NOVICE SOS

Kakšne finančne posledice prinaša občinam predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona?! 1/1

V parlamentarnem postopku je Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, 2506-VII, 22.12.2017, Predlog zakona – zadeva EZ-1B. Ne Vlada RS, niti Državni zbor občin ali njihovih reprezentativnih združenj nista vključila v pripravo sprememb ali pozvala k oddaji mnenja, kar ni sporno glede na vsebino sprememb, ki se niso nanašale na občine.

Pri drugi obravnavi predloga zakona na MDT, na 37. redni seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor je predložen amandma, ki je lahko izredno problematičen za občine, saj neposredno vpliva na proračune občin. Amandma 2506-VII (K 2. členu) je bil na odboru sprejet z naslednjo vsebino:

V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Za zagotovitev stabilnega investicijskega okolja za investitorje v hidro elektrarne, se najvišji možni seštevek vseh dajatev in nadomestil, ki jih plača koncesionar (npr. koncesija, vodno povračilo in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) za hidro elektrarne z inštalirano močjo večjo od 10 MW, določi največ 14 % njihovega prihodka iz prodaje električne energije.«.

Glede na to, da gre za skrajšani postopek in da je obravnava ter odločanje o sprejemu predloga tega zakona že uvrščena na 38. redno sejo Državnega zbora je SOS posredovala zahtevo na predsednika Državnega zbora po posredovanju ocene finančnih posledic za občinske proračune, na občino natančno. Ob tem je SOS pozvala, da se zakonodajni postopek dopolni tako, da bodo občine obveščene in pozvane k mnenju tudi ob takšnih primerih amandmajev, ki se nanašajo na naloge ali imajo finančne posledice v proračunih občin. Dopis si lahko preberete TUKAJ.

Danes je SOS prejela odgovor predsednika Državnega zbora, TUKAJ. Kjer pa je predvsem sporno dejstvo, da ni bil podan odgovor na poziv po posredovanju finančne ocene posledic za občinske proračune.

Zato je bil posredovan odziv (TUKAJ). Glede na pristojnosti predsednika Državnega zbora in glede na postopek sprejemanja predpisa ter ob dejstvu, da bi naj poslanci in poslanke o predlogu odločali že jutri, teh podatkov tudi ne bomo prejeli.

Zato bo SOS nadaljevala z vsemi možnimi aktivnosti proti uveljavitvi takšnega predpisa, ki posega v naloge oziroma proračune občin.

Pomembna vloga občin pri izvajanju novega ZMVN-1 in zagotavljanju podatkov 1/2

V sredo, 14.2.2018 je potekal informativni posvet SOS na temo predstavitve novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in drugega sistemskega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov zanj v letošnjem in prihodnjem letu.

Uvodoma je navzoče pozdravil Tilen Božič, državni sekretar Ministrstva za finance (MF). Dogodek sta moderirala Jože Novak, vodja Projektne skupine za koordinacijo in usmerjanje projekta nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin iz Ministrstva za finance (MF) in Izidor Jerala, član Projektne skupine iz MO Novo mesto.

V nadaljevanju je Tina Humar iz Sektorja za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja (MF) predstavila nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, Uradni list RS, št.77/2017 z dne 27.12.2017). Povedala je, da je sistem razvit s ciljem večnamenske uporabe za javne namene (obdavčitev, pravice iz javnih sredstev, državna statistika), ter zasebne in poslovne namene (banke, kupci, prodajalci). Predstavila je sestavine modelov vrednotenja, pripis posplošene vrednosti, postopek ugotavljanja posebnih okoliščin in ugovor zoper vrednost, posebni izvedenski organ vrednotenja tj. Strokovno komisijo vrednotenja, evidenco trga nepremičnin in novo evidenco o množičnem vrednotenju, za katero je predvidena vzpostavitev do 11. oktobra 2018 – prvi prevzem podatkov iz drugih evidenc. Prav tako je povedala, da se bo sam model vrednotenja preverjal vsaki dve leti po rednem ali poenostavljenem postopku. V postopku določanja modelov vrednotenja pa je kot novost uvedena prva faza, ki vključuje sodelovanje strokovne javnosti še pred usklajevanjem modelov vrednotenja z občinami.

Tina Humar in Jože Novak sta predstavila tudi večnamenskost uporabe posplošene vrednosti nepremičnin, vlogo posamičnega in množičnega vrednotenja, vlogo množičnega vrednotenja v Sloveniji in možnost razširitve njegove uporabe, kaj prinaša davek na nepremičnine na podlagi posplošene vrednosti in kaj prinaša večnamenski sistem množičnega vrednotenja nepremičnin.

Dušan Mitrović, direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin (GURS) je predstavil drugo sistemsko vrednotenje nepremičnin ter zagotavljanje podatkov zanj v letih 2018 in 2019. Izpostavil je novost ZMVN-1, po katerem se bo upoštevala namesto dejanske, podrobnejša namenska raba zemljišč. Pri samih postopkih po ZMVN-1 pa posebno pozornost namenil predvsem sodelovanju z občinam, ter napovedal predviden posvet UMVN pomladi 2018 (predstavitev „metode dela“, predstavitev oblike in načina posredovanja modelov vrednotenja občinam, predstavitev oseb UMVN, ki bodo sodelovale s posameznimi občinami (8 pisarn UMVN – 212 občin)).

Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditve in stanovanja (MOP) je predstavila priporočila občinam v zvezi z obravnavo pobud za spremembo stavbnih zemljišč v kmetijska in gozdna zemljišča ter pripravo sprememb občinskih prostorskih načrtov. Glede pobude, ki se nanaša na spremembo stavbnega v nestavbno zemljišče na območju naselja je povedala, da sprememba ni smiselna, kadar so bila v ta zemljišča skozi postopke priprave prostorskih aktov in okoljskih presoj, še zlasti pa v opremljanje stavbnih zemljišč, vložena znatna finančna sredstva, saj bi to pomenilo nesmotrno ravnanje z javnimi sredstvi, predvsem pa bi negativno vplivalo na ponudbo zazidljivih, komunalno opremljenih stavbnih zemljišč (Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč določa tudi kriterije za spremembe NRP iz stavbnega v nestavbno zemljišče).

