V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA ČRNOMELJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Poslanci proti Zakonu o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 1/1

Dne 20. 2. 2018 je Državni zbor glasoval o sprejemu spornega Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B). Zakon ni bil sprejet.

Kljub naknadno vloženemu amandmaju (novi 24. a člen) s katerim se bi določalo, da se nov tretji odstavek 20. člena zakona nanaša izključno za nove investicije v hidroelektrarne, za katere investitorji še nimajo sklenjene koncesijske pogodbe, ni reševal ničesar. Na to je Skupnost občin Slovenije še pred samim glasovanjem opozorila poslanke in poslance, in jih pozvala, da glasujejo proti zakonu, da se ne širi napaka, ki je bila storjena na spodnji Savi.

Dopis si lahko preberete TUKAJ.

Kakšne finančne posledice prinaša občinam predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona?!

APPrA – Aplikacije za Pripravo Proračuna in Analize 1/2

Skupnost občin Slovenije je s strani občin ponovno prejela izraze nezadovoljstva z aplikacijo APPrA, ki je tako tehnološko, kot funkcionalno zastarela in okorna, hkrati pa smo na SOS seznanjeni, da Ministrstvo za finance načrtuje prenovo sistema. Z željo, da bi bila uporabna vrednost nove aplikacije za občine čim večja, smo se obrnili na MF s predlogom za sodelovanje. Z odzivom ministrstva bo SOS obvestil občine.

V AAA vsi za spremembe in vse ostaja enako, zaenkrat 1/3

V Varaždinu so se 20. in 21. februarja sestali predstavniki članic  in tematskih točk zveze Alpe Jadran (AAA – Alps Adriatic Alliance), na dvodnevni delavnici posvečeni prihodnosti zveze. Predsedovanje AAA je namreč prevzel Radimir Čačić, župan Varaždinske županije. Na delavnici so udeleženci izdelali SWOT analizo, in navedli vrsto ovir in priložnosti, kot tudi prednosti in tveganj. Skupno sporočilo, vključno s sporočilom Radimirja Čačića je poudarilo nujo po spremembah. Župan Čačić je predstavil svoj pogled na zvezo in potrebne prihodnje korake, kot je pripraviti skupno strategijo, vizijo, zagotoviti pravni status zvezi, ki ga sedaj nima.

Priložnosti za financiranje skupnih projektov iz različnih EU programov je predstavila Varaždinska razvojna agencija in teh je res veliko.

Poziv k oddaji projektih predlogov, ki ga AAA pripravi dva krat letno pa ostaja skoraj enak, brez večjih sprememb. Objavljen bo 1. marca 2018 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 31. marca. Seja upravnega odbora, ki bo vloge ocenil je napovedana 3. maja 2018, tako da bodo rezultati znani kmalu po tem.

Zaključki delavnice so dostopni tukaj.

Za lažjo pripravo projektov, vam sporočamo nekaj informacij in obrazec prejšnjega roka z opozorilom, da bodo navodila, lahko tudi obrazec, nekoliko dopolnjen pred objavo, zato uporabite prijavnico zgolj kot pripomoček – za oddajo projektnega predloga pa bo treba vsebino oddati na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani AAA, šele 1.3.2018. Za morebitna vprašanja smo vam na voljo v Sekretariatu SOS (Saša Kek, sasa.kek@skupnostobcin.si).

Vse vloge morajo biti do 31.3.  poslane pristojnim koordinacijskim tematskim točkam (TCP). Kontaktni podatki za vse TCP so na voljo >na tej povezavi< in našli pa jih tudi na obrazcu vloge. Priporočljivo je, da se na posamezno – relevantno konktaktno točko obrnete že ob zasnovi projekta. Tako se bodo v naprej seznanili z vašimi načrti, lahko predlagali kakšne partnerje, ki jih morda niste poznali in svetovali kakšne izboljšave. Imejte v mislih, da kontaktne osebe na tematskih točkah ocenjujejo in predlagajo projekte upravnemu odboru, ki jih potrjuje.

Obrazec vloge za sofinanciranje kot tudi procesna pravila, so objavljena v angleškem jeziku >na tej povezavi<. Smernice za izvajanje s splošnimi merili za ocenjevanje in izbor projektov so tudi dodane na vlogi.

Poziv bo imel tri sklope:

 1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice, pripravljalni sestanki) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
 2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
 3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)
ČLANICE AAA (feb 18)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran, partnerjev pa je lahko več, tudi iz drugih območij. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker posamezne regije in niso članice AAA.

Predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti preverjali spoštovanje MELLS 1/4

V torek 20. februarja je v Ljubljani potekal sestanek s predstavniki Odbora za monitoring pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (KLRO). Predstavniki KLRO so v Slovenijo prišli preveriti spoštovanje Evropske listine o lokalni samoupravi.

Na torkovem sestanku so jim predstavniki Slovenske delegacije v KLRO (mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice in Breda Pečan, članica OS Občine Izola), predstavnica SOS (Jasmina Vidmar) ter Predsednik Združenja občin Slovenije predstavili stanje lokalne samouprave v Sloveniji.

