NOVICE SOS

Prva seja delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin 1/1

Vir: MJU

Vlada Republike Slovenije je na 17. redni seji dne 31. 1. 2019 ustanovila Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (v nadaljevanju: delovna skupina). V sredo, 20. februarja je na Vladi RS potekal 1. sestanek delovne skupine, da bi se dogovorili o načinu dela delovne skupine ter predstavili predloge združenj občin za zmanjšanje stroškov za izvajanje nalog, določenih z zakonom. Na sestanku so bili prisotni predstavniki asociacij, predstavniki skorajda vseh ministrstev in MO Ljubljana.

Rudi Medved, minister za javno upravo je povedal, da želijo skozi delovanje delovne skupine najprej znižati stroške občinam tako, da se bi približali dogovorjeni povprečnini. Naloga delovne skupine je iskati rešitve za težavne pod/zakonske predpise in pripraviti predloge sprememb zakonov, ki bodo zmanjšali stroške občin za izvajanje njihovih nalog ter odpraviti administrativne ovire, da bodo lahko občine boljše delale, saj bo to imelo tudi neposreden učinek na zadovoljstvo občank in občanov.

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS je predlagala tudi, da se pregledajo postopki, pri katerih sodelujejo občine in država. Pogosto se pojavlja tudi, da morajo občine nekatere procese ali postopke plačevati, medtem ko so za državo brezplačni.

V prvi fazi so občine posredovale skoraj 60 opozoril in predlogov za zakonske spremembe. Zato bodo v naslednji fazi asociacije prečesale vse pripombe in prioritetno določile področja, ki so najbolj pereča. To bodo področja, kjer je zakonodaja določila občinam le obveznosti in so zgolj plačnice storitev, nimajo pa druge vloge in ne sodelujejo kot stranka v postopkih.

Občinske eVloge na eUpravi in SPOT 1/2

21.2.2019, se je SOS odzval povabilu MJU na predstavitev možnosti vključevanja občinskih elektronskih vlog na državnih portalih. Na Ministrstvu za javno upravo so skupaj s podjetjema PIA d.o.o. (sistem ODOS) in PRIMS d.o.o. (portal MojaObcina.si), izvedli pilotski projekt, s katerim so omogočili, da bodo lahko državljani preko državnega portala eUprava ter podjetja in podjetniki preko državnega portala SPOT, oddajali vloge po elektronski poti, tudi na občine. Pilotski projekt so sodelujoči predstavili predstavnikom vseh združenj občin. Iz SOS sta se predstavitve udeležila Edi Kozel, predsednik komisije SOS za e-poslovanje in Saša Kek, koordinatorica komisije.

Na dogodku so predstavili državna portala eUprava, ki je namenjen državljanom in SPOT (včasih eVEM), ki je namenjen podjetjem in podjetnikom. Elektronske vloge za občine bodo na voljo na obeh državnih portalih. To bodo tiste vloge, ki jih rešujejo občine, ki so enotne v vseh občinah in se bodo postopno dodajale na voljo na obeh portalih. Vloge bodo integrirane tudi s portalom MojaObcina.si.

Predstavitev je zajemala praktičen prikaz izpolnitve in oddaje eVlog na obeh portalih. V nadaljevanju pa je bil prikazan zajem na portalu oddane eVloge v zaledni sistem občine, na primeru sistema ODOS, ki omogoča avtomatiziran prenos take vloge direktno v reševanje referentu na občini. To bo pomenilo veliko razbremenitev dela v glavni pisarni. Predstavitev najdete na tej povezavi: eVloge OBČINE- predstavitev 21.02.2019 -potrjena MJU

Seveda vključevanje občinskih vlog na portal eUprava podpirajo vsa tri združenja, ne glede na to, da so občinske vloge tam že bile pred leti, pa so se z nadgradnjami sistema eUprava izgubile in sedaj ponovno našle svoje mesto na osrednjem portalu za državljane.

