NOVICE SOS

POZIV OBČINAM - PODNEBNA STRATEGIJA V LUČI LOKALNIH IZZIVOV 1/1

SOS je že obveščal o delovnem sestanku, ki je bil 12. februarja 2020, organiziran v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan s predstavniki občin na temo podnebnih sprememb.

Poročilo s sestanka, sedaj tudi s predstavitvijo ključnih vsebin NEPN je dostopno tukaj: https://skupnostobcin.si/novica/podnebna-strategija-v-luci-lokalnih-izzivov/. 

Občine, ki se delovnega sestanka niso mogle udeležiti vabimo, da svoje potrebe in predloge pošljejo do konca meseca februarja na sasa.kek@skupnostobcin.si, pri razmisleku so občinam v pomoč Iztočnice za delovni sestanek občin, ki so bile pripravljene za delovni sestanek. Vaše odzive bomo posredovali pristojnim resorjem ter Inštitutu Jožef Stefan, da jih bodo v čim večji meri vključili v Dolgoročno podnebno strategijo in druge nacionalne akcijske načrte. Vprašanja so sledeča:

 1. Kaj občine pričakujete oz. potrebujete od države v povezavi z lokalnim načrtovanjem in urejanjem?
 2. Kateri so primarni cilji občin pri zmanjšanju emisij v posameznih (zgoraj navedenih) sektorjih?
 3. Kako postaviti strateške usmeritve države dovolj jasne, da omogočajo lokalni razvoj (v omenjenih sektorjih)? Na katerih področjih pričakujete jasnejše strategije in usmeritve države?
 4. Katere so ovire za lokalni razvoj v smeri prilagajanja podnebnim spremembam? Vaši predlogi ukrepov ter primeri dobre prakse.
 5. Kako poteka načrtovanje projektov v vaši občini (npr. urejanje mobilnosti, prenove stavb, oskrba s toploto…) in katere so podlage za načrtovanje?
 6. Kako je z zagotavljanjem financiranja za investicijske projekte (ozka grla, dobre prakse)?

Obvestilo občinam glede poziva STO k poročanju za promocijsko takso 1/2

V tem tednu smo v sekretariat SOS v vednost prejeli več elektronskih sporočil in telefonskih klicev povezanih z  Pozivom za takojšnje posredovanje poročila o terjatvah/obveznostih iz naslova promocijske takse na dan 31.12.2019, ki so ga občinam poslali iz Slovenske turistične organizacije.

Občine je SOS po predhodnem posvetovanju z Ministrstvom za finance obvestil, da navodila za poročanje pripravljajo na Ministrstvu za finance in jih bodo občinam poslali v začetku prihodnjega tedna.

V obvestilu je SOS spomnil, da se je pred uvedbo promocijske takse, leta 2018 SOS sestal z Ministrstvom za finance z namenom razrešiti odprta vprašanja povezana s promocijsko takso. Gradivo je dostopno s klikom na povezavo:

Odgovori na vprašanja glede promocijske takse, s sestanka z Ministrstvom za finance, z dne 19. 12. 2018 

Dodatno, zaradi nedelujoče povezave, ki je posledica spremembe vladnega spletišča, usmerjamo še na

Navodilo MF nadzornikom za evidentiranje terjatev jfp (iz leta 2016). 

 

eTurizem in obvestilo glede popravkov zavezancev za več kot 182 dni 1/3

Na SOS smo prejeli obvestilo AJPES, da se jim je zadnje dni izrazito povečalo število prejetih elektronskih sporočilih, v katerih jih izvajalci nastanitvenih dejavnosti prosijo za popravke podatkov (datum prihoda, datum odhoda) v bazi podatkov – in sicer se podatki nanašajo na leti 2018 oziroma leto 2019.

Občine je SOS obvestil, da se popravki za več kot 182 dni za nazaj se v aplikaciji eTurizem ne morejo evidentirat.

Občine so bile naprošimo, da zavezancev v teh primerih ne napotujejo na AJPES, saj pri tem ne morejo pomagati. Podatkov v bazi AJPES ne bodo popravljal, kadar gre za popravke starejše od 182 dni.

