NOVICE SOS

Delavnica o digitalnih potrebah občin na Primorskem 1/1

28. februarja 2020 je potekala osma delavnica o digitalnih potrebah občin v Gažonu. Namen srečanja je bilo ugotavljanje dejanskih potreb občin in občanov, da bodo lahko organi, kot je MJU in druga ministrstva pripravili ustrezne ukrepe in razpise za področje pametnih mest in skupnosti. Želja je, da prihajajoči razpisi naslavljajo realne izzive s katerimi se soočajo občani in občine.

Po uvodni predstavitvi je sledila interaktivna delavnica po metodologiji soustvarjanja rešitev z visokim ekonomskim, družbenim in okoljskim vplivom.

Udeleženci so se razdelili v skupine, ena je obravnavala rešitve za enotno plačevanje storitev v občini za občane in turiste, rešitev so poimenovali Koper card, kot primer dobre prakse so vzeli Urbano, s to kartico bi plačevali večino javnih in tudi nekaj zasebnih storitev. Druga skupina se je ukvarjala s težavami starejših občanov, to so predvsem mobilnost, oskrba, uvedba javno-zasebnih alternativnih in inovativnih oblik prevozov. Razprava o rešitvah, ki so bile predstavljene v zaključku je nakazala možnosti za medsebojne povezave in sinergije, ter širše družbene in okoljske učinke.

O digitalnih potrebah občin v Škofji Loki 1/2

V petek, 28. februarja je potekala že 9. delavnica zapovrstjo o digitalnih potrebah občin. Delavnica se je odvijala v občini Škofja Loka, kjer je navzoče uvodoma tudi pozdravil župan občine, Tine Radinja. Povedal je, da se bodo storitve in politike razvijale predvsem na digitalnih področjih, zato moramo prepoznati realne potrebe in trende v okolju, da bomo lahko pravočasno ukrepali. Ne  nazadnje pa je potrebno tudi identificirati tiste, ki bodo delali na tem. Skozi proces digitalizacije vidi nastanek platforme, na kateri se bodo zbirali in nato uporabljali podatki za celotno občino, je kot dodano vrednost izpostavil župan.

V nadaljevanju sta predstavnika Fakultete za elektrotehniko predstavila pomen digitalizacije in njene prednosti, razpise s področja digitalizacije, ki se jim lahko pridružijo tudi občine (DigiFed, Digital Regions, Carpe Digem) ter dobre prakse v nekaterih državah (Nizozemska, Estonija, Danska, Finska, Madžarska, Latvija,…). Sledilo je delo v skupinah, v katerih so udeleženci iskali rešitve za obstoječe izzive na posameznih področjih (mobilnost, logistika, transport, e- vključenost/participacija, oskrba starejših na domu ter razpršenost podatkov ).

Prilagamo tudi gradiva predstavljena na delavnici:

 

 

Analiza potreb slovenskih občin na področju digitalizacije – vprašalnik 1/3

Občine, ki so vprašalnik o digitalnih potrebah že izpolnile

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo vprašalnik za občine z namenom ugotovitev potreb in dejanskega stanja občin na področju digitalizacije. Rezultati vprašalnika bodo uporabljeni kot podlaga za pripravo ukrepov Ministrstva za javno upravo na področju pametnih mest in skupnosti ter tudi za pripravo strateških dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo od katerih bo odvisno nadaljnje financiranje tega področja.

Vljudno naprošajo, da vsaka občina izpolni samo en vprašalnik.

Predlagajo, da se za izpolnjevanje vprašalnika posvetujete s sodelavci, ki so v vaši občini zadolženi za tovrstne teme in opravite predhodno analizo stanja potreb v občini na področju digitalizacije. V Sloveniji take analize še nismo opravili zato bodo pridobljeni podatki izrednega pomena tako za vas, ki izpolnjujete vprašalnik kot za pripravljavce politik, ukrepov.

V pomoč so vam lahko gradiva, ki so jih za vas pripravili v okviru delavnic, ki se izvajajo po Sloveniji, gradiva so dostopna na http://4pdih.com/gradiva/.

Zavedajo se, da so vaše občine zelo različne po velikosti, strukturi in se soočate z različnimi izzivi, tako da navedeni primeri morda ne bodo ustrezali vsem občinam v enaki meri. Naprošajo vas, da izpolnite vprašalnik, upoštevajoč vaše stanje in potrebe. Pri vsakem sklopu imate tudi možnost, da zapišete ideje ali primere, ki v vprašalniku niso zajeti.

