AKTUALNO

DOGODKI SOS:

POVPRAŠEVANJA:

ZAKONODAJA:

NOVICE SOS

Predstavitve podjetij za boljše projekte pametnih mest 1/1

Skupnost občin Slovenije je v okviru 4PDIH, kjer je dostopen Katalog podjetij organizirala predstavitev za občine. Glede na večje število prijavljenih od načrtovanih kapacitet spletnega dogodka, je bilo možno predstavitve spremljati preko spletnega prenosa v živo na FB profilu Skupnosti občin Slovenije, kjer je sedaj dostopen posnetek dogodka.

Prisotne je pozdravil Tine Radinja, predsednik Komisije SOS za digitalno preobrazbo, ki je povedal, da se v okviru te komisije združujejo občine, ki so se podale na pot digitalne preobrazbe, ker jih to področje zanima, hkrati pa poudaril skokovit porast interesa občin z razpisom MJU za pametna mesta in skupnosti.  Z objavljenim razpisom je tudi interes podjetij, da občinam predstavijo svoje rešitve, znanje in svoje veščine. Poudaril je, da so občine na različnih stopnjah digitalne zrelosti, od začetnic do tistih, ki že imajo temelje in jasno opredeljene strateške usmeritve. Izrazil je pričakovanje, da skozi povezovanje pridemo do rešitev, ki bodo občinam omogočile bolj smele korake na poti digitalizacije.

V nadaljevanju se je predstavilo 18 podjetij iz Kataloga. Glede na omejen čas treh minut so svoje ponudbe, ki lahko prispevajo k boljšim projektom pametnih mest in skupnosti, nekateri predstavili z nagovorom, drugi so dodali še predstavitve. Predstavitve, ki smo jih prejeli na SOS so dostopne s klikom na aktivno povezavo:

 1. Kako učinkovito izkoristiti prednosti pametnega mesta, Iskratel, d.o.o.
 2. Oddaljeno e-poslovanje občin, Halcom d.d.
 3. Skupni gradniki pri gradnji odprtih platform Pametnih mest in skupnosti, Skupina ŽEJN
 4. MegaTel soustvarja varno digitalno in občinam prijazno prihodnost, Mega M d.o.o.
 5. Celostno administrativno ter operativno načrtovanje in vodenje projektov digitalizacije občin, Inštitut za digitalizacijo, IPM Digital
 6. Zagotavljanje interoperabilnosti MIM L2, Comtrade / Endava
 7. 4S: rešitve za pameten, varen in zdrav prostor, Robotina d.o.o.
 8. Transparentno in enostavno upravljanje stavb in zemljišč občin v okviru platforme pametnega mesta, Imagine d.o.o.
 9. IoT za velike občinske javne stavbe in podatkovna analitika na osnovi fleksibilne senzorske mreže, Menerga d.o.o.
 10. Digitalizacija in izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema, Iskraemeco, d.d.
 11. Moderne meteorološke postaje in senzorji kvalitete zraka za nadzor lokalnega vremena in pametno ravnanje z odpadki in analitika, Andivi d.o.o.
 12. Predstavitev ekosistema lokalne samooskrbe in podpore lokalnega gospodarstva v okviru digitalizacije občin, Optifarm d.o.o
 13. Rešitve za pametna mesta in skupnosti, A1 Slovenija d. d.
 14. Upravljanje z infrastrukturo in skrb za okolje, ENVIRODUAL d.o.o.
 15. Turizem 4.0, Arctur d.o.o.
 16. Sistem za spremljanje stanja opreme/naprav, Instrumentation Technologies
 17. Rešitve za pametna mesta, Callidus Group d.o.o.
 18. Napredne rešitve za zagotavljanje energetske učinkovitosti in fleksibilnosti, Solvera Lynx d.o.o.

Sledile so še štiri predstavitve mrežnih organizacij

Predstavitvam je sledila razprava, ki jo je moderirala Vera Djurić Drozdek, članica komisije SOS za razvojne projekte iz Občine Jesenice. Razpravo je ob koncu strnila v nekaj točk:

 • občine so tiste, ki se morajo odločiti kaj želijo, kar bo napotilo podjetjem k razvoju;
 • sredstev na razpisu je malo, zato je potrebno imeti zmerna pričakovanja, ob zavedanju da gre šele za začetek;
 • za digitalno manj zrele občine se kaže priložnost, da zaostanke nadoknadijo, sicer se bodo razlike večale;
 • priprave projektov za razpis so odlična priložnost za dvig digitalne pismenosti občin;
 • pričakovanja občin do podjetij so, da bodo našla primerne poslovne oblike za medsebojno sodelovanje in tako ponudili občinam celovite, odprte, povezljive rešitve.

 

PLAČLJIV OGLAS

QUOROOM - Sistem za konferenčno glasovanje in vodene seje na daljavo 2/1

Rešitev QUOROOM je učinkovita in uporabnikom prijazna rešitev za vodenje odločevalskih sej na daljavo, primerna za občinske seje, seje skupščin družb ali upravnih odborov ter vse druge odločevalske seje. S ponosom lahko povemo, da je rešitev v stalni uporabi v Državnem zboru in Državnem svetu Republike Slovenije, Mestni občini Ljubljana, različnih podjetjih, itd.

Nudimo vsebuje fleksibilno uporabo glede na število hkratnih uporabnikov oz. sodelujočih, neomejeno število sej na leto in  uporabniško podporo za prvih nekaj sej.

Glavne prednosti naše rešitve QUOROOM so:

 • Preprosta postavitev dnevnega reda in glasovanj
 • Dodajanje uporabnikov in avtomatizirano pošiljanje vabil preko e-pošte
 • Vodenje razprave – predsedujoči ima popoln nadzor nad potekom seje
 • Preverjanje  prisotnosti in glasovanje
 • Prijazen uporabniški vmesnik za ne-tehnične uporabnike
 • Uporaba v brskalniku – brez namestitev programske opreme
 • Vizualizacija rezultatov glasovanja, preverjanj prisotnosti, itd.
 • Avtomatska izdelava poročila seje

Opcijsko si lahko zagotovite tudi snemanje sej ter prenos vseh sej v živo na spletne kanale.

V primeru, da bi orodje potrebovali le enkrat ali dvakrat na leto, pa nudimo tudi posamični najem uporabe rešitve.