Občine, ki usklajujejo stanje turističnih taks gostov, ki se tičejo obdobja za nazaj  (starejši od 182 dni), morajo stanje z izvajalci uskladiti same. Pri tem velja spomniti, da so zavezanci ob e-poročanju še vedno dolžni voditi knjigo gostov in evidenco turistične takse, v katere ima pravico vpogleda občinski inšpektor.

V prihodnje velja slediti priporočilu, da zneske turističnih taks občine z zavezanci usklajujejo sproti, ko so popravki v sistemu eTurizem še možni.

Poudarki s srečanja za turizem brez plastike 1/4

Skupnost občin Slovenije je že obveščala o uvodnem srečanju, ki sta ga sklicali Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, 31. 1. 2020 v Ljubljani in je bilo namenjeno predstavitvi pobude za turizem brez plastike in prehod v krožno gospodarstvo. Prejeli smo ključne poudarke organizatorjev, ki so dostopni na aktivni povezavi: Srečanje za turizem brez plastike 31.1.2020 – Zahvala in poudarki.

POVPRAŠEVANJE SOS

Subvencioniranje tržnin in rezervacij miz na lokalni tržnici 2/1

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice naslavlja na vas sledeče vprašanje:

Ali katera občina sofinancira/subvencionira tržnino in/ali rezervacijo miz na lokalni tržnici in na kakšen način in pod katerimi pogoji to izvajate?

Vljudno naprošamo za sodelovanje tako, da nam odgovor posredujete najkasneje do četrtka, 27. 2. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJA

Zbiranje predlogov za pripravo novega Zakona o gostinstvu 3/1

Na SOS smo prejeli obvestilo MGRT, da so pričeli z zbiranjem predlogov za pripravo novega zakona o gostinstvu (ZGos).

ZGos je ključni zakon na področju gostinstva in turizma. Določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežbo jedi ter pijač kot nastanitev gostov. Zakon je potreben temeljite prenove, tako zaradi spremenjenih trendov v gostinstvu kot potrebe po definiranju pogojev za opravljanje razširjenih oblik dejavnosti, ki pa jih trenutno veljavni ZGos še ne definira v zadostni meri (izven standardne oblike bivanja v naravi, npr. glampingi; porast oddajanja zasebnih nastanitvenih kapacitet preko spletnih platform itd.).

Ključne usmeritve predloga novega ZGos, ki so jih že identificirali na MGRT, so:

 • bolj splošno določene vrste gostinskih obratov (ne predvidevamo več podrobnega razlikovanja med posameznimi vrstami obratov (npr. slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica …), temveč razlikovanje na splošnem temelju (nastanitveni obrati / obrati za strežbo jedi in pijač / obrati za priložnostno pripravo in dostavo jedi / obrati za strežbo pijač), podrobne določbe (vključno z določenimi pogoji za izven standardne oblike bivanja v naravi) za posamezne vrste gostinskih obratov bodo določene v podzakonskih aktih (predvidena sprememba Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti);
 • obratovalnega časa gostinskega obrata ne bi bilo več potrebno prijavljati pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti, ureditev nadzora s strani občinske inšpekcije;
 • redefiniranje pogojev za opravljanje področja sobodajalstva (oddajanja nastanitve v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši), večja vloga občin na tem področju, vpis v Ajpes možen le ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev, omejitev obdobja oddajanja v večstanovanjskih stavbah vezana na odstotek soglasja solastnikov);
 • kategorizacija nastanitvenih obratov ne bi bila več obvezna za kmetije z nastanitvijo (ob hkratnem dogovoru za prevzem področja kategorizacije za kmetije z nastanitvijo s starani pristojne zbornice);
 • bolj jasno definirani pogoji za opravljanje dejavnosti izven gostinskega obrata;
 • črtanje členov, ki so urejeni v drugi zakonodaji (8. člen, 13. člen).

Vabimo vas, da nam podate svoje poglede, predloge, komentarje potrebnih sprememb ZGos, ki jih bomo posredovali na MGRT, da bi vsebine že lahko vključili in pripravili nov predlog zakona in pričeli s postopkom javne razprave. Sprejem novega zakona je načrtovan za leto 2021.