V nadaljevanju je predstavila stanje OPN po občinah, kako bodo občine zagotovile podatke namenske rabe v REN do 1. 6. 2018, ter sistemsko zagotavljanje podatkov namenske rabe v REN po 1. 6. 2018.

Franc Ravnihar, direktor Urada za nepremičnine (GURS) je predstavil izvajanje 55. člena ZMVN-1, ter katere podatke in v kakšni obliki morajo občine posredovati na Geodetsko upravo. V nadaljevanju je predstavil stanje, pridobivanje in izboljševanje podatkov o nepremičninah ter vlogo občin pri izboljšanju podatkov v REN.

Martin Smodiš iz Geodetske uprave RS je predstavil koncept vrednotenja zemljišč, stanje podatkov o namenski rabi zemljišč v REN, ponovno izpostavil, da morajo občine prvič posredovati podatke o namenski rabi prostora na zemljiških parcelah in grafične podatke o namenski rabi prostora najkasneje do 1. junija 2018, predstavil generalizirano skupino namenskih rab in analizo podatkov o stavbnih zemljiščih na testnem območju 16-ih občin.

Udeleženci posveta so dobili izčrpne informacije glede novosti, ki jih prinaša ZMVN-1 in se seznanili s pomembno vlogo občin pri drugem sistemskem vrednotenju nepremičnin. Na podlagi razprave se je med drugimi še vedno odprtimi vprašanji, izkazala tudi potreba po dodatnih pojasnilih Geodetske uprave, vezanih predvsem na način posredovanja podatkov občin.

 

 

Nacionalna platforma za Rome 1/3

Urad RS za narodnosti je v četrtek, 15.2.2018 organiziral nacionalni posvet : Skupaj smo uspešnejši – prvo usmerjeno razpravo z občinami, kjer živijo Romi, pri razvijanju celovitih pristopov in akcijskih načrtov za vključevanje Romov. Na srečanju, na katerem je sodelovala tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije, je župan občine Trebnje, Alojz Kastelic, predstavil kako so se v občini lotili reševanja odprtih problemov integracije romske skupnosti ter prve uspehe tega aktivnega delovanja. V nadaljevanju je potekala učinkovita in aktivna razprava, kako vključevati romsko skupnost v razreševanje težav, s katerimi se soočajo, kakšne korake lahko pri tem naredi občina, kakšne država. V skladu s predlogi iz sprememb Zakona o Romih bodo občine dolžne pripraviti tudi akcijske načrte za Rome in tudi o tem /kako, koliko, kaj/ so se prisotni predstavniki in predstavnice občin ter romskih organizacij ter svetnikov pogovarjali. V zadnjem delu srečanja pa so predstavniki Urada za narodnosti in Skupnosti občin Slovenije opravili pogovore s prisotnimi romskimi svetniki z namenom ugotoviti, kakšne so njihove potrebe po izobraževanju za naloge, ki jih imajo kot svetniki v občinskih svetih. Skupnost občin Slovenije v sodelovanjem z Uradom načrtuje vrsto izobraževanj za romske svetnike, da bodo ti usposobljeni dobro zastopati svojo skupnost in skupaj z vodstvi občin reševati odprte probleme.

 

SOS na sestanku s pripravljavci Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije 1/4

Slovenija se pridružuje evropskim državam, ki prehod v krožno gospodarstvo umeščajo med strateške prioritete (Nizozemska, Finska, Danska) in so že pripravile svoje nacionalne kažipote, na podlagi katerih krepijo konkurenčnost gospodarstva in obenem kakovosti bivanja. V postopku priprave kažipota je bilo organiziranih 12 regionalnih posvetov, prepoznanih 12 dobrih praks in 12 potencialov za krožni prehod. V proces je bilo že doslej neposredno ali posredno vključenih več kot 2.000 deležnikov. Med njimi je bila na sestanek kot izbrani deležnik povabljena tudi Skupnost občin Slovenije, ki je članica Partnerstva za zeleno gospodarstvo in izvaja projekt CircE, namenjen večanju krožnih potencialov, ter projekt GreenS s podporo zelenemu javnemu naročanju.

Na sestanku, ki je bil namenjen dopolnjevanju smernic in priporočil za boljši prehod Slovenije v krožno gospodarstvo sta predstavnici SOS izpostavili v sklopu CircE prepoznano potrebo in izjemno priložnost za razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji na področju turizma, tako kot so turizem prepoznavali tudi deležniki na vseh regionalnih posvetih. Dejstvo je, da je krožno gospodarstvo v turizmu še zelo novo in neraziskano področje, ki pa zaradi svoje narave dejavnosti pokriva mnoge aspekte trajnostnega ravnanja z viri, in medsebojno povezuje različne sektorje kot so energija (OVE) in voda (ponovna raba), hrana (kratke verige), odpadki (zero waste, zmanjševanje, reciklaža), grajeno okolje (koriščenje obstoječe infrastrukture, način gradnje in materiali), informacijska tehnologija (blockchain) idr. Skupnost občin Slovenije je izrazila prepričanje, da bi z intenzivnejšimi napori in fokusom na razvoj krožnega turizma v Sloveniji lahko postali referenčna država in »učilnica« za druge države in regije, še posebej upoštevajoč dejstvo, da se identificiramo kot zelena država. Pripravljavci Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije so predlog pozdravili in ga ocenili kot obetavnega. V kolikor v kažipotu pogrešate kakšno, za vašo občino pomembno vsebino vas vabimo, da nam to sporočite na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Naslednja etapa Kažipota bo predstavljena marca, ko bodo zbrani povzetki razprav, dialogov, sestankov in delavnic, ki so na programu v okviru procesa snovanja Kažipota, konec aprila bo dokument zaključen, proces prehoda v krožno gospodarstvo pa se bo s Partnerstvom za zeleno gospodarstvo, platformo Circular Change in ostalimi deležniki nadaljeval. Prehod v krožno gospodarstvo je namreč dolgoročen proces, ki zahteva vključevanje in sodelovanje vseh deležnikov, jasno podporo vlade in konkretne spodbude za krožne prebojnike.