Vabimo vas na kratko in učinkovito demonstracijo delovanja sistema, seveda na daljavo, da boste lahko varno in  praktično preizkusili uporabnost rešitve!

Podpiramo tudi hibridno rešitev z glasovalnimi enotami, kjer je del sodelujočih prisoten na daljavo del pa v dvorani. Tako postavitev uporabljata Državni zbor RS ter Državni svet RS.

Več informacij na https://www.quoroom.eu.

Rešitev je plod slovenskega znanja, razvita v podjetju Multimedia-Vision d.o.o. v sodelovanju s podjetjem TSE d.o.o.

ZAKONODAJA

Predlog Odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin 3/3

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin.

 • Predlog besedila prilagamo TUKAJ.

Posamezna območja v Sloveniji imajo ogromen potencial na področju pridobivanja toplote iz geotermalne energije. Geotermalna energija ima na področju obnovljivih virov enormen potencial, ki ga je nujno potrebno izkoristiti. Iz okolijskega vidika pa je pomembno tudi, da se načrpana voda vrača nazaj na isto globino in tako je okolje razbremenjeno temperaturne obremenitve, ki se dogaja sedaj, ko topla voda odteka v površinski vodotok.

S sofinanciranjem se bo omogočilo zmanjšanje izpustov termomineralne vode v okolje ter zmanjševanje stanja količine vode v vodonosniku, kar bo v bodoče pomagalo pri izpolnjevanju zahtev zelenega dogovora in trajnostnega kmetijstva v novem programskem obdobju. Pomembno je, da se vsa kmetijska gospodarstva, ki uporabljajo tovrstno energijo, v prihodnje priključijo na zaprt geotermalni sistem, ker le na ta način bomo sledili k povečanju samooskrbe na področju kmetijske pridelava (zelenjava ali jagode, …).

Prav za ta namen so v Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 sredstva namenjena tudi za investicije, ki bodo lahko pomembno prispevale k ciljem blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje v kmetijstvu in gozdarstvu, kot so investicije v reinekcijsko geotermalno energijo.

Vljudno vas prosimo za pregled odloka in posredovanje pripomb in predlogov do torka, 2. marca 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si

Sprememba Uredbe o načinu izvajanja GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu 3/4

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v bili obveščeni, da je na E-demokraciji objavljena Sprememba Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice«.

Predlog Uredbe ter gradivo je dosegljivo na spodnji povezavi:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12315

Vabimo vas k sodelovanju tako, da nam pošljete vaša mnenja, pripombe, sugestije do srede, 3. marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru 3/5

Iz Ministrstva za notranje zadeve smo v ponovno usklajevanje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem redu in miru, ki se nahaja na tej povezavi. Skupnost občin Slovenije je že v mesec januarju 2021 posredovala predloge za dopolnitev zakona, ki se nahajajo na tej povezavi

Kljub temu, da MNZ ni upošteval niti ene pripombe, smo v ponoven pregled prejeli predlog zakona. Vljudno vas vabimo, da nam najkasneje do četrtka 11. 3.2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si posredujete morebitne dodatne pripombe in predloge za sprememb o Zakona o varstvu javnega reda in miru. 

Osnutek Zaščitne strategije ob jedrski in radiološki nesreči 3/6

Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost so v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Upravo Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Institutom Jožefa Stefana in Zavodom za varstvo pri delu d. o. o. pripravili osnutek Zaščitne strategije ob jedrski in radiološki nesreči,ki je bil dne 22.2.2021 dan v javno razpravo z objavo na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

 

Vabimo vas, da nam vaše morebitne pripombe, mnenja in predloge pošljete do 19.3.2021 na elektronski naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, po možnosti v tehniki »sledi spremembam

Spremembe in dopolnitve Zakona o lekarniški dejavnosti 3/7

Obveščamo vas, da je bila v državnozborsko proceduro s strani poslank in poslancev predložena novela Zakona o lekarniški dejavnosti.

Cilj je urediti področje izvajanja lekarniške dejavnosti na primarni ravni na način, da bo njeno izvajanje zagotovljeno tako, da bo vsem uporabnikom omogočen dostop do storitev dejavnosti pod enakimi pogoji.

Spreminja se opredelitev pojma gravitacijsko območje in ureditev položaja dnevnih in sezonskih migrantov pri določanju lekarniške mreže.

Odpravlja se (neustrezne) omejitve soustanoviteljstva javnih lekarniški zavodov na sosednje občine.

Poleg tega se usklajuje določanje lekarniške mreže z ustavno ureditvijo lokalne samouprave. Zagotavljanje lekarniške dejavnosti na primarni ravni je izvirna pristojnost občine, zato po predlagatelju novele ni nobenega razloga, da se posamezna občina ne bi mogla odločiti za bolj gosto mrežo kot je mreža, ki jo določa veljavni zakon.

Odpravlja se prepoved ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov in se s tem zagotavlja kontinuirano in stabilno oskrbo prebivalstva z zdravili.

Predlaga se dopolnitev zakona, po kateri lahko občine sklenejo pogodbo na podlagi katere lahko javni zavod ene od pogodbenih strank izvaja svojo dejavnost tudi na območju druge pogodbene stranke. Rešitev namenjena predvsem majhnim občinam, za katere ne bi bila smotrna ustanovitev lastnega zavoda, zato je zanje najbolj smotrno, da uporabijo za izvajanje lekarniške dejavnosti infrastrukturo druge, praviloma večje občine.

Predlog sprememb in dopolnitev najdete TUKAJ.