Vaše predloge nam prosimo pošljite do 9. 3. 2020 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si

Članice in člane komisije SOS za turizem prosimo za povratno informacijo,ali bi želeli na to temo razpravo, torej sklic sestanka.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor 3/3

V državnozborski proceduri je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

S strani podpredsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča smo bili opozorjeni na morebitne škodljive posledice uveljavitve zakona, ki predvideva ukinitev volilnih okrajev, z ohranitvijo zgolj volilnih enot ter upoštevanjem preferenčnega glasu (ki ga sicer poznamo z volitev v EP in OS), predvsem z vidika še dodatne krepitve centralizacije države.

Občine naprošamo, da predlog obravnavate z vašega vidika in posredujete mnenje na gp@dz-rs.si (v vednost SOS: info@skupnostobcin.si) najkasneje do ponedeljka, 2.3.2020.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 3/4

Seznanjamo vas, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

V postopku revizije Evropske komisije (EK) podpor na površino za subvencijska leta od 2016 do 2018, financiranih iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), so bile glede izvajanja podane pripombe, ki so vezane na splošno ureditev, kateri subjekt je v Sloveniji kmet, in kaj je kmetijsko gospodarstvo, ki ga kmet upravlja in na njem opravlja kmetijsko dejavnost.

Čeprav revizijski postopek EK še ni zaključen, saj slovenski organi še niso prejeli končnega stališča Evropske komisije, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ocenilo, da je treba spremeniti in dopolniti nacionalni pravni okvir, in sicer Zakon o kmetijstvu.

Predlog besedila predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne predloge ali pripombe lahko posredujete na info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 5.3.2020.

Predlog sprememb in dopolnitev Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po žledu in po naravni nesreči vetrolomu 3/5

Na Skupnost občin Slovenije smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli v obravnavo predloga sprememb in dopolnitev dveh uredb:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

MKGP vljudno naproša za čim hitrejši pregled predlogov uredb, ki sta ključni za pravočasno objavo javnih razpisov za sanacijo gozdov iz PRP 2014-2020. Vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na dokumenta nam lahko posredujete najkasneje do torka, 11.3.2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Kontaktna oseba na MKGP glede predlogov je Zoran Planko (zoran.planko@gov.si).

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 – PODALJŠAN ROK 3/6

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 27. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

DOGODKI SOS

28.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Škofja Loka 4/1

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Gorenjsko regijo bo v Škofji Loki, 28. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.28. Škofja Loka-delavnica občine digitalne potrebe

28.2. / Regionalna delavnica – digitalne potrebe občin – Gažon, Šmarje pri Kopru 4/2

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Primorsko regijo bo v Domu Jadran, sejna soba (1. nadstropje), Gažon 88, 6274 Šmarje (center vasi),
28. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 28.02. Gažon, Šmarje pri Kopru-delavnica občine digitalne potrebe

3.3. / NOV TERMIN – Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o. zaradi izjemnega povpraševanja občin, ponovno organizira posvet na katerem bo predstavljena Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca 2019 in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi.

Informativni posvet Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah bo potekal

v torek, 3. MARCA 2020, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Horus Austria trend hotela ( Dunajska cesta 154, Ljubljana ).

VABILO s programom.

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 4/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

20.2. - 12.3. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah 5/1

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice ponovno potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete v VABILU.

Prilagamo tudi prijavnico.

Prijave za usposabljanje, ki bo potekalo od 20.2.2020 do 12.3.2020, pošljite do 17.2.2020, na elektronski naslov info@dataofficer.si ali pokličite na št. 041 314-400, Petra Avsec Bernot.

26.2./ Okrogla miza »Boste uporabili glas ljudstva? Vključevanje javnosti v pripravo predpisov« 5/2

Ob desetletnici števca kršitev Resolucije o normativni dejavnosti  vabljeni na okroglo mizo »Boste uporabili glas ljudstva? Vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki bo potekala 26. 2. 2020 ob 10. uri v Edvardu na Igriški ulici 5.

Okrogla miza bo trajala do približno 11.30 ure, na njej pa bodo sodelovali:

 • Rudi Medved, minister za javno upravo
 • dr. Polonca Kovač, Fakulteta za upravo UL
 • Goran Novković, izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov
 • Jakob Počivavšek, predsednik KSS Pergam
 • Goran Forbici, direktor CNVOS

Povezava do dogodka: https://www.cnvos.si/novice/2437/okrogla-miza-ali-boste-uporabili-glas-ljudstva-vkljucevanje-javnosti-v-pripravo-predpisov/

6.3./ Najava posveta Državnega sveta »Finančni položaj slovenskih občin« 5/3

Državni svet pripravlja posvet »Finančni položaj slovenskih občin«, ki bo v petek, 6. marca 2020, ob 10. uri, v Modri dvorani na Zdravniški zbornici Slovenije (pritličje), Dunajska cesta 162, Ljubljana.