Občine imajo različne ponudnike dokumentnih sistemov, ODOS je le eden izmed njih.
Tehnična dokumentacija za prevzem vlog s portala eUprava je bila objavljena na portalu NIO že pred letom dni. Na SOS smo se zato pri različnih ponudnikih pozanimali, ali bodo ponudili občinam integracijo eVlog z državnih portalov z občinskim zalednim sistemom kot dodatno storitev in kolikšen strošek za občine uporabnice bo to pomenilo. Zbrane odgovore lahko preberete na tej povezavi: Odzivi ponudnikov DMS, 26.02.2019

SOS za potrebe občin pripravlja skupno javno naročilo tabličnih in prenosnih računalnikov 1/3

Na pobudo občin članic smo se na Skupnosti občin Slovenije odločili, da za potrebe občin (članic/članov občinskega sveta) izvedemo skupno javno naročilo tabličnih in prenosnih računalnikov.

V skupnem javnem naročilu bomo izvedli odprt postopek v 4 sklopih in sicer:

  • osnovni tabličnih računalnik
  • zmogljivi tabličnih računalnik
  • osnovni prenosni računalnik
  • zmogljivi prenosni računalnik

V kolikor se želite javnemu razpisu pridružiti, nam to sporočite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do 1. marca 2019, do predvidenega datuma objave javnega razpisa.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Neformalna obravnava osnutka Pravilnika o ETZ 3.0 2/1

Delovna skupina, zadolžena za pripravo Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah je pripravila njegov osnutek. Člani delovne skupine in vodstvo Arhiva Republike Slovenije so mnenja, da bi lahko h kakovosti in uporabnosti pravilnika bistveno prispevala mnenja njegovih bodočih uporabnikov. K sodelovanju v neformalni razpravi o osnutku Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah tako vabijo tiste, ki so se že srečali s postopki certificiranja strojne in programske opreme ter storitev, pripravljavce notranjih pravil v javnem in zasebnem sektorju, pa tudi pripravljavce vzorčnih notranjih pravil. Prav tako bi jih zanimalo mnenje raziskovalcev oz. učiteljev na visokošolskih programih, ki so povezani s tematiko, ki jo omenjeni pravilnik ureja. Namen neformalne razprave je preveriti primernost vsebinskega pokritja vseh področij urejanja pravilnika, odkritje morebitnih nekoherentnosti med posameznimi določbami oz. zahtevami, jasnost in razumljivost določb pravilnika, preverjanje terminološke ustreznosti uporabljenega besedišča. Pridobljena menja in predloge bodo uporabili tudi pri oblikovanju obrazložitev, k posameznim členom oz. sklopom pravilnika.

Pripravljeni osnutek vsebuje vse ključne vsebinske elemente bodočega pravilnika in sicer:

– osnutek določb pravilnika:

– 10 prilog k pravilniku:

Datoteki, ki vsebujeta povezave med zahtevami iz trenutno obstoječih ETZ 2.1 in novega Pravilnika o ETZ 3.0 (v obeh smereh) vključno s pravnimi podlagami v ZVDAGA in UVDAG ter povezavo z ISO standardi :

Osnutek še ne vsebuje vseh elementov uradnega predloga pravilnika (npr. obrazložitve členov), ki bo pripravljen za javno razpravo in medresorsko usklajevanje.

Prosimo, da komentarje oz. predloge k osnutku pravilnika oddate po e-pošti na naslov ars@gov.si do vključno dne 1. 3. 2019 na tem obrazcu – Tabela_pripomb.

Kontakt v času neformalne razprave o osnutku pravilnika je pp.ars@gov.si.

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 2/2

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se prilogo Uredbe nadomešča z novo prilogo,  s katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami zaradi sprememb v dolžini gozdnih cest po občinah zaradi novogradenj, prekategorizacije cest med gozdnimi in občinskimi cestami ter zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije. Spremenil se je tudi javni značaj nekaterih gozdnih cest.

Tukaj najdete PREDLOG.

Vljudno vas naprošamo za pregled dokumenta, morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do srede, 13. 3. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Povpraševanje – Ponudniki za fizično hrambo dokumentarnega gradiva 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na hrambo dokumentarnega gradiva, saj v občini nimajo na voljo dovolj prostora za dolgoročno hrambo.

