PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA ČRNOMELJ.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Županje in župani z ministrom za gospodarstvo in direktorico STO o novi realnosti turizma 1/1

19.2.2021 so se na povabilo Slovenske turistične organizacije (STO), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Skupnosti občin Slovenije (SOS) na četrtem srečanju Sveta županj in županov vodilnih destinacij slovenskega turizma sestali župani in županje 80ih slovenskih občin. Udeležba tako velikega števila predstavnikov občin potrjuje zavedanje o velikem pomenu usklajenega delovanja krovne in lokalne ravni za uspešno prilagoditev situaciji ter učinkovito okrevanje in krepitev turizma po krizi.

Na srečanju, ki je potekalo virtualno, sta uvodoma prisotne župane s ključnimi ukrepi na krovni ravni seznanila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, in direktorica STO, mag. Maja Pak, ki je prav tako predstavila načrt trženja za leto 2021 kot odziv na situacijo, s katero se posledično krizi sooča slovenski turizem. V nadaljevanju pa je o vlogi občin pri okrevanju slovenskega turizma spregovoril predsednik Skupnosti občin Slovenije ter Komisije za turizem, Peter Misja, sicer župan Občine Podčetrtek.

Več o dogodku na tej povezavi.

Posegi v prostor se bodo še naprej izvajali v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti 1/2

V četrtek, dne 18.2.2021 je potekalo trinajsto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Srečanje so članice in člani pričeli z dejstvom, da bodo v odloku zgolj usmeritve za posege v prostor, ki dosegajo in ohranjajo urejenost slovenskega prostora, pri čemur, se bodo posegi v prostor še naprej izvajali v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti.

V nadaljevanju srečanja, so zbrani v sklopu podanih pripomb in predlogov amandmajev k določbam novega predloga Zakona o urejanju prostora, razpravljali o pomenu ustreznega poimenovanja različnih pojmov, ki vključujejo zelene površine. V sklopu razprave so poudarili tudi določitve prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na objekte, zelene površine, javno opremo in površine ter posege v prostoru. Spregovorili so še o doslednosti uporabe meril, ki se sprejmejo za območja, kjer je zagotavljanje urejene podobe naselja in krajine še posebej pomembno.

Katere občine izvajajo participativni proračun? 1/3

V sekretariatu SOS smo pripravili pregled soodločanja občank in občanov skozi participativni proračun. Pri tem smo izhajali iz javno dostopnih informacij in že obstoječih analiz, objavljenih na medmrežju. Pripravili smo prikaz v interaktivni tabeli, iz katerega je razvidno, da participativni proračun izvajajo v 26 občinah. Iz tabele lahko razberete tudi koliko krogov je izvedenih in kolikšna finančna sredstva občine v ta namen namenjajo.

Več na:

 

PLAČLJIV OGLAS

QUOROOM - Sistem za konferenčno glasovanje in vodene seje na daljavo 2/1

Rešitev QUOROOM je učinkovita in uporabnikom prijazna rešitev za vodenje odločevalskih sej na daljavo, primerna za občinske seje, seje skupščin družb ali upravnih odborov ter vse druge odločevalske seje. S ponosom lahko povemo, da je rešitev v stalni uporabi v Državnem zboru in Državnem svetu Republike Slovenije, Mestni občini Ljubljana, različnih podjetjih, itd.

Nudimo vsebuje fleksibilno uporabo glede na število hkratnih uporabnikov oz. sodelujočih, neomejeno število sej na leto in  uporabniško podporo za prvih nekaj sej.

Glavne prednosti naše rešitve QUOROOM so:

 • Preprosta postavitev dnevnega reda in glasovanj
 • Dodajanje uporabnikov in avtomatizirano pošiljanje vabil preko e-pošte
 • Vodenje razprave – predsedujoči ima popoln nadzor nad potekom seje
 • Preverjanje  prisotnosti in glasovanje
 • Prijazen uporabniški vmesnik za ne-tehnične uporabnike
 • Uporaba v brskalniku – brez namestitev programske opreme
 • Vizualizacija rezultatov glasovanja, preverjanj prisotnosti, itd.
 • Avtomatska izdelava poročila seje

Opcijsko si lahko zagotovite tudi snemanje sej ter prenos vseh sej v živo na spletne kanale.

V primeru, da bi orodje potrebovali le enkrat ali dvakrat na leto, pa nudimo tudi posamični najem uporabe rešitve.

Vabimo vas na kratko in učinkovito demonstracijo delovanja sistema, seveda na daljavo, da boste lahko varno in  praktično preizkusili uporabnost rešitve!

Podpiramo tudi hibridno rešitev z glasovalnimi enotami, kjer je del sodelujočih prisoten na daljavo del pa v dvorani. Tako postavitev uporabljata Državni zbor RS ter Državni svet RS.

Več informacij na https://www.quoroom.eu.

Rešitev je plod slovenskega znanja, razvita v podjetju Multimedia-Vision d.o.o. v sodelovanju s podjetjem TSE d.o.o.

POJASNILA

Odgovor Ministrstva za finance glede plačila storitev mrliško pregledne službe 3/1

Seznanjamo vas z odgovorom Ministrstva za finance glede plačila storitev mrliško pregledne službe, v katerem navajajo:

»V Zakonu o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20, v nadaljevanju ZFRO) ni pravne podlage, na podlagi katere bi občine imele finančne obveznosti za plačilo ali zalaganje sredstev za opravljanje mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. ZFRO v 4. členu določa, da ta sredstva zagotavlja neposredno Republika Slovenija iz proračuna. Zato se skupaj z Ministrstvom za zdravje izvajajo aktivnosti za financiranje mrliško pregledne službe iz državnega proračuna od 1.1.2021 dalje.«

Prejeti dopis najdete TUKAJ.

