V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA ČRNOMELJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

27 let SOS – čestitka občinam članicam 1/1

Skupnost občin Slovenije danes praznuje 27. rojstni dan. 14. februarja 1992 je 32 občin v Mariboru podpisalo Sporazum o ustanovitvi Združenja lokalnih skupnosti Slovenije, predhodnice Skupnosti občin Slovenije. V Sporazumu so zapisali, da je namen ustanovitve razvoj lokalne samouprave, izobraževanje in usposabljanje predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti, modernizacija in racionalizacija občinskih in regionalnih uprav, sodelovanje z organizacijami lokalnih skupnosti, strokovnimi, znanstvenimi organizacijami in ustavnovami, kar je aktualno še danes.

Vsem 175 občinam članicam Skupnosti občin Slovenije iskrene čestitke, med njimi pa bi se želeli še posebej zahvaliti za dolgoletno sodelovanje tistim, ki so pred 27 leti s podpisom sporazuma naredile prvi korak in gredo po tej poti še danes, te so:

Cerknica, Črnomelj, Idrija, Izola, Jesenice, Kamnik, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Maribor, Metlika, Murska Sobota, Pesnica, Ptuj, Ravne na Koroškem, Ruše, Sevnica, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Trbovlje, Tržič, Velenje in Vrhnika.

 

Občine so tudi v letu 2019 odprle svoja vrata 1/2

Skupnost občin Slovenije je že osmič zapored z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah.

Z akcijo Dan odprtih vrat v občinah je Skupnost občin Slovenije pričela že leta 2012, takrat ob 20 obletnici ustanovitve naše organizacije. Skupaj želimo opozoriti na pozitivne dosežke na lokalni ravni, saj je bilo v preteklosti mnogo narejenega, očitne so tudi razvojne usmeritve, ki jih v dobrobit občank in občanov načrtujejo in izvršujejo županje in župani, občinski sveti, ter zaposleni v občinskih upravah.

Občine podpornice projekta so tako na ta dan občankam, občanom in zainteresirani javnosti prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij, organizirale oglede, vodenja, razstave ali interaktivna srečanja ter na ta način nadgradile odnose v skupnost ter v svoje načrte močneje vključile prebivalke in prebivalce. Letos so se za sodelovanje v akciji odločile občine Zreče, Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Črenšovci, Dobrna, Solčava, Kočevje, Ljubno, Radovljica, Škofja Loka, Hrastnik, Šentjur in Horjul, katerim se v SOS želimo še posebej zahvaliti. Njihove aktivnosti lahko najdete na tej povezavi. Več fotografij je dosegljivih v naši galeriji slik.

 

1. Srečanje KLUBA županj 1/3

V torek, 12.2.2019 so se v prostorih MO Ljubljana sestale županje občin, ki sodelujejo v sklopu Skupnosti občin Slovenije v Klubu županj. Srečanje je potekalo prvič po nastopu njihovega novega mandata po lokalnih volitvah 2018 in je bilo namenjeno spoznavanju novoizvoljenih županj in načrtovanju dejavnosti podporne mreže v naslednjem obdobju. Županje je uvodoma pozdravil tudi  župan glavnega mesta Zoran Janković.

V pogovoru z županjami je izpostavil zlasti, kako pomembno je, da se držiš zastavljenih ciljev, danih obljub in se zlahka ne vdaš, kadar nastopijo težave. Poseben poudarek je dal kvalitetni občinski upravi, izboru najboljših kadrov, sodelujočem, odprtem odnosu znotraj nje in pripravljenosti za pogovore tako z zaposlenimi kot občankami in občani.

Gostja prvega srečanja je bila tudi Nataša Briški, novinarka, voditeljica, svetovalko za tradicionalne, nove medije in družbena omrežja ter soustanoviteljica Metine liste, ki je z županjami spregovorila o tkanju povezav in mrež, komuniciranju z javnostmi in pojavljanju v medijih. Predstavila je analizo o pojavljanju žensk v medijih, ki jo redno pripravlja Metina lista. Z županjami je delila tudi svojo izkušnjo sodelovanja v  ženski ekspediciji na Severni tečaj in izpostavila, da lahko ženke ravno tako kot moški dosežejo vse, kar si zastavijo.

O preteklih aktivnostih mreže in možnih dejavnostih v prihodnje so županje spregovorile z Romano Lesjak, županjo Občine Črne na Koroškem in Jasmino Vidmar, generalno sekretarko SOS. Odločile so se, da bodo model Kluba županj nadaljevale. Naslednje srečanje bo že 8. marca, ob mednarodnem dnevu žensk, v občini Ljutomer, nanj pa bodo povabile uspešne ženske iz univerzitetnih, podjetniških in medijskih voda.