Najava posveta.

Kot uvodne razpravljavce so povabili predsednika Računskega sodišča, resorna ministra – za finance in javno upravo, predsednike parlamentarnih strank ter tri župane slovenskih občin.

Vabilo s podrobnejšim programom, na katerem bodo vsi potrebni podatki za prijavo, bo objavljeno po dokončni uskladitvi programa.

19.3./ Strokovni seminar s področja videonadzora 5/4

Dataofficer d.o.o. vas vabi na seminar “KAKO PRAVILNO VZPOSTAVIMO IN IZVAJAMO VIDEONADZOR V SKLADU Z ZVOP-1 IN SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – GDPR?”, ki bo 19. 3. 2020, od 10.00 do 13.30 ure,  v prostorih Obrtne zbornice Domžale, Šaranovičeva 21a, Vir, 1230 Domžale (velika predavalnica).

Na seminarju bosta predavali Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Informacijska pooblaščenka, in mag. Renata Zatler, Dataofficer d.o.o.

Iz vsakoletnih poročil Informacijskega pooblaščenca izhaja ugotovitev, da je v praksi največ kršitev na področju izvajanja videonadzora. Tudi izkušnje kažejo na to, saj se podjetje, Dataofficer d.o.o., s to problematiko srečuje praktično vsak dan. Izkušnje bodo delili z vami, ravno tako pa bo primere najpogostejših napak iz prakse predstavila Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Dodatne zahteve prinaša tudi GDPR, zato je prav, da se z njimi seznanite in tako uspešno in pravočasno odpravite nepravilnosti ter zagotovite skladnost vašega poslovanja.

Vsebina seminarja:

 • videonadzor in pravica do zasebnosti,
 • pravne podlage za izvajanje videonadzora,
 • vzpostavitev videonadzora – vhodi v poslovne prostore,
 • vzpostavitev videonadzora – delovni prostori,
 • vzpostavitev videonadzora – večstanovanjske stavbe,
 • vzpostavitev videonadzora – javne površine,
 • zahteve GDPR – test legitimnega interesa,
 • zahteve GDPR – presoja učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA),
 • pravilno izvajanje videonadzora – samostojno ali preko zunanjih izvajalcev,
 • zahteve in omejitve, ki jih je treba upoštevati v praksi (roki hrambe, revizijska sled, vodenje dnevnika obdelav, zavarovanje posnetkov, posredovanje posnetkov, zagotavljanje pravic posameznikov in druga pravila v skladu z ZVOP-1 in GDPR),
 • kako se izognemo globam: najpogostejše napake upravljavcev, katerih posledice so visoke globe,
 • odgovori na vprašanja udeležencev.

Cena in postopek prijave na seminar: Cena na udeleženca: 110 EUR + DDV.

Člani Skupnosti občin Slovenije (SOS) so upravičeni do 15 % popusta.
Stranke podjetja Dataofficer d.o.o. (izvajanje storitev »DPO«) so upravičene do 25 % popusta. Drugi in vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima 30 % popust.

Popusti se ne seštevajo.

Prijavnica.

Prijave sprejemajo do 9. marca na info@dataofficer.si, več informacij pa lahko dobite na 041-314-400.

9.4./ Kulturni bazar 2020 5/5

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabijo k udeležbi na Kulturnem bazarju 2020, ki bo potekal v četrtek, 9. aprila 2020, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje vključuje več kot petdeset dogodkov: predstave, predstavitve, predavanja, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora, športa …).

Osrednja tema dvanajstega Kulturnega bazarja je Enaki v različnosti. Plenarni govorki bosta filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl in gledališka režiserka mag. Ivana Djilas z dialoškim predavanjem Čigavo delo je spreminjanje kulturnih vzorcev?.