Prosimo za vaš komentar, predloge in stališča na predlog, najkasneje do petka, 19. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z … 3/8

V javno obravnavo je bil posredovan predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog pošljete najkasneje do torka, 23.3.2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Zakona o zaščiti živali - ministrski predlog 3/9

V javni obravnavi se nahaja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki ga je pripravila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše pripombe in predloge tudi na ta predlog do srede, 24. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Spremembe Zakona o zaščiti živali – poslanski 3/10

V državnozborsko proceduro je bil s strani poslank in poslancev predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev so:

 • Uveljavitev obveznega čipiranja psov in mačk,
 • Prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož in krzna,
 • Prepoved namernega omejevanja gibanja živali na način, ki jim lahko povzroči poškodbe, trpljenje in bolečino,
 • Prepoved priveza psov na verige in druge oblike priveza,
 • Prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih,
 • Finančno razbremenitev občine,
 • Zvišati kazni za prekrške.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 24. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/11

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJA

ZBIRANJE TEŽAV Z ZAVODOM ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN PREDLOGOV ZA SISTEMSKE SPREMEMBE 4/1

Skupnost občin Slovenje je na januarskem sestanku z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem obdelala tematiko varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev in soglasij. Na terenu se namreč marsikdaj zgodijo trenja zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) in trčenja posameznih predpisov (npr. z gradbeno in prostorsko ali stanovanjsko zakonodajo). Dogovorjeno je bilo, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor težav, ki jih je potrebno rešiti in morebitnih sistemskih sprememb, ki bi ublažile situacijo, nato pa se bo sklicalo sestanek med predstavniki občin in generalnim direktorjem zavoda ter direktorji regijskih izpostav Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pri čemer je pri razreševanju problematike pomoč ponudil sam minister.

V SOS želimo v ta namen narediti zbirko glavnih težav, ki jih občine zaznavate pri svojem delu na področju varstva kulturne dediščine in sodelovanja z ZVKD in vas prosimo za vaše dopolnitve. Prosimo vas, da:

 1. (po potrebi) dopolnite spodnjo tabelo glavnih problematik z ZVKD

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_AmmxqhQ0UGlMW03UWxEVpmcJZKO-UVFmYv62Iw-tQtUQzhGTDFCRlcxV0RGV0VHNzBRVVVGTk0xUy4u

in

 1. nam posredujete vaše konkretne predloge za spremembo zakonodaje na tem področju – sprememba se lahko nanaša na matično zakonodajo Zakon o varstvu kulturne dediščine ali drug zakon, ki se nanj veže (npr. Stanovanjski zakon)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_AmmxqhQ0UGlMW03UWxEVpmcJZKO-UVFmYv62Iw-tQtUMUNEN0s3OExESjNDM08xV0VHUzUxWUpTRC4u

Prosimo vas, da po izpolnitvi tabele ne pozabite stisniti gumba “pošlji”. Izpolnjeni tabeli prosimo izpolnite najkasneje do 1. 3. 2021

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 4/2

Skupnost občin Slovenije si že dalj časa prizadeva za ureditev področja odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, SOS pa je bila tudi povabljena k sodelovanju v Delovni skupini za pripravo ukrepov na področju obremenitve premoženja, dediščin in daril, ki jo je ustanovil minister za finance. Da bomo lahko v sklopu delovne skupine prispevali k pripravi ustreznih rešitev s ciljem izboljšanja davčnega sistema tako z vidika davčnih zavezancev kot tudi z vidika javnega interesa, se obračamo na vas z vprašanji vezanimi na Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Zanima nas:

 1. Ali rešitve na področju odmere NUSZ izvajate sami ali imate zunanjega izvajalca ? Če je zunanji, kdo je to?
 2. Ali NUSZ odmerjate tudi za nepozidana stavbna zemljišča?
 3. Ali za odmero NUSZ uporabljate podatke iz GURS (REN) ali uporabljate lastne podatke?
 4. Ali nam lahko posredujete vaš Odlok o NUSZ (hiperpovezava)?

Prijazno se zahvaljujemo vsem občinam, ki ste se že odzvale na povpraševanje in vabimo k sodelovanju tiste, ki še niste utegnile posredovati odgovorov. Posredujete nam jih lahko do srede, 3. 3. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Tržna dejavnost osnovnih šol v času epidemije 4/3

Na Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanja občine članice glede mnenj in praks občin v zvezi z delovanjem javnih zavodov v letu 2020, in sicer občino zanima:

 • Kakšne ukrepe so sprejele osnovne šole v zvezi z izvajanjem tržne dejavnosti (oddajanjem prostorov v najem, prodaja obrokov zaposlenim ter drugim,… ) v povezavi z zaprtjem šol (neizvajanjem pouka) in posledično izpada tega prihodka? Kot primer: če so imele šole redno zaposlene kuharje, razdelilce hrane in drug kader, ki skrbi za obroke in je bil le-ta (so)financiran iz prihodkov od prodaje teh obrokov – kakšne ukrepe so sprejeli glede na dejstvo, da so imeli izpad prihodkov, po drugi strani pa so nastali stroški plač?
 • Kako občine predvidevajo pokritje morebitnega negativnega poslovnega izida za leto 2020 iz teh tržnih dejavnosti? Ali bodo občine pokrile nastali manjko?

Vaše odgovore bi potrebovali do četrtka, 4. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

2.3. / NOVE POSEBNE GRADBENE UZANCE 2020 – VSE, KAR MORATE VEDETI 5/1

Decembra 2020 so bile sprejete nove Posebne gradbene uzance (PGU 2020), ki so prenovile predpis, ki je veljal od leta 1977. Ker so PGU 2020 pomemben pravni vir v gradbenem pravu, ki rešuje bistveno več praktičnih vprašanj, kakor zakonodaja iz tega področja, je pomembno, da zaposleni na občinah, ki sodelujejo pri sestavi razpisnih dokumentacij ter izvedbi gradbenih projektov, dobro poznajo vsebino novih PGU 2020.

Predmetno izobraževanje je zasnovano tako, da novih PGU 2020 ne predstavi teoretično, temveč s pomočjo konkretnih odgovorov na vprašanja, ki se zastavljajo vsakemu naročniku na občini, kot na primer:

 • ali se nam splača izključiti PGU in če ja, katere konkretne določbe?
 • katere določbe PGU lahko za občino predstavljajo potencialno breme?
 • kako konkretno zapisati dikcije, ki bodo občini omogočile, da se izognejo prevelikim bremenom dodatnih plačil?
 • kako izvesti javno naročilo, da bo tveganje za nespoštovanje roka in dodatna plačila čim manjša?
 • itd…

Izobraževanje ima veliko dodano vrednost v tem, da na njem ni teoretičnih izhodišč in predstavljanja teksta predpisa, temveč izlušči samo bistvo, ki je pomembno za zaposlene na občinah, brez nepotrebne pravne navlake.