Vprašalnik se nahaja na https://forms.gle/4thJBAYxBFJPon4z5.

Rok za izpolnitev vprašalnika je 20.3.2020.

Za kakršnakoli vprašanja se obrnite na ekipo 4PDIH in z veseljem vam bodo pomagali in svetovali kako najbolje pristopiti k vprašalniku. Kontaktna oseba je Argene Superina dosegljiva na E-naslovu argene@4pdih.com in na telefonu: 01 4768 143. Za pomoč in nasvete se lahko obrnete tudi na SOS.

Vabljeni k sodelovanju!

Navodila za izvedbo projekta WiFi4EU 1/4

Iz Ministrstva za javno upravo smo v sekretariat SOS prejeli Navodila za izvedbo projekta WiFi4EU.

Gradivo služi kot natančno navodilo občinam in predvsem izbranim izvajalcem WiFi 4EU projekta, zato je namen tega posredovanega e-maila tudi, da občine o navodilih seznanite svoje izvajalce projekta WiFi4EU.

Predvidoma koncem marca, oz. v začetku aprila 2020 naj bi bil izveden 4. krog izbora občin za bone  v okviru WiFi4EU pobude.

V kolikor se v občinah še pojavljajo kakšni problemi z izvajanjem projekta oz. imate kakšna specifična vprašanja, na katere v gradivih ne najdete odgovora, vas vabimo, da to spročite ne e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Subvencioniranje tržnin in rezervacij miz na lokalni tržnici 2/1

Skupnost občin Slovenije je na občine članice naslovila sledeče vprašanje:

Ali katera občina sofinancira/subvencionira tržnino in/ali rezervacijo miz na lokalni tržnici in na kakšen način in pod katerimi pogoji to izvajate?

Odgovore sodelujočih najdete TUKAJ.

Podeljevanje občinskih priznanj 2/2

Na SOS smo prejeli vprašanje občine članice glede prakse v ostalih občinah pri podeljevanju občinskih priznanj:

 1. Kakšne vrste priznanj podeljujejo občine? Imajo priznanja poimenovanje po značilnostih, s katerimi se identificira občina? 
 2. Katera priznanja podeljuje župan?
 3. Kdo lahko prejme priznanje? Posameznik? Društvo? Ustanova? Zavod …
 4. Kdo izpelje postopek? Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali posebna komisija za priznanja?
 5. Ali imajo občine opredeljena merila ali sodila, po katerih se komisija ravna?

Prejete odgovore prilagamo TUKAJ.

ZAKONODAJA

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor 3/1

V državnozborski proceduri je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

S strani podpredsednika SOS, dr. Vladimirja Prebiliča smo bili opozorjeni na morebitne škodljive posledice uveljavitve zakona, ki predvideva ukinitev volilnih okrajev, z ohranitvijo zgolj volilnih enot ter upoštevanjem preferenčnega glasu (ki ga sicer poznamo z volitev v EP in OS), predvsem z vidika še dodatne krepitve centralizacije države.

Občine naprošamo, da predlog obravnavate z vašega vidika in posredujete mnenje na gp@dz-rs.si (v vednost SOS: info@skupnostobcin.si) najkasneje do ponedeljka, 2.3.2020.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 3/2

Seznanjamo vas, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

V postopku revizije Evropske komisije (EK) podpor na površino za subvencijska leta od 2016 do 2018, financiranih iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), so bile glede izvajanja podane pripombe, ki so vezane na splošno ureditev, kateri subjekt je v Sloveniji kmet, in kaj je kmetijsko gospodarstvo, ki ga kmet upravlja in na njem opravlja kmetijsko dejavnost.

Čeprav revizijski postopek EK še ni zaključen, saj slovenski organi še niso prejeli končnega stališča Evropske komisije, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ocenilo, da je treba spremeniti in dopolniti nacionalni pravni okvir, in sicer Zakon o kmetijstvu.

Predlog besedila predloga najdete TUKAJ.

Vaše morebitne predloge ali pripombe lahko posredujete na info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 5.3.2020.

Zbiranje predlogov za pripravo novega Zakona o gostinstvu 3/3

Na SOS smo prejeli obvestilo MGRT, da so pričeli z zbiranjem predlogov za pripravo novega zakona o gostinstvu (ZGos).