Občina išče ponudnika, ki bi jim zagotovil fizično hrambo dokumentarnega gradiva in, ki je tudi usposobljen za odbiranje in uničenje gradiva, ki mu je potekel rok hrambe.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje informacij o ureditvi hrambe dokumentarnega gradiva v vaši občini (katerega ponudnika imate in ali ste zadovoljni z njim) na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do četrtka, 28.2.2019.

Poenostavitev postopka pridobitve potrdil o namenski rabi zemljišča 3/2

Za namen realizacije poenostavitve postopka pridobitve potrdil o namenski rabi zemljišča z namenom doseganja hitrejšega, cenejšega in bolj transparentnega poslovanja države z državljani in podjetji, Ministrstvo za javno upravo prosi občine, da posredujejo izpolnjeno tabelo na tej povezavi, kjer naj na kratko odgovorijo na vprašanja, in sicer najkasneje do 28. 2. 2019 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Gre za vzpostavitev pregleda nad tem, s katerimi občinami lahko že komunicirajo preko varnih poštnih predalov elektronsko in kje je še potrebna klasična papirna komunikacija.

DOGODKI SOS

21.3. / Vabilo »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« 4/1

Zaradi zapolnitve mest na vseh lokacijah, bosta izvedena dodatna seminarja v Mariboru in Ljubljani, in sicer:

  • 19. 3. 2019 ob 17. uri v Ljubljani
  • 21. 3. 2019 ob 17. uri v Mariboru 

Prijavnico za dodatna seminarja najdete TUKAJ

***

Skupnosti občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirajo seminarje na temo delovanja nadzornega odbora občine. Seminarji, katerih ciljna skupina so članice in člani Nadzornih odborov občin, bodo potekali:

  • 19. 3. 2019 ob 15. uri v Ljubljani – zapolnjeno
  • 20. 3. 2019 ob 15. uri v Kopru – zapolnjeno
  • 21. 3. 2019 ob 15. uri v Mariboru – zapolnjeno

Tukaj najdete VABILO. Občine naprošamo, da vabilo posredujete tudi članicam in članom NO vaše občine.

Udeležba je brezplačna, vseeno pa vas naprošamo, da zaradi same organizacije seminarja izpolnite prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Na prijavnici ustrezno obkrožite na kateri lokaciji se boste udeležili seminarja in prijavnico pošljite na e-naslov organizatorja termina.

12.3. / Posvet “Vzorčna notranja pravila SOS v praksi in predvidene novosti” 4/2

Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju z Virtuo d.o.o. vabi na informativni posvet z naslovom “Vzorčna notranja pravila SOS v praksi in predvidene novosti”, ki bo potekal v torek, 12. marca 2019,  s pričetkom ob 10. uri v Trzinu.

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  je za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki. Ob dejstvu, da je vzorčna notranja pravila SOS prevzelo veliko število občin, bomo izvedli osvežitveni posvet, kjer bo vnovič predstavljena vsebina vzorčnih notranjih pravil ter predvidene novosti, kot tudi dosedanja praksa v občinah na področju notranjih pravil.

VABILO s programom.

Posvet je brezplačen.

27.3. /  POSVET NUSZ 2019/2020 4/3

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za finance vabi na posvet

NUSZ 2019/2020 : 

Aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020,

ki bo potekal v sredo, 27.3.2019, ob 10.00 v dvorani Horus, Austria trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Po predhodno uspešno izvedenih posvetih za občine na temo odmere NUSZ in glede na še vedno aktualna vprašanja, bomo tokratni posvet namenili predstavitvi potrebnih aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, strokovnim sodelavcem, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, zadolženim na občinskih upravah za zagotavljanje podatkov za vrednotenje nepremičnin ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

Vabilo s programom.