V okviru sestanka smo posebej izpostavili vedno slabši položaj občin z vidika finančne avtonomije. Država v zadnjih letih na občine prelaga nove naloge, za katere pa ne zagotovi ustreznih finančnih sredstev. Občine so tako prisiljene financirati prenešene naloge iz lastnih sredstev. Tako so občine v letu 2016 prejele zgolj 80% sredstev za prenesene naloge (razlika med veljavno in izračunano povprečnino). Na spodnjem grafu je razviden razkorak med obveznostmi občin, ter povprečnino (ki bi naj pokrivala te stroške) v primerjavi z letom 2011.

Na sestanku smo bili zelo kritični do odnosa države do občin in do načina pogajanja/sodelovanja z občinami.  Predstavnikom KLRO smo predstavili slabo prakso prenašanja nalog na občine (inšpekcijski nadzor nad enostavnimi objekti, pooblastila redarjev,…), kot tudi zadnji primer vlaganja amandmaja koalicijskih poslancev z direktnimi finančnimi vplivi na občine. Na ta način se izogne vsakemu, v skladu z ustavo “obveznemu”, posvetovanju z občinami oziroma reprezentativnimi združenji.

Predstavnike KLRO je prav tako zanimalo stanje regionalizacije v Sloveniji, kjer se od zadnjega pregleda leta 2010 ni nič spremenilo, ter stanje manjšin. Glede regionalizacije je bilo stališče vseh prisotnih jasno, da se regije potrebujejo. Pri vprašanju manjšin, pa smo izpostavili dobro stanje na področju italijanske in madžarske manjšine, medtem ko je več težav z romi. Občine namreč ne dobijo nobenih sredstev za reševanje težav romske skupnosti.

Na koncu smo povzeli, da stanje lokalne samouprave ni slabo, je pa vsekakor potrebno popraviti odnos države do občin, izboljšati finančno avtonomijo občin in vzpostaviti regije.

Po sestanku s predstavniki reprezentativnih združenj ter slovensko delegacijo v KLRO, so se predstavniki Kongresa odpravili še s predstavniki vlade, ministrom Koprivnikarjem, predsednikom Državnega zbora, Državnega sveta in predsednikom Računskega sodišča.

Na podlagi prejetih informacij, bodo predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope pripravili poročilo o spoštovanju Evropske listine lokalne samouprave v Sloveniji.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-A) 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona.

Predlagane spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona:

 • Ustavno sodišče U-I-64/14 je v odločbi ugotovilo neustavnost in nezakonitost določb 152. in 156. člena Zakona o graditvi objektov, ki se trenutno še uporablja. Ugotovilo je neustavnost v poseg v pravico do spoštovanja doma. Ker so rešitve v Gradbenem zakonu, ki se začne uporabljati s 1. 6. 2018, in ki nadomesti Zakon o graditvi objektov, enake, je predlagatelj moral pripraviti spremembe Gradbenega zakona.
 • Možnost upravnega organa, da v primeru molka mnenjedajalca tudi sam odloči, enako kot zakon že določa v primeru neusklajenih in nejasnih mnenj. Dodatno je določeno, kdaj preneha veljati gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti. Na pobudo Notarske zbornice je določeno tudi, da posebne prepovedi izreče kot inšpekcijski ukrep inšpektor in na te prepovedi morajo upravljavci, notarji, in druge osebe javnega in zasebnega prava paziti po uradni dolžnosti pri izdaji dovoljenj, soglasij, pri vpisih, sklepanju pravnih poslov in podobno. Sprememba se nanaša tudi na zakoličenje objekta, ki se izvede na podlagi dokumentacije za izvedbo in ne gradbenega dovoljenja, ker so glede same izvedbe gradnje dopustna tudi manjša odstopanja.
 • Na novo je tudi predvideno, da se postopki izdaje uporabnega dovoljenja, ki temeljijo na gradbenem dovoljenju, ki je bilo izdano na podlagi določb Zakona o graditvi objektov, izda na podlagi Zakona o graditvi objektov in da je tudi v primeru, ko je bilo izdano gradbeno dovoljenje na podlagi Zakona o graditvi objektov, treba prijaviti začetek gradnje.

Celoten predlog zakona najdete na tej povezavi.

Vaše mnenje na predlog zakona nam lahko posredujete do petka, 23.2.2018 oziroma najkasneje do ponedeljka, 26.2.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD-A) 2/3

Po skrajšanem postopku je bil v Državni zbor vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD-A).

