NOVICE SOS

SOS na predstavitvi predloga projektnega sodelovanja med Svetom Evrope in Republiko Slovenijo 1/1

Ministrstvo za javno upravo je v torek, 27. februarja organiziralo sestanek z asociacijami občin z željo po predstavitvi možnosti za projektno sodelovanje v okviru Programa za podporo strukturnim reformam za zagotavljanje dobrega upravljanja v občinah.

Na sestanku so predstavili možnost projektnega sodelovanja s Centrom za proučevanje reform lokalne samouprave pri Svetu Evrope, ki je v lanskem letu opravil t.im. Peer -Review Strategije razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020. V zaključnih ugotovitvah v poročilu Center predlaga oblikovanje in izvedbo projektnega sodelovanja med Svetom Evrope in slovenskimi občinami za zagotavljanje dobrega upravljanja v občinah, ki bi analiziral potrebe po usposabljanju in oblikoval programe za usposabljanje ter oblikoval programe za učinkovito vodenje. Projektno sodelovanje za državo in občine ne bi imelo finančnih posledic. Na sestanku je Skupnost občin Slovenije zastopala stališče, da bi bilo predlagan program izobraževanj potrebno dopolniti/spremeniti, saj mora program izobraževanj odgovarjati na dejanske potrebe slovenskih lokalnih skupnosti in da mora biti zagotovljeno izobraževanje v maternem jeziku. Ministrstvo za javno upravo se je zavezalo odprta vprašanja posredovati Centru za proučevanje reform lokalne samouprave pri Svetu Evrope.

Napoved izobraževanj na temo lokalnih volitev 1/2

Obveščamo vas, da bomo v skladu z dogovorom z Ministrstvom za javno upravo (MJU) vse tri asociacije občin v sodelovanju z MJU in Državno volilno komisijo, izvedle izobraževanje na temo zakonodajnih novosti na področju volilne zakonodaje predvidoma v začetku meseca junija. Predstavitev bo namenjena občinam oziroma predstavnikom občinskih uprav, predstavljene pa bodo novosti Zakona o volitvah v državni zbor, ki se smiselno uporabljajo na lokalnih volitvah in novosti Zakona o lokalnih volitvah.

Konec meseca avgusta ali v začetku septembra pa bo Ministrstvo za javno upravo organiziralo večji dogodek, namenjen predstavnikom občinskih volilnih organov, na katerem bodo predstavljene vse potrebne aktivnosti za izvedbo lokalnih volitev, vključno s predstavitvijo relevantnih zakonodajnih novosti v sodelovanju z vsemi državnimi organi, ki sodelujejo pri opravilih, vezanih na izvedbo rednih lokalnih volitev.

O natančnem terminu in lokaciji obeh seminarjev vas bomo pravočasno obvestili.

5. Sestanek partnerjev projekta INTENSSS-PA 1/3

Fotografija osebe Intensss PA.

 

 

 

 

 

V ponedeljek 26.2 in torek 27.2 je v Mariboru potekal 5. sestanek projektnih partnerjev v projektu INTENSSS-PA. Sestanka so se udeležili vsi partnerji iz sedmih držav vključenih v projekt. Na

 

sestanku konzorcija smo prvi dan v okviru delavnice predstavili integrirane trajnostne energetske načrte, ki smo jih pripravili v okviru RLL (Refional Living Lab). V sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Pomurje, smo za Pomursko regijo pripravili integriran trajnostni energetski načrt.

V popoldanskem času, so potekala predavanja zaključenih projektov, ki so vključevala žive laboratorije. Tako smo se seznanili s projekti VILLAB in EDUFOOTPRINT. Sledila pa so predavanje z naslovom:

 • Integracija obnovljivih virov v pokrajinsko arhitekturo,
 • Za pametno upravljanje regionalnih infrastruktur in storitev? Prostorsko znanje kot podpora, orodje in merilo
 • Izbirne afinitete: načrt, kraj in proces v nekaterih primerih daljinskega ogrevanja v mestu Castilla y León.