DOGODKI DRUGIH

27.2./ Spletni seminar o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/1

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo izveden spletni seminar (ang. webinar) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminar bo potekal v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Spletni seminar:

  • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

6.3. / Konferenca Spodbujanje industrijske simbioze za prehod regij v krožno gospodarstvo 5/2

V okviru projekta Symbi bo potekala regionalna konferenca z naslovom SPODBUJANJE INDUSTRIJSKE SIMBIOZE ZA PREHOD REGIJ V KROŽNO GOSPODARSTVO, v redo, 6. marca 2019, med 9.30 in 16.30 v Hotelu ECO Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica.

Podjetja v luči prehoda v krožno gospodarstvo iščejo rešitve za optimizacijo svojih poslovnih in procesnih modelov. Industrijska simbioza, ki je eden od omogočevalcev tega prehoda, temelji na iskanju možnosti izmenjave surovin in (so)uporabe storitev, infrastrukture in logistike. Na ta način krepijo podjetja svojo konkurenčnost, posledično pa se izboljšuje prostorsko načrtovanje, ki zagotavlja skladnejši regionalni razvoj. Dolgoročno to prinaša koristi lokalnemu okolju in širši družbi.

Skupaj s številnimi tujimi in domačimi govorniki bodo predstavljene sinergije med uvajanjem industrijske simbioze in učinkovitim prostorskim načrtovanjem, ocene tržnega potenciala industrijske simbioze ter možnosti za izvajanje raziskovalnih projektov s tega področja. Skupaj z udeleženci bo tekla razprava o tem, ali oziroma kako bo v naslednji finančni perspektivi mogoče podpreti tovrstne projekte.

Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno, zato se prijave zbirajo preko spletne prijavnice do 28. februarja 2019. Zagotovljeno bo tudi simultano tolmačenje.

Program dogodka

 

7.3./ Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti motoristov 5/3

Pred pričetkom motoristične sezone Educenter d.o.o. organizira dogodek na katerem želijo upravljavce in vzdrževalce cest opozoriti na ukrepe, ki jih lahko postorijo, da bodo ceste varne – od enostavnih opravil, kot so pravilno vzdrževane bankine, do najnovejših ukrepov.

Na dogodek med drugimi tudi vabijo odgovorne za prometno varnost motoristov na državnem in občinskem nivoju, vodje vzdrževanja in vodje vzdrževalnih baz na državnih in občinskih cestah, odgovorne na občinah za ceste in promet,…

Program dogodka.

Več informacij najdete na naslednji povezavi tukaj.

Za člane Skupnosti občin Slovenije velja poseben popust: na ceno 187 EUR 30% popust, tako da znaša kotizacija za člane SOS 130,90 EUR z vključenim DDV.

19.3. - 21.3./ Študijski obisk Hrvaške na temo mladinskega dela in participacije mladih 5/4

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota MOVIT že tretje leto izvaja projekt Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni. Namen projekta je podpreti lokalne skupnosti v Sloveniji na področju razvoja in krepitve mladinskega dela. Za doseganje namena in ciljev projekta izvajajo različne aktivnosti, med drugim organizirajo tudi študijske obiske na temo projekta.

Na Movitu bodo zato v mesecu marcu izvedli študijski obisk na Hrvaškem. Temi študijskega obiska sta mladinsko delo in participacija mladih. Namenjen je občinam, ki sodelujejo v projektu Europe Goes Local. Ker pa se vse občine niso odločile za udeležbo na študijskem obisku, želijo prosta mesta ponuditi tudi ostalim slovenskim občinam. Za občine, ki niso vključene v projekt Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, so na voljo 3 mesta.

Za udeležbo na študijskem obisku je potrebna prijava preko elektronskega obrazca. Prijave zbirajo do petka, 22. februarja 2019.

Za vprašanja ali pojasnila pišite nacionalni agenciji MOVIT na borut.cink@movit.si.

Več informacij najdete v vabilu, ki ga prilagamo na naslednji povezavi.