Predstavitev končnega dokumenta bo potekala v sklopu tretje mednarodne konference  Circular Change, ki se bo odvijala 10. in 11. maja 2018. Tokrat bo osredotočena na kažipote za krožni prehod evropskih članic. Prvi dan bo v sodelovanju s partnerji konference organiziran v Kostanjevici pri Krki, drugi pa v Mariboru.

Delavnica Nove ideje za mesta prihodnosti v Stuttgartu 1/5

Skupnost občin Slovenije je iz mreže Nalas prejela vabilo na delavnici z naslovom Nove ideje za mesta prihodnosti, prva od dveh je potekala 15. februarja v Stuttartu. Delavnice je izvedla Inovacijska akademija Bwcon podjetja v Stuttgartu. Ministrstvo nemške zvezne dežele Baden-Württemberg je namreč finančno podprlo vzpostavitev okolja, kjer se lahko srečajo različni deležniki, da bi v interaktivnem in mednarodnem procesu razvili nove ideje na temo pametnih mest, kar bi idealno vodilo k skupnim projektnim predlogom, in se potegovati za sofinanciranje v okviru različnih programov EU, npr. transnacionalni program INTERREG Donava.

Predstavnica SOS se je udeležila zanimive delavnice, ki je potekala po metodi Design thinkig in se skupaj z drugimi predstavniki javnega, nevladnega, zasebnega in akademskega sektorja posvetila naslednjim aktualnim temam:

 • Mobilnost in prevoz
 • Družbena integracija in staranje družbe
 • Sodelovanje državljanov in novo upravljanje
 • Trajnostna raba virov
 • Inovativne komunalne storitve

Pred naslednjo delavnico, ki bo 22. marca, bomo iz SOS rezultate preverjali z občinami.

Plačilo župana za sklepanje zakonske zveze 1/6

Kot ste seznanjeni je 1. 1. 2018 pričel veljati novi Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (Uradni list RS, št. 66/17), na ta datum so se pričele uporabljati tudi določbe 30. do 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17).

Pri tem je novost zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonske zveze, ki ga je Družinski zakonik podelil županjam in županom, kot osebam, ki uživajo poseben ugled v družbi. Županje in župani za sklepanje zakonske zveze na območju svoje občine, v času svojega mandata, tako ne bodo več potrebovali pooblastila načelnika UE, saj so pooblaščeni že po zakonu, posledično pa s strani upravne enote tudi ne bodo prejeli plačila.

Namreč ministrica , pristojna za družino, je v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, sprejela Pravilnik o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, ki v 18. členu ureja višino in način plačila matičarja, načelnika in pooblaščene osebe, ne pa tudi plačila županj in županov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v postopku priprave pravilnika sicer predlagalo, da se v 18. členu pravilnika uredi tudi višino in način plačila županj in županov, vendar pa je bila ta določba na podlagi pripombe Ministrstva za javno upravo v postopku medresorskega usklajevanja predpisa črtana. Ministrstvo za javno upravo, ki je sopodpisnik pravilnika, je pri tem izrecno vztrajalo, z obrazložitvijo, da županje in župani za izpolnjevanje svojih zakonskih dolžnosti ne morejo prejemati dodatnega plačila s strani upravnih enot ter da mora biti plačilo županov urejeno na ravni občine. Pravilnik plačila županov za izvajanje zakonskega pooblastila zato ne ureja. Župani so do plačila s strani upravnih enot na podlagi določb pravilnika upravičeni zgolj v primerih sklepanja zakonske zveze izven območja svojih občin, na podlagi pooblastila podeljenega s strani načelnika upravne enote.

Pojasnjujejo, da z določbo drugega odstavka 33. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ni bila prenesena pristojnost za sklepanje zakonskih zvez iz države na občine ter da bi bila takšna rešitev v nasprotju z Ustavo RS. Skladno z drugim odstavkom 33. člena zakonika so županje in župani prejeli zgolj zakonsko pooblastilo za sklepanje zakonske zveze, ki velja v času njihovega mandata in na območju njihove občine, pri čemer je odločitev o tem ali bodo to pooblastilo v vsakem posameznem primeru, ko bodoča zakonca izrazita takšno željo, izkoristili ali ne, na njihovi strani. Zakonska zveza se v teh primerih sklene pred matičarjem, kot predstavnikom države, in županom, kot osebo pooblaščeno osebo s podeljenim zakonskim pooblastilom.

Dopisi:
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 1201-220/2017/4 z dne 22.1.2018 in 1201-220/2017/6 z dne 29.1.2018 in Ministrstva za javno upravo, št. 032-12/2018/6 z dne 16.2.2018

eTurizem za občine 1/7

Do 7. februarja je  kontaktne osebe za prevzem podatkov iz novega sistema eTurizem določilo 150 občin. Med 62, ki tega niso storile je le še nekaj občin, ki imajo sprejete odloke o turističnih taksah in namestitvene obrate v svojih občinah. Seznam je dostopen tukaj: SEZNAM OBČIN, KI SO PREJELE PODATKE ZA DOSTOP 7.2.18pop

Večjih težav s sistemom prevzema ni bilo zaznati. Pojavljala se težava pri dostopu do portala preko brskalnika Internet Explorer, medtem ko z brskalniki Chrome, Edge ali Firefox ni težav. Do podatkov je možen dostop tudi preko mobilnih naprav (Android in Apple).