Webinar bosta izvedli priznani odvetnici iz področja gradbenega prava, mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil, ki sta sodelovali tudi v delovni skupini za prenovo PGU 2020 in ki bosta lahko iz prve roke opozorili na vse detajle, na katere morajo biti pozorni zaposleni na občinah.

Vljudno vabljeni!

3.3. / NADZOR OBČINSKIH INŠPEKTORJEV NAD ENOSTAVNIMI OBJEKTI 5/2

V času od uveljavitve nove gradbene zakonodaje se občinski inšpektorji na terenu srečujejo s problematiko nadzora nad enostavnimi objekti.

Na podlagi težav, s katerimi se srečujete pri nadzoru nad enostavnimi objekti , smo za vas pripravili webinar, na katerem vam bomo na praktičnih primerih predstavili primere postopkov v praksi.

Webinar bo sestavljen iz dveh delov in sicer:

Prvi del :

Stanje v prostoru v času veljave Zakona o garditvi objektov (v nadaljavnju: ZGO-1) s spremembami , ki je veljal od leta 2003 do leta 2018

Občinska prosotrska zakonodaja v času veljave ZGO-1 (OPN, PUP, Odloki,…..)

– Gradnja na kmetijskih in gozdnih zemljiščih

Gradnja začasnih objektov, oglaševalnih in usmerjevalnih tabli, čebeljakov,…

Podzakonski akti v času veljavnosti ZGO-1

 1.  a) Tehnična smernica TSG-V-006 2018 (razvrščanje objektov )
 2. b) Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
 3. c) Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.list RS, št. 18/2013, 24/2013,26/2013)

Standard SIST ISO 9836 definicija pojmov in pravilna uporaba, poudarek na indikatorju zazidana površina ( koristna površina                           namesto neto ali uporabna površina) – Načela računanja (primeri izračuna zazidanih površin; razlika med izračunom zazidane                           površine in faktorja zazidanosti)

Drugi del :

Predstavitev stanja v prostoru (splošno glede ne veljavno zakonodajo osnovno po ZUREP)

– Določila novega gradbenga zakona ( v nadlajvanju GZ-1)

Definicije objektov (enostavni, nezahtevani, manjzahtevni in zahtevni )

– stanje v prostoru glede na določila GZ-1

– Pristojsnosti občinskih inšpektorjev

Uporaba Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost ( UR.list, RS št. 37/2018)

– vprašanja

4.3. / UPRAVNO POSLOVANJE 5/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom Upravno poslovanje, na katerem bomo osvežili pravila upravnega poslovanja, predstavili novosti Uredbe o upravnem poslovanju ter povezali teoretična navodila s praktičnimi primeri, ki bo potekal v četrtek, 4. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom

Na seminarju bo predavala strokovnjakinja na področju upravnega poslovanja dr. Bojana Zadravec iz Ministrstva za javno upravo.

Več o programu seminarja najdete v vabilu TUKAJ.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Na prijavnico lahko napišete tudi morebitna vprašanja, na katera vam bo predavateljica odgovorila na seminarju.

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

9.3. / KOMUNIKACIJA IN GOVORICA TELESA V DIGITALNEM SVETU 5/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje na temo KOMUNIKACIJA IN GOVORICA TELESA V DIGITALNEM SVETUki bo potekala preko spletnega kanala Zoom, 9. 3. 2021 ob 10.00

Komunikacija je ključnega pomena za doseganje boljših delovnih rezultatov in grajenja spodbudnega delovnega okolja. Ker nas čas v katerem živimo, sili v komunikacijo na daljavo, takšni komunikaciji lahko rečemo tudi digitalna komunikacija. Digitalna komunikacija prinaša drugačna pravila komuniciranja, kot smo jih navajeni v osebni komunikaciji iz oči v oči. Veliko število komunikacijskih kanalov, veliko različnih IT rešitev, generacijske razlike in različni nivoji digitalne pismenosti, marsikoga izmed nas občasno pripeljejo do občutkov frustracij, nerazumevanja, jeze ali preprosto zmede. Na interaktivni delavnici bomo govorili o:

 • Spremembah zaradi COVID-19, izzivih komuniciranja na daljavo
 • Komunikaciji kot orodje sporazumevanja in povezovanja
 • Načinih komuniciranja na daljavo in pomembnosti učinkovite komunikacije pri vodenju sodelavcev
 • Govorici telesa v digitalnem svetu in njenem pomenu

Komu je izobraževanje namenjeno:

Izobraževanje je namenjeno vsem zaposlenim v občinskih upravah in javnih zavodih, ki želite izboljšati svoje komunikacijske spretnosti in osvestiti govorico vašega telesa v (digitalni) komunikaciji, prav tako pa je primerno za izboljšanje kompetenc vodstvenega kadra na tem področju.

O predavatelju:

Tematiko nam bo približal Marko Kostelec. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You.

Vabilo za tiskanje

11.3. / Spletni seminar za občine: Aktualno na področju javnega naročanja 5/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Majo Marinček, Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo, in Mileno Basta Trtnik, Bonorum d.o.o., organizira seminar na temo javnih naročil. Namreč zakonodaja in pravna praksa na področju javnega naročanja je ena najbolj spreminjajočih se pravnih področij. To pomeni, da morajo osebe, ki so odgovorne za javno naročanje, stalno spremljati aktualne zakonodajne novosti in pravno prakso Državne revizijske komisije, ki kreira uporabo pravnih institutov ZJN-3. Za porabo okoli 4 milijarde javnih sredstev je treba uporabiti pravila ZJN-3, zato se področje javnega naročanja srečuje tudi z drugo področno zakonodajo (ZIntPK, ZJF in ostalo). S 1.1.2021 je tudi obvezna uporaba e-revizija za postopke pravnega varstva, kar olajša tehnično vodenje predrevizijskega in revizijskega postopka.

Seminar bo potekal v četrtek, 11. marec 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

11.3. / Prostovoljstvo – bogastvo lokalnih skupnosti 5/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, ki že več kot osemindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji, županje in župane ter zaposlene na občinskih upravah vabi na spletni posvet Prostovoljstvo – bogastvo lokalnih skupnosti, ki bo preko aplikacije Zoom potekal v četrtek, 11. marca 2021 med 10:00 in 11:30. Posvet poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Udeležence bo v uvodnem nagovoru pozdravil minister za javno upravo, gospod Boštjan Koritnik.