Odprto vprašanje plačila storitev mrliško pregledne službe

Nadgradnja portala e-Občine – izpis števila oseb na stanovanjsko enoto 3/2

Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) je z dopisom št. 007-243/2016/1 (1320-01), dne 29. 7. 2016 obvestilo vse občine v Republiki Sloveniji, da se z dnem 31.12.2020 ukinja vodenja evidence gospodinjstev. Z dopisom št. 007-243/2016/134 (132-03), 27.11.2020 je ministrstvo vsem občinam poslalo dodatno pojasnilo, da so v pripravi novi izpisi števila prijavljenih oseb na posamezno enoto ne glede na vrsto objekta za celotno občino, ter da se bodo ti podatki za izpis zagotovili znotraj aplikacije e-Občine.

Ministrstvo sporoča, da bodo izpisi na voljo z dnem 18. 2. 2021.

Podrobno obrazložitev novih funkcionalnosti teh izpisov in več informacij najdete v dopisu TUKAJ.

ZAKONODAJA

Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – strokovno usklajevanje 4/1

V strokovno usklajevanje je bil posredovan osnutek predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (EVA 2020-1711-0048). V skladu s predlogom zakona se nadgrajuje normativna podlaga za vpis služnosti v javno korist v zemljiško knjigo iz naslova postavitve tehničnih ovir tudi na nepremičninah katerih solastnica je Republika Slovenija in posledično tudi za izplačilo odškodnine upravičencu.

Predlog zakona prilagamo TUKAJ.

Pripombe in mnenje na predlog nam lahko pošljete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do petka, 26. 2. 2021

Predlog Odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin 4/3

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin.

 • Predlog besedila prilagamo TUKAJ.

Posamezna območja v Sloveniji imajo ogromen potencial na področju pridobivanja toplote iz geotermalne energije. Geotermalna energija ima na področju obnovljivih virov enormen potencial, ki ga je nujno potrebno izkoristiti. Iz okolijskega vidika pa je pomembno tudi, da se načrpana voda vrača nazaj na isto globino in tako je okolje razbremenjeno temperaturne obremenitve, ki se dogaja sedaj, ko topla voda odteka v površinski vodotok.

S sofinanciranjem se bo omogočilo zmanjšanje izpustov termomineralne vode v okolje ter zmanjševanje stanja količine vode v vodonosniku, kar bo v bodoče pomagalo pri izpolnjevanju zahtev zelenega dogovora in trajnostnega kmetijstva v novem programskem obdobju. Pomembno je, da se vsa kmetijska gospodarstva, ki uporabljajo tovrstno energijo, v prihodnje priključijo na zaprt geotermalni sistem, ker le na ta način bomo sledili k povečanju samooskrbe na področju kmetijske pridelava (zelenjava ali jagode, …).

Prav za ta namen so v Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 sredstva namenjena tudi za investicije, ki bodo lahko pomembno prispevale k ciljem blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje v kmetijstvu in gozdarstvu, kot so investicije v reinekcijsko geotermalno energijo.

Vljudno vas prosimo za pregled odloka in posredovanje pripomb in predlogov do torka, 2. marca 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si

Spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih 4/4

V državnozborsko proceduro je bila s strani poslank in poslancev vložena novela Zakona o vrtcih. Predlog zakona prinaša novo rešitev in sicer: financiranje zasebnih vrtcev se v večji meri, kot do sedaj, prepušča v odločanje občinam, saj zakon omogoča, da občina zasebnega vrtca ne financira, če ima v javnih vrtcih dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec.

 

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

 

Vaše morebitne predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka, 2. 3. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Sprememba Uredbe o načinu izvajanja GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu 4/5

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v bili obveščeni, da je na E-demokraciji objavljena Sprememba Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice«.

Predlog Uredbe ter gradivo je dosegljivo na spodnji povezavi:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12315

Vabimo vas k sodelovanju tako, da nam pošljete vaša mnenja, pripombe, sugestije do srede, 3. marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Zakona o lekarniški dejavnosti 4/6

Obveščamo vas, da je bila v državnozborsko proceduro s strani poslank in poslancev predložena novela Zakona o lekarniški dejavnosti.

Cilj je urediti področje izvajanja lekarniške dejavnosti na primarni ravni na način, da bo njeno izvajanje zagotovljeno tako, da bo vsem uporabnikom omogočen dostop do storitev dejavnosti pod enakimi pogoji.

Spreminja se opredelitev pojma gravitacijsko območje in ureditev položaja dnevnih in sezonskih migrantov pri določanju lekarniške mreže.

Odpravlja se (neustrezne) omejitve soustanoviteljstva javnih lekarniški zavodov na sosednje občine.

Poleg tega se usklajuje določanje lekarniške mreže z ustavno ureditvijo lokalne samouprave. Zagotavljanje lekarniške dejavnosti na primarni ravni je izvirna pristojnost občine, zato po predlagatelju novele ni nobenega razloga, da se posamezna občina ne bi mogla odločiti za bolj gosto mrežo kot je mreža, ki jo določa veljavni zakon.

Odpravlja se prepoved ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov in se s tem zagotavlja kontinuirano in stabilno oskrbo prebivalstva z zdravili.