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Sprejet ZSPDSLS-1 2/1

13. 2. 2018 so poslanke in poslanci na 38. redni seji Državnega zbora potrdili oziroma sprejeli besedilo novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Besedilo zakona si lahko preberete TUKAJ.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma sprejet 15. 2. 2018 2/2

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. redni seji v četrtek, 15. februarja 2018 sprejel novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki prinaša pomembne spremembe za občine, kot na primer:

 • Občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,5 eur in uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo turistično takso v treh mesecih po uveljavitvi zakona.
 • Nabor oprostitev plačila turistične takse se je v zakonu zmanjšal in tako dopušča občinam, da v svojih predpisih, skladno z lokalnimi turističnimi politikami, strategijami in posebnostmi določijo osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila.
 • Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. januarja 2019. Občina prejeto promocijsko takso v osmih dneh po prejemu vseh promocijskih taks za pretekli mesec prenakaže na poseben račun Slovenske turistične organizacije.

SOS že usklajuje temin za izvedbo seminarja, katerega osrednja tema bo priprava občinskih in mestnih splošnih aktov, s katerimi se določa turistično takso.

V javni razpravi trije za občine pomembni akcijski načrti na ravni EU 2/3

Tri izmed dvanajstih partnerstev Urbane agende EU so 6. 2. dala v javno razpravo osnutke svojih akcijskih načrtov, in sicer partnerstva za Krožno gospodarstvo, Urbano mobilnost in Digitalno tranzicijo. V vseh treh partnerstvih sodelujejo tudi predstavniki iz Slovenije. Vsako partnerstvo bo za področje, ki ga obravnava, podalo konkretne predloge za izboljšanje pravnega urejanja, financiranja in izmenjave znanj v obliki akcijskega načrta. Akcijski načrti bodo predloženi v obravnavo Evropski komisiji in bodo prispevali k oblikovanju prihodnjih politik in zakonodaje EU, ki vplivajo na mesta. Vsi zainteresirani deležniki so vabljeni, da med 6. 2. in 16. 3. sodelujejo v razpravi in podajo svoje mnenje na akcijske načrte ali posamezne ukrepe. Sodelovanje v razpravi je lahko anonimno in poteka v angleškem jeziku preko spleta, kjer so objavljena vsa gradiva in dodatne informacije. Pridobljene komentarje in informacije iz javne razprave bodo partnerstva uporabila pri pripravi končnih akcijskih načrtov.

V okviru Urbane agende EU je bilo od leta 2015 do 2017 osnovanih dvanajst partnerstev glede na prednostne teme agende, zapisane v Dogovoru iz Amsterdama. V partnerstvih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in druge evropske ustanove. Njihov namen je okrepiti pomen urbane dimenzije v politikah EU in najti rešitve za izboljšanje EU zakonodaje, za boljše financiranje in boljšo izmenjavo znanj na področju urbanega razvoja v Uniji.

1. Krožno gospodarstvo – slovenski partner: Ministrstvo za okolje in prostor

Partnerstvo se ukvarja s krožnim gospodarstvom kot celoto in v akcijskem načrtu predlaga različne ukrepe za štiri podrobneje obravnavane  teme: krožno potrošnjo, upravljanje mestnih virov, omogočanje in spodbujanje krožnega poslovanja ter upravljanje. Gradivo je dostopno na spletnem naslovu.

2. Urbana mobilnost – slovenska partnerja: Ministrstvo za infrastrukturo, Regionalna razvojna agencija LUR

Partnerstvo v akcijskem načrtu predlaga ukrepe glede na štiri prednostne teme urbane mobilnosti, in sicer za aktivne načine prevoza, inovativne rešitve in pametno mobilnost, javni prevoz za mesta ter upravljanje in načrtovanje mobilnosti. Gradivo je dostopno na spletnem naslovu.

3. Digitalna tranzicija – slovenski partner: Skupnost občin Slovenije

Partnerstvo v akcijskem načrtu predlaga ukrepe za izboljšanje digitalnih veščin pri vseh, izvajanje državljanom prijazne e-uprave, zagotavljanje prostega in varnega dostopa do odprtih/javnih/osebnih podatkov, pospešitev in sprejetje digitalnih tehnologij v mestih, sprejetje poslovnih modelov razmišljanja za spodbujanje urbane digitalne tranzicije ter za krepitev sposobnosti mest za delovanje v digitalni tranzicija. Gradivo je dostopno na spletnem naslovu.

Aktivna so tudi preostala partnerstva. Prva štiri partnerstva, in sicer za Stanovanja, Vključevanje migrantov in beguncev, Kakovost zraka ter Revščino v mestih bodo v tem letu predstavljala svoje končne akcijske načrte. Zadnja štiri partnerstva, ki so začela z delom sredi leta 2017, Trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve, Prilagajanje podnebnim spremembam, Energetska tranzicija ter Inovativna in odgovorna javna naročila so že objavila svoj plan dela in glavne teme in izzive s katerimi se bodo ukvarjala. Aktivnostim posameznih partnerstev lahko sledite na spletu.

 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo prejeli v medresorsko usklajevanje predlog nove Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Uredba je v primerjavi z veljavno Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) manj obsežna, saj obsega le še ožje, bolj prožne in tehnične vsebine. Deloma je bila vsebina veljavne uredbe prenesena v zakon predvsem v delu, ki je urejal pravice in obveznosti, ki so zakonska materija.

Predložena uredba natančneje določa vsebino in postopek napovedi in obvestila o realizaciji pravnega posla in s tem povezana razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti države in vsebino, pogoje in postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države. Prav tako se s to uredbo natančneje določajo tudi postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo uredbe najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do ponedeljka, 19. 2. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog 2/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog. Uredba določa metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog na prebivalca v državi.

Besedilo predloga uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do srede, 21. februarja 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in o načinu poročanja in nakazovanja sredstev 2/6

S strani MJU smo prejeli v pregled Predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in o načinu poročanja in nakazovanja sredstev, ki je bil pripravljen na podlagi sprememb Zakona o spremembah zakona o financiranju občin (ZFO-1C) (Ur. l. RS, št. 17/71).

Predlog pravilnika najdete tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 22. februarja 2018.

