kot 100 000 prebivalci, evropska nagrada Zeleni list pa vsem mestom z 20 000 do 99 999 prebivalci.

Prijave so možne do 25. marca 2022 s prijavnico, ki je TUKAJ.

Več o samem projektu si lahko preberete na tej POVEZAVI.

Objavljen 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 6/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2022 v Uradnem listu objavilo 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 8.932.207,66 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete TUKAJ.

Objava razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost – odvajanje odpadne vode in vodovodni sistem 6/7

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)« in »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«. Predmet prvega javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Prvi rok za odpiranje je 3. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023Predmet drugega javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Prvi rok za odpiranje je 1. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023Cilj razpisa je zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

Objavljena javna razpisa, pogoje in merila za dodelitev sredstev najdete na tem SPLETNEM MESTU.

 

Mednarodni razpis za sofinanciranje raziskav in razvoja rešitev za samooskrbo javnih stavb iz OVE 6/8

Pričakuje se, da bo 90 % trenutno obstoječega stavbnega fonda še vedno obratovalo leta 2050, v letu, v katerem želijo številna mesta doseči ogljično nevtralnost. Vzpostavljene so evropske politike in zakonodaja za pospeševanje dekarbonizacije v gradbenem sektorju, vendar se začne s stanjem, ko prenova le zmerno prispeva (0,4 do 1,2 % stavb na leto). Da bi dosegli naše podnebne cilje, je treba pospešiti obnovo v Evropi, dvigniti veliko več obstoječih stavb na optimalno raven učinkovitosti in povečati samoporabo obnovljive energije. Vse več mest, regij in drugih lastnikov večjih portfeljev stavb želi v svojih stavbah doseči 100-odstotno oskrbo z obnovljivo energijo (OVE).  Objavljen je mednarodni razpis za sofinanciranje razvoja novih rešitev s katerimi bo omogočena energetska samooskrba stavb iz OVE.

Razpis se izvaja v okviru projekta procuRE (Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings) pod programom obzorje 2020. Predkomercialno javno naročilo je namenjeno razvoju aplikativnih rešitev s katerimi bo zagotovljena 100% samooskrba z energijo iz obnovljivih virov v obstoječih javnih stavbah. Rešitve bodo razvite s strani ponudnikov v večstopenjskem postopku, najboljše od njih pa bodo vzpostavljene na izbranih demonstracijskih pilotnih stavbah v Nemčiji – Nürnberg, na Portugalskem – Vila Nova de Gaia, v Sloveniji – Velenje, Španiji – Barcelona, Turčiji –  Istanbul in Izraelu – Eilat. V sklopu razpisa je zagotovljenih 7,68 milijona EUR nepovratnih sredstev, dolgoročni cilj pa je uporaba razvitih pristopov oz. »paketov za prenovo« pri energetski prenovi večjega števila stavb obstoječega fonda. Javnim subjektom v vlogi upravljalcev stavb se prav tako ponuja možnost, da na projektu sodelujejo kot strateški partnerji, tj. predstavniki končnih uporabnikov razvitih pristopov in sistemov. Strateški partnerji pridobijo možnost neposrednega sodelovanja s skupino naročnikov ter aktivnega delovanja v procesu PCP.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta na tej POVEZAVI.

NAJAVA: Peti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 6/9

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo najavo o odprtju petega javnega razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.580.635 evrov.

Predmet podpore javnega razpisa je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:

 • ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
 • naložb v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Besedilo javnega razpisa najdete TUKAJ.

LOKALNA ODPORNOST (ANG. LOCALIENCE) - RAZVOJ ODPORNOSTI PROTI EKSTREMNIM VREMENSKIM NEVARNOSTIM NA LOKALNI RAVNI V SREDNJI EVROPI 6/10

Vabilo občinam k sodelovanju pri projektu, namenjenemu razvoju in testiranju učinkovitih načinov za povečanje podnebne odpornosti v naseljih. Osredotočenost projekta LOCALIENCE je zato na razvijanju odpornosti na lokalni ravni na grožnje, ki jih predstavljajo ekstremni hidrometeorološki dogodki, ki so posledica podnebnih sprememb, vključno z razvojem zmogljivosti zainteresiranih strani ter ciljnim ozaveščanjem, senzibilizacijo in vključevanjem prizadetega prebivalstva.

Splošni cilj LOCALIENCE je razviti zmogljivosti občin in lokalnih skupnosti za odzivanje na nesreče, predvsem z razvojem znanja in metod hitrega odzivanja na ekstremne vremenske dogodke, ki jih povzročajo podnebne spremembe, učinkovito obvladovanje učinkov takšnih dogodkov in širjenje rešitev, ki podpirajo podnebno odpornost na lokalni ravni ter obnova biotske raznovrstnosti srednjeevropskih naselij.