ZGos je ključni zakon na področju gostinstva in turizma. Določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežbo jedi ter pijač kot nastanitev gostov. Zakon je potreben temeljite prenove, tako zaradi spremenjenih trendov v gostinstvu kot potrebe po definiranju pogojev za opravljanje razširjenih oblik dejavnosti, ki pa jih trenutno veljavni ZGos še ne definira v zadostni meri (izven standardne oblike bivanja v naravi, npr. glampingi; porast oddajanja zasebnih nastanitvenih kapacitet preko spletnih platform itd.).

Ključne usmeritve predloga novega ZGos, ki so jih že identificirali na MGRT, so:

 • bolj splošno določene vrste gostinskih obratov (ne predvidevamo več podrobnega razlikovanja med posameznimi vrstami obratov (npr. slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica …), temveč razlikovanje na splošnem temelju (nastanitveni obrati / obrati za strežbo jedi in pijač / obrati za priložnostno pripravo in dostavo jedi / obrati za strežbo pijač), podrobne določbe (vključno z določenimi pogoji za izven standardne oblike bivanja v naravi) za posamezne vrste gostinskih obratov bodo določene v podzakonskih aktih (predvidena sprememba Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti);
 • obratovalnega časa gostinskega obrata ne bi bilo več potrebno prijavljati pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti, ureditev nadzora s strani občinske inšpekcije;
 • redefiniranje pogojev za opravljanje področja sobodajalstva (oddajanja nastanitve v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši), večja vloga občin na tem področju, vpis v Ajpes možen le ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev, omejitev obdobja oddajanja v večstanovanjskih stavbah vezana na odstotek soglasja solastnikov);
 • kategorizacija nastanitvenih obratov ne bi bila več obvezna za kmetije z nastanitvijo (ob hkratnem dogovoru za prevzem področja kategorizacije za kmetije z nastanitvijo s starani pristojne zbornice);
 • bolj jasno definirani pogoji za opravljanje dejavnosti izven gostinskega obrata;
 • črtanje členov, ki so urejeni v drugi zakonodaji (8. člen, 13. člen).

Vabimo vas, da nam podate svoje poglede, predloge, komentarje potrebnih sprememb ZGos, ki jih bomo posredovali na MGRT, da bi vsebine že lahko vključili in pripravili nov predlog zakona in pričeli s postopkom javne razprave. Sprejem novega zakona je načrtovan za leto 2021.

Vaše predloge nam prosimo pošljite do 9. 3. 2020 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si

Članice in člane komisije SOS za turizem prosimo za povratno informacijo,ali bi želeli na to temo razpravo, torej sklic sestanka.

 

Predlog sprememb in dopolnitev Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po žledu in po naravni nesreči vetrolomu 3/4

Na Skupnost občin Slovenije smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli v obravnavo predloga sprememb in dopolnitev dveh uredb:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

MKGP vljudno naproša za čim hitrejši pregled predlogov uredb, ki sta ključni za pravočasno objavo javnih razpisov za sanacijo gozdov iz PRP 2014-2020. Vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na dokumenta nam lahko posredujete najkasneje do torka, 11.3.2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Kontaktna oseba na MKGP glede predlogov je Zoran Planko (zoran.planko@gov.si).

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 – PODALJŠAN ROK 3/5

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 27. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

DOGODKI SOS

3.3. / NOV TERMIN – Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o. zaradi izjemnega povpraševanja občin, ponovno organizira posvet na katerem bo predstavljena Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca 2019 in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi.

Informativni posvet Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah bo potekal

v torek, 3. MARCA 2020, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Horus Austria trend hotela ( Dunajska cesta 154, Ljubljana ).

VABILO s programom.

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

31.3. - 3.4. / Kongres in sejem Energetika Interklima – ODPOVEDANO 4/3

Zaradi Odredbe Ministrstva za zdravje RS št. 470 o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji se sejem ENERGETIKA INTERKLIMA prestavlja na kasnejši termin.

Točen datum sporočimo naknadno.

Nov datum je že predviden med 20. in 23.10.2020.

Glede na nastalo situacijo je odpovedan tudi strokovni posvet Komunala prihodnosti, ki bi v okviru sejma potekal 26. marca 2020.

O spremenjenem terminu kongresa vas bomo obvestili.