Primere dobrih praks bodo predstavili župani/županje iz občin, ki so prejemnice naziva Prostovoljstvu prijazno mesto:

 • Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem,
 • Igor Marentič, župan Občine Postojna,
 • Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Divača,
 • Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje.

Na posvetu, ki ga bo moderirala izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, boste spoznali:

 • zgledno sodelovanje občin in podpiranje medobčinskih društev,
 • odziv na epidemijo ob predhodno zgledno vzpostavljenem prostovoljstvu,
 • kako spodbujati mlajše generacije prostovoljcev,
 • skrb za starejše občane s pomočjo prostovoljskih programov,
 • kako s prostovoljstvom do solidarnih in za bivanje prijetnih lokalnih skupnosti,
 • koristi prostovoljstva za najranljivejše posameznike.

Po predstavitvi primerov bomo skupaj razpravljali o pomenu prostovoljskega dela občanov za življenje v skupnosti in iskali odgovore na izzive.

Prijave se zbirajo do ponedeljka, 8. marca 2021, preko spletnega obrazca. Najpozneje 2 dni pred izvedbo boste na e-poštni naslov prejeli povezavo do srečanja. Udeležba je brezplačna.

16.3. / VODENJE IN KOMUNICIRANJE V ČASU NEGOTOVOSTI 5/7

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževalno delavnico VODENJE IN KOMUNICIRANJE V ČASU NEGOTOVOSTI 16. 3. 2021 ob 10.00  preko spletne platforme Zoom. 

Na izobraževalni delavnici za županje, župane, direktorice in direktorje občinskih uprav, bomo osvetlili pasti vodenja in komuniciranja v času negotovosti in ponudili nekaj dragocenih oprijemališč in strateških razmislekov, kako naprej.

Delavnica bo pomagala razumeti:

 • Družbena pričakovanja in pričakovanja sodelavcev, občanov in drugih deležnikov v času negotovosti
 • Pasti in ovire pri upravljanju kriznih situacij
 • Pomen profesionalnega komuniciranja v času negotovosti
 • Pomen krepitve ugleda in zaupanja

O predavateljici:

Izobraževalno delavnico bo vodila dr. Damjana Pondelek, strokovnjakinja za krizni management in strateško komuniciranje, svetovalka vodstvom in kolektivom, direktorica podjetja Urednica, d.o.o. 20-letne izkušnje in znanja na področju strateškega in kriznega managementa usmerja v krepitev vodenja, komuniciranja, organizacijske kulture, odnosov in sodelovanja, v upravljanje tveganj in ranljivosti ter v preprečevanje kriznih situacij oz. v njihovo strokovno, učinkovito in etično upravljanje.

Vabilo za tiskanje

25.3. / OPN v luči odločitev Ustavnega sodišča 5/8

Skupnost občin Slovenije organizira seminar glede občinskih prostorskih načrtov v luči odločitev Ustavnega sodišča, s katerima se je temeljito spremenil pogled na pripravo in sprejem občinskih prostorskih načrtov.

Glede na citirani odločitvi Ustavnega sodišča je sprememba namenske rabe iz stavbnega v kmetijsko praviloma dopustna le izjemoma. Pričakovati je, da bodo temu sledile številne nove zahteve za razveljavitve tovrstnih sprememb, kot tudi odškodninski zahtevki zoper občine. Odškodninski zahtevki utegnejo biti izredno visoki, kar utegne bistveno ohromiti in tudi ogroziti delovanje občin.

Odločitve Ustavnega sodišča in kako lahko postopajo občine bo predstavil mag. Janez Tekavc, odvetnik in bivši župan.

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 25. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom ( trajal bo predvidoma 2 uri).

Seminar je plačljiv. Prijave na seminar so obvezne[1].

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

Vljudno vabljeni!

31.3. / Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju 5/9

Socialna klavzula zagotavlja socialno odgovorno javno naročanje, kot ga priporočata Evropska komisija in Republika Slovenija. Uporabo socialnih klavzul v javnem naročanju  vam bomo približali na spletni konferenci, ki bo potekala v sredo, 31. marca 2021, od 9.00 do 12.00. Odgovorili bomo na vprašanja:

– Kašni so načini in prakse uporabe socialnih klavzul v javnih naročilih?

-Kakšni so trendi pri nas in v Evropi?

-Kako se lahko socialne klavzule uporablja za boljše vključevanje prikrajšanih skupin na trg dela?

Na spletni konferenci bomo poskušali podati odgovore na zgornja vprašanja. Predstavljeni bodo tudi konkretni primeri javnih naročil z uporabo socialnih klavzul.

Na spletno konferenco vabimo predstavnike občin in drugih javnih organizacij, ki so zavezanci za javno naročanje; poleg tega vabimo tudi predstavnike socialnih podjetij in NVO, ki izvajajo razne storitve in se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo prikrajšanih skupin.

Program:

08.45-09:00: Prijava udeležencev v spletno čakalnico.

09.00-09.30: Zakonska osnova, ki jo nudi ZJN-3 za uporabo t.i. socialnih klavzul (Direktorat za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo).

09.30-10.00: Predstavitev Smernic za javno naročanje storitev čiščenja (Direktorat za javno naročanje na MJU).

10.00-11.00: Dobre prakse doma in v tujini za uporabo socialnih klavzul pri zaposlovanju prikrajšanih skupin in varovanju okolja (Ustanova Fundacija BiT Planota in Skupnost občin Slovenije).

11.00-11.30: Predstavitev modela za pripravo »odgovornih javnih naročil« (Fundacija BiT Planota).

11.30-12.00: Vprašanja in odgovori, predlogi in pobude.

Prijave zbiramo TUKAJ  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 26. 3. 2021. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. 05 307 4040 oz. 040 288 097 ali nam pišete na mrezenje@planota.si.

 Organizatorji spletne konference:

 • Fundacija BiT Planota v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo RS.
 • Skupnost občin Slovenije
 • Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje
 • Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje

1.4. / AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST 5/10

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST, ki bo potekalo 1. aprila 2021 ob 10.00 uri preko spletne platforme Zoom.

Zaradi velikega števila sprememb je razmišljanje »že od nekdaj delamo tako« nevarno in ne zagotavlja pravočasnega odzivanja in prilagajanja na veliko število sprememb in novosti, ki se dnevno dogajajo.