Program Interreg Srednja Evropa 2021-2027 je program financiranja Evropske unije, ki spodbuja mednacionalno sodelovanje zunaj meja v srednji Evropi.

Predviden proračun projekta je približno 2 milijona EUR, s partnerskimi proračuni v razponu od 100.000 do 220.000 EUR.

Predvideno trajanje projekta je 36 mesecev z začetkom v začetku leta 2023. Rok za oddajo vloge je 23. februar 2022.

V primeru, da ste zainteresirani za sodelovanje v projektu LOCALIENCE, se obrnite na razvojno ekipo madžarskega Ministrstva za notranje zadeve, ki vam bo posredovala dodatne informacije. Svoje povpraševanje naslovite na oba spodnja kontakta:

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Obvestilo občinam o razpisu projekta medinstitucionalnega sodelovanja 6/11

Slovenske občine obveščamo, da je Ministrstvo za finance Republike Turčije objavilo razpis za projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z naslovom “Town Twinning between Turkey and EU-II: Twinning for a Green Future Grant Scheme.” Projekt financira EU in je namenjen lokalnim skupnostim v državah članicah EU ter lokalnim skupnostim v Turčiji.

Rok za oddajo ponudb je do 1. marca 2022 do 17. ureZainteresirane občine v Sloveniji lahko več informacij pridobijo na tej POVEZAVI.

Nov razpis za podjetja in občine ter podaljšanje razpisa za PF 6/12

Sklad je v petek, 31. 12. 2021 v Uradnem listu RS, objavil sledeče:

 1. Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1
 2. Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1
 3. Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS

Posojila za občine – C1

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

 • Razpisana sredstva:       6.274.418 EUR
 • Upravičeni vlagatelji:    Občine v Republiki Sloveniji
 • Upravičeni stroški:        Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1.1.2020 naprej in se nanašajo na: Nakup objektov javne infrastrukture, Gradnja objektov javne infrastrukture, Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture, Nova oprema, Novi delovni stroji, Prevozna sredstva.
 • Višina zaprošenega zneska:  min. 40.000,00 EUR, max. 4.000.000,00 EUR.
 • Rok oddaje vloge:         Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17.1.2022 do 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si lahko preberete TUKAJ.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 6/13

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Kako ustrezno zamenjati ogrevanje v vaši hiši? 7/1

Učinkovit ogrevalni sistem, ki izkorišča obnovljive vire energije lahko prinaša stroškovne ugodnosti in vpliva na ugodje bivanja. Poleg tega pa predstavlja tudi dragocen prispevek k zmanjševanju emisij CO2 in blaženju podnebnih sprememb.

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta H2020 REPLACE Institut »Jožef Stefan« želi spodbuditi  končne porabnike k zamenjavi starih, neučinkovitih ogrevalnih naprav v hišah, za okolju prijaznejše rešitve. V ta namen je bilo oblikovano orodje “Kalkulator menjave ogrevalnega sistema” s katerim lahko na enem mestu primerjate različne možnosti ogrevalnih sistemov na obnovljive vire energije, ki so najbolj primerni glede na energetsko učinkovitost vašega doma. Spletno orodje pomaga oceniti tudi stroške ogrevanja in okoljske učinke po zamenjavi. Za informativni izračun je potrebno v kalkulator vnesti nekaj osnovnih informacij o stavbi in o obstoječem načinu ogrevanja. Rezultate kalkulatorja lahko tudi izvozite, o vsebini rezultatov pa pogovorite z energetskim svetovalcem.

V želji za krepitev ozaveščenosti med gospodinjstvi je bila oblikovana tudi nalepka “OGREVAMO ZELENO”, ki jo lahko prejme vsak uporabnik trajnostnega ogrevalnega sistema. Nalepka je brezplačna in jo lahko pridobite z vpisom v obrazec. Nalepko prejmete po pošti na vaš naslov.

Če potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja o projektu lahko pišete na e-mail:  h2020replace@ijs.si.

Načrtovan kongres lokalnih skupnosti v okviru pobude “Tri morja” 7/2

Iz Urada predsednika Republike Poljske smo prejeli informacijo o načrtovanem kongresu lokalnih skupnosti držav pobude Tri morja, ki ga po zgledu lanskoletnega dogodka ponovno namerava organizirati poljsko Lublinsko vojvodstvo. Dogodek je načrtovan za junij 2022. Več informacij v zvezi s tem lahko najdete tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.