Konferenca blockchain v turizmu 1/4

V četrtek, 1. marca je potekala prva konferenca o uporabi blockchain tehnologij v turistični industriji v Noordung centru v Vitanju, na kateri je sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije. Zbrane je na konferenci s spodbudnim nagovorom pozdravila državna sekretarka gospodarskega ministrstva pristojna za turizem Eva Štravs Podlogar, ki je izrazila podporo digitalnim tehnologijam in pričakovanje, da bomo v Sloveniji tudi s pomočjo le-teh uresničili cilje začrtane v novi strategiji. Več o dogodku, na tej povezavi.

eTurizem – prehodno obdobje je zaključeno 1/5

SOS je 27. februarja vse občine opomnil, da se z 28. izteka tri mesečno prehodno obdobje, v katerem so se nastanitveni obrati morali vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO). Od 1. marca morajo tako vsi zavezanci tudi poročati o nočitvah gostov preko sistema eTurizem. Občine dobijo podatke o nočitvah preko distribucijskega vmesnika o katerem smo tudi že veliko poročali. Ker so v vmesnem obdobju nekateri zavezanci poročali že preko novega sistema, nekateri še “peš” ali s sistemi, ki so jih uporabljali doslej, je potrebno veliko strpnosti pri usklajevanju podatkov. Na SOS prejemamo številne klice in ugotavljamo, da strpnosti in razumevanja v občinah ne manjka. Porodne krče z uvajanjem novih sistemom je potrebno vzeti v zakup in sproti obveščati o morebitnih anomalijah, da se le-te čim prej odpravijo. Zbrane komentarje, vprašanja, predloge in nepravilnosti, ki smo jih prejeli iz občin ali drugih virov in nanje nismo znali odgovoriti, bomo obravnavali na tehničnem sestanku v prihodnjem tednu, na katerega smo povabili vse ključne akterje, predstavnike AJPES, LUZ, MGRT, Policije, SURS in Cadis, da bi skupaj, tudi v luči novega zakona ocenili stanje, naslednje korake in kjer je potrebno, poiskali ustrezne rešitve.

 

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Splošna stavka na področju vzgoje in izobraževanja – POJASNILO MIZŠ 2/1

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovila vprašanja glede splošne stavke na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcih in šolah, in sicer v zvezi z obračunom plačil staršev za mesec februar 2018 in obračunom nadomestila plač zaposlenim, ki so stavkali.

Na sledečih povezavah si lahko preberete pojasnili MIZŠ:

 

Vloga občine za izdajo posebnih smernic oziroma mnenja k občinskemu prostorskemu načrtu ter prednostna obravnava 2/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo načrt aktivnosti za zagotovitev izdaje mnenj v postopku sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Načrt aktivnosti med drugim predvideva pripravo navodila za pregled sestavin vloge za podajo mnenja k občinskemu prostorskemu načrtu v delu, ki se nanaša na kmetijska zemljišča, ter standardizacijo mnenj k občinskim prostorskim načrtom.

Vsebino je ministrstvo povzelo v Navodilo za ravnanje MKGP pri pripravi smernic in mnenj v postopku priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta št. 350-1/2016/2 z dne 23.1.2018, ki začne veljati 5.3.2018.

Navodila najdete na tej povezavi.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD-A) 2/3

Po skrajšanem postopku je bil v Državni zbor vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD-A).

Skupina poslank in poslancev predlaga spremembo plačnih razmerij v gospodarskih družbah v posredni ali neposredni večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Višina osnovnega plačila poslovodne osebe naj se določi v razmerju z najnižjo bruto plačo izplačano v podjetju ali skupini. Predlagajo:

 • zagotovitev enakih meril za določanje prejemkov in odpravnin direktorjev v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti RS in/ali samoupravne lokalne skupnosti. Skupina poslank in poslancev meni, da ni primerno, da zaslužki menedžerjev v javnih podjetjih v občinski lasti, presegajo plače županov.
 • predlog zakona v prehodnih določbah predvideva tudi črtanje določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ki posegajo v delovanje ZPPOGD. Namen naj bi bil vzpostavitev popolne in splošne veljavnosti ZPPOGD za vse gospodarske družbe, ki so v posredni ali neposredni večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti brez izjem, ki jih predstavljajo na neutemeljenem razlikovanju temelječe določbe omenjenih zakonov.