Predlog Stanovanjskega zakona (SZ-1D) 2/7

V Državnem zboru se nahaja Predlog Stanovanjskega zakona (SZ-1D, EPA: 2575 – VII), ki ga je vložila skupina poslank in poslancev. Predlog Stanovanjskega zakona dodaja nov 115.a člen »regulacija najemnin v občinah«, ki občinam omogoča, da lahko na svojem območju z odlokom omejijo višino ali rast tržnih in namenskih najemnin najemnih stanovanj.

Celotno besedilo predloga najdete na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše mnenje k predlogu zakona do petka, 23.2.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Medovite rastline za novorojenčke 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila članica s prošnjo po pridobitvi informacij glede pobude Čebelarske zveze Slovenije, ki ste jo prejele občine.

In sicer občino zanima ali ste se odzvale na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in izvajate akcijo podarjanja medovitih rastlin za novorojenčke in na kakšen način jo izvajate.

Prosimo za vaše sodelovanje. Informacije nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 19. 2. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

E - oskrba 3/2

Skupnost občin Slovenije na vas naslavlja vprašanje prejeto s strani občine članice glede storitve oskrbe na daljavo za starejše, kronične bolnike, osebe z demenco ali drugimi težjimi zdravstvenimi stanji (e-oskrba).

In sicer ali je katera od občin sprejela pravilnik, v katerem je storitev oskrbe na daljavo opredelila kot socialnovarstveno storitev in za katero je namenila sredstva?

Prosimo, da nam vaše odgovore posredujete najkasneje do četrtka, 22. februarja 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Oskrba zapuščenih živali v občinah - vprašalnik 3/3

Skupnost občin Slovenije na spodnji povezavi posreduje vprašalnik vezan na področje oskrbe zapuščenih živali v občinah. Ker bi želeli pridobiti čim širši pogled in pregled na trenutno stanje po občinah, vas prosimo za sodelovanje pri vprašalniku.

Povezava: SPLETNI VPRAŠALNIK

Prosimo, da na vprašalnik odgovorite najkasneje do četrtka, 1. marca 2018.

DOGODKI SOS

5.2. - 2.3. / E-Tečaj na temo Vključevanje načela enakosti med spoloma na lokalnem nivoju 4/1

Obveščamo vas, da je po uspešni prvi izvedbi, na podlagi odličnih povratnih informacij udeležencev, od 5. februarja 2018 naprej možno ponovno sodelovati v e-tečaju Uvod v vključevanje načela enakosti spolov na lokalni ravni. Tečaj izvaja mednarodna organizacija NALAS – Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope.

Tečaj je razdeljen na 4 module in bo potekal v štirih tednih od 5. februarja do 2. marca 2018. Pričel se bo z uvodnim spletnim seminarjem 5. februarja, ki ga bo vodil strokovnjak za enakost med spoloma.

Vsak modul vključuje učno gradivo in bibliografijo, vprašalnik in forum, kjer lahko udeleženci izmenjujejo informacije, postavljajo vprašanja in razpravljajo o določenih temah.

Modul 1: Enakost spolov na lokalni ravni

Modul 2: Načrtovanje proračuna na lokalni ravni z vključitvijo načela enakosti med spoloma

Modul 3: Asociacije lokalnih skupnosti kot promotorji enakosti spolov na lokalni ravni

Modul 4: Najboljše prakse pri spodbujanju enakosti spolov na lokalni ravni

Tečaj je brezplačen, potekal pa bo v angleškem jeziku. Vse udeleženke in udeleženci bodo po uspešno opravljenem zaključnem izpitu prejeli certifikat. Več informacij o E-tečaju je dostopnih na http://www.nalas.eu/News/Gender_course_2.

1.3. / Kako bo blockchain spremenil turizem? 4/2

1. marca 2018 bo v Noordung centru v Vitanju, potekala konferenca, katere rdeča nit bo vprašanje in odgovori na to, kako bo blockchain spremenil turizem. Konferenca je namenjena ponudnikom turističnih storitev, organizacijam za razvoj turizma in pospeševanje podjetništva, fakultetam, občinam in mnenjskim voditeljem na področju turizma in blockchain tehnologije. Blockchain tehnologija postaja realnost in vstopa v vse več panog, ki jih bo korenito spremenila. Ena izmed glavnih značilnosti blockchain tehnologije je, da z njeno uvedbo odpade potreba po posredniku. Turistična (online) industrija temelji ravno na konceptu posrednika, ki omogoča stik med ponudniki in kupci. Zakup hotelskih sob, zasebnih stanovanj, apartmajev, letalskih letov, rent-a-car in drugi ponudniki turističnih storitev.

…  kako bo uvedba blockchain tehnologije vplivala na razvoj turizma?  Več na http://www.blockchain-tourism.com/.

Seznam govorcev na Blockchain Tourism Conference:

• Franc Bogovič, evropski poslanec (projekt pametne vasi)

• Tadej Slapnik, državni sekretar

• Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka

• Nena Dokuzov (Noordung Center)

• Martin Pečar, (Blockchain Think Thank, projekt pametna mesta)

• Milan Gabor (Viris, etični heker, strokovnjak za blockchain varnost)

• Tilen Travnik (D-Labs, razvoj start-up in novih tehnologij)

• Jure Arnuš (ORS, rezervacijski sistemi v turizmu)

• Martin Korošec (organizator, obeti blockhain tehnologije v turizmu)

• Gregor Balažic (projekt BeachRex)

• Dimitrij Piciga (strokovnjak za turizem, LinkedAge ICO)

• Saša Kek (Skupnost občin Slovenije)

• Žiga Lukša (Futourist ICO)

• Andrej Kline, Motogram ICO

Svoje znanje in izkušnje bodo z nami delili tudi predstavniki zelo uspešnih slovenskih ICO projektov:
• Tomaž Volk, InsurePal (izjemno uspešen ICO projekt s področja zavarovanja)

• Rok Gornik, SunContract (eden najbolj prepoznavnih slovenskih ICO projektov)

• HIVE project (eden prvih uspešnih slovenskih ICO projektov)

Kmalu bo to o čemer bomo govorili na konferenci Blockchain Tourism, postalo resničnost. Bodite pripravljeni na njo.