Več.

 

1. Sestanek Sekcije mestnih občin SOS 1/4

V ponedeljek, 11. 2. 2019, se je v Mariboru sestala Sekcija mestnih občin. Na sestanku so prisotni župani in županja govorili o aktualnih zadevah povezanih z delovanjem mestnih občin ter ostalih občin, določili so predlog kandidatov za funkcije v sekciji ter spregovorili o nekaterih temah, ki zahtevajo skupno in povezano delovanje. Predsednik sekcije, Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje je predstavil dogovore na zadnji skupščini ZMOS. Novoizvoljenim županom in županji je predstavil dosedanje delo SOS, način delovanja ter številne, uspešno izvedene naloge v preteklosti. Prisotni so se pogovarjali tudi o potrebnih novih razmislekih o organiziranosti in delovanju lokalne samouprave, o potrebi za vzpostavitev pokrajin, ki bi jo bilo mogoče spodbuditi tudi s terena ( tudi v luči pobude Marjana Kardinarja, župana občine Dobrovnik, ki predlaga ustanovitev Pomurske pokrajine) na način, da bi se občine na posameznih področjih povezale in medsebojno dogovorile, kako bi skupaj zastavile bodoči – pokrajinski – razvoj. Ti dogovori bi lahko bili osnova za pritisk na državno raven za začetek vodenja vseh potrebnih postopkov za ustanovitev pokrajin. Županja in župani so medsebojno delili tudi aktualne teme, s katerimi se ukvarjajo po prevzemu funkcije, od dviga cen vrtcev do problema kmetijskega škropljenja v urbanih naseljih. Dogovorili so se tudi, da bo urejanje nekaterih problemskih tem prevzel sekretariat SOS.

Obvestilo medijem o razlogih za popravke cen programov za vrtce v občinah 1/5

Na pobudo Sekcije mestnih občin je sekretariat SOS medijem posredoval sporočilo o razlogih občin za popravke cen programov v vrtcih.  Mnoge občine se zaradi popravka cen programov v javnih vrtcih srečujejo s pritiski in kritikami. V obvestilu javnosti smo med drugim zapisali

“da se cena vrtca usklajuje po elementih, ki jih določa metodologija, enkrat letno oziroma pogosteje, če se v vmesnem obdobju bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene. Eden od treh bistvenih sestavnih delov metodologije za izračun polne cene programov (okoli 80%) je strošek dela. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo je akt, ki ga sprejema vsakokratni minister, pristojen za področje predšolske vzgoje. V njem je, kot smo že omenili država predpisala ključne elemente, ki se upoštevajo pri izračunu cene programa v vrtcu. In ko se spremeni tako pomemben element kot so plače zaposlenih, občinam ne preostane veliko drugih možnosti kot to, da pristopijo k popravku cene programa, še posebej v situaciji, ko država že nekaj let skozi višino povprečnine ne pokriva zakonsko določenih nalog občinam. Zato so v teh dneh v številnih občinah pristopili k popravku cene programov v javnih vrtcih. Ne glede na navedeno, bodo večji del bremena v zvezi s podražitvijo cene vrtcev še vedno nosili proračuni lokalnih skupnosti. Ti stroški za predšolsko vzgojo že sedaj predstavljajo okvirno 1/4 vseh stroškov v občinskih proračunih”.

 

Komisiji SOS in ZMOS o obrazcih za spremembo namenske rabe 1/6

V četrtek, 14.2.2019 je v Ljubljani potekala skupna seja komisije za prostor SOS in odbora za urejanje prostora in varstva okolja ZMOS, ki jo je vodil Miran Gajšek, predsednik odbora ZMOS in vodja Oddelka za urejanje prostora MOL. Članice in člani komisij so govorili o tem, da bo GURS v letošnjem letu lastnike nepremičnin na podlagi ZMVN-1 seznanil s podatki evidence nepremičnin, kjer je ena od kategorij tudi namenska raba prostora.