Od 31. marca do 3. aprila 2020 bo na Celjskem sejmu potekal prenovljen sejemsko kongresni dogodek Energetika – Interklima. Gre za mednarodni dogodek o odgovornem, sodobnem in v prihodnost usmerjenem ravnanju z energijo v stavbah, procesih, industriji in prometu. Skupnost občin Slovenije je s podjetjem Celjski sejem d.d. sodelovala pri sooblikovanju vsebin, da bi le-te bile čimbolj zanimive za občine.
Dogodek bo letos razdeljen na sejemski in kongresni del. Ker bo precej aktualnih tem namenjenih tudi občinam, vas vabimo, da si skupaj s svojimi sodelavci že zdaj rezervirate čas za obisk našega dogodka. Še posebej vas opozarjamo na dva posveta, ki bosta potekala:

 • v sredo, 1. aprila 2020, in sicer panel o Trajnostni zeleni mobilnosti, ki bo potekal od 10.00 do 12.30 ure, in
 • panel o Financiranju energetskih projektov, ki bo potekal od 13.30 do 16.30 ure.
 • Predstavitev novega evropskega projekta European city Facility (EUCF), ki ga bo izvedla Skupnost občin Slovenije.

Udeležba na posvetih bo za vse, ki se boste prijavili do 10. marca, brezplačna. Prijavite se lahko na spletni strani Celjskega sejma na podstrani https://ce-sejem.si/sejmi/aprilski-sejmi-2020/energetika/kongres/

Ne spreglejte tudi ponudbe individualnega svetovanja glede financiranja energetskih projektov, ki bo namenjena občinam. Na posvetu o financiranju boste med drugim lahko prisluhnili predstavnikom Evropske investicijske banke, SID banke, Eko sklada. Predstavniki SBRA – Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju bodo predstavili možnosti EU financiranja, celovit pregled EU programov, povratna in nepovratna sredstva, govorili bomo o energetskem pogodbeništvu v praksi.

S predstavniki Evropske investicijske banke, SID banke, SBRA, Eko sklada pa se boste imeli priložnost tudi individualno pogovarjati o financiranju vaših konkretnih projektov, saj bodo le-ti imeli vse štiri dni na sejmu svoje pisarne. Je pa za sestanke z njimi potrebna predhodna najava. Zaželjeno je, da vaše kratke povzetke projektov ali osnutkov projektov pošljete vnaprej, da se boste na sestanku o njih lahko že povsem konkretno pogovarjali.

Do 10. marca zbiramo prijave za sestanke s predstavniki EIB, SID banke, SBRA in Eko sklada. Prijave za sestanke zbiramo na elektronski naslov: renata.kosenina@ce-sejem.si

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/4

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

DOGODKI DRUGIH

4.3./ Strokovno srečanje "Znak kakovosti v graditeljstvu" 5/1

V sredo, 4. marca, ob 10.uri bo v dvorani FORUM v I. nadstropju potekalo strokovno srečanje o zagotavljanju kakovosti v okviru nacionalne certifikatske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor. Zagotavljanje kakovosti namreč postaja s prehodom v brezogljično družbo vedno bolj pomemben inštrument v gradbenem sektorju. Namen dogodka je seznanitev s / z:

 • pomenom okoljskih certifikacijskih shem v svetu in pri nas,
 • nadgradnjo nacionalne certifikacijske sheme ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in
 • možnostmi pridobitve in prepoznavanja certifikata ZKG ter vključevanje le-tega v razpise in finančne mehanizme.

Po dogodku vabljeni na slavnostno otvoritev sejma DOM ob 13. uri v dvorano Urška v II. nadstropju, v okviru katere bodo podeljeni okoljski certifikati Znak kakovosti v graditeljstvu.

VABILO.

Več o dogodku najdete na spletni strani – http://www.gi-zrmk.si/novice/.

5.3./ HAPPEN INKUBATOR "O celoviti prenovi večstanovanjskih stavb in bivanju po prenovi" 5/2

V četrtek, 5. marca, ob 16. uri bo v Ljubljani potekal HAPPEN inkubator o celoviti prenovi večstanovanjskih stavb in bivanju po prenovi. Na dogodku se boste seznanili s pomenom tehničnih, okoljskih in ostalih vidikih globokih oz. celovitih prenov z namenom izboljšanja bivalnih pogojev v samih stanovanjih in tudi zunanjih skupnih površinah.

VABILO.

Vabljeni: lastniki in stanovalci večstanovanjskih stavb, upravniki, javni skladi, ponudniki tehnologij, projektanti, nadzorniki, inšpektorji, spodbujevalci energetskih prenov in drugi zainteresirani.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi organizacije in izvedbe dogodka so zaželene prijave preko spletne prijavnice v vabilu ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si.