Skupina poslank in poslancev predlaga spremembo plačnih razmerij v gospodarskih družbah v posredni ali neposredni večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Višina osnovnega plačila poslovodne osebe naj se določi v razmerju z najnižjo bruto plačo izplačano v podjetju ali skupini. Predlagajo:

 • zagotovitev enakih meril za določanje prejemkov in odpravnin direktorjev v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti RS in/ali samoupravne lokalne skupnosti. Skupina poslank in poslancev meni, da ni primerno, da zaslužki menedžerjev v javnih podjetjih v občinski lasti, presegajo plače županov.
 • predlog zakona v prehodnih določbah predvideva tudi črtanje določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ki posegajo v delovanje ZPPOGD. Namen naj bi bil vzpostavitev popolne in splošne veljavnosti ZPPOGD za vse gospodarske družbe, ki so v posredni ali neposredni večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti brez izjem, ki jih predstavljajo na neutemeljenem razlikovanju temelječe določbe omenjenih zakonov.

Besedilo predloga najdete na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje pripomb na predlog zakona najkasneje do ponedeljka, 5.3.2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Dopolnjen predlog Nacionalnega programa varstva okolja 2030 2/6

Obveščamo vas, da smo v mnenje prejeli dopolnjen predlog Nacionalnega programa varstva okolja 2030 (NPVO 2030), ki je pripravljen na podlagi pripomb in predlogov iz postopka javne obravnave osnutka NPVO 2030 in z upoštevanjem razprave na delavnici 5. 1. 2018, ki jo je organiziral MOP.

Prilagamo tudi Prikaz upoštevanja pripomb in stališč javnosti na osnutek NPVO 2030 –  poglavje Biotska pestrost in naravne vrednote – Nacionalni program varstva narave, ki vsebuje obrazložen prikaz upoštevanja ali neupoštevanja predlogov in komentarjev k temu poglavju osnutka NPVO 2030.

V kolikor bi želeli na predlog NPVO 2030 podati dodatne pripombe vas vabimo, da to storite do 9. marca na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

POVPRAŠEVANJA

Oskrba zapuščenih živali v občinah - vprašalnik - ODPRTO 3/2

Skupnost občin Slovenije na spodnji povezavi posreduje vprašalnik vezan na področje oskrbe zapuščenih živali v občinah. Ker bi želeli pridobiti čim širši pogled in pregled na trenutno stanje po občinah, vas prosimo za sodelovanje pri vprašalniku.

Povezava: SPLETNI VPRAŠALNIK

Prosimo, da na vprašalnik odgovorite najkasneje do četrtka, 1. marca 2018.

Medovite rastline za novorojenčke 3/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila članica s prošnjo po pridobitvi informacij glede pobude Čebelarske zveze Slovenije, ki ste jo prejele občine.

In sicer je občino zanimalo ali so se občine odzvale na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in izvajajo akcijo podarjanja medovitih rastlin za novorojenčke in na kakšen način jo izvajajo.

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

E-oskrba 3/4

Skupnost občin Slovenije je naslovila na občine članice vprašanje prejeto s strani občine glede storitve oskrbe na daljavo za starejše, kronične bolnike, osebe z demenco ali drugimi težjimi zdravstvenimi stanji (e-oskrba).

In sicer ali je katera od občin sprejela pravilnik, v katerem je storitev oskrbe na daljavo opredelila kot socialnovarstveno storitev in za katero je namenila sredstva?

Prejete odgovore si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

5.2. - 2.3. / E-Tečaj na temo Vključevanje načela enakosti med spoloma na lokalnem nivoju 4/1

Obveščamo vas, da je po uspešni prvi izvedbi, na podlagi odličnih povratnih informacij udeležencev, od 5. februarja 2018 naprej možno ponovno sodelovati v e-tečaju Uvod v vključevanje načela enakosti spolov na lokalni ravni. Tečaj izvaja mednarodna organizacija NALAS – Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope.

Tečaj je razdeljen na 4 module in bo potekal v štirih tednih od 5. februarja do 2. marca 2018. Pričel se bo z uvodnim spletnim seminarjem 5. februarja, ki ga bo vodil strokovnjak za enakost med spoloma.

Vsak modul vključuje učno gradivo in bibliografijo, vprašalnik in forum, kjer lahko udeleženci izmenjujejo informacije, postavljajo vprašanja in razpravljajo o določenih temah.

Modul 1: Enakost spolov na lokalni ravni

Modul 2: Načrtovanje proračuna na lokalni ravni z vključitvijo načela enakosti med spoloma

Modul 3: Asociacije lokalnih skupnosti kot promotorji enakosti spolov na lokalni ravni

Modul 4: Najboljše prakse pri spodbujanju enakosti spolov na lokalni ravni

Tečaj je brezplačen, potekal pa bo v angleškem jeziku. Vse udeleženke in udeleženci bodo po uspešno opravljenem zaključnem izpitu prejeli certifikat. Več informacij o E-tečaju je dostopnih na http://www.nalas.eu/News/Gender_course_2.