Izidor Jerala iz mestne občine Novo mesto je uvodoma povzel, da je MOP pripravil osnutek obrazca, s katerim lahko stranka predlaga spremembo namembnosti svoje nepremičnine. Povedal je, da pobude za spremembo podrobne namenske rabe prostora (PNRP) potekajo po ZUreP-2 in se taksirajo, občine pa tudi že imajo za to sprejete obrazce. Pri predlogu poenotenega obrazca MOP gre torej za obliko morebitne pobude stranke za spremembo namembnosti, predmet obravnave na skupni seji pa je bila vsebina obrazca, s pomočjo katerega bo stranka lahko uveljavljala spremembo podatkov, ki se tičejo namenske rabe nepremičnine, ker so ti napačni. Pripravil je tudi vzorec obrazca za spremembe podatkov o namenski rabi (v postopkih po ZMVN-1), ki ga je predstavil prisotnim. Predlagan splošen obrazec, bi se nanašal le na morebiten napačen prenos iz evidenc prostorskih aktov v GURS evidence.

Sestanka se je udeležil tudi Leon Kobetič, član Projektnega sveta za davek na nepremičnine. Opozoril je na nujnost učinkovitejšega sodelovanja med državnimi organi in občinami pri izboljšavi sistema urejanja prostora, vzpostavitve prostorskih podatkov ter finančnih ukrepov zemljiške politike. Povedal je, da sta sicer bili narejeni dve pomembni reformi – za urejanje prostora in za dajatve na nepremične, vendar zakonodaja ni dovolj. Na podlagi različnih predpisov bodo podatke morale zagotoviti predvsem občine. Za izvedbo nalog na občinski ravni pa bi potrebno uskladiti koordinacijo, saj trenutno projekti vzpostavitve prostorskih aktov niso ustrezno vertikalno in horizontalno koordinirani, zanje tudi niso zagotovljena posebna namenska sredstva in kadri na lokalni ravni.

Prav tako je opozoril na neusklajen terminski plan, v katerem bi naj občine zagotovile podatke. Podatke za dejansko rabo cest do 1.6.2019, medtem ko so lokacijske izboljšave zemljiškega katastra (ki je predpogoj) predvidene do 30.9.2019. Zaključil je, da bi bila potrebna vzpostavitev posebne organizacijske sheme na občinski ravni tj. državno-občinski projekt. Članice in člani komisij so sprejeli na to temo tudi sklepe, ki jih bodo realizirala združenja občin.

Seje so se z državne strani udeležili tudi Barbara Radovan (MOP), Lidija Stebernak (GURS) in Franc Ravnihar (GURS). S člani komisij so razpravljali o možnostih sodelovanja in najprimernejšem pristopu za uspešno uskladitev podatkov.

 

Spletne strani občin v skladu z zakonodajo 1/7

V torek, 12. februarja 2019 je v Kristalni palači v Ljubljani potekala strokovna konferenca za občine “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?”, ki jo je organiziral Sigmateh d.o.o. v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in ostalimi soorganizatorji.

Udeleženci konference so se seznanili z obveznostjo občin za vzpostavitev evidence dejavnosti obdelav osebnih podatkov v skladu z zahtevami GDPR, kako zagotoviti razvoj spletne strani skladno z zahtevami ZVDAGA in kako zagotoviti dolgoročno hrambo spletnega gradiva in spletnih strani. Posebej je bilo opozorjeno, da je potrebno s pristojnimi arhivi uskladiti roke kako dolgo se hranijo posamezni dokumenti v občini, saj šteje vso gradivo za arhivsko, dokler ni s strani pristojnega arhiva določeno drugače. Udeleženci so se tudi seznanili, da se bo Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) začel uporabljati za nova spletišča od 23.9.2019, kar pa bo v praksi zelo težko izvedljivo. Za prilagoditev spletišč, objavljenih pred 23.9.2018 je določen rok 23.9.2020, 23.junija pa bo zakon začel veljati za mobilne aplikacije. Prikazani so bili tudi posamezni primeri spletnih strani, ki so bile posodobljene na primeren način.

Milan Gabrovec, župan občine Markovci, je predstavil spletno stran občine ter prilagoditve, ki so bile izvedene, da je le-ta skladna s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in drugimi zakonskimi določili. Predvsem je izpostavil dodane vrednosti nove spletne strani, ki jo zaposleni v občini enostavno uporabljajo, je preglednejša, ne nazadnje pa je občini prinesla tudi finančne prihranke.

V nadaljevanju so bile predstavljene tudi novosti na področju e-vlog in e-poslovanja občanov z občinami. Prenos oddanih e-vlog je bil prikazan na primeru občine Škofja Loka, kjer izdajajo dovolilnice za parkiranje preko elektronske vloge. Prisotni so se seznanili tudi z novostmi in naprednimi funkcionalnostmi, ki jih omogočajo nove spletne strani (predpisi na občinski spletni strani, projekti in investicije, participativni proračun, SMS in e-mail obveščanje svetnikov in občanov…).