Od 9. do 18. ure bodo v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma urejeni razstavni prostori, na katerih bo svojo bogato ponudbo predstavilo več sto kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, na razstavnih prostorih medresorskih partnerjev pa boste spoznali, kako lahko kulturo in umetnost povežemo z drugimi področji. Posebno mesto bo namenjeno predstavitvi spletnih informacijskih portalov s področja kulturno-umetnostne vzgoje.

Na sledečih povezavah najdete: vabilo in program strokovnega usposabljanja, prijavite se lahko do 25. marca z e-prijavnico, ki jo najdete na spletni strani www.kulturnibazar.si. Udeležba na strokovnem usposabljanju je brezplačna, za udeležbo v obsegu najmanj osem šolskih ur udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi. Priporočajo, da se prijavite čim prej, saj se posamezni dogodki hitro polnijo.

7.5./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/6

7.5.2020 bo na BRDU pri Kranju potekala konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS v marcu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve.

Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

106. dopisna seja 6/1

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Vlada je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020.

Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike, vključno s kontrolami in upravnimi ukrepi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne ukrepe za neposredna plačila, ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), ukrep OMD in ukrep dobrobit živali (DŽ).

Obravnava predloga uredbe predstavlja tekoči posel skladno s 115. členom Ustave. Uredba predstavlja pravno podlago za izvedbo ukrepov kmetijske politike in za nemoteno izvedbo subvencijske kampanje s pričetkom 24. 2. 2020 za vlaganje vlog za plačila pomoči iz shem o neposrednih plačilih, ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, in zahtevkov za plačila za ukrepe KOPOP, EK, Dobrobit živali in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, ki se sofinancirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Sporočilo Evropske komisije o naložbenem načrtu za evropski zeleni dogovor

Vlada se je na dopisni seji seznanila s sporočilom Evropske komisije o naložbenem načrtu za evropski zeleni dogovor, glede katerega pa od Evropske komisije želi dodatna pojasnila.

Evropska komisija je na Evropski parlament, Svet EU, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij naslovila sporočilo glede naložbenega načrta za evropski zeleni dogovor. Naložbeni načrt za trajnostno Evropo je ključen za uresničitev cilja Evropske komisije na področju podnebne in okoljske politike. Cilj je dosegljiv s kombinacijo virov Proračuna EU, InvestEU, nacionalnih sredstev ter tudi zasebnih sredstev, kjer je to primerno.

Prehod na podnebno nevtralno in zeleno gospodarstvo bo podprt z mobilizacijo 1000 milijard evrov sredstev za trajnostne naložbe, zaradi česar bo učinkovit, pravičen in socialno uravnotežen.

Vlada je sprejela sklep, da želi Slovenija glede omenjenega dokumenta od Evropske komisije dodatna pojasnila glede vključitve virov v večletni finančni okvir 2021 – 2027.

Slovenija podpira ambiciozne cilje Evropske unije na podnebnem področju ter njen prehod v pravično in uspešno družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri gospodarnim gospodarstvom, brez neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050.

Slovenija se zaveda, da bo za odziv na podnebne in okoljske izzive potrebno zagotoviti tudi vire za financiranje ukrepov. V tem smislu pozdravlja namero za vzpostavitev Mehanizma za pravičen prehod, ki naj ne bi nikogar prezrl in predlaga, da se skladno s tem opravi tudi revizija že obstoječih instrumentov.

Slovenija se strinja, da bo za zagotavljanje trajnostnih naložb ključna tudi taksonomija EU in merila tega klasifikacijskega sistema na ravni Evropske unije, s katerimi se bo določilo, katere gospodarske dejavnosti se lahko štejejo za okoljsko trajnostne, kar bo podjetjem in vlagateljem omogočilo lažje odločanje o tem, v katere panoge usmeriti svoje naložbe.

Slovenija je zadržana do predloga novega lastnega vira s področja evropske sheme za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (ETS), saj omenjeni predlog ne prispeva k poenostavitvi in preglednosti sistema lastnih virov, hkrati pa njegovo uvedbo ocenjujemo kot administrativno zelo zapleteno. Prav tako je Slovenija zadržana do vira na osnovi nereciklirane plastike, saj ocenjuje, da tudi ta vir ne bi bil pravičen in transparenten, hkrati pa bi pomenil dodatno administrativno breme.