1.3. / Kako bo blockchain spremenil turizem? 4/2

1. marca 2018 bo v Noordung centru v Vitanju, potekala konferenca, katere rdeča nit bo vprašanje in odgovori na to, kako bo blockchain spremenil turizem. Konferenca je namenjena ponudnikom turističnih storitev, organizacijam za razvoj turizma in pospeševanje podjetništva, fakultetam, občinam in mnenjskim voditeljem na področju turizma in blockchain tehnologije. Blockchain tehnologija postaja realnost in vstopa v vse več panog, ki jih bo korenito spremenila. Ena izmed glavnih značilnosti blockchain tehnologije je, da z njeno uvedbo odpade potreba po posredniku. Turistična (online) industrija temelji ravno na konceptu posrednika, ki omogoča stik med ponudniki in kupci. Zakup hotelskih sob, zasebnih stanovanj, apartmajev, letalskih letov, rent-a-car in drugi ponudniki turističnih storitev.

…  kako bo uvedba blockchain tehnologije vplivala na razvoj turizma?  Več na http://www.blockchain-tourism.com/.

Seznam govorcev na Blockchain Tourism Conference:

• Franc Bogovič, evropski poslanec (projekt pametne vasi)

• Tadej Slapnik, državni sekretar

• Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka

• Nena Dokuzov (Noordung Center)

• Martin Pečar, (Blockchain Think Thank, projekt pametna mesta)

• Milan Gabor (Viris, etični heker, strokovnjak za blockchain varnost)

• Tilen Travnik (D-Labs, razvoj start-up in novih tehnologij)

• Jure Arnuš (ORS, rezervacijski sistemi v turizmu)

• Martin Korošec (organizator, obeti blockhain tehnologije v turizmu)

• Gregor Balažic (projekt BeachRex)

• Dimitrij Piciga (strokovnjak za turizem, LinkedAge ICO)

• Saša Kek (Skupnost občin Slovenije)

• Žiga Lukša (Futourist ICO)

• Andrej Kline, Motogram ICO

Svoje znanje in izkušnje bodo z nami delili tudi predstavniki zelo uspešnih slovenskih ICO projektov:
• Tomaž Volk, InsurePal (izjemno uspešen ICO projekt s področja zavarovanja)

• Rok Gornik, SunContract (eden najbolj prepoznavnih slovenskih ICO projektov)

• HIVE project (eden prvih uspešnih slovenskih ICO projektov)

Kmalu bo to o čemer bomo govorili na konferenci Blockchain Tourism, postalo resničnost. Bodite pripravljeni na njo.

Zainteresirane občine in njihove zavode, LTO, TIC, ki jih zanima udeležba, vabimo, da se pred prijavo obrnete na sekretariat SOS (metka.lasic@skupnostobcin.si).

 

 

8.3. / Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) organizira seminar na temo ocenjevanja in napredovanja v letu 2018.

Udeleženci seminarja se boste podrobneje seznanili z ukrepi, ki se nanašajo na ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2018, saj je do 15.3.2018 potrebno pravilno izpeljati vse postopke in izvesti ocenjevanja javnih uslužbencev. Posebna pozornost bo namenjena vprašanjem, ki se pojavljajo v zvezi z napredovanji ter upoštevanjem plačnih razredov doseženih z napredovanjem na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in določil interventnih zakonov na področju napredovanj v preteklih letih.

Seminar bo v četrtek, 8. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Seminar je namenjen vsem vodjem, ki boste izvajali ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih v javnem sektorju, strokovnim delavcem, ki boste izvajali postopke napredovanja ter vsem javnim uslužbencem, ki boste prejeli ocene na podlagi navedenih predpisov.

Vabilo.

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 4/4

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

14.3. / Seminar v Ljubljani o pripravi odlokov za turistične takse 4/5

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. redni seji v četrtek, 15. februarja 2018 sprejel novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,5 eur in uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo turistično takso v treh mesecih po uveljavitvi zakona. Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. januarja 2019. Povabili smo državno sekretarko Evo Štravs Podlogar, da občinam predstavi poglavitne spremembe zakona, ki jih pri izvajanju nalog na ravni turističnega območja občine ne smejo spregledati.

Spremembe Zakona zahtevajo tudi spremembe občinskih odlokov o turistični taksi. Večina občinskih odlokov o višini turističnih taks se je sprejemala pred leti, zato smo na Skupnosti občin Slovenije ocenili, da bi bilo smiselno osvežiti znanje, ki je potrebno za pripravo dobrega odloka, ki bo omogočal razvoj turizma v turističnih območjih, učinkovit nadzor in opozoriti na dobre prakse in dosedanje napake.

Vabilo na seminar v PDF

Predviden program

Kako do tja

Besedilo sprejetega zakona 15.2.18

VPRAŠANJA

Vsi udeleženci bodo po elektronski pošti prejeli vzorec odloka.

Vljudno vabljeni!

 

20.3. / Priprava zaključnega računa proračuna občine 4/6

Skupnost občin Slovenije organizira strokovni posvet za zaposlene na občinah glede priprave zaključnega računa. Udeleženci se bodo podrobno seznanili z aktivnostmi, ki se neposredno navezujejo na pripravo zaključnega računa.

Na strokovnem posvetu bodo predavali: Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, Ministrstvo za finance, mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, Inštitut za javno finančno pravo, dr. Vida Žurga, direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo, in mag. Aleksander Kupljenik, preizkušen notranji revizor in državni notranji revizor, Inštituta za javno finančno pravo.