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo MJU glede sodb, ki se nanašata na izplačevanje višjih jubilejnih nagrad in višjih solidarnostnih pomoči 2/1

Ministrstvo za javno upravo je prejelo več vprašanj v zvezi s sodbo DSSI Pd 1674/2017 in sodbo VDSS Pdp 414/2018, ki se nanašata na izplačevanje višjih jubilejnih nagrad in višjih solidarnostnih pomoči. Ministrstvo ugotavlja, da je konkretna sodba pravnomočna in jo je bilo treba v konkretnem primeru tudi izvršiti.

Celotno pojasnilo ministrstva prilagamo na povezavi TUKAJ.

Poenostavitev postopka pridobitve potrdil o namenski rabi zemljišča 2/3

Za namen realizacije poenostavitve postopka pridobitve potrdil o namenski rabi zemljišča z namenom doseganja hitrejšega, cenejšega in bolj transparentnega poslovanja države z državljani in podjetji, Ministrstvo za javno upravo prosi občine, da posredujejo izpolnjeno tabelo na tej povezavi, kjer naj na kratko odgovorijo na vprašanja, in sicer najkasneje do 28. 2. 2019 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Gre za vzpostavitev pregleda nad tem, s katerimi občinami lahko že komunicirajo preko varnih poštnih predalov elektronsko in kje je še potrebna klasična papirna komunikacija.

Neformalna obravnava osnutka Pravilnika o ETZ 3.0 2/4

Delovna skupina, zadolžena za pripravo Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah je pripravila njegov osnutek. Člani delovne skupine in vodstvo Arhiva Republike Slovenije so mnenja, da bi lahko h kakovosti in uporabnosti pravilnika bistveno prispevala mnenja njegovih bodočih uporabnikov. K sodelovanju v neformalni razpravi o osnutku Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah tako vabijo tiste, ki so se že srečali s postopki certificiranja strojne in programske opreme ter storitev, pripravljavce notranjih pravil v javnem in zasebnem sektorju, pa tudi pripravljavce vzorčnih notranjih pravil. Prav tako bi jih zanimalo mnenje raziskovalcev oz. učiteljev na visokošolskih programih, ki so povezani s tematiko, ki jo omenjeni pravilnik ureja. Namen neformalne razprave je preveriti primernost vsebinskega pokritja vseh področij urejanja pravilnika, odkritje morebitnih nekoherentnosti med posameznimi določbami oz. zahtevami, jasnost in razumljivost določb pravilnika, preverjanje terminološke ustreznosti uporabljenega besedišča. Pridobljena menja in predloge bodo uporabili tudi pri oblikovanju obrazložitev, k posameznim členom oz. sklopom pravilnika.

Pripravljeni osnutek vsebuje vse ključne vsebinske elemente bodočega pravilnika in sicer:

– osnutek določb pravilnika:

– 10 prilog k pravilniku:

Datoteki, ki vsebujeta povezave med zahtevami iz trenutno obstoječih ETZ 2.1 in novega Pravilnika o ETZ 3.0 (v obeh smereh) vključno s pravnimi podlagami v ZVDAGA in UVDAG ter povezavo z ISO standardi :

Osnutek še ne vsebuje vseh elementov uradnega predloga pravilnika (npr. obrazložitve členov), ki bo pripravljen za javno razpravo in medresorsko usklajevanje.

Prosimo, da komentarje oz. predloge k osnutku pravilnika oddate po e-pošti na naslov ars@gov.si do vključno dne 1. 3. 2019 na tem obrazcu – Tabela_pripomb.

Kontakt v času neformalne razprave o osnutku pravilnika je pp.ars@gov.si.

POVPRAŠEVANJE

Podeljevanje občinskih štipendij 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem, ki se nanaša na podelitev občinskih štipendij. Zanimalo jo je:

 1. Ali druge občine podeljujejo občinske štipendije? Koliko sredstev letno namenijo za štipendiranje oz. koliko štipendistov imajo?
 2. Kakšni so pogoji in kriteriji za podelitev občinske štipendije (uspeh, izjemni dosežki, deficitarni poklici,…?)?
 3. Višina štipendije?
 4. Za koliko časa se podeli štipendija (za čas šolanja ali za eno leto)?
 5. Ali je občinska štipendija združljiva z drugimi štipendijami (državna, Zoisova, kadrovska…) ali se izključuje?
 6. Želeli ste povezavo na občinski predpis o podeljevanju štipendij (odlok, pravilnik) oz. navedbo objave.
 7. Kakršnakoli priporočila oz. opozorila glede uvedbe občinske štipendije?