Besedilo predloga najdete na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje pripomb na predlog zakona najkasneje do ponedeljka, 5.3.2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Dopolnjen predlog Nacionalnega programa varstva okolja 2030 2/6

Obveščamo vas, da smo v mnenje prejeli dopolnjen predlog Nacionalnega programa varstva okolja 2030 (NPVO 2030), ki je pripravljen na podlagi pripomb in predlogov iz postopka javne obravnave osnutka NPVO 2030 in z upoštevanjem razprave na delavnici 5. 1. 2018, ki jo je organiziral MOP.

Prilagamo tudi Prikaz upoštevanja pripomb in stališč javnosti na osnutek NPVO 2030 –  poglavje Biotska pestrost in naravne vrednote – Nacionalni program varstva narave, ki vsebuje obrazložen prikaz upoštevanja ali neupoštevanja predlogov in komentarjev k temu poglavju osnutka NPVO 2030.

V kolikor bi želeli na predlog NPVO 2030 podati dodatne pripombe vas vabimo, da to storite do 9. marca na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

POVPRAŠEVANJA

Izvajanje 132. člena ZUreP-2 3/1

S strani občine članice smo prejeli vprašanje vezano na izvajanje 132. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2). 132. člen ZUreP-2 omogoča, da občine z odlokom določijo zaračunavanje nadomestila stroškov postopka lokacijske preveritve.
Občino zanima:

 • ali se je katera občina že odločila za sprejem takega odloka (ga je mogoče že pripravila?)
 • kakšna so razmišljanja o višini teh stroškov?

Vljudno naprošamo za vaše odgovore, ki nam jih lahko posredujete do petka, 9.3.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

8.3. / Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) organizira seminar na temo ocenjevanja in napredovanja v letu 2018.

Udeleženci seminarja se boste podrobneje seznanili z ukrepi, ki se nanašajo na ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2018, saj je do 15.3.2018 potrebno pravilno izpeljati vse postopke in izvesti ocenjevanja javnih uslužbencev. Posebna pozornost bo namenjena vprašanjem, ki se pojavljajo v zvezi z napredovanji ter upoštevanjem plačnih razredov doseženih z napredovanjem na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in določil interventnih zakonov na področju napredovanj v preteklih letih.

Seminar bo v četrtek, 8. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Seminar je namenjen vsem vodjem, ki boste izvajali ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih v javnem sektorju, strokovnim delavcem, ki boste izvajali postopke napredovanja ter vsem javnim uslužbencem, ki boste prejeli ocene na podlagi navedenih predpisov.

Vabilo.

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 4/2

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

14.3. / Seminar v Ljubljani o pripravi odlokov za turistične takse 4/3

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. redni seji v četrtek, 15. februarja 2018 sprejel novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,5 eur in uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo turistično takso v treh mesecih po uveljavitvi zakona. Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. januarja 2019. Povabili smo državno sekretarko Evo Štravs Podlogar, da občinam predstavi poglavitne spremembe zakona, ki jih pri izvajanju nalog na ravni turističnega območja občine ne smejo spregledati.

Spremembe Zakona zahtevajo tudi spremembe občinskih odlokov o turistični taksi. Večina občinskih odlokov o višini turističnih taks se je sprejemala pred leti, zato smo na Skupnosti občin Slovenije ocenili, da bi bilo smiselno osvežiti znanje, ki je potrebno za pripravo dobrega odloka, ki bo omogočal razvoj turizma v turističnih območjih, učinkovit nadzor in opozoriti na dobre prakse in dosedanje napake.

Vabilo na seminar v PDF

Predviden program

Kako do tja

Besedilo sprejetega zakona 15.2.18

VPRAŠANJA

Vsi udeleženci bodo po elektronski pošti prejeli vzorec odloka.