6.3./ Nacionalni strokovni posvet »Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi« 5/3

V petek, 6. marca, med 10. in 15. uro bo potekal nacionalni strokovni posvet z naslovom »Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi« z mednarodno udeležbo predavateljev. Udeležbo na dogodku je potrdil tudi minister Počivalšek. Na posvetu želimo nasloviti izzive:

 • spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij za razogljičenje stavb ter uporabe novih tehnologij,
 • krepitve znanja in usposobljenosti po celotni verigi gradbenega sektorja in
 • zagotavljanje kakovosti, prepoznavanje in spodbujanje dobre prakse.

Dogodek je brezplačen, kljub temu se zaradi organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (s klikom se odpre spletni obrazec, v katerega se vpiše želene podatke in na koncu potrdi z besedo POŠLJI) ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do srede, 4. marca 2020.

VABILO.

Več o dogodku najdete na spletni strani – http://www.gi-zrmk.si/novice/.

6.3./ NALAS vabi na brezplačne spletne tečaje 5/4

Mreža lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS vabi odločevalce in zaposlene na občinah, da se udeležijo spletnih tečajev spomladi in jeseni 2020. Tečaji so namenjeni vsem, ki jih zanima učenje uporabe interaktivnih učnih orodij (metode študij primerov, videoposnetki, kvizi, forumi za razprave in podobno).

Prvi spletni tečaj na temo obvladovanja tveganj za nesreče bo potekal v srbskem jeziku in bo trajal tri tedne, s pričetkom v ponedeljek, 23. marca 2020.

Tečaji so za občine članice Skupnosti občin Slovenije (SOS) brezplačni. Prijave sprejemamo do petka, 6.3.2020 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

6.3. / Finančni položaj slovenskih občin 5/5

Državni svet Republike Slovenije organizira posvet na temo finančnega položaja občin, ki bo potekal v petek, 6. marca 2020, ob 10. uri, v Modri dvorani na Zdravniški zbornici Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana.

Državni svet se je odločil organizirati posvet, da bi soočili poglede državnih svetnikov, županj in županov na eni strani in političnih odločevalcev – predstavnikov političnih strank na drugi strani glede odprtih vprašanj financiranja občin in na podlagi izmenjave mnenj in podanih predlogov poiskali možne rešitve za ustreznejši sistem financiranja občin. Od političnih odločevalcev pričakujejo jasen odgovor, kako vidijo delovanje slovenskih občin in na kakšen način bi jim zagotovili sprejemljiv in predvidljiv sistem financiranja.

Na teh povezavah najdete VABILO in PROGRAM.

PRIJAVA NA POSVET: Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do 4. marca 2020, do 12. ure, prek spletne povezave, ki je navedena tudi na vabilu: http://www.ds-rs.si/?q=node/4534

S potrditvijo vaše udeležbe se obenem tudi strinjate s snemanjem in fotografiranjem dogodka.

DOSTOP IN PARKIRANJE: Informacije so dostopne na spletni povezavi https://www.zdravniskazbornica.si/kongresna-dejavnost/dostop-in-parkiranje

 

19.3./ Strokovni seminar s področja videonadzora 5/6

Dataofficer d.o.o. vas vabi na seminar “KAKO PRAVILNO VZPOSTAVIMO IN IZVAJAMO VIDEONADZOR V SKLADU Z ZVOP-1 IN SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – GDPR?”, ki bo 19. 3. 2020, od 10.00 do 13.30 ure,  v prostorih Obrtne zbornice Domžale, Šaranovičeva 21a, Vir, 1230 Domžale (velika predavalnica).

Na seminarju bosta predavali Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Informacijska pooblaščenka, in mag. Renata Zatler, Dataofficer d.o.o.

Iz vsakoletnih poročil Informacijskega pooblaščenca izhaja ugotovitev, da je v praksi največ kršitev na področju izvajanja videonadzora. Tudi izkušnje kažejo na to, saj se podjetje, Dataofficer d.o.o., s to problematiko srečuje praktično vsak dan. Izkušnje bodo delili z vami, ravno tako pa bo primere najpogostejših napak iz prakse predstavila Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Dodatne zahteve prinaša tudi GDPR, zato je prav, da se z njimi seznanite in tako uspešno in pravočasno odpravite nepravilnosti ter zagotovite skladnost vašega poslovanja.