Slovenija si bo tudi sama prizadevala, da bo znotraj preudarne javnofinančne politike zagotovila zadostna nacionalna sredstva za sofinanciranje teh programov, vendar natančnejša ocena deležev glede na posamezne vrste instrumentov na osnovi tega dokumenta še ni možna in so potrebna dodatna pojasnila. Ob tem pa se je treba zavedati tudi, da je Slovenija kot država evro območja zavezana k spoštovanju fiskalnih pravil v okviru Pakta stabilnosti in rasti.

Slovenija od Evropske komisije želi tudi dodatna pojasnila glede postopkov pridobivanja sredstev za podporo projektom.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/1

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 7/3

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/4

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Idrija najbolj razvojno prodorna občina leta 8/1

Nagrado Zlati kamen za najbolj razvojno prodorno občino leta je prejela Idrija. Idrija je kraj tehnoloških pionirjev, od koder se širijo sodobne rešitve po Sloveniji: ponuja zgleden razvojni model, z izrazito modernimi, v prihodnost usmerjenimi potezami. Zmagovalke v ostalih treh regijah so bile še Trbovlje, Krško in Maribor.

Na konferenci so podelili še dve drugi priznanji. Priznanje za Občino zdravja je prejela občina Tolmin. Priznanje za podjetje, prijazno lokalni skupnosti je prejela Plastika Skaza iz Velenja. (Vir: Zlati kamen)

Kaj morajo občine vedeti o beli knjigi EU o umetni inteligenci 8/2

Umetna inteligenca (AI) je zbirka tehnologij, ki združujejo podatke, algoritme in računalniško moč. Evropa lahko svoje tehnološke in industrijske prednosti kombinira s kakovostno digitalno infrastrukturo in regulativnim okvirom, ki temelji na njenih temeljnih vrednotah, da postane vodilna na področju inovacij v podatkovni ekonomiji in njenih aplikacijah, kot je opredeljeno v evropski digitalni strategiji. Na podlagi tega lahko razvije ekosistem AI, ki koristi celotni evropski družbi in gospodarstvu:

 • državljanom, da bi lahko izkoristili nove ugodnosti, na primer izboljšano zdravstveno varstvo, varnejši in čistejši prometni sistem, boljše javne storitve;
 • gospodarstvu, za razvoj poslovanja, na primer novo generacijo izdelkov in storitev na območjih, kjer je Evropa še posebej močna (stroji, promet, kibernetska varnost, kmetijstvo, zeleno in krožno gospodarstvo, zdravstvo in sektorji z visoko dodano vrednostjo, kot sta moda in turizem); in
 • javnemu sektorju vključno z občinami, za storitve v javnem interesu, na primer z znižanjem stroškov zagotavljanja storitev (prevoz, izobraževanje, energetika in ravnanje z odpadki), z izboljšanjem trajnosti izdelkov in opremljanjem organov pregona z ustreznimi orodji za zagotavljanje varnosti državljanov, ustrezne zaščitne ukrepe za spoštovanje njihovih pravic in svoboščin.

Glede na velik vpliv, ki ga lahko AI ima na našo družbo, in potrebo po izgradnji zaupanja, je ključnega pomena, da evropska AI temelji na naših vrednotah in temeljnih pravicah, kot sta človekovo dostojanstvo in varstvo zasebnosti.

Pomembno je, da javne uprave, bolnišnice, ponudniki komunalnih in prometnih storitev, inšpektorji, nadzorniki, redarji in druga področja javnega interesa hitro začnejo uvajati izdelke in storitve, ki se pri svojih dejavnostih zanašajo na AI. Poseben poudarek bo na področjih zdravstva in prometa, kjer je tehnologija zrela za večjo uporabo.

Kakšna je pot do financiranja

(str.8) Ukrep 6: Komisija bo začela odprt in pregleden sektorski dialog, ki bo prednostno obravnaval zdravstveno varstvo, podeželske uprave in izvajalce javnih storitev, da bo predstavila akcijski načrt za olajšanje razvoja, eksperimentiranja in sprejetja. Sektorski dialog bodo uporabili za pripravo posebnega programa „AI programa“, ki bo podpiral javna naročila sistemov AI in pripomogel k sami preobrazbi postopkov javnih naročil.

Bela knjiga je dostopna na tej povezavi (zaenkrat le v angleškem jeziku)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.