Občine članice smo prosili za posredovanje odgovorov do 12.2.2019. Zbrane odgovore najdete tukaj.

Povpraševanje – skoraj nič-energijski vrtci 3/2

Občina članica SOS namerava v letošnjem letu pričeti z izgradno 10-oddelčnega skoraj nič-energijskih vrtca in njihovi občinski svetniki bi želeli primerjavo podatkov z drugimi občinami. Teh podatkov na SOS žal nimamo, zato se obračamo na občine s prošnjo za pomoč pri pridobivanju teh podatkov, ki verjamemo, bodo koristili tudi drugim občinam v podobnih situacijah.

Namreč, Energetski zakon (EZ-1) je 330. členu opredelil zahtevo, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske; Direktiva 2010/31/EU v 9. členu določa da morajo države članice zagotoviti, da so po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, skoraj nič-energijske stavbe. Vlada RS je 2015 sprejela “Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020”. Nacionalni akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES).

V zainteresirani občini so pripravili spodnjo strukturo podatkov, kamor lahko podatke kar pripišete in pošljete najkasneje do 21. 2. 2019 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si:

 1. Občina:
 2. Naziv vrtca:
 3. Leto izgradnje:
 4. Število oddelkov:
 5. Kvadratura novozgrajenega vrtca:
 6. Število otrok v novozgrajenem vrtcu:
 7. Vrednost investicije z DDV:

Vnaprej se vam zahvaljujemo za pomoč.

Poenostavitev postopka pridobitve potrdil o namenski rabi zemljišča 3/3

Za namen realizacije poenostavitve postopka pridobitve potrdil o namenski rabi zemljišča z namenom doseganja hitrejšega, cenejšega in bolj transparentnega poslovanja države z državljani in podjetji, Ministrstvo za javno upravo prosi občine, da posredujejo izpolnjeno tabelo na tej povezavi, kjer naj na kratko odgovorijo na vprašanja, in sicer najkasneje do 28. 2. 2019 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Gre za vzpostavitev pregleda nad tem, s katerimi občinami lahko že komunicirajo preko varnih poštnih predalov elektronsko in kje je še potrebna klasična papirna komunikacija.

DOGODKI DRUGIH

27.2./ Spletni seminar o vsebinah Celostnih prometnih strategij 4/1

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo izveden spletni seminar (ang. webinar) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminar bo potekal v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Spletni seminar:

 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

6.3. / Konferenca Spodbujanje industrijske simbioze za prehod regij v krožno gospodarstvo 4/2

V okviru projekta Symbi bo potekala regionalna konferenca z naslovom SPODBUJANJE INDUSTRIJSKE SIMBIOZE ZA PREHOD REGIJ V KROŽNO GOSPODARSTVO, v redo, 6. marca 2019, med 9.30 in 16.30 v Hotelu ECO Bohinjska Bistrica, Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica.

Podjetja v luči prehoda v krožno gospodarstvo iščejo rešitve za optimizacijo svojih poslovnih in procesnih modelov. Industrijska simbioza, ki je eden od omogočevalcev tega prehoda, temelji na iskanju možnosti izmenjave surovin in (so)uporabe storitev, infrastrukture in logistike. Na ta način krepijo podjetja svojo konkurenčnost, posledično pa se izboljšuje prostorsko načrtovanje, ki zagotavlja skladnejši regionalni razvoj. Dolgoročno to prinaša koristi lokalnemu okolju in širši družbi.

Skupaj s številnimi tujimi in domačimi govorniki bodo predstavljene sinergije med uvajanjem industrijske simbioze in učinkovitim prostorskim načrtovanjem, ocene tržnega potenciala industrijske simbioze ter možnosti za izvajanje raziskovalnih projektov s tega področja. Skupaj z udeleženci bo tekla razprava o tem, ali oziroma kako bo v naslednji finančni perspektivi mogoče podpreti tovrstne projekte.

Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno, zato se prijave zbirajo preko spletne prijavnice do 28. februarja 2019. Zagotovljeno bo tudi simultano tolmačenje.

Program dogodka

 

19.3. - 21.3./ Študijski obisk Hrvaške na temo mladinskega dela in participacije mladih 4/3

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota MOVIT že tretje leto izvaja projekt Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni. Namen projekta je podpreti lokalne skupnosti v Sloveniji na področju razvoja in krepitve mladinskega dela. Za doseganje namena in ciljev projekta izvajajo različne aktivnosti, med drugim organizirajo tudi študijske obiske na temo projekta.