Predlaga se dopolnitev zakona, po kateri lahko občine sklenejo pogodbo na podlagi katere lahko javni zavod ene od pogodbenih strank izvaja svojo dejavnost tudi na območju druge pogodbene stranke. Rešitev namenjena predvsem majhnim občinam, za katere ne bi bila smotrna ustanovitev lastnega zavoda, zato je zanje najbolj smotrno, da uporabijo za izvajanje lekarniške dejavnosti infrastrukturo druge, praviloma večje občine.

Predlog sprememb in dopolnitev najdete TUKAJ.

Prosimo za vaš komentar, predloge in stališča na predlog, najkasneje do petka, 19. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 4/7

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJA

Zbir gradiva občin, ki vpliva na urejen videz naselij in krajine 5/1

SOS se obrača na občine z naslednjim vprašanjem:

Zanimajo nas publikacije, informacije o evidencah in drugo gradivo, ki je v uporabi vaše občine in vpliva na urejen videz naselij in krajine. Primeri so naslednji:

Publikacije: Katalogi dreves in grmovnic (npr. predlogi hortikulturne ureditve mesta ali posamezne zaokrožene celote); Katalogi cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora; Katalogi urbane opreme; Priročniki o upravljanju in obnovi kulturne krajine; Brošure o zagotavljanju enako dostopnosti za vse skupine uporabnikov v prostoru in drugo.

Informacije o vodenju evidenc s področij oglaševanja, vzdrževanja objektov in zelenih elementov: Evidence zelenih površin v mestih in naseljih, evidence lokacij oglaševanja in drugo.

Vljudno vas naprošamo za njihovo posredovanje do petka, 26. 2. 2021  na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

 

ZBIRANJE TEŽAV Z ZAVODOM ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN PREDLOGOV ZA SISTEMSKE SPREMEMBE 5/2

Skupnost občin Slovenje je na januarskem sestanku z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem obdelala tematiko varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev in soglasij. Na terenu se namreč marsikdaj zgodijo trenja zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) in trčenja posameznih predpisov (npr. z gradbeno in prostorsko ali stanovanjsko zakonodajo). Dogovorjeno je bilo, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor težav, ki jih je potrebno rešiti in morebitnih sistemskih sprememb, ki bi ublažile situacijo, nato pa se bo sklicalo sestanek med predstavniki občin in generalnim direktorjem zavoda ter direktorji regijskih izpostav Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pri čemer je pri razreševanju problematike pomoč ponudil sam minister.

V SOS želimo v ta namen narediti zbirko glavnih težav, ki jih občine zaznavate pri svojem delu na področju varstva kulturne dediščine in sodelovanja z ZVKD in vas prosimo za vaše dopolnitve. Prosimo vas, da:

 1. (po potrebi) dopolnite spodnjo tabelo glavnih problematik z ZVKD

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_AmmxqhQ0UGlMW03UWxEVpmcJZKO-UVFmYv62Iw-tQtUQzhGTDFCRlcxV0RGV0VHNzBRVVVGTk0xUy4u

in

 1. nam posredujete vaše konkretne predloge za spremembo zakonodaje na tem področju – sprememba se lahko nanaša na matično zakonodajo Zakon o varstvu kulturne dediščine ali drug zakon, ki se nanj veže (npr. Stanovanjski zakon)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_AmmxqhQ0UGlMW03UWxEVpmcJZKO-UVFmYv62Iw-tQtUMUNEN0s3OExESjNDM08xV0VHUzUxWUpTRC4u

Prosimo vas, da po izpolnitvi tabele ne pozabite stisniti gumba “pošlji”. Izpolnjeni tabeli prosimo izpolnite najkasneje do 1. 3. 2021

DOGODKI SOS

24.2. / Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 6/1

V imenu Skupnosti občin Slovenije in Focusa, društva za sonaraven razvoj vas vljudno vabimo na delavnico ‘’Vloga občin pri izvajanju Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta’’. Dogodek bo izveden v okviru projekta LIFE Unify in bo potekal 24. februarja preko aplikacije Zoom med 10. in 12. uro.

Na dogodku bomo predstavili vlogo občin pri izvajanju NEPN. Odgovoriti bomo poskušali na tri ključna vprašanja: zakaj je NEPN tako pomemben, zakaj ga je pomembno izvajati ter kakšna je pri tem vloga občin in drugih lokalnih akterjev? Ker bodo za pravičen prehod v zeleno družbo in gospodarstvo na lokalni ravni potrebne številne investicije, bomo naslovili tudi vlogo EU sredstev. Zanimalo nas bo, kako lahko ta sredstva občinam pomagajo pri učinkovitejšem izvajanju ukrepov.

Želimo si čim širše razprave med različnimi akterji, zato bomo veseli vaše udeležbe na dogodku. Število mest na dogodku je omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite preko naslednjega obrazca.

Celoten program dogodka je dostopen tukaj.

Kontakt za dodatne informacije: Taj Zavodnik, taj@focus.si, 01 515 40 80

 

24.2. / Predstavitev ponudbe podjetij za boljše projekte pametnih mest 6/2

Na Skupnost občin Slovenije se je s ponudbami različnih rešitev in storitev namenjenih občinam na področju pametnih mest in skupnosti obrnilo že več podjetij. Prav tako se na SOS obračajo občine, ki takšne rešitve iščejo. Kot stično točko smo vzpostavili Katalog podjetij, kamor smo v zadnjih mesecih usmerjali tako podjetja, kot občine.