Zainteresirane občine in njihove zavode, LTO, TIC, ki jih zanima udeležba, vabimo, da se pred prijavo obrnete na sekretariat SOS (metka.lasic@skupnostobcin.si).

 

 

8.3. / Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) organizira seminar na temo ocenjevanja in napredovanja v letu 2018.

Udeleženci seminarja se boste podrobneje seznanili z ukrepi, ki se nanašajo na ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2018, saj je do 15.3.2018 potrebno pravilno izpeljati vse postopke in izvesti ocenjevanja javnih uslužbencev. Posebna pozornost bo namenjena vprašanjem, ki se pojavljajo v zvezi z napredovanji ter upoštevanjem plačnih razredov doseženih z napredovanjem na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in določil interventnih zakonov na področju napredovanj v preteklih letih.

Seminar bo v četrtek, 8. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Seminar je namenjen vsem vodjem, ki boste izvajali ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih v javnem sektorju, strokovnim delavcem, ki boste izvajali postopke napredovanja ter vsem javnim uslužbencem, ki boste prejeli ocene na podlagi navedenih predpisov.

Vabilo.

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 4/4

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

Regijski posveti - predstavitev nove prostorske in gradbene zakonodaje ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v januarju in februarju organizira 8 regijskih posvetov, na katerih bodo predstavili rešitve novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Posveti bodo potekali:

 • Sežana (18. 1. 2018) – že izveden
 • Ljubljana (23. 1. 2018) – že izveden
 • Zagorje (30. 1. 2018) – že izveden
 • Novo mesto (1. 2. 2018) – že izveden
 • Maribor (6. 2. 2018) – že izveden
 • Velenje (13. 2. 2018) – že izveden
 • Jesenice (15. 2. 2018) – že izveden
 • Murska Sobota (8.3.2018)

Na posvete ste vabljeni prvenstveno predstavniki občin in upravnih enot, na vsakem posvetu pa bo nekaj mest namenjenih tudi članom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Za posamezno občino bosta v osnovi rezervirani dve mesti.

Prilagamo vabilo, ki ga je MOP posredoval direktno na občine in upravne enote, na katerem boste našli dodatne informacije in povezavo za prijavo za posvet.

20.3.-23.3./ Izobraževanja o Celostnih prometnih strategijah 5/2

Hrvaški in slovenski partnerji projekta CIVITAS PROSPERITY v sodelovanju z mrežo CIVINET SLOVENIJA-HRVAŠKA-JUGOVZHODNA EVROPA vabijo predstavnike mest, ki se ukvarjajo s celostnim prometnim načrtovanjem na Izobraževanja o izdelavi in izvajanju Celostnih prometnih strategij, ki bo od 20. do 23. marca 2018 v hotelu Eden v Rovinju na Hrvaškem.

Udeležba na izobraževanju je brezplačna za največ 15 predstavnikov mest iz Slovenije in 15 iz Hrvaške. Pokriti so tudi stroški bivanja ter organiziran prevoz iz Ljubljane. Izobraževanje bodo vodili mednarodni predavatelji. Poudarek bo na interaktivnem in terenskem delu ter na aktualnih temah prometnega načrtovanja.

Podrobnejši program.

Prijave sprejemajo do vključno petka, 23. 2. 2018 do 12h na PRIJAVNICI.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate mojcab@uirs.si .

21.2./ Okrogla miza o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji v Novem mestu 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor vas v okviru projekta Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev, tudi sobivanja starejših, kar se kaže kot uspešen model za povečanje kakovosti življenja, vabi na okroglo mizo v Novo mesto. Okrogla miza bo potekala v sredo, 21. februarja 2018, ob 11. uri, v medgeneracijskem središču Hiša sožitja, Čitalniška ulica 1, Novo mesto.
Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor,
 • dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto,
 • Alenka Ogrin, vodja projektov pri Zvezi društev upokojencev Slovenije,
 • Rožca Šonc, predsednica Društva upokojencev Novo mesto, vodja projekta starejši za starejše pri ZDUS,
 • Dušan Kraševec, podpredsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine,
 • Jolanda Švent, socialna delavka v Domu starejših občanov Novo mesto,
 • Gregor Sepaher, v.d. direktorja Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, Večgeneracijski center Skupaj,
 • mag. Aco Prosnik, klinični psiholog in varuh bolnikovih pravic.

Na okrogli mizi bodo govorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države, v Novem mestu in v širši regiji.​

27.3./ Posvet o razvoju ekološkega kmetovanja 5/4

Državni svet RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije organizirajo  ”Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje”, ki bo potekal v torek, 27. februarja 2018 ob 9. uri, v Državnem svetu, Šubičeva 4, Ljubljana.

Za sodelovanje na posvetu je zaradi omejenega števila mest potrebna predhodna prijava do četrtka, 22. februarja 2018.

Vabilo in program.

Koledar dogodkov eTurizem 5/5

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

168. redna seja Vlade RS 6/1

Zakon o socialnem vključevanju invalidov

Zakon o socialnem vključevanju invalidov nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTPO) iz leta 1983 in zaokroža zakonodajo na področju invalidskega varstva s ciljem zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov v skupnosti (Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, Zakon o osebni asistenci).

Z novim zakonom Vlada širi krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu in sicer na:

 • osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, ki jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,
 • osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
 • gluhoslepe osebe.

Z zakonom se ne posega na področje socialno varstvenih storitev niti na področje delovno pravne zakonodaje.

Novost so podporne storitve in sicer:

 • usposabljanje za samostojno življenje
 • vseživljenjsko učenje
 • bivanja s podporo
 • storitve za starejše invalide.

Pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Vlada je določila dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega, in sicer:

 1. Za višje plače se nameni 1 odstotek mase sredstev za plače v javnem sektorju;
 2. Morebitno dodatno povišanje plač od učinka iz 1. točke pa je dopustno zgolj pod pogojem, da se ob upoštevanju makroekonomskega okvirja in dejstva, da se sporočajo varčevalni ukrepi, ustvari dodaten finančni prostor iz naslova iz drugih ukrepov, ki jih vključujejo dopolnjena izhodišča v 4. točki;
 3. Umik dosedanjega predloga vladne strani, ki se nanaša na delovna mesta, primerljiva z delovnimi mesti zdravnikov;
 4. Morebitno dodatno povišanje plač iz 2. točke je v pogajalskem procesu s sindikati dopustno dogovoriti pod naslednjimi pogoji:
  • katerikoli predlog vladne strani ne sme preseči finančnega učinka glede na makroekonomski okvir, kot ga je že določila vlada na seji, dne 18.1.2018;
  • v okviru pogajalskega procesa se ne sme sprejemati nobenih dodatnih zavez za višanje uvrstitev v plačne razrede celotnih poklicnih skupin;
  • v pogajalskem procesu je treba dogovoriti dinamiko realizacije višjih plač na način, ki bo omogočal spoštovanje sprejetega makroekonomskega okvira;
  • v pogajalskem procesu se s sindikalno stranjo dogovorijo tudi drugi ukrepi, ki bodo prispevali k ustvarjanju možnosti za uveljavitev spremenjenih uvrstitev, predvsem na področju pridobitve pravice do izplačila višje plače iz naslova napredovanj in na področju učinkovitosti javnega sektorja ter drugih ukrepov, ki vplivajo na skupni strošek dela v javnem sektorju;
 5. V okviru pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja naj se nadaljujejo dogovarjanja o ureditvi medsebojnih razmerij med različnimi poklicnimi skupinami s ciljem povečanja možnosti skupnega dogovora med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vlada sprejela Mnenje k predlogu ZZVZZ – skrajšani postopek, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev

Vlada je na seji sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin).

Po mnenju predlagateljev se bo s skrajšanjem obdobja, ko delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, odpravil temeljni vzrok za mnoge težave slovenskih obrtnikov in podjetnikov. Pojasnjujejo, da se v praksi večkrat zgodi, da si podjetnik, zaradi zagotovitve eksistenčnega minimuma, sam skrajša bolniško in začne poslovati, čeprav še ni zdrav, kar še posebej velja za tistega, ki nima zaposlenih.

Vlada predlagane spremembe ne podpira.

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih, ki ga je v proceduro vložila poslanska skupina NSi

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin) je predložila v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku Predlog zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih. Predlagana novela zasleduje dva cilja, in sicer razbremeniti gospodarstvo finančnih bremen in omogočiti obrtnikom (samozaposlenim) enakopraven položaj pri uživanju pravic (bolniške odsotnosti) iz zdravstvenega zavarovanja. Predlog zakona skrajšuje obdobje nadomestila za bolezen oziroma poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca s sedanjih 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu na 15 dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 60 delovnih dni v koledarskem letu.

Vlada predlagane spremembe ne podpira.

Vlada podpira spremembe Zakona o enakih možnostih žensk in moških

Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Vlada predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Saša Tabaković) podpira in meni, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o enakih možnostih žensk in moških prenašajo v pravni sistem določitve minimalnega deleža vsakega od spolov iz podzakonskega predpisa na raven materije zakona in sicer zgolj del veljavne Uredbe o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov glede imenovanja predstavnic in predstavnikov Vlade RS v javnih podjetjih ter v drugih osebah javnega prava. Namen tega je, da se že z zakonskimi ukrepi zagotovijo večje možnosti za enakomerno zastopanost žensk in moških pri upravljanju teh subjektov. Ker so samoupravne lokalne skupnosti ustanoviteljice večjega števila javnih podjetij in drugih oseb javnega prava kot država oziroma v njenem imenu vlada, je namen predloga tudi povečanje deleža predstavnic in predstavnikov manj zastopanega spola v organih upravljanja in nadzora v javnih podjetjih in osebah javnega prava, katerih ustanoviteljice so samoupravne lokalne skupnosti.

Poročilo o delu medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno gospodarstvo

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno gospodarstvo za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo.

Medresorska delovna skupina državnih sekretarjev, Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki jo vodi državni sekretar Tadej Slapnik iz Kabineta predsednika Vlade RS, se je v času od zadnjega poročila od delu skupine sestala na štirih sejah. Prav tako je Partnerstvo izvedlo 7 regionalnih posvetov ter številne druge aktivnosti na nacionalni in mednarodni ravni. V poročilu je predvsem poudarek na izvedenih aktivnostih v obdobju od 29. 3. do 29. 12. 2017.

Odgovor na poslanski vprašanji v zvezi s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev 2007–2013

Vlada je sprejela odgovora na pisni poslanski vprašanji mag. Andreja Širclja v zvezi s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2017–2013. Vprašanji se nanašata na končno poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007–2013 in na morebitna vračila teh sredstev v evropski proračun.

Vlada odgovarja, da je Slovenija Evropski komisiji (EK) 31. marca 2017 poslala končna poročila o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 in Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, vendar pa do danes še ni prejela t. i. izjave o zaključku obdobja 2007–2013 v Sloveniji.

V odgovoru na vprašanje o morebitnih vračilih evropskih sredstev nazaj v EU proračun pa vlada odgovarja, da Ministrstvo za finance vodi t. i. knjigo dolžnikov, v kateri so zabeležene vse terjatve, vzpostavljene do resornih ministrstev, ki so bila vključena v izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013. Stanje terjatev v knjigi dolžnikov na dan 25. januar 2018 znaša nekaj manj kot 158 milijonov evrov.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018 7/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Uradnem listu RS v petek, 26.1.2018 objavilo »Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018«.

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine znašajo 12 tisoč EUR.

Rok za oddajo vloge na javni razpis je do 26. 2. 2018 do 12. ure.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017 – 2022. MOP bo z javnim razpisom sofinanciral projekte, ki bodo potekali v obdobju od 18. maja do 31. septembra 2018.