Na Movitu bodo zato v mesecu marcu izvedli študijski obisk na Hrvaškem. Temi študijskega obiska sta mladinsko delo in participacija mladih. Namenjen je občinam, ki sodelujejo v projektu Europe Goes Local. Ker pa se vse občine niso odločile za udeležbo na študijskem obisku, želijo prosta mesta ponuditi tudi ostalim slovenskim občinam. Za občine, ki niso vključene v projekt Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, so na voljo 3 mesta.

Za udeležbo na študijskem obisku je potrebna prijava preko elektronskega obrazca. Prijave zbirajo do petka, 22. februarja 2019.

Za vprašanja ali pojasnila pišite nacionalni agenciji MOVIT na borut.cink@movit.si.

Več informacij najdete v vabilu, ki ga prilagamo na naslednji povezavi.

Vabilo na usposabljanje in uvajalni seminar o orodju Sveta Evrope za oceno participacije otrok 4/4

Na Inštitutu RS za socialno varstvo na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za družino) izvajajo naloge za implementacijo orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok (angl. »The Council of Europe Child Participation Asssessment Tool«). Slovenija se je v letošnjem letu skupaj s Finsko in Malto namreč pridružila šestim državam članicam, ki omenjeno orodje že uporabljajo. Navedeno orodje je sestavljeno iz kazalnikov, ki merijo napredek v izvajanju pravic otrok (0-17 let), da so slišani in udeleženi pri odločitvah glede zadev, ki vplivajo na njihovo življenje. Več o orodju si lahko preberete na: https://www.coe.int/en/web/children/child-participation-assessment-tool.

V pripravljalni fazi procesa implementacije orodja bomo na IRSSV organizirali usposabljanje in uvajalni seminar o orodju za oceno participacije otrok, ki ga bosta izvedla eksperta Sveta Evrope Anne Crowley in Gerison Lansdown, z namenom seznanjanja pomembnih deležnikov pri implementaciji orodja v slovenski prostor ter z namenom razprave o pričakovanjih in predlogih glede implementiranja orodja.

Kot pomembne deležnike pri uresničevanju pravic otrok v Sloveniji vas vljudno vabijo k udeležbi na seminarju. Seminar bo potekal v obliki celodnevne delavnice predvidoma v mesecu marcu. Možni termini so: 12. 3. 2019 ali 14. 3. 2019 ali 20. 3. 2019, od 9:00 do 16:00.

V primeru morebitnih vprašanj nas lahko kontaktirate na navedeni elektronski naslov ali po telefonu: dr. Urban Boljka (01/ 2000 251) ali Jasmina Rosič (01/2000 264).

VLADA RS

19. redna seja 5/1

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Vlada je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in ga bo po skrajšanem postopku poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Poglavitne spremembe in dopolnitve, ki so predlagane v noveli, se nanašajo na področje varnostnega preverjanja tujih državljanov, ki bodo opravljali dela v jedrskem objektu pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi ali prevozu jedrskih snovi. Varnostno preverjanje je v predlogu urejeno tako, da delodajalec, pri katerem bo oseba zaposlena ali za katerega bo opravljala dela, prevoznik ali organizator prevoza, zbere predpisana potrdila, ter jih skupaj s predlogom za varnostno preverjanje predloži Ministrstvu za notranje zadeve. Predvsem pa se z novelo uvaja nekaj manjših sprememb, in sicer gre predvsem za redakcijske ter terminološko uskladitev besedila, zaradi česar se predlaga tudi skrajšani postopek sprejema.

Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk

Vlada je sprejela Uredbo o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora. Z uredbo se  tako ureja pravni okvir, s katerim se poskuša preprečiti ali vsaj omiliti neželene posledice, ki jih lahko povzročijo radioaktivni viri, ki niso pod nadzorom. V pravni red Republike Slovenije se prenašajo ustrezne določbe Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po vetrolomu

Vlada je izdala Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči  vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Uredba po operacijah določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe in postopke.

Za izvedbo operacij iz te uredbe je predvidenih 3,5 milijona evrov. Naravna nesreča vetrolom je nastala med 11. in 13. decembrom 2017. Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejitvami iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Uredba se spreminja zaradi zamenjave seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Razmejitev OMD, ki niso gorska, so morale na podlagi Uredbe Sveta 1305/2013/EU izvesti vse države članice EU.