Ob objavi razpisa JR PMIS Ministrstva za javno upravo in ob poglobljenih pripravah projektnih predlogov občin je pravi trenutek za pregled ponudbe na trgu. Zato je Skupnost občin Slovenije povabila vsa podjetja iz kataloga ter mrežne organizacije, kot je Strateško razvojno partnerstvo za pametna mesta in skupnosti, IKT horizontalno mrežo pri Gospodarski zbornici in TECES, ki združuje vodilne slovenske deležnike elektronske in elektroindustrije, da občinam predstavijo svoje storitve, kompetence in rešitve v luči izboljšanja oz. obogatitve vaših projektnih zasnov za JR PMIS.

Predstavitve bodo v sredo, 24.2.2021 med 13. in 15. uro v spletnem okolju Zoom.

Okvirni program je sledeč:

13.00 – pozdrav

13.05 – 14.00 – 3 minutne predstavitve posameznih podjetij

14.00 – 14.15 – 5 minutne predstavitve mrežnih organizacij (SRIP PMIS, IKT HM in TECES)

14.15 – 1500 – razprava – vprašanja občin in odgovori podjetij in njihovih mrežnih organizacij

Seznam posameznih podjetij, ki se bodo predstavila najdete tukaj: predviden program, dopolnjen

 

Zaradi zapolnitve prostih mest prijave niso več mogoče. Dogodek je možno spremljati preko spletnega prenosa v živo na FB profilu Skupnosti občin Slovenije https://www.facebook.com/skupnost.slovenije. 

2.3. / NOVE POSEBNE GRADBENE UZANCE 2020 – VSE, KAR MORATE VEDETI 6/3

Decembra 2020 so bile sprejete nove Posebne gradbene uzance (PGU 2020), ki so prenovile predpis, ki je veljal od leta 1977. Ker so PGU 2020 pomemben pravni vir v gradbenem pravu, ki rešuje bistveno več praktičnih vprašanj, kakor zakonodaja iz tega področja, je pomembno, da zaposleni na občinah, ki sodelujejo pri sestavi razpisnih dokumentacij ter izvedbi gradbenih projektov, dobro poznajo vsebino novih PGU 2020.

Predmetno izobraževanje je zasnovano tako, da novih PGU 2020 ne predstavi teoretično, temveč s pomočjo konkretnih odgovorov na vprašanja, ki se zastavljajo vsakemu naročniku na občini, kot na primer:

 • ali se nam splača izključiti PGU in če ja, katere konkretne določbe?
 • katere določbe PGU lahko za občino predstavljajo potencialno breme?
 • kako konkretno zapisati dikcije, ki bodo občini omogočile, da se izognejo prevelikim bremenom dodatnih plačil?
 • kako izvesti javno naročilo, da bo tveganje za nespoštovanje roka in dodatna plačila čim manjša?
 • itd…

Izobraževanje ima veliko dodano vrednost v tem, da na njem ni teoretičnih izhodišč in predstavljanja teksta predpisa, temveč izlušči samo bistvo, ki je pomembno za zaposlene na občinah, brez nepotrebne pravne navlake.

Webinar bosta izvedli priznani odvetnici iz področja gradbenega prava, mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil, ki sta sodelovali tudi v delovni skupini za prenovo PGU 2020 in ki bosta lahko iz prve roke opozorili na vse detajle, na katere morajo biti pozorni zaposleni na občinah.

Vljudno vabljeni!

3.3. / NADZOR OBČINSKIH INŠPEKTORJEV NAD ENOSTAVNIMI OBJEKTI 6/4

V času od uveljavitve nove gradbene zakonodaje se občinski inšpektorji na terenu srečujejo s problematiko nadzora nad enostavnimi objekti.

Na podlagi težav, s katerimi se srečujete pri nadzoru nad enostavnimi objekti , smo za vas pripravili webinar, na katerem vam bomo na praktičnih primerih predstavili primere postopkov v praksi.

Webinar bo sestavljen iz dveh delov in sicer:

Prvi del :

Stanje v prostoru v času veljave Zakona o garditvi objektov (v nadaljavnju: ZGO-1) s spremembami , ki je veljal od leta 2003 do leta 2018

Občinska prosotrska zakonodaja v času veljave ZGO-1 (OPN, PUP, Odloki,…..)

– Gradnja na kmetijskih in gozdnih zemljiščih

Gradnja začasnih objektov, oglaševalnih in usmerjevalnih tabli, čebeljakov,…

Podzakonski akti v času veljavnosti ZGO-1

 1.  a) Tehnična smernica TSG-V-006 2018 (razvrščanje objektov )
 2. b) Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
 3. c) Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.list RS, št. 18/2013, 24/2013,26/2013)

Standard SIST ISO 9836 definicija pojmov in pravilna uporaba, poudarek na indikatorju zazidana površina ( koristna površina                           namesto neto ali uporabna površina) – Načela računanja (primeri izračuna zazidanih površin; razlika med izračunom zazidane                           površine in faktorja zazidanosti)

Drugi del :

Predstavitev stanja v prostoru (splošno glede ne veljavno zakonodajo osnovno po ZUREP)

– Določila novega gradbenga zakona ( v nadlajvanju GZ-1)

Definicije objektov (enostavni, nezahtevani, manjzahtevni in zahtevni )

– stanje v prostoru glede na določila GZ-1

– Pristojsnosti občinskih inšpektorjev

Uporaba Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost ( UR.list, RS št. 37/2018)

– vprašanja

4.3. / UPRAVNO POSLOVANJE 6/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom Upravno poslovanje, na katerem bomo osvežili pravila upravnega poslovanja, predstavili novosti Uredbe o upravnem poslovanju ter povezali teoretična navodila s praktičnimi primeri, ki bo potekal v četrtek, 4. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom

Na seminarju bo predavala strokovnjakinja na področju upravnega poslovanja dr. Bojana Zadravec iz Ministrstva za javno upravo.