Posvet bo potekal v torek, 20. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

27.3. / Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine 4/7

Ob Evropskem letu kulturne dediščine organizirata Združenje ICOMOS Slovenija in Slovenski odbor TICCIH (Mednarodno združenje za varovanje industrijske dediščine) v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL, Sekcijo za tehniško dediščino pri Skupnosti muzejev Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije posvet z naslovom Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine. Dogodek bo potekal 27.3.2018 od 09.30 dalje v prostorih Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana.

Posvet organiziramo z namenom, da bi predstavili pomen območij industrijske dediščine za razvoj in potenciale, ki jih ta na prvi pogled nepomembna območja skrivajo. Nekateri, tudi v Sloveniji, so jih že prepoznali in jih uspešno razvijajo kot inovativne centre kulturnega turizma. Na posvetu bomo predstavili dobre izkušnje in predvsem vzpostavili mrežo vseh, ki delujejo na področju, da bi skupaj bolj učinkovito nastopali v dobro industrijske dediščine in njenega vključevanja v turistično ponudbo.

Dogodek je namenjen vsem, ki jih tematika zanima, še posebej predstavnikom lokalnih skupnosti, lastnikom opuščenih industrijskih območij in predstavnikom gospodarstva, ki so ključni nosilci industrijske dediščine.

Vabilo s programom dogodka

Prijave so odprte do 25. marca 2018 na info@icomos.si, kamor lahko pošljete izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu. Udeležba znaša za vse udeležence 30,00 EUR na osebo, vključuje organizacijo posveta in pogostitve.

Prijavni obrazec

 

 

DOGODKI DRUGIH

28.2./ Okrogla miza o razvoju novih možnostih kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji v Novi Gorici 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na predzadnjo okroglo mizo v seriji predstavitev projekta Sobivamo, kjer bodo govorili o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji, v sredo, 28. februarja 2018, ob 11. uri, v Veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor,
 • Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica,
 • Alenka Ogrin, vodja projektov pri Zvezi društev upokojencev Slovenije,
 • Lucija Mozetič, predsednica Društva upokojencev Nova Gorica,
 • Ivanka Drnovšček, predsednica Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica,
 • Tanja Peloz in Tina Krog, strokovni sodelavki Doma upokojencev Nova Gorica in DCA Hiša dobre volje,
 • Lilijana Reljič, Fundacija Zdenke Gustinčič, Srečna hiša dam,
 • mag. Aco Prosnik, klinični psiholog in varuh bolnikovih pravic.

Na okrogli mizi bomo govorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države, v Novi Gorici in v regiji.

Regijski posveti - predstavitev nove prostorske in gradbene zakonodaje ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v januarju in februarju organizira 8 regijskih posvetov, na katerih bodo predstavili rešitve novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Posveti bodo potekali:

 • Sežana (18. 1. 2018) – že izveden
 • Ljubljana (23. 1. 2018) – že izveden
 • Zagorje (30. 1. 2018) – že izveden
 • Novo mesto (1. 2. 2018) – že izveden
 • Maribor (6. 2. 2018) – že izveden
 • Velenje (13. 2. 2018) – že izveden
 • Jesenice (15. 2. 2018) – že izveden
 • Murska Sobota (8.3.2018)

Na posvete ste vabljeni prvenstveno predstavniki občin in upravnih enot, na vsakem posvetu pa bo nekaj mest namenjenih tudi članom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Za posamezno občino bosta v osnovi rezervirani dve mesti.

Prilagamo vabilo, ki ga je MOP posredoval direktno na občine in upravne enote, na katerem boste našli dodatne informacije in povezavo za prijavo za posvet.

20.3.-23.3./ Izobraževanja o Celostnih prometnih strategijah 5/3

Hrvaški in slovenski partnerji projekta CIVITAS PROSPERITY v sodelovanju z mrežo CIVINET SLOVENIJA-HRVAŠKA-JUGOVZHODNA EVROPA vabijo predstavnike mest, ki se ukvarjajo s celostnim prometnim načrtovanjem na Izobraževanja o izdelavi in izvajanju Celostnih prometnih strategij, ki bo od 20. do 23. marca 2018 v hotelu Eden v Rovinju na Hrvaškem.

Udeležba na izobraževanju je brezplačna za največ 15 predstavnikov mest iz Slovenije in 15 iz Hrvaške. Pokriti so tudi stroški bivanja ter organiziran prevoz iz Ljubljane. Izobraževanje bodo vodili mednarodni predavatelji. Poudarek bo na interaktivnem in terenskem delu ter na aktualnih temah prometnega načrtovanja.

Podrobnejši program.

Prijave sprejemajo do vključno petka, 23. 2. 2018 do 12h na PRIJAVNICI.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate mojcab@uirs.si .

27.3./ Posvet o razvoju ekološkega kmetovanja 5/4

Državni svet RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije organizirajo  ”Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje”, ki bo potekal v torek, 27. februarja 2018 ob 9. uri, v Državnem svetu, Šubičeva 4, Ljubljana.