Nova priloga 13 uredbe vsebuje spremenjeni seznam OMD, ki vsebuje slikovno predstavitev OMD in seznam vseh območij po občinah. Za vsako občino je navedena njena skupna površina, površina kmetijskih zemljišč v gorskem območju, območjih z naravnimi omejitvami in v območjih s posebnimi omejitvami. V prehodnih določbah uredba ureja postopke, začete pred uveljavitvijo uredbe, in vlaganje zahtevkov za ukrep OMD ter obravnavo teh zahtevkov.

Spremembe in dopolnitve Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Uredba o organih v sestavi ministrstev je spremenjena tako, da se delovno področje Direkcije RS za infrastrukturo usklajuje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu, ki določa, da Vlada RS v treh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi določbe z določbami ZZelP-K.

V predlogu sprememb uredbe je na novo določena tudi naloga vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki jo vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo skladno z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019

Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019. Letni načrt za leto 2019 sestavljajo program prodaje nepremičnin, program menjave nepremičnin in program neodplačnih prenosov gozdnih zemljišč na občine. Pri letnem načrtu je SiDG upoštevala interes države po zaokrožitvi kompleksov in zmanjšanju deleža državnih gozdov v solasništvu. V letnem načrtu razpolaganja z gozdovi je v programu prodaje nepremičnin načrtovana izvedba 103 poslov, program menjave predvideva 8 poslov ter program neodplačnih prenosov gozdnih zemljišč na občine 5 poslov. Skupna ocenjena vrednost vseh poslov predstavlja več kot 2 milijona evrov neto prihodkov.

Soglasje Vlade k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019

Skupni prihodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) so za leto 2019 načrtovani v višini 5.522.134.213 evrov in bodo za 4,1 odstotek višji kot znaša ocena 2018. Davčni prihodki, ki jih predstavljajo prispevki za socialno varnost so načrtovani v višini 4.427.832.867 evrov in bodo za 6,5 odstotka višji kot znaša ocena leto 2018. Transferni prihodki so načrtovani v skupni višini 1.066.927.841 evrov oziroma za 4,5% manj kot je ocenjeno za leto 2018. Drugi prihodki zavoda, med katere uvrščamo nedavčne prihodke, kapitalske prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije so za leto 2019 predvideni v višini 27.373.506  evrov in bodo za 0,3 odstotka višji od ocenjenih za leto 2018.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018

Vlada je sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018. Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018 v ljubljanski in zasavski regiji, v štirih občinah pa je povzročilo škodo v višini 4.519.916,41 evra.

Škodo je 5. februarja 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018, ki so jo opravile občinske komisije ter Uprava RS za zaščito in reševanje, v skupni višini 192 evrov, ki se pokrijejo iz proračunske rezerve.

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za uporabo tehnologij veriženja blokov

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju aktivnosti iz Akcijskega načrta za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov (blockchain tehnologij) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih. Poročilo opisuje izvedene aktivnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na področju razvoja blockchain tehnologij v letu 2018 v Sloveniji, ki so opredeljene v akcijskem načrtu ter sklepih Vlade RS. Realizirana je bila večina z akcijskim načrtom načrtovanih aktivnosti.

Zaključno poročilo o delu medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno gospodarstvo

Vlada se je seznanila z Zaključnim poročilom o delu medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno gospodarstvo (MDS Partnerstvo) za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo in ugotovila, da je izpolnila svoje naloge in prenehala z delovanjem.

Delo skupine (MDS Partnerstvo)  je bilo osredotočeno na delo s posameznimi resorji znotraj vlade, krepitvi sodelovanje med njimi ter usklajevanje oz. nadgradnji politik, razširitvi dialoga ter aktivno delo z vsemi deležniki v družbi ter razširitvi Partnerstva za zeleno gospodarstvo z vključevanjem zainteresiranih deležnikov v proces skupnega reševanja izzivov in oblikovanja rešitev za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo, ki do bile zajete tudi v Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. MDS partnerstvo je izvajala aktivnosti tako  na nacionalnem kot na mednarodnem področju. Z objavo Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije ter komunikacijskimi aktivnostmi za predstavitev Kažipota, MDS Partnerstvo zaključuje s svojim delom.