Več o programu seminarja najdete v vabilu TUKAJ.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja, na katera vam bo predavateljica odgovorila na seminarju.

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

9.3. / KOMUNIKACIJA IN GOVORICA TELESA V DIGITALNEM SVETU 6/6

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje na temo KOMUNIKACIJA IN GOVORICA TELESA V DIGITALNEM SVETUki bo potekala preko spletnega kanala Zoom, 9. 3. 2021 ob 10.00

Komunikacija je ključnega pomena za doseganje boljših delovnih rezultatov in grajenja spodbudnega delovnega okolja. Ker nas čas v katerem živimo, sili v komunikacijo na daljavo, takšni komunikaciji lahko rečemo tudi digitalna komunikacija. Digitalna komunikacija prinaša drugačna pravila komuniciranja, kot smo jih navajeni v osebni komunikaciji iz oči v oči. Veliko število komunikacijskih kanalov, veliko različnih IT rešitev, generacijske razlike in različni nivoji digitalne pismenosti, marsikoga izmed nas občasno pripeljejo do občutkov frustracij, nerazumevanja, jeze ali preprosto zmede. Na interaktivni delavnici bomo govorili o:

 • Spremembah zaradi COVID-19, izzivih komuniciranja na daljavo
 • Komunikaciji kot orodje sporazumevanja in povezovanja
 • Načinih komuniciranja na daljavo in pomembnosti učinkovite komunikacije pri vodenju sodelavcev
 • Govorici telesa v digitalnem svetu in njenem pomenu

Komu je izobraževanje namenjeno:

Izobraževanje je namenjeno vsem zaposlenim v občinskih upravah in javnih zavodih, ki želite izboljšati svoje komunikacijske spretnosti in osvestiti govorico vašega telesa v (digitalni) komunikaciji, prav tako pa je primerno za izboljšanje kompetenc vodstvenega kadra na tem področju.

O predavatelju:

Tematiko nam bo približal Marko Kostelec. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You.

Vabilo za tiskanje

11.3. / Spletni seminar za občine: Aktualno na področju javnega naročanja 6/7

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Majo Marinček, Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo, in Mileno Basta Trtnik, Bonorum d.o.o., organizira seminar na temo javnih naročil. Namreč zakonodaja in pravna praksa na področju javnega naročanja je ena najbolj spreminjajočih se pravnih področij. To pomeni, da morajo osebe, ki so odgovorne za javno naročanje, stalno spremljati aktualne zakonodajne novosti in pravno prakso Državne revizijske komisije, ki kreira uporabo pravnih institutov ZJN-3. Za porabo okoli 4 milijarde javnih sredstev je treba uporabiti pravila ZJN-3, zato se področje javnega naročanja srečuje tudi z drugo področno zakonodajo (ZIntPK, ZJF in ostalo). S 1.1.2021 je tudi obvezna uporaba e-revizija za postopke pravnega varstva, kar olajša tehnično vodenje predrevizijskega in revizijskega postopka.

Seminar bo potekal v četrtek, 11. marec 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

16.3. / VODENJE IN KOMUNICIRANJE V ČASU NEGOTOVOSTI 6/8

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževalno delavnico VODENJE IN KOMUNICIRANJE V ČASU NEGOTOVOSTI 16. 3. 2021 ob 10.00  preko spletne platforme Zoom. 

Na izobraževalni delavnici za županje, župane, direktorice in direktorje občinskih uprav, bomo osvetlili pasti vodenja in komuniciranja v času negotovosti in ponudili nekaj dragocenih oprijemališč in strateških razmislekov, kako naprej.

Delavnica bo pomagala razumeti:

 • Družbena pričakovanja in pričakovanja sodelavcev, občanov in drugih deležnikov v času negotovosti
 • Pasti in ovire pri upravljanju kriznih situacij
 • Pomen profesionalnega komuniciranja v času negotovosti
 • Pomen krepitve ugleda in zaupanja

O predavateljici:

Izobraževalno delavnico bo vodila dr. Damjana Pondelek, strokovnjakinja za krizni management in strateško komuniciranje, svetovalka vodstvom in kolektivom, direktorica podjetja Urednica, d.o.o. 20-letne izkušnje in znanja na področju strateškega in kriznega managementa usmerja v krepitev vodenja, komuniciranja, organizacijske kulture, odnosov in sodelovanja, v upravljanje tveganj in ranljivosti ter v preprečevanje kriznih situacij oz. v njihovo strokovno, učinkovito in etično upravljanje.

Vabilo za tiskanje

25.3. / OPN v luči odločitev Ustavnega sodišča 6/9

Skupnost občin Slovenije organizira seminar glede občinskih prostorskih načrtov v luči odločitev Ustavnega sodišča, s katerima se je temeljito spremenil pogled na pripravo in sprejem občinskih prostorskih načrtov.