Vsebina seminarja:

 • videonadzor in pravica do zasebnosti,
 • pravne podlage za izvajanje videonadzora,
 • vzpostavitev videonadzora – vhodi v poslovne prostore,
 • vzpostavitev videonadzora – delovni prostori,
 • vzpostavitev videonadzora – večstanovanjske stavbe,
 • vzpostavitev videonadzora – javne površine,
 • zahteve GDPR – test legitimnega interesa,
 • zahteve GDPR – presoja učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA),
 • pravilno izvajanje videonadzora – samostojno ali preko zunanjih izvajalcev,
 • zahteve in omejitve, ki jih je treba upoštevati v praksi (roki hrambe, revizijska sled, vodenje dnevnika obdelav, zavarovanje posnetkov, posredovanje posnetkov, zagotavljanje pravic posameznikov in druga pravila v skladu z ZVOP-1 in GDPR),
 • kako se izognemo globam: najpogostejše napake upravljavcev, katerih posledice so visoke globe,
 • odgovori na vprašanja udeležencev.

Cena in postopek prijave na seminar: Cena na udeleženca: 110 EUR + DDV.

Člani Skupnosti občin Slovenije (SOS) so upravičeni do 15 % popusta.
Stranke podjetja Dataofficer d.o.o. (izvajanje storitev »DPO«) so upravičene do 25 % popusta. Drugi in vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima 30 % popust.

Popusti se ne seštevajo.

Prijavnica.

Prijave sprejemajo do 9. marca na info@dataofficer.si, več informacij pa lahko dobite na 041-314-400.

20.3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka 5/7

Meseca marca bo v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto potekalo prvo letošnje brezplačno Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka.

Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje praktičnih izkušenj, ker je na dogodku vedno prisoten kdo od aktivnih izvajalcev programa.

Usposabljanje bo potekalo v petek, 20. 3. 2020 med 9:30 in 13:30, v Knjižnici Prežihovega Voranca, v Ljubljani.

Vaše prijave zbirajo prek spletne prijavnice do 16. 3. 2020.

9.4./ Kulturni bazar 2020 5/8

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabijo k udeležbi na Kulturnem bazarju 2020, ki bo potekal v četrtek, 9. aprila 2020, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje vključuje več kot petdeset dogodkov: predstave, predstavitve, predavanja, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora, športa …).

Osrednja tema dvanajstega Kulturnega bazarja je Enaki v različnosti. Plenarni govorki bosta filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl in gledališka režiserka mag. Ivana Djilas z dialoškim predavanjem Čigavo delo je spreminjanje kulturnih vzorcev?.

Od 9. do 18. ure bodo v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma urejeni razstavni prostori, na katerih bo svojo bogato ponudbo predstavilo več sto kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, na razstavnih prostorih medresorskih partnerjev pa boste spoznali, kako lahko kulturo in umetnost povežemo z drugimi področji. Posebno mesto bo namenjeno predstavitvi spletnih informacijskih portalov s področja kulturno-umetnostne vzgoje.

Na sledečih povezavah najdete: vabilo in program strokovnega usposabljanja, prijavite se lahko do 25. marca z e-prijavnico, ki jo najdete na spletni strani www.kulturnibazar.si. Udeležba na strokovnem usposabljanju je brezplačna, za udeležbo v obsegu najmanj osem šolskih ur udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi. Priporočajo, da se prijavite čim prej, saj se posamezni dogodki hitro polnijo.

7.5./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/9

7.5.2020 bo na BRDU pri Kranju potekala konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS v marcu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve.

Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

62. redna seja 6/1

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije

Vlada je sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), skladno z evropsko uredbo o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. NEPN je strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE), energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg energije ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Ključni cilji do leta 2030, ki so opredeljeni v NEPN, so:

 • zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 36 %,
 • vsaj 35 % izboljšanje energetske učinkovitosti, kar je višje od cilja sprejetega na ravni EU (32,5 %),
 • vsaj 27 % obnovljivih virov energije, kjer je Slovenija zaradi relevantnih nacionalnih okoliščin morala pristati na nižji cilj od cilja na ravni EU (32 %), a s prizadevanjem, da se ambicija zviša pri naslednji posodobitvi NEPN (2023/24)
 • in nenazadnje 3 % BDP vlaganja v raziskave in razvoj, od tega 1 % BDP javnih sredstev.