Spremembe so neizogibne in pomembno je, kako odreagiramo na njih. Se prepustimo, da nas preplavijo in smo nenehno v vlogi žrtve ali pa zajahamo val in prevzamemo nadzor nad dogajanjem. Agilne metode vodenja so odgovor na marsikateri problem, s katerim se srečuje klasični menedžment, se pa vse skupaj prične z agilno miselnostjo. Kako razvijati agilno miselnost in kako razvijati svojo odpornost in prilagodljivost na spremembe, ki prihajajo, boste izvedeli na izobraževanju.

Program:

Pogovorili se bomo o:

– prihodnosti spreminjajočega se dela,

– izzivih sodobnega vodenja

– agilni miselnosti (vrste agilne miselnosti in njihove značilnosti)

–  razvijanju prilagodljivosti na spremembe

Komu je izobraževanje namenjeno:

Vsebina je namenjena predvsem županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodilnim kadrom v občinah in njihovih javnih zavodih.

Predavatelj:

Tematiko nam bo približal Marko Kostelec. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

2.3./ Webinar ALTERNATIVNE MOŽNOSTI OBDELAVE BLATA 6/1

Zbornica komunalnega gospodarstva vas vabi na brezplačen webinar ALTERNATIVNE MOŽNOSTI OBDELAVE BLATA v torek, 2. marca 2021, ob 13.00 uri.

Webinar je namenjen upravljavcem čistilnih naprav in drugim javnostim, ki se zanimajo za alternativne oblike dehidracije, mineralizacije in stabilizacije blata iz čistilnih naprav.

Več o dogodku in predavateljih najdete TUKAJ.

Na dogodek se lahko prijavite preko spletnega obrazca na povezavi TUKAJ do vključno ponedeljka, 1. marca 2021.

Dodatne informacije: T: 01 5898 484, E: komunala@gzs.si.

4.3. / Spletni seminar o Mobilnih terenskih storitvah 6/2

V imenu mednarodne mreže NALAS vas vabimo na spletni seminar o mobilnih terenskih skupinah, ki bo 4. marca 2021, v četrtek ob 11:00 (CET).

Storitve Mobilne terenske storitve oz. Mobile Outreach Team vključujejo storitve ozaveščanja, ki identificirajo premalo preskrbljenih skupin ljudi in jih napotijo na določene ključne javne službe. Po drugi strani zagotavljajo prilagodljivo, mobilno zagotavljanje osnovnih storitev ciljnim ogroženim skupinam. Možne storitve segajo od fizio-socialnih terapij, oskrbe upravičencev z zdravili, olajšanja dostopa do izobraževanja, spremljanja izobraževanja od doma, napotitve upravičencev na druge obstoječe socialne storitve, psihološkega svetovanja staršem, zagotavljanja podpore pri pridobivanju socialnih prejemkov za družine z invalidi itd. Pristop temelji na potrebah in sledi individualnemu napredku upravičencev. Uspeh zagotavlja multidisciplinarni pristop in zahteva sodelovanje med lokalnimi institucijami, organizacijami civilne družbe in lokalnimi skupnostmi, ki jih podpira zasebni sektor.

Na brezplačnem spletnem seminarju boste spoznali:

– koncept mobilnih in terenskih storitev ter njihovega vpliva na posameznika, na lokalno in centralno raven

– ključne zainteresirane deležnike in vlogo lokalnih oblasti

– primere dobrih praks in njihov prispevek k ciljem trajnostnega razvoja na lokalni ravni.

Webinar bo potekal na platformi Zoom., registracija je odprta TUKAJSpletni seminar bo potekal v angleščini s simultanim prevajanjem v srbski, albanski in makedonski jezik.

18.3./ Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor 6/3

Evropska mreža znanja z urbana okolja (EUKN) in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na mednarodni posvet »Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor«.

Posvet bo potekal v četrtek, 18. marca 2021, 13.0016.30, preko spleta.

Na posvetu bodo raziskali ubrano razsežnost Evropskega zelenega dogovora in povezo z Urbano agendo EU. V drugem delu posveta se bodo posvetili konkretnim temam Urbane agende – krožnemu gospodarstvu, na naravi temelječim rešitvam in boljši zakonodaji v podporo urbanemu razvoju.

Več informacij in predvideni program najdete TUKAJ.

Prijava na tej povezavi.

Spletna predavanja Akademija družbenih inovacij 6/4

Center Noordung z lokalnimi partnerji organizira Akademijo družbenih inovacij, s katero nudi priložnost za raziskovanje novih rešitev za gospodarske in družbene izzive, med drugim tudi za javne uslužbence. Namen spletnih predavanj je predstaviti ključne dejavnike uspeha pri izvajanju družbenih inovacij, pri čemer se zgledujejo po konkretnih primerih družbenih inovacij v alpski regiji.  Pri tem je cilj opredeliti ustrezne ukrepe za boljšo podporo družbenim inovacijam in formalizirati akcijski načrt.

Dogodek je organiziran v okviru projekta ASIS in bo izveden v videokonferenčnem okolju Zoom v naslednjih modulih:

 • Prvi modul: Nova vizija inovacij – družbene inovacija

9. in 23. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Drugi modul: Kako lahko bolje podprete razvoj družbenih inovacij?

10. in 24. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Tretji modul: Merjenje družbenega učinka

11. in 25. marec 2021 od 9.00-12.00

Več informacij o modulih je na voljo TUKAJ. Prijavite se lahko do 5. marca 2021 preko spletnega obrazca.

Poleg tega je Center Noordung v iskanju ambasadorjev družbenih inovacij, ki so pripravljeni iskati učinkovite sistemske rešitve in se posvetiti reševanju širših družbenih izzivov ter v duhu sodelovanja postati agenti sprememb.

Za vse dodatne informacije glede predavanj ali ambasadorjev pišite na tanja@center-noordung.si.

 

URBACT- spletni tečaj o strateškem javnem naročanju 6/5

Program URBACT je na podlagi izkušenj mest, ki sodelujejo v omrežjih Procure in Making Spend Matter oblikoval brezplačni spletni tečaj, s katerim bo mesta opremil z znanjem in orodji, potrebnimi za vključevanje družbenih in okoljskih meril v postopek javnega naročanja ter za razvoj strateškega naročanja.