Glede na citirani odločitvi Ustavnega sodišča je sprememba namenske rabe iz stavbnega v kmetijsko praviloma dopustna le izjemoma. Pričakovati je, da bodo temu sledile številne nove zahteve za razveljavitve tovrstnih sprememb, kot tudi odškodninski zahtevki zoper občine. Odškodninski zahtevki utegnejo biti izredno visoki, kar utegne bistveno ohromiti in tudi ogroziti delovanje občin.

Odločitve Ustavnega sodišča in kako lahko postopajo občine bo predstavil mag. Janez Tekavc, odvetnik in bivši župan.

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 25. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom ( trajal bo predvidoma 2 uri).

Seminar je plačljiv. Prijave na seminar so obvezne[1].

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

24.2./Vabilo na konferenco dobrih praks madžarskih lokalnih skupnosti v letu 2020 7/1

Združenje lokalnih skupnosti Madžarske (TÖOSZ) vabi na mednarodno konferenco dobrih praks madžarskih lokalnih skupnosti v letu 2020, ki bo v sredo, 24. februarja 2021 s pričetkom ob 9. uri.

Od leta 2008 TÖOSZ skupaj s partnerji uspešno izvaja različne prakse lokalnih skupnosti s pomočjo metodologije in podpore Sveta Evrope ter jih želi v sklopu konference predstaviti mednarodni javnosti. Na dogodku bodo spregovorili  o različnih spodbudah občin pri uporabi inovacij (razpisi za zbiranje predlogov, spletni programi znanja,…) kot tudi o skupnih ciljih. Zasluge uspešnih praks pri tem pripisujejo uspešnemu delovanju predsedstva programskega odbora, ki ga poleg TÖOSZ-a sestavljajo še tamkajšnji predstavniki iz Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za človeške vire, Ministrstva za inovacije in tehnologijo, Združenja manjših mest Madžarske, Zveze vasi Madžarske in drugi.

Vljudno vabljeni, da se pridružite pri razpravi madžarskih županov in strokovnjakov, kjer ne bo manjkalo niti dobrih praks s področja blaženja posledic pandemije koronavirusa. Celoten program konference je na voljo tukaj

Konferenca bo potekala preko orodja Zoom. Prijava je obvezna in jo lahko opravite TUKAJ. Na prijavljen e-mail boste prejeli tudi predhodno povezavo na spletni dogodek. Med konferenco bo zagotovljeno tolmačenje iz angleščine v madžarščino ter obratno. Dodatne vprašanja lahko naslovite na sabjan@toosz.hu.

 

 

18.3./ Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor 7/2

Evropska mreža znanja z urbana okolja (EUKN) in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na mednarodni posvet »Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor«.

Posvet bo potekal v četrtek, 18. marca 2021, 13.0016.30, preko spleta.

Na posvetu bodo raziskali ubrano razsežnost Evropskega zelenega dogovora in povezo z Urbano agendo EU. V drugem delu posveta se bodo posvetili konkretnim temam Urbane agende – krožnemu gospodarstvu, na naravi temelječim rešitvam in boljši zakonodaji v podporo urbanemu razvoju.

Več informacij in predvideni program najdete TUKAJ.

Prijava na tej povezavi.

Spletna predavanja Akademija družbenih inovacij 7/3

Center Noordung z lokalnimi partnerji organizira Akademijo družbenih inovacij, s katero nudi priložnost za raziskovanje novih rešitev za gospodarske in družbene izzive, med drugim tudi za javne uslužbence. Namen spletnih predavanj je predstaviti ključne dejavnike uspeha pri izvajanju družbenih inovacij, pri čemer se zgledujejo po konkretnih primerih družbenih inovacij v alpski regiji.  Pri tem je cilj opredeliti ustrezne ukrepe za boljšo podporo družbenim inovacijam in formalizirati akcijski načrt.

Dogodek je organiziran v okviru projekta ASIS in bo izveden v videokonferenčnem okolju Zoom v naslednjih modulih:

 • Prvi modul: Nova vizija inovacij – družbene inovacija

9. in 23. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Drugi modul: Kako lahko bolje podprete razvoj družbenih inovacij?

10. in 24. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Tretji modul: Merjenje družbenega učinka

11. in 25. marec 2021 od 9.00-12.00

Več informacij o modulih je na voljo TUKAJ. Prijavite se lahko do 5. marca 2021 preko spletnega obrazca.

Poleg tega je Center Noordung v iskanju ambasadorjev družbenih inovacij, ki so pripravljeni iskati učinkovite sistemske rešitve in se posvetiti reševanju širših družbenih izzivov ter v duhu sodelovanja postati agenti sprememb.

Za vse dodatne informacije glede predavanj ali ambasadorjev pišite na tanja@center-noordung.si.

 

URBACT- spletni tečaj o strateškem javnem naročanju 7/4

Program URBACT je na podlagi izkušenj mest, ki sodelujejo v omrežjih Procure in Making Spend Matter oblikoval brezplačni spletni tečaj, s katerim bo mesta opremil z znanjem in orodji, potrebnimi za vključevanje družbenih in okoljskih meril v postopek javnega naročanja ter za razvoj strateškega naročanja.

Tečaj se bo pričel marca 2021 in je sestavljen iz trinajstih videoposnetkov. Zajema sedem učnih modulov in študije primerov, sledi pa tudi različnim korakom javnega naročanja (od priprave analize porabe do priprave razpisov in spremljanja pogodb).

Več informacij o tečaju in prijavi je na voljo TUKAJ.

 

 

VLADA

58. redna seja 8/1

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Vlada je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 in jo objavi v Uradnem listu. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter kontrolo navzkrižne skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike, vključno s kontrolami in upravnimi ukrepi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter v primeru kršitev, upravne ukrepe za neposredna plačila, ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in ukrep dobrobit živali (DŽ).