Poročilo o podelitvi frekvenc za preizkušanje in prihodnjo rabo tehnologije 5G

Vlada je sprejela Poročilo o podelitvi frekvenc za preizkušanje in prihodnjo rabo  tehnologije 5G. V poročilu je med drugim zapisano, da je bila s terminskega vidika podelitev testnih frekvenc sicer umeščena pravilno, saj nas hiter tehnološki razvoj in ambiciozni globalni konkurenti silijo v konkurenčno tekmo, kdo bo prej v realnem okolju implementiral tehnologijo 5G. Vendar pa se Vlada v tej fazi ne more opredeljevati do pravilnosti postopkov podeljevanja testnih frekvenc, ki jih je po svojih zakonskih pristojnostih izvedla agencija.

Vlada v poročilu tudi poudarja, da se zavzema in pričakuje pravilno izpeljavo uradnih postopkov podeljevanja radijskih frekvenc, dosledno skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), in da bo glede na aktualno odprto problematiko temu področju v prihodnje posvetila ustrezno pozornost.

(vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 6/1

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 6/3

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Razpisane so vse prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) so odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša cca 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis bo odprt do petka, 8.3.2019 (do 14.00).

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Razpis za nove projekte Interreg 6/4

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja. S področja ohranjanja narave je razpis ciljno usmerjen v varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo.

V tem zadnjem razpisu obdobja do 2020 je na voljo skupno 13,3 milj. EUR.

Rok za prijave je 15. marec 2019.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/5

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

10. Dan za spremembe - Odpravimo diskriminacijo 7/1

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot petindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev. Prostovoljstvo je namreč najbolj živo tam, kjer je za vlaganje in spodbujanje k aktivni participaciji na lokalnem nivoju največ posluha. Tudi letos si želijo, da skupaj z njimi nagovorite svoje občane in občanke, naj v začetku pomladi stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in prispevajo k izboljšanju življenja v skupnosti.

Že 10. Dan za spremembe, s podnaslovom Odpravimo diskriminacijo,  bo letos potekal v soboto, 6. aprila 2019.

Priročnik, za katerega upamo da vam bo v pomoč, najdete na povezavi tukaj.

V primeru vprašanj pri pripravi in izvedbi akcije pišite na danzaspremembe@filantropija.org ali pokličite Sabrino Lever na 051 654 726.

Podporo Dnevu za spremembe bodo upoštevali tudi pri pridobitvi naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto«, s katerim izpostavljajo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Vse informacije in razpisno dokumentacijo bodo objavili kmalu.

 

Preprosti koraki za oživljanje mest 7/2

Pri Mreži za prostor je izšla publikacija, ki na podlagi analize uspešnih praks ter lastnih izkušenj popisuje aktivnosti za spodbujanje začasne rabe.

V številnih slovenskih mestih se pojavljajo želje po revitalizaciji mestnih središč.

Prazni prostori nižajo atraktivnost mestu, slabšajo izgled z neurejenostjo in neosvetljenostjo izložb, zmanjšujejo pritok ljudi v mesto, na račun omenjenega se znižuje splošna varnost in povečuje vandalizem, dolgoročno pa pada vrednost vsem nepremičninam v izpraznjenih mestnih jedrih.

Imeti prazen prostor je negospodarno tako za mesto kot za lastnika nepremičnine. Prazen prostor propada hitreje kot prostor v uporabi, nastajajo stroški, prazen lokal je manj atraktiven in posledično se verjetnost hitre in uspešne prodaje manjša. Prostori v (začasni) rabi pa so vzdrževani, počiščeni, urejene so izložbe, zvečer so osvetljeni in zavarovani pred vandalizmom. Lastniki so razbremenjeni obratovalnih stroškov… Lokali in njihova neposredna okolica so deležni veliko večje pozornosti, kot bi je bili sicer, predvsem pa močno prispevajo k celotni podobi ter živahnosti mesta.

Da pa bi prostori res zaživeli, je pogosto potrebno nekaj vzpodbude. V Mreži za prostor tako mestom, ki se na eni strani soočajo s problemom številnih praznih prostorov, na drugi strani pa s finančno nedostopnostjo prostorov uporabnikom, predlagamo aktivno vzpodbujanje začasne rabe prostora. Za premik iz stanja mrtvila se je kot dobrodošlo izkazalo posredovanje med lastniki praznih prostorov in njihovimi potencialnimi uporabniki. Na podlagi analize uspešnih praks ter lastnih izkušenj smo tako izdali publikacijo, ki popisuje aktivnosti za spodbujanje začasne rabe. Predstavili smo tudi primere dobrih praks in različne modele urejanja razmerij med lastniki in uporabniki, prikazali možne načine financiranja ter ključne dejavnike za uspeh naslednje uspešne zgodbe začasne rabe, morda tudi v vašem mestu.

Publikacija:

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.