Tečaj se bo pričel marca 2021 in je sestavljen iz trinajstih videoposnetkov. Zajema sedem učnih modulov in študije primerov, sledi pa tudi različnim korakom javnega naročanja (od priprave analize porabe do priprave razpisov in spremljanja pogodb).

Več informacij o tečaju in prijavi je na voljo TUKAJ.

 

 

VLADA

59. redna seja 7/1

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o izvedbi vaje POTRES 2021

Vaja POTRES 2021 je uvrščena v Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 in bo kot enodnevna teoretična vaja izvedene 9. marca 2021. Vaja bo potekala skladno z državnim načrtom za zaščito in reševanje ob potresu, načrtom dejavnosti in načrtom za izvedbo vaje, ki ga bo pripravila skupina za pripravo načrta vaje.

Informacija o izboru prijaviteljev v Republiki Sloveniji za kandidaturo za Evropska digitalna inovacijska stičišča

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z izborom kandidatov, prijavljenih na javni poziv za izbor digitalnih inovacijskih stičišč (DIH) za Evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH), s sedežem v Sloveniji, za kandidaturo za evropska digitalna inovacijska stičišča.

Na podlagi ocen medresorske strokovne komisije slovenskega javnega poziva za izbor digitalnih inovacijskih stičišč (DIH) za evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH) Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlagata, da se Evropski komisiji kot izbrane nacionalne kandidate EDIH postopek predlaga:

 1. 4P DIH, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
 2. DIGI-SI, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
 3. SRC-EDIH, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

Kot navaja dokument Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme, bodo imeli EDIH-i v DEP osrednjo vlogo pri spodbujanju širše uporabe umetne inteligence, super-računalništva (HPC), kibernetske varnosti ter drugih digitalnih tehnologij s strani gospodarstva (zlasti mikro, malih in srednjih podjetij; v nadaljevanju: MSP) ter organizacij javnega sektorja.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 27. februarja do 5. marca 2021, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Podaljšuje se obdobje veljavnosti obstoječega odloka, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji pa se oži izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.

Vlada je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z odlokom je pod določenimi pogoji dovoljeno tudi obratovanje žičniških naprav in pripadajočih smučarskih prog, z navedenimi regijami, v katerih obratovanje žičniških naprav in pripadajočih prog dovoljeno.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 8/1

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

OBJAVA: Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS 2021 – 2024 8/2

SOS vas obvešča, da je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objava-210127101634/

ROK ZA PRIJAVO: 1. 3. 2021 do 23.59

Kontakt:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za investicije

Sabina Čamernik, Telefon: 01 478 46 84 in

Janja Smrke Šikovc, Telefon: 01 478 46 25

E-pošta: gp.mizs@gov.si

Informacije v zvezi z vsebino razpisa so na voljo na elektronskem naslovu gp.mizs@gov.si,  pri tem v naslov zadeve vpišite: RAZPIS 2021-2024-vprašanja.

Informacije v zvezi z delovanjem aplikacije so dostopne na elektronskem naslovu ivdos.mizs@gov.si.

Mednarodni javni poziv k raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva 8/4

V okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound zbirajo raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar je na voljo 5 milijonov evrov.

Z mednarodnim javnim pozivom zbirajo raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

 1. trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
 2. podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
 3. ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom ter spletno povezavo do orodja za oddajo raziskovalnih predlogov in do foruma za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov je objavljen na spletni strani https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-call.

Rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Služba za razvoj in prenos znanja, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Program ESPON objavil več razpisov 8/5

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je na spletu objavil naslednje razpise:

Aplikativna raziskava: Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo

Program razpisuje aplikativno raziskavo „Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo“, ki ima cilj posodobiti  metodologijo in  prostorske podatke, zbrane v okviru nedavno zaključene aktivnosti ESPON o geografiji izbruha covid-19. Raziskava bo preučila dodano vrednost ukrepov politik, ki so jih mesta in regije razvile in uporabile kot odziv na socialno-ekonomske učinke omejevalnih ukrepov.

Rok za prijavo na razpis je 9. marec 2021.

ESPON 2020 – Posodobitev podatkov in zemljevidov II

Cilj razpisane naloge je izbrati enega ali več izvajalcev za popolnitev zbirke podatkov ESPON 2020 in obsega: zbiranje podatkov in metapodatkov, oblikovanje časovnih vrst in zapolnitev obstoječih podatkovnih vrzeli, preverjanje kakovosti in vključitev zbranih podatkov v zbirko podatkov. Naloga Vključuje še pripravo zemljevidov, kratkih analiz in interpretacij zbranih podatkov, prilagojenih potrebam pripravljavcev politik pri razvoju javnih politik. Razpis se nanaša na naslednja področja izvedenih aplikativnih raziskav ESPON: EMPLOY, LOCATE, PROFECY, Big data & housing, CLIMATE.

Rok za prijavo na razpis je 30. marec 2021.   

Podrobneje se lahko z razpisoma, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.  Razpisni dokumentaciji za oba razpisa sta na voljo na Portalu  luksemburških javnih naročil,  razpisni platformi ESPON EGTC.

Odprt poziv zunanjim ekspertom za vključitev v ESPON znanstveno svetovalni odbor

ESPON EGTC (Evropska skupina za teritorialno sodelovanje) ponovno vabi strokovnjake k oddaji interesa za sodelovanje v  znanstveno svetovalnem odboru. Zunanji strokovnjaki se na poziv lahko javijo kadarkoli do 30. junija 2022. Izbori strokovnjakov potekajo redno mesečno. ESPON EGTC vključuje člane znanstveno svetovalnega odbora pri izvajanju aktivnosti in strokovnih storitev glede na sprejet program ESPON 2020.

Podrobneje se lahko s pozivom, pogoji za prijavo in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Potrditev/pridobitev naziva PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA 2021 8/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že osemindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Zavedajo se, da je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazna občina 2021« izpostavljajo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij:

 • prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti in cenijo njihovo delo,
 • podpirajo prostovoljske organizacije in
 • namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Priporočila za občine, postopek potrditve ali pridobitve naziva in prijavnico najdete na spletni strani https://www.prostovoljstvo.org/natecaji/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2021.

Rok za pošiljanje prijav je 29. marec 2021.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 18. maja 2021.