V uredbi je določen tudi postopek prenosa kmetijskega gospodarstva za obdobje po 31. maju 2021, ko vnos zbirne vloge ni več mogoč in do 2. novembra 2021, ko so že izpolnjeni pogoji za ukrepe za leto 2021.

Novela Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu.

Uredba določa izvajanje in financiranje ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) v letu 2021 v skladu z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (Uredba 2020/2220/EU).

Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021

Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021. V letu 2021 je načrtovan skupen obseg prejemkov Gozdnega sklada v višini 11.945.213,06  EUR ter skupaj razpoložljiva sredstva v znesku 26.917.026,19 evrov. Načrtovan skupen obseg porabe za to leto znaša 19.456.914,37 evrov. Razlika med skupaj razpoložljivimi sredstvi v letu 2021 in planom porabe bo predvidoma namenjena financiranju nepredvidenih obveznosti, ki izvirajo iz lastninske pravice Republike Slovenije na gozdovih, in za financiranje nalog Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Naravovarstveni informacijski sistem bo skrajšal upravne postopke

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt z nazivom »LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski sistem«. Skupna vrednost projekta LIFE NARCIS, katerega vodilni partner je Agencija Republike Slovenije za okolje, je 3.695.411 evrov. Projekt bo potekal do 31. decembra 2024.

Javnosti podatki (razen varovanih območij) zdaj niso dostopni na sodoben, digitalen način, s projektom pa se bo to izboljšalo. Namen projekta je zgraditi integriran funkcionalni informacijski sistem (IS) na področju varstva narave, ki bo omogočal enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, združil podatke iz različnih virov ter tako na enem mestu zagotavljal dostopnost potrebnih podatkov in informacij. Sistem bo omogočal večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, strateškem načrtovanju in boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi. Prispeval bo k skrajšanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom. V projektu zato sodeluje osem partnerjev, od tega šest javnih in dve zasebni instituciji. Projekt bo tako izboljšal sodelovanje med javnimi organi in tudi z zasebnimi institucijami, ki delujejo na področju ohranjanja narave. Pričakovati je pozitivne učinke na postopke odločanja in skrajšanje upravnih postopkov na različnih ravneh in področjih.

Projektnim partnerjem bo Evropska komisija povrnila 53,3 odstotka vseh stroškov, 46,7 odstotka pa je lastne udeležbe.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 9/1

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Poziv za urbano prenovo občin 9/2

Kulturno društvo ProstoRož in Center za kreativnost v sklopu Urbane akademije 2021 vabita k sodelovanju mlade ustvarjalce, ki želijo preobraziti lokacijo v predelu občine. Na ta način bodo prispevali k urbani prenovi občine in njeni revitalizaciji, višji kakovosti življenja ter spodbujanju kulturnega in kreativnega razvoja.

Prednost pri sodelovanju imajo ustvarjalci za ideje izven Mestne občine Ljubljana. V zaključni fazi bodo izbrane tri ideje, ki bodo najbolj izvirno reševale prostorski izziv in bodo imele velik potencial za realizacijo.

Več informacij o pozivu (prijavi, navodilih) je na voljo TUKAJ. Rok za oddajo prijavnice na info@prostoroz.org  je 28. 2. 2021.

OBJAVA: Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS 2021 – 2024 9/3

SOS vas obvešča, da je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-210127101634/

ROK ZA PRIJAVO: 1. 3. 2021 do 23.59

Kontakt:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za investicije

Sabina Čamernik, Telefon: 01 478 46 84 in

Janja Smrke Šikovc, Telefon: 01 478 46 25

E-pošta: gp.mizs@gov.si

Informacije v zvezi z vsebino razpisa so na voljo na elektronskem naslovu gp.mizs@gov.si,  pri tem v naslov zadeve vpišite: RAZPIS 2021-2024-vprašanja.

Informacije v zvezi z delovanjem aplikacije so dostopne na elektronskem naslovu ivdos.mizs@gov.si.

Mednarodni javni poziv k raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva 9/5

V okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound zbirajo raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar je na voljo 5 milijonov evrov.

Z mednarodnim javnim pozivom zbirajo raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

 1. trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
 2. podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
 3. ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom ter spletno povezavo do orodja za oddajo raziskovalnih predlogov in do foruma za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov je objavljen na spletni strani https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-call.

Rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Služba za razvoj in prenos znanja, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Program ESPON objavil več razpisov 9/6

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je na spletu objavil štiri razpise:

Aplikativna raziskava: Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo

Program razpisuje aplikativno raziskavo „Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo“, ki ima cilj posodobiti  metodologijo in  prostorske podatke, zbrane v okviru nedavno zaključene aktivnosti ESPON o geografiji izbruha covid-19. Raziskava bo preučila dodano vrednost ukrepov politik, ki so jih mesta in regije razvile in uporabile kot odziv na socialno-ekonomske učinke omejevalnih ukrepov.

Rok za prijavo na razpis je 9. marec 2021.

ESPON 2020 – Posodobitev podatkov in zemljevidov II

Cilj razpisane naloge je izbrati enega ali več izvajalcev za popolnitev zbirke podatkov ESPON 2020 in obsega: zbiranje podatkov in metapodatkov, oblikovanje časovnih vrst in zapolnitev obstoječih podatkovnih vrzeli, preverjanje kakovosti in vključitev zbranih podatkov v zbirko podatkov. Naloga Vključuje še pripravo zemljevidov, kratkih analiz in interpretacij zbranih podatkov, prilagojenih potrebam pripravljavcev politik pri razvoju javnih politik. Razpis se nanaša na naslednja področja izvedenih aplikativnih raziskav ESPON: EMPLOY, LOCATE, PROFECY, Big data & housing, CLIMATE.