Temeljni namen razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega razvoja alpskega prostora, krepitev prepoznavnosti Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, krepitev zmogljivosti za njeno izvajanje ter spodbuditev sodelovanja med ključnimi akterji izvajanja Alpske konvencije.

Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije.

Objavljen razpis v Uradnem listu RS.

Razpis za pobratenja občin med Turčijo in EU 7/2

Razpis, objavljen 4. januarja 2018, je namenjeni krepitvi trajnostnih struktur med lokalnimi upravami / organi v Turčiji in državami članicami EU.

S skupnim proračunom 2,6 m. shema donacij zagotavlja podporo projektom, katerih cilj je razvijanje odnosov med pobudami lokalnih uprav / organov v Turčiji in državi članici EU ter krepitev njihove vloge v procesu pristopa EU. Za skupno projekte občin, pokrajin, združenj občin v Turčiji ter lokalnih organov v državah članicah EU, se lahko dodeli najmanj 60.000 in največ 130.000 EUR. Rok za oddajo predlogov je 9. marec 2018 ob 17:00 (po lokalnem času). Za podrobnejše informacije glejte naslednje spletne strani:

Informativni sestanki o tem razpisu za zbiranje predlogov bodo potekali. Za natančne datume in lokacije informacijskih sestankov sledite spletnim stranem CFC.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/3

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Odprte prijave za Mobilni evropski program strokovnega razvoja na področju podnebnih sprememb 7/4

Odprte so prijave na program PIONEERS INTO PRACTICE 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Prijave so odprte do 15. 4. do 24:00 na spletni strani pioneers.climate-kic.org

Pogoji za prijavo:

– kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

– kot gostiteljske organizacije (hosti) se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 7/5

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

NOVICE DRUGIH

Tesnejše sodelovanje med NALAS in Odborom regij za spodbujanje vloge lokalnih oblasti v procesu vključevanja JV Evrope v EU in pospeševanje decentralizacije 8/1

Odbor regij se močno zavzema za tesno sodelovanje z organizacijo NALAS z namenom izboljšanja vloge lokalnih oblasti in njihovih združenj v procesih vključevanja JV Evrope v EU in z namenom zagotovili učinkovito decentralizacijo.

Iz teh procesov so že več let pogosto izključene lokalne oblastim saj se pozablja, da se rešitve številnih težav držav pristopnic lahko rešijo na lokalni in regionalni ravni. Če si Evropa prizadeva približati svojim bodočim državljanom, mora nujno začeti na lokalni ravni. Spodbujanje lokalne demokracije je ključno za prispevek k spravi in ​​stabilizaciji v regiji ter za pripravo integracije Zahodnega Balkana v EU.

Prvi podpredsednik NALAS, župan Darko Fras in predsednik Odbora regij Karl-Heinz Lambertz sta na seji 15. februarja 2018 v Bruslju poudarila, da vidita potencial za poglobitev in širitev sodelovanja v prihodnje v korist lokalnih oblasti v regiji. Nekateri izmed predlaganih ukrepov vključujejo: pridobitev statusa opazovalca za NALAS, kar bo omogočilo prisotnost mreže NALAS na sejah Odbora CIVEX in zagotovilo prispevke, razvoj memoranduma o sodelovanju in akcijski načrt, ki bi skupaj prinesla znanje o decentralizaciji in politike, ki temeljijo na aktivnem sodelovanju mreže NALAS v prihajajočih širitvah EU.

Dobre izkušnje z vključevanjem javnosti v načrtovanje prometa in mobilnosti 8/2

Maja in junija 2017 je bilo 64 slovenskih občin povabljenih k sodelovanju v raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS). Nekatere občine so svoje občanke in občane učinkovito pritegnile k sodelovanju, druge manj, nekatere občine pa se niso odzvale. Priprava Celostnih prometnih strategij je bila edinstvena priložnost za vključevanje javnosti v eno od področij upravljanja lokalnih skupnosti. Ta vključujoč proces je zato poleg tematskih razprav in izdelanih CPS prinesel tudi številne izkušnje na področju vključevanja javnosti.

V spletni anketi je sodelovalo 640 občanov in občank. Njihova mnenja in predlogi  pa so bili analizirani z namenom, da pridobljena spoznanja  uporabimo pri oblikovanju novih, učinkovitejših pristopov vključevanja javnosti v Sloveniji – tako na področju prometa in mobilnosti kot tudi na ostalih področjih upravljanja lokalnih skupnosti.

Poročilo o rezultatih raziskave je bilo vsem občinam razposlano konec decembra 2017, samo poročilo pa lahko najdete tudi na tej povezavi.

Razvojno najbolj prodorna občina leta je Kočevje 8/3

Letos se je pri izboru zmagovalk za nagrado Zlati kamen posebej ocenjeval razvojni premik v zadnjih letih – iskanje najboljših poti v prihodnost. Finalistke za razvojno najbolj prodorne občine so bile Ajdovščina, Kobarid, Postojna, Ivančna Gorica, Kočevje, Logatec, Brežice, Radlje ob Dravi, Žalec, Hoče-Slivnica, Murska Sobota in Ruše.

V letu 2018 je prejemnica nagrade Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino leta Občina Kočevje.

Po utemeljitvi izbora se je Občina Kočevje iz travmatiziranega zakotja, zaznamovanega s hudimi razvojnimi izzivi, po letu 2010 uspelo preobraziti v živahno lokalno središče z izrazitim duhom modernosti. Število delovnih mest strmo raste – v prvi polovici lanskega leta je bila stopnja rasti 6,4-odstotna. Izboljšujejo se gospodarski kazalniki. Naravnost neverjeten pa je seznam dobrih praks in inovativnih prijemov, ki so jih vpeljali v Kočevju.

Regijske zmagovalke so:

 • Zahodna Slovenija: Ajdovščina
 • Od Koroške do Posavja: Radlje ob Dravi
 • Vzhodna Slovenija: Ruše

(vir: http://www.zlatikamen.si/)

V sekretariatu SOS vsem nagrajenkam in finalistkam iskreno čestitamo!

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.