Za sodelovanje na posvetu je zaradi omejenega števila mest potrebna predhodna prijava do četrtka, 22. februarja 2018.

Vabilo in program.

Koledar dogodkov eTurizem 5/5

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

169. redna seja Vlade RS 6/1

Vlada potrdila končno oceno škode v kmetijstvu zaradi posledic suše leta 2017

Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2017 na prizadetih območjih Slovenije. Končna ocena škode znaša 65.295.869,52 evra in presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2017, s čimer je dosežena meja za pomoč skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Skladno z današnjim sklepom Vlade RS bo MKGP pripravilo program za odpravo posledic škode ter pri tem upoštevalo podatke, ki so jih oškodovanci posredovali Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo dokumentacijo o neposredni oceni škode v kmetijski proizvodnji zaradi suše leta 2017 predala Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Vlada je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode, ki so ga opravile občinske komisije ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v skupni višini 30.802 evra.

Vlada ne podpira dopolnitev Energetskega zakona, ki ga je DZ predložila skupina poslancev

Vlada je na današnji seji sprejela mnenje, da ne podpira Predloga Zakona o dopolnitvah Energetskega zakona, ki ga je Državnemu zboru (DZ) predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Francem Trčkom.

Po proučitvi predloga zakona vlada ugotavlja, da predlagan zakon razmeroma lahkotno in brez podrobnosti omogoča neomejeno samooskrbo po načelu neto meritev. Hkrati uvaja možnost skupnosti končnih odjemalcev ne glede na oddaljenost proizvodne naprave od mesta porabe. Po mnenju vlade bi to zelo povečalo potrebo po investicijah v omrežje, predvsem v distribucijsko omrežje, in stroške izravnave, ki jih krije sistemski operater.

Vlada meni, da predlog skupine poslank in poslancev ni niti skladen s pričakovano evropsko ureditvijo niti ni ekonomsko trajnosten. V Sloveniji bo treba omogočiti veliko investicij v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, kar potrjujejo vsi izračuni in projekcije, tudi osnutek Energetskega koncepta Slovenije. Te investicije je treba izvesti čim bolj učinkovito, predlagani zakon pa te učinkovitosti ne omogoča.

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018

Vlada je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (t.i. Uredba IAKS 2018).

Uredba IAKS 2018 se v vsebinskem smislu prilagaja spremembam evropskih oz. slovenskih predpisov ter določa natančnejše postopke za integrirani administrativni in kontrolni sistem in navzkrižno skladnost za: sheme neposrednih plačil, ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje, plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami in ukrep dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014–2020. Uredba določa zbirno vlogo, način izpolnjevanja, vse obrazce, vloge, zahtevke, priloge, načine in roke za predložitev sprememb ter umik vlog in zahtevkov.

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

Vlada je na današnji seji sprejela dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb.

Dopolnitve so se pripravile, ker se je med izvajanjem strategije izkazalo, da določena področja, kot so upravljanje kakovosti, oblikovanje finančnih inštrumentov in problematika zmerno razvitega trga energetskega pogodbeništva, potrebujejo podrobnejšo obravnavo in nadgradnjo.

Med drugim se je kot operativni cilj strategije v javnem sektorju do leta 2023 dodala prenova 3 % javnih stavb v lasti ali uporabi ožjega javnega sektorja letno (med 15.000 in 25.000 m2), prenova 1,8 milijona m2 stavb v širšem javnem sektorju v obdobju do 2023 in izboljšanje razmerja med vloženimi javnimi sredstvi ter spodbujenimi naložbami v javnem sektorju na 1:3.

Direktiva o energetski učinkovitosti namreč vzpostavlja več ukrepov, med katerimi ima pomembno mesto vodilna vloga javnega sektorja. Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo kar okrog 10 % celotnega stavbnega fonda. Organizacije iz javnega sektorja bodo od leta 2018 naprej kot nove stavbe lahko kupovale samo skoraj ničenergijske stavbe. Vsako leto pa bo potrebno prenoviti 3 % površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade.

Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2017

Vlada RS se je seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2017.

Z ustanovitvijo Sveta je bila zagotovljena enotna točka za usklajevanje aktivnosti na operativnem nivoju povezanih z vlaganji v informacijsko tehnologijo, standardi, zalednimi sistemi in drugimi razvojno tehnološkimi vprašanji pri katerih je kompatibilnost sistemov ključna za njihovo učinkovito delovanje in racionalno vzdrževanje.

Z vidika transparentnosti delovanja Sveta so informacije dostopne na spletni strani MJU.