Izpolnjevanje NEPN nas vodi v zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv, hkrati z NEPN med drugim podpiramo tudi trajnostne rešitve v prometu, v stavbah in v industriji. NEPN med drugim opredeljuje tudi cilje za zmanjšanje in opuščanje rabe premoga, do leta 2030 za 30 odstotkov. “V tem času bomo ustavili peti blok Termoelektrarne Šoštanj in opustili uvoz tujega premoga v Ljubljano”, je dejala ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. Do konca leta 2021 bo sprejeta tudi strategija o opuščanju rabe premoga v Sloveniji in datum zaprtja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. NEPN določa preučitev uporabe možnosti novih jedrskih energij in najkasneje do leta 2027 sprejetje odločitve o drugem bloku Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Poleg tega določa NEPN tudi postopno zmanjševanje subvencij fosilnim virom energije in njihovo ukinitev.

Izzivi ostajajo, eden večjih je izraba obnovljive hidroenergije. Ministrica je opomnila, da NEPN v tem desetletju ne predvideva izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi zaradi negativne ocene njihovega vpliva na okolje, kar pa ne preprečuje, da se določene aktivnosti ne nadaljujejo s ciljem, da čim prej skupaj poiščemo ustrezne rešitve, ki bodo omogočile izgradnjo in delovanje hidroelektrarn v sobivanju z naravo. “Najti moramo način, da bomo tudi na varovanih območjih spodbujali rabo obnovljivih virov energije. Okrepiti moramo vlaganja v raziskave in razvoj, hkrati pa zagotoviti tudi več vlaganj v kadre, ki so pomembni za prehod v podnebno nevtralno družbo,” je še navedla ministrica.

Sprejetje NEPN in njegova predložitev Evropski komisiji predstavlja izpolnitev obveznosti Republike Slovenije skladno z Uredbo EU o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov ter pogoj za črpanje kohezijskih sredstev v okviru večletnega finančnega okvira 2021-2027.

NEPN je eden ključnih korakov Slovenije k podnebno nevtralni Sloveniji in EU do leta 2050, ki mu bo sledil še sprejem Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050. V nadaljevanju bo ključno celovito in uspešno izvajanje sprejetih politik in ukrepov ter uskladitev NEPN v letih 2023 in 2024 z zavezami in cilji, ki jih bomo v EU sprejeli na podlagi Evropskega zelenega dogovora.

Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za leto 2019

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2019.

Vlada je 24. 8. 2017 sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023.

MKGP letno poroča o izvajanju Načrta in Programa. Za izvedbo Programa so namenjena izključno sredstva Programa razvoja podeželja 2014–2020.

V letu 2019 sta bila objavljena dva javna razpisa s področja namakanja. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je na razpisa prejela:

 • 23 vlog za gradnjo zasebnih NS s posameznimi uporabniki na površini 86,95 ha kmetijskih zemljišč v skupni višini 0,2 mio evrov,
 • 3 vloge za gradnjo NS, ki so namenjeni več uporabnikom na površini 280,74 ha kmetijskih zemljišč v skupni višini 1,9 mio evrov.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor

Vlada je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Predlog zakona je rezultat širokega, skoraj enoletnega političnega usklajevanja, v katerega so bile vključene vse poslanske skupine. Usklajevalni proces je potekal postopno in transparentno, z vključenostjo resornega ministrstva in Službe Vlade RS za zakonodajo. Z osnutkom besedila sprememb in dopolnitev Zakona o volitvah v državni zbor, ki mu predlog zakona v pretežni meri sledi, se je Vlada RS seznanila na 48. seji dne 17. oktobra 2019.

Vlada je na stališču, da predlog zakona ustrezno implementira odločbo Ustavnega sodišča glede (pre)velikih razlik v velikosti volilnih okrajev na način, da volilne okraje ukinja in uvaja prednostni glas na ravni volilnih enot. Slednji je z vidika volivcev močan in omogoča odločilen vpliv volivca na dodelitev mandatov kandidatom.

V skladu z navedenim Vlada RS predlog zakona podpira.

Vlada sprejela odgovore na poslanska vprašanja v zvezi izvajanjem evropske kohezijske politike v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027

Vlada je sprejela odgovore na pisna poslanska vprašanja v zvezi izvajanjem evropske kohezijske politike v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027.