Natečaj Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi 8/7

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 8. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2020. S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2020 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci. Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi, nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/jo do 31. marca 2021 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za naziv.

 • Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2020« ali skenirano na slovenska@filantropija.org.

Več informacij najdete na: https://www.prostovoljstvo.org/natecaj/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi-2020

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021- 183 milijonov evrov 8/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021, ki predvideva objavo 28. javnih razpisov (JR) v skupni vrednosti 183,3 mio evrov. V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 je bilo do 31. 12. 2020 odobrenih 88,3 % ter izplačanih 70 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 775,1 mio evrov. Do konca leta 2020 je bilo objavljenih že 77 javnih razpisov v skupni višini 545 mio evrov.

 • Javni razpis za naložbe gorskih kmetij
 • Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij
 • Podaljšano izvajanje skupne kmetijske politike v letih 2021 in 2022 (prehodno obdobje)Programsko obdobje 2014-2020 se zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike podaljšuje za dve leti, tako da bodo izplačila v okviru trenutne finančne perspektive možna do 31. 12. 2025.
 • Dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij

  Sloveniji v letih 2021 in 2022 skupaj pripada dodatnih 73,3 milijonov evrov sredstev. Za ta sredstva veljajo nekatere posebne omejitve glede obveznih vsebin in časa črpanja, saj morajo biti sredstva porabljena do konca leta 2022. Prenos sredstev v naslednje leto ni možen, kot je to slučaj pri sredstvih iz prehodne uredbe.

Več na: https://www.gov.si/novice/2021-02-10-okvirni-terminski-nacrt-objave-javnih-razpisov-za-leto-2021/

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 8/9

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 8/10

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Poziv občinam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav 9/1

Ministrstvo za javno upravo je poslalo poziv občinam in skupnim občinskim upravam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje za preteklo leto. V 43 skupnih občinskih upravah sta združeni skupno 202 slovenski občini. Ministrstvo je v lanskem letu za sofinanciranje namenilo več kot 6 mio EUR, tudi letos ima v proračunu zagotovljeno podobno vsoto.

Rok za oddajo zahtevkov je 31. marec 2021.

Navodilo o postopkih objave geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru RS 9/2

Agencija za civilno letalstvo RS je pristojen organ za nadzor in izvajanje zakonodajnih zahtev v zvezi s sistemi brezpilotnih zrakoplovov v Sloveniji. Eden od pomembnih aspektov upravljanja dejavnosti sistemov brezpilotnih zrakoplovov je vzpostavitev geografskih območij v državi, v katerih je letenje sistemov brezpilotnih zrakoplovov prepovedano, oziroma pogojno dovoljeno, ob predpostavki, da so izpolnjeni določeni specifični pogoji. V Uredbi o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (UR.l. 195/20) (v nadaljevanju Uredba) je RS določila geografska območja zaradi zagotavljanja letalske varnosti. Medtem ko 6. člen navedene uredbe omogoča, da organ občine in nosilci javnih pooblastil lahko zahtevajo določitev prepovedanih ali omejenih geografskih območij.

Agencija vas obvešča, da je vzpostavila sistem za objavljanje geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov. Navodila  so dosegljiva na tej povezavi Navodila za objavljanje geografskih območij sistemov brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru RS. Občine lahko v skladu s 5. in 6. členom Uredbe prepoveste oziroma omejite letenje nad mestnimi središči, izpostavljenih krajih (vrtci, zdravstveni domovi, osnovne šole…), oziroma lahko pogojno dovolite letenje v teh območjih ob morebitnih dodatnih pogojih, ki jih določite občine z odlokom.

Posamezna območja, v katerih bodo veljale dodatne omejitve, bo Agencija za civilno letalstvo vnesla v sistem v 30 dneh.

Ocena vpliva COVID-19 na turistične destinacije 9/3

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in urbano politiko izvaja raziskavo za oceno vpliva COVID-19 na turistične destinacije in da bi na podlagi tega predlagal politična priporočila, kako narediti turistična območja bolj odporna v naslednjih letih.

Vabimo vas k sodelovanju v tej raziskavi o turističnih regijah v Evropi in o tem, kako lahko turistični sektor v prihodnosti postane bolj odporen. Z raziskavo se zbirajo informacije o:

(a) regionalni in sektorski občutljivosti na vplive COVID19,

(b) izkušnjah s političnimi pobudami v turističnem sektorju in

(c) prihodnjih potrebah in priložnostih v turizmu.

Vprašalnik je na voljo v angleščini, francoščini, nemščini, italijanščini, španščini in grščini tukaj: https://www.research.net/r/COVID_Tourism

Priložena je angleška različica PDF v samo informativne namene. Izpolnjevanje ankete traja približno 10-15 minut, odvisno od vaših izkušenj in znanja. Anketo lahko izpolnite do 2. marca 2021.

Vodnik za črpanje namenskih sredstev v obdobju 2021 - 2027 9/4

S strani Mreže Plan B za Slovenijo in Koalicije za trajnostno prometno politiko smo bili obveščeni, da je ena izmed posledic epidemije COVID-19, z evropskega zornega kota, povečano vlaganje v trajnostne oblike prometa, predvsem v kolesarstvu.

V okviru pravkar nastajajočih finančnih mehanizmov EU je načrtovano občutno povečanje finančnih spodbud za dvig obsega hoje in kolesarjenja, uporabe javnega prometa ter drugih trajnostnih, to je zelenih ukrepov. Zanje se bo moralo nameniti najmanj 37 odstotkov daleč najbolj zajetnega finančnega svežnja »za okrevanje in obnovo«. Mesta naj bi bila pri tem upravičena tudi do neposrednega črpanja teh sredstev (brez posredovanja države) v primeru medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Poseben vodnik za črpanje namenskih sredstev v obdobju 2021 – 2027 (ang. Unlocking EU Funds For Cycling Investments) najdete TUKAJ.

Ob tem pa vas pozivajo, da tudi v Vašem kraju ali mestu naredite korake v smeri izboljšanja pogojev za pešce in kolesarje. Oboji namreč mestu prinašajo številne prednosti:
– za parkiranje svojih vozil porabijo občutno manj oz. nič dragocenega mestnega prostora,
– ne onesnažujejo ozračja,
– ne ustvarjajo hrupa,
– so bolj zdravi in vsestransko učinkoviti.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.