Strateški svet se je v letu 2017 sestal na treh sejah, na katerih je med drugimi obravnaval tudi naslednje vsebine:

 • Projekt Gospodar,
 • Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2016
 • Uveljavitev direktive eIDAS v novelo ZPP-E,
 • Avtomatski informativni izračun,
 • Projekt neposredna potrditev operacije (NPO) »Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT)«,

Operativna delovna skupina se je v letu 2017 sestala na štirih sejah. Obravnavala je tudi naslednje vsebine:

 • Projekt MFERAC,
 • Možnost praktične uporabe spletnih servisov na osnovi OGC specifikacij na Geodetski upravi RS,
 • Odprti podatki Slovenije (OPSI),
 • Prenova sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom,
 • GDPR – splošna uredba o varstvu podatkov.

Vlada ne podpira novele zakona o igrah na srečo 

Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o igrah na srečo, ki ga je v parlamentu vložil poslanec Branko Zorman.

Zorman navaja, da je njegov osnovni cilj spremembe zakona sistemska ureditev in stabilizacija financiranja Fundacije za šport (FŠO), posredno pa tudi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), ter uskladitev področja prirejanja športnih stav s pravnim redom EU in sodbami slovenskih sodišč, ob upoštevanju sodobnih trendov in mednarodnih ureditev na področju prirejanja stav.

Vlada mu pojasnjuje, da v vsej postopkih pred slovenskimi sodišči, ni bilo ugotovljeno neskladje slovenske zakonodaje s področja iger na srečo z evropskim pravnim redom. Zorman tudi napačno ocenjuje, da naj bi slovenski rezidenti pri tujih prirediteljih športnih stav vplačali za približno 250 mio EUR. Če bi to držalo, potem bi pomenilo, da ta vplačila presegajo vsa vplačila v klasične igre na srečo v letu 2017 za več kot 54 % (prestavljajo kar 154 % dodatnih vplačil).

Odgovor na vprašanje v zvezi z izvajanjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025

Vlada je sprejela besedilo odgovora na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu (NSP) 2015-2025 (ReNSP 15-25).

Vlada v odgovoru navaja, da Ministrstvo za okolje in prostor letno poroča vladi o izvajanju aktivnosti, predvidenih v ReNSP15-25. Trenutno je v vladni obravnavi informacija o izvajanju za leto 2017. ReNSP 15-25 vsebuje Akcijski načrt aktivnosti, ki se izvajajo po predvideni časovnici.

S srednjeročno usmerjenostjo bodo v obdobju petih let izvedeni izbrani projekti za stabilizacijo razmer na področju stanovanjske oskrbe v Sloveniji. V novih okvirih bo zagotovljena enakopravna obravnava prebivalcev pri reševanju stanovanjskega problema. Hkrati bodo ukrepi usmerjeni v urejenost in transparentnost podatkov ter vključevanje zunanjih investitorjev v zagotavljanje stanovanjske oskrbe, kar bo posledično prispevalo k razbremenitvi javnih financ.

Odgovor na poslansko vprašanje o novem zakonu o javnih financah

Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje Andreja Širclja v zvezi s sprejemanjem novega zakona o javnih financah. Vlada zagotavlja, da neposrednih negativnih posledic zaradi nesprejetja novega in celovitega zakona za državni proračun in javna sredstva ne bo.

Poslanec Andrej Šircelj je na vlado naslovil poslansko vprašanje v zvezi s posledicami nesprejetja novega in celovitega zakona o javnih financah.

Vlada pojasnjuje, da se je s predlogom novega zakona o javnih financah poizkušalo urejati večje število vprašanj, ki na novo urejajo finančni položaj različnih uporabnikov javnih sredstev. Navedeni zakon je določal enotne omejitve pri ravnanju z javnimi sredstvi, nove naloge, drugačen proračunski pristop pri porabi sredstev in večji nadzor pri porabi javnih sredstev. Namen ministrstva za finance je bil tudi posodobiti nekatera zastarela pravila in odpraviti zaznane pomanjkljivosti sedanje ureditve.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

V začetku marca bo objavljen JR za sofinanciranje projektov NVO s področja okolja za leti 2018 in 2019 7/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravlja javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju okolja za leti 2018 in 2019. Razpis bo objavljen v začetku marca 2018 na spletni strani MOP. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov NVO za leti 2018 in 2019, ki delujejo na področju okolja in prostora, na vsebinskih področjih:

1.) Trajnostni razvoj na področju varstva okolja

Vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno gospodarstvo, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih:

 • podnebne spremembe (ozaveščanje in izobraževanje za različne ciljne skupine, obnovljivi viri energije, portal o podnebnih spremembah, promocija in izobraževanje o ZeJN po javnih zavodih in ustanovah), trajnostna mobilnost in promet, trajnostna potrošnja in proizvodnja, trajnostna gradnja, snovna učinkovitost, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje;
 • prehod v krožno gospodarstvo, okolje in razvojno sodelovanje, učinkovita raba virov;
 • preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba in zmanjševanje potrošnje odpadne embalaže (še posebej nagrobnih sveč);
 • vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, orodja za ocenjevanje vplivov na okolje v življenjskem krogu.