Poslanca vlado sprašujeta o načrtovanju izvajanja evropske kohezijske politike v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027. Vlada odgovarja, da dogovora o alokaciji sredstev v okviru večletnega finančnega okvira 2021–2027 na ravni EU še ni. Posledično še ni dogovorjena višina sredstev za kohezijsko politiko. Sredstva za kohezijsko politiko se bodo zaradi spremenjenih prioritet (raziskave in razvoj, digitalizacija, migracije, varnost in podnebne spremembe) na ravni EU znižala. Posledično in še dodatno, zaradi nadpovprečnih razvojnih kazalnikov Slovenije v primerjavi z drugimi članicami EU, se bodo znižala sredstva kohezijske politike za Slovenijo.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – D)

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – D).

Novo gradivo št. 2 – predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ima črtane vse člene, ki so bili vključeni v predhodne verzije gradiva in se ne nanašajo na prenos Direktive 2010/63/EU.

V predlogu zakona gre za manjše uskladitve nacionalne zakonodaje z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, s katerimi želimo doseči večjo jasnost in transparentnost pri uporabi živali v znanstvene namene. V predlogu zakona se z EU zakonodajo usklajujejo definicije (postopek, načelo 3R, odobrena organizacija,…) in pa skozi celoten zakon terminologija, beseda »postopek« namesto besede »poskus« v členih, ki urejajo področje uporabe živali v postopkih.

Razlog za spremembe in dopolnitve zakona je uradni opomin, ki ga je Evropska komisija Republiki Sloveniji poslala dne 14. 7. 2017, in kasneje še obrazloženo mnenje dne 11. 10. 2019.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Obvestilo o objavi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 7/1

MIZŠ nas je obvestilo, da bo v petek, 27.2.2020 v Uradnem listu št. 12/2020 in na spletni strani MIZŠ:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-investicij-v-vrtcih-in-osnovnem-solstvu-v-republiki-sloveniji-v-proracunskem-obdobju-2020-2021/ objavljen Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021.

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/2

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

Projekt za zelena mesta 7/3

Iz Ministrstva za okolje in prostor prejeli informacijo, da Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) išče 10 mest, ki bi sodelovala v projektu BiodiverCities. Namen projekta je povečati uporabo zelene infrastrukture, saj to pomembno prispeva h kakovostnemu življenju v mestih. Prek sodelovanja s prebivalci želijo spodbujati inovativne pristope za povečanje biotske raznovrstnosti in načrtovanje ter izvajanje zelene infrastrukture v mestih po EU.

Če ste pripravljeni podpirati participativno načrtovanje zelene infrastrukture in mestnega zelenja, vabljeni k prijavi. Rok za prijavo je 4. marec 2020.

JRC vam v projektu ponuja pomoč pri krepitvi znanja o participativnem načrtovanju mest, vodenju sestankov s prebivalci, najem lokalnega strokovnjaka in podporo pri ‘ozelenjevanju’ mesta. Od sodelujočih mest se pričakuje, da zagotovijo seznam potreb po naravnih, zelenih in vodnih prostorih oz. biotski raznovrstnosti  v mestu in zaledju ter da podprejo participativni proces z lokalnimi deležniki (npr. načrtovalci, civilno družbo,  organizacijami).

Prijavo in več informacij najdete na spletni strani: https://oppla.eu/call-expression-interest-collaborate-biodivercities-project.

Podaljšan rok za sodelovanje v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020 7/4

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirajo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020. V okviru kampanje si želijo predstaviti rezultate in koristi projektov, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020. Ker so prepričani, da so lahko še uspešnejši v sodelovanju in povezovanju, vas vabimo, da projekt, ki ste ga uspešno izvedli oz. ga izvajate, predstavite z nami pod okriljem kampanje.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo poskrbelo za dodatno medijsko promocijo vaših dogodkov, ki jih boste organizirali z vključenim sloganom EU projekt, moj projekt. To bo predvidoma vključevalo plačano in usmerjeno promocijo na Facebook-u in objave prispevkov na radijskih postajah.

Za vse ustrezne predlagane projekte bodo predvidoma v aprilu organizirali spletno glasovanje za najboljši projekt. Izbranemu zmagovalcu bodo krili tudi nekatere stroške organizacije dogodka oziroma bodo dogodek v sodelovanju z vami pomagali programsko nadgraditi.

Za sodelovanje v kampanji do 9. marca 2020 izpolnite obrazec v prilogi in ga pošljete na elektronski naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na Mreži za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Matej Štepec, matej.stepec@gov.si, 01/478 9136 in Nina Tomec, nina.tomec@gov.si, 01/478 9084.

Obrazec_za_prijavo_projekta.docx

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/5

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 7/7

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 7/8

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/9

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.