Vljudno vabljeni!

 

15.3. / Izvajanje pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe 4/4

V četrtek 15. marca 2018 med 10.00 do 14.00 uro v veliki sejni dvorani MO Velenje

Predviden program:

Izvajanje pokopališke dejavnosti (prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Franjo Mlinarič)

 • pokopališki red v občini;
 • oblikovanja cen grobnin v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ s primerom;
 • ureditev razmerij z lastniki pokopališč v skladu z določili Stvarnopravnega zakonika /SPZ/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/;
 • ureditev razmerij z upravljavci pokopališč v občini v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/.

Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Franjo Mlinarič, Milan Železnik):

 • način opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/;
 • oblikovanje cen 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe s primerom;
 • ureditev razmerij v zvezi z opravljanjem 24-urne dežurne službe v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/;
 • izvedba postopka podelitve koncesije za opravljanje 24-urne dežurne službe v skladu z določili  Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/.

Vljudno vabljeni!

Vabilo v PDF obliki.

VPRAŠANJA 

20.3. / Priprava zaključnega računa proračuna občine 4/5

Skupnost občin Slovenije organizira strokovni posvet za zaposlene na občinah glede priprave zaključnega računa. Udeleženci se bodo podrobno seznanili z aktivnostmi, ki se neposredno navezujejo na pripravo zaključnega računa.

Na strokovnem posvetu bodo predavali: Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, Ministrstvo za finance, mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, Inštitut za javno finančno pravo, dr. Vida Žurga, direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo, in mag. Aleksander Kupljenik, preizkušen notranji revizor in državni notranji revizor, Inštituta za javno finančno pravo.

Posvet bo potekal v torek, 20. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

27.3. / Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine 4/6

Ob Evropskem letu kulturne dediščine organizirata Združenje ICOMOS Slovenija in Slovenski odbor TICCIH (Mednarodno združenje za varovanje industrijske dediščine) v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL, Sekcijo za tehniško dediščino pri Skupnosti muzejev Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije posvet z naslovom Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine. Dogodek bo potekal 27.3.2018 od 09.30 dalje v prostorih Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana.

Posvet organiziramo z namenom, da bi predstavili pomen območij industrijske dediščine za razvoj in potenciale, ki jih ta na prvi pogled nepomembna območja skrivajo. Nekateri, tudi v Sloveniji, so jih že prepoznali in jih uspešno razvijajo kot inovativne centre kulturnega turizma. Na posvetu bomo predstavili dobre izkušnje in predvsem vzpostavili mrežo vseh, ki delujejo na področju, da bi skupaj bolj učinkovito nastopali v dobro industrijske dediščine in njenega vključevanja v turistično ponudbo.

Dogodek je namenjen vsem, ki jih tematika zanima, še posebej predstavnikom lokalnih skupnosti, lastnikom opuščenih industrijskih območij in predstavnikom gospodarstva, ki so ključni nosilci industrijske dediščine.

Vabilo s programom dogodka

Prijave so odprte do 25. marca 2018 na info@icomos.si, kamor lahko pošljete izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu. Udeležba znaša za vse udeležence 30,00 EUR na osebo, vključuje organizacijo posveta in pogostitve.

Prijavni obrazec

 

 

DOGODKI DRUGIH

Regijski posveti - predstavitev nove prostorske in gradbene zakonodaje ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v januarju in februarju organizira 8 regijskih posvetov, na katerih bodo predstavili rešitve novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Posveti bodo potekali:

 • Sežana (18. 1. 2018) – že izveden
 • Ljubljana (23. 1. 2018) – že izveden
 • Zagorje (30. 1. 2018) – že izveden
 • Novo mesto (1. 2. 2018) – že izveden
 • Maribor (6. 2. 2018) – že izveden
 • Velenje (13. 2. 2018) – že izveden
 • Jesenice (15. 2. 2018) – že izveden
 • Murska Sobota (8.3.2018)

Na posvete ste vabljeni prvenstveno predstavniki občin in upravnih enot, na vsakem posvetu pa bo nekaj