Vabilo na usposabljanje in uvajalni seminar o orodju Sveta Evrope za oceno participacije otrok 5/5

Na Inštitutu RS za socialno varstvo na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za družino) izvajajo naloge za implementacijo orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok (angl. »The Council of Europe Child Participation Asssessment Tool«). Slovenija se je v letošnjem letu skupaj s Finsko in Malto namreč pridružila šestim državam članicam, ki omenjeno orodje že uporabljajo. Navedeno orodje je sestavljeno iz kazalnikov, ki merijo napredek v izvajanju pravic otrok (0-17 let), da so slišani in udeleženi pri odločitvah glede zadev, ki vplivajo na njihovo življenje. Več o orodju si lahko preberete na: https://www.coe.int/en/web/children/child-participation-assessment-tool.

V pripravljalni fazi procesa implementacije orodja bomo na IRSSV organizirali usposabljanje in uvajalni seminar o orodju za oceno participacije otrok, ki ga bosta izvedla eksperta Sveta Evrope Anne Crowley in Gerison Lansdown, z namenom seznanjanja pomembnih deležnikov pri implementaciji orodja v slovenski prostor ter z namenom razprave o pričakovanjih in predlogih glede implementiranja orodja.

Kot pomembne deležnike pri uresničevanju pravic otrok v Sloveniji vas vljudno vabijo k udeležbi na seminarju. Seminar bo potekal v obliki celodnevne delavnice predvidoma v mesecu marcu. Možni termini so: 12. 3. 2019 ali 14. 3. 2019 ali 20. 3. 2019, od 9:00 do 16:00.

V primeru morebitnih vprašanj nas lahko kontaktirate na navedeni elektronski naslov ali po telefonu: dr. Urban Boljka (01/ 2000 251) ali Jasmina Rosič (01/2000 264).

VLADA RS

20. redna seja 6/1

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019. V vsebinskem smislu se Uredba prilagaja spremembam evropskih oz. slovenskih predpisov, ki določajo ukrepe kmetijske politike, spremembam podzakonskih predpisov, ki določajo zbirke podatkov, ki se uporabljajo pri upravnih pregledih ter nekaterimi revizorskimi priporočili dveh revizij Komisije Evropske unije, ki so potekale v letu 2018 v Sloveniji.

Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Določa postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike od vlog oz. zahtevkov do odločb o izplačilih, vključno s sistemom kontrol ter načini izračuna pomoči in kazni. Opredeljuje postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem za sheme neposrednih plačil, ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in ukrep dobrobit živali.

Ocena ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje na pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba). Vlada meni, da Uredba ni bila izdana v nasprotju z določbami 115. člena Ustave in da ni v nasprotju z določbami 2., 14., 33. in 72. člena Ustave, kot to trdijo pobudniki. Ministrstvo za okolje in prostor sicer načrtuje tudi izvedbo sestanka strokovnjakov v zvezi z izvajanjem Direktive 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. Sestanek bo v sodelovanju Evropske komisije v okviru TAIEX PEER 2 PEER (oblika sodelovanja med državami članicami EU) izveden s strokovnjaki pristojnih organov Republike Avstrije. Na podlagi tega sestanka bo ministrstvo preučilo, če so potrebne spremembe na področju okoljskega hrupa.

Evropsko omrežje urbanističnega znanja

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se Slovenija pridruži Evropskemu omrežju urbanističnega znanja EUKN), ki deluje v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Pridružitev predstavlja dodano vrednost pri vodenju in izvajanju ukrepov in politik urbanega razvoja, tako na nacionalni, kot tudi evropski ravni. V aktivnosti sodelovanja z EUKN bo ministrstvo vključevalo Urbanistični inštitut RS. Članstvo omogoča tako prenos evropskih in tujih praks na nacionalno raven, kot vključevanje slovenskih strokovnih gradiv in primerov v vzpostavljene evropske raziskovalne baze na področju urbanega razvoja.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za podnebne projekte za nevladne organizacije 7/1

Evropska pobuda za podnebje (EUKI) bo 1. marca 2019 objavila razpis za podnebne projekte za nevladne organizacije.