Rok za prijavo na razpis je 30. marec 2021.   

Podrobneje se lahko z razpisoma, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.  Razpisni dokumentaciji za oba razpisa sta na voljo na Portalu  luksemburških javnih naročil,  razpisni platformi ESPON EGTC.

Odprt poziv zunanjim ekspertom za vključitev v ESPON znanstveno svetovalni odbor

ESPON EGTC (Evropska skupina za teritorialno sodelovanje) ponovno vabi strokovnjake k oddaji interesa za sodelovanje v  znanstveno svetovalnem odboru. Zunanji strokovnjaki se na poziv lahko javijo kadarkoli do 30. junija 2022. Izbori strokovnjakov potekajo redno mesečno. ESPON EGTC vključuje člane znanstveno svetovalnega odbora pri izvajanju aktivnosti in strokovnih storitev glede na sprejet program ESPON 2020.

Podrobneje se lahko s pozivom, pogoji za prijavo in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Pripravništvo – ESPON EGTC razpisuje dve mesti za pripravnika v ESPON EGTC

Na razpis za pripravnike se lahko javijo študentje, ki zaključujejo univerzitetni študij z naslednjih področij: novinarstvo in komunikologija, prostorski razvoj in načrtovanja, geografija, evropske študije, regionalna ekonomija, politične študije, upravljanje financ ter drugih relevantnih področij. Za celotno trajanje pripravništva mora biti pripravnik vpisan na univerzo. Zaradi trenutnih razmer bodo pripravniki delo opravljali na daljavo.

Več informacij na spletni strani. Rok za prijavo na razpis je 14. marec 2021. 

Natečaj Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi 9/7

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 8. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2020. S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2020 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci. Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi, nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/jo do 31. marca 2021 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za naziv Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2020.

 • Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2020« ali skenirano na slovenska@filantropija.org.

Več informacij najdete na: https://www.prostovoljstvo.org/natecaj/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi-2020

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021- 183 milijonov evrov 9/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28. javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 mio evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 mio evrov. Do konca leta 2020 je bilo objavljenih že 77 javnih razpisov v skupni višini 545 mio evrov.

 • Javni razpis za naložbe gorskih kmetij
 • Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij
 • Podaljšano izvajanje skupne kmetijske politike v letih 2021 in 2022 (prehodno obdobje)Programsko obdobje 2014-2020 se zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike podaljšuje za dve leti, tako da bodo izplačila v okviru trenutne finančne perspektive možna do 31. 12. 2025.
 • Dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij

  Sloveniji v letih 2021 in 2022 skupaj pripada dodatnih 73,3 milijonov evrov sredstev. Za ta sredstva veljajo nekatere posebne omejitve glede obveznih vsebin in časa črpanja, saj morajo biti sredstva porabljena do konca leta 2022. Prenos sredstev v naslednje leto ni možen, kot je to slučaj pri sredstvih iz prehodne uredbe.

Več na: https://www.gov.si/novice/2021-02-10-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-za-leto-2021/

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 9/9

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 9/10

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Ocena vpliva COVID-19 na turistične destinacije 10/1

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in urbano politiko izvaja raziskavo za oceno vpliva COVID-19 na turistične destinacije in da bi na podlagi tega predlagal politična priporočila, kako narediti turistična območja bolj odporna v naslednjih letih.

Vabimo vas k sodelovanju v tej raziskavi o turističnih regijah v Evropi in o tem, kako lahko turistični sektor v prihodnosti postane bolj odporen. Z raziskavo se zbirajo informacije o:

(a) regionalni in sektorski občutljivosti na vplive COVID19,

(b) izkušnjah s političnimi pobudami v turističnem sektorju in

(c) prihodnjih potrebah in priložnostih v turizmu.

Vprašalnik je na voljo v angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini, španščini in grščini tukaj: https://www.research.net/r/COVID_Tourism

Priložena je angleška različica PDF v samo informativne namene. Izpolnjevanje ankete traja približno 10-15 minut, odvisno od vaših izkušenj in znanja. Anketo lahko izpolnite do 2. marca 2021.

Ponovni poziv za občine: Program obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije 10/2

Generalni sekretariat Vlade RS poziva občine, ki so se odzvale pozivu o pripravi predloga programa obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije, da le-tega dopolnijo. Občine, ki bodo morebiti načrtovale kakšne dogodke oziroma aktivnosti za počastitev tridesete obletnice nastanka samostojne države, naj v namen poenotenja programa/koledarja dogodkov poleg navedbe datuma, lokacije, opisa prireditve posredujejo še informacijo o uri in organizatorju dogodka.

S pozivom naslavljajo tudi preostale občine, ki se še niso odzvale ali pa so sporočile, da nimajo načrtovanih aktivnosti v počastitev obeležitve tridesete obletnice samostojne Slovenije, da vendarle pristopijo k obeležitvi tako pomembnega dogodka.

Celoten dopis je na voljo TUKAJ. Informacije o dogodkih oziroma aktivnostih lahko pošljete na gp.gs@gov.si najkasneje do ponedeljka, 22. 2. 2021 do 12. ure.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.