2.) Ohranjanje narave

Vključuje področja:

 • ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, s poudarkom na hišnih živalih ter na rastlinah, vključno z akvarijskimi;
 • genskih virov: ozaveščanje o vsebinah, ki urejajo dostop in pravično uporabo ter delitev koristi v povezavi z genskimi viri;
 • krajine: priprava izhodišč za varstvo, načrtovanje in upravljanje slovenskih krajin ter promocija Evropske konvencije o krajinah;
 • podzemne jame: ozaveščevalna aktivnost o nedopustnem odlaganju odpadkov v jame, o možnih posledicah in odgovornostih za to.

3.) Področje prostora

Vključuje področje prostora s poudarkom na produktivnem vključevanju javnosti v procese odločanja o razvoju in urejanju prostora in usposabljanju za zaposlene v občinah, upravnih enotah ter urejanju prostorske problematike v romskih naseljih (koordinacija aktivnosti med prebivalci romskih naselij in pristojnimi institucijami, mediacija ob usklajevanju interesov prebivalcev romskih naselij, okoliškega prebivalstva in lokalne samouprave in pomoč prebivalcem romskih naselij).

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Uradnem listu RS v petek, 26.1.2018 objavilo »Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018«.

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine znašajo 12 tisoč EUR.

Rok za oddajo vloge na javni razpis je do 26. 2. 2018 do 12. ure.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017 – 2022. MOP bo z javnim razpisom sofinanciral projekte, ki bodo potekali v obdobju od 18. maja do 31. septembra 2018.

Temeljni namen razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega razvoja alpskega prostora, krepitev prepoznavnosti Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, krepitev zmogljivosti za njeno izvajanje ter spodbuditev sodelovanja med ključnimi akterji izvajanja Alpske konvencije.

Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije.

Objavljen razpis v Uradnem listu RS.

Razpis za pobratenja občin med Turčijo in EU 7/3

Razpis, objavljen 4. januarja 2018, je namenjeni krepitvi trajnostnih struktur med lokalnimi upravami / organi v Turčiji in državami članicami EU.

S skupnim proračunom 2,6 m. shema donacij zagotavlja podporo projektom, katerih cilj je razvijanje odnosov med pobudami lokalnih uprav / organov v Turčiji in državi članici EU ter krepitev njihove vloge v procesu pristopa EU. Za skupno projekte občin, pokrajin, združenj občin v Turčiji ter lokalnih organov v državah članicah EU, se lahko dodeli najmanj 60.000 in največ 130.000 EUR. Rok za oddajo predlogov je 9. marec 2018 ob 17:00 (po lokalnem času). Za podrobnejše informacije glejte naslednje spletne strani:

Informativni sestanki o tem razpisu za zbiranje predlogov bodo potekali. Za natančne datume in lokacije informacijskih sestankov sledite spletnim stranem CFC.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/4

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Odprte prijave za Mobilni evropski program strokovnega razvoja na področju podnebnih sprememb 7/5

Odprte so prijave na program PIONEERS INTO PRACTICE 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Prijave so odprte do 15. 4. do 24:00 na spletni strani pioneers.climate-kic.org

Pogoji za prijavo:

– kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

– kot gostiteljske organizacije (hosti) se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 7/6

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

NOVICE DRUGIH

Prijava v varnostno shemo spletne aplikacije eSOU 8/1

MJU Služba za lokalno samoupravo je pozvala občine oziroma skupne občinske uprave k prijavi v varnostno shemo spletne aplikacije eSOU. Vpis v varnostno shemo je predpogoj za prijavo v aplikacijo eSOU. Ker bo potekalo poročanje ter vlaganje zahtevkov za sofinanciranje samo preko spletne aplikacije, vas pozivamo, da vpis v varnostno shemo čim prej opravite.

V kolikor boste v zvezi z vpisom v varnostno shemo potrebovali eventualno pomoč, oziroma dodatno obrazložitev, se lahko vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro obrnete na Marka Hrovata, marko.hrovat@gov.si; 01 478 1822 – MJU, Služba za lokalno samoupravo.

Na spodnjih povezavah si lahko prenesete navodila ter potrebne obrazce:

NAVODILO za vpis uporabnikov v varnostno shemo za aplikacijo eSOU, velja tako za občine kot za SOU.

VLOGA za dodelitev pravic uporabniku za dostop do spletne aplikacije eSOU, velja tako za občine kot za SOU.

IZJAVA odgovorne osebe za delo z varnostno shemo za dostop do aplikacije eSOU, velja samo za SOU.

 

 

Prvo glasilo projekta eCentral 8/3

eCentral projekt se je začel septembra 2017 in bo podpiral ključne zainteresirane strani za boljše razumevanje prednosti standardov nZEB (skoraj nič energijskih stavb, slo.), poleg tega pa bo dokazal, da je pristop nZEB inovativna, optimalna in stroškovno učinkovita rešitev za obnovo in izgradnjo javnih zgradb.

Na njihovo glasilo se lahko naročite tukaj. Oglejte si najnovejše informacije o standardih nZEB v Evropi, rezultate projekta in pomembne dogodke.
Najdete jih tudi na spletni strani, Facebooku in Twitter profilu.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.