EUKI je instrument financiranja podnebnih projektov s strani Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost Nemčije (BMU). Splošni cilj EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji s krepitvijo čezmejnega dialoga in sodelovanja, z izmenjavo dobrih praks, dvigovanja ozaveščenosti, prenosa znanja in izkušenj, in sicer za področje blaženja emisij toplogrednih plinov. 1. marca 2019 bo Evropska pobuda za podnebje (EUKI) za nevladne organizacije objavila že tretji razpis za posredovanje idej za financiranje podnebnih projektov v okviru EUKI.

Več informacij najdete tukaj.

Vabilo k sodelovanju v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizirajo kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. V okviru kampanje želijo predstaviti rezultate in koristi projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020. Vabijo vas, da projekt, ki ste ga uspešno izvedli oz. ga izvajate, predstavite pod okriljem kampanje.

Kampanjo načrtujejo v tednu od 11. do 18. maja 2019. Zainteresirani se lahko vključite v kampanjo na način, da v tem obdobju organizirate različne dogodke, kot so dnevi odprtih vrat, otvoritve oz. predstavitve izvedenih naložb, pohodi, ogledi, kolesarjenje …, za katere organizacijsko in finančno poskrbite sami.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo poskrbelo za izdatno medijsko promocijo kampanje in dogodkov, ki jih boste organizirali z vključenim sloganom EU projekt, moj projekt. To bo predvidoma vključevalo tako nacionalne (nacionalna ali komercialna televizija; nacionalni radio, spletni in tiskani mediji) kot lokalne (lokalni radii in televizije, lokalni časopisi) medije. Prav tako bodo v dogovoru z vami poskrbeli za vizualno podobo dogodka (npr. plakati, letaki itd).

Za vse ustrezne predlagane projekte bodo predvidoma v aprilu organizirali spletno glasovanje za najboljši projekt. Izbranemu zmagovalcu bodo krili stroške organizacije dogodka oziroma bodo dogodek v sodelovanju z vami finančno programsko nadgradili.

Za sodelovanje v kampanji do 8. 3. 2018 izpolnite obrazec in ga pošljite na elektronski naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na Mreži za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Matej Štepec, matej.stepec@gov.si, 01/478 9136 in Tamara Karlo, tamara.karlo@gov.si, 01/478 9310.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/4

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Razpisane so vse prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) so odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša cca 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis bo odprt do petka, 8.3.2019 (do 14.00).

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Razpis za nove projekte Interreg 7/5

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja. S področja ohranjanja narave je razpis ciljno usmerjen v varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo.

V tem zadnjem razpisu obdobja do 2020 je na voljo skupno 13,3 milj. EUR.

Rok za prijave je 15. marec 2019.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 7/7

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

NOVICE DRUGIH

Slovenija pridobila prva dva integrirana LIFE projekta 8/1

Evropska komisija je pretekli teden objavila seznam 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov iz 10 držav članic, v katere bo preko programa LIFE investirala 116,1 milijon evrov. Med njimi sta tudi prva integrirana projekta za Slovenijo, LIFE-IP NATURA.SI in LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ju je s partnerji pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Skupni proračun 12 odobrenih projektov je 215,5 milijonov evrov, od katerega bo 116,1 milijon evrov prispevala Evropska komisija preko programa LIFE. Nova sredstva iz programa LIFE bodo v kombinaciji z drugimi viri omogočila mobilizacijo več kot 3,2 milijarde evrov dodatne podpore za t.i. integrirane LIFE projekte, saj lahko države članice uporabijo tudi druge javne ali zasebne finančne vire, vključno s kmetijskimi, regionalnimi in strukturnimi skladi ter nacionalnimi skladi. S sofinanciranjem bo Komisija podprla izvajanje okoljskih in podnebnih ukrepov v Avstriji, Bolgariji, Estoniji, Grčiji, Italiji, Sloveniji, na Češkem, Finskem, Madžarskem in Portugalskem ter tako podprla prehod Evrope na nizkoogljično krožno gospodarstvo, pripomogla k ohranitvi narave v Evropi in izboljšala kakovost življenja Evropejcev. Za Slovenijo sta to prva integrirana projekta. (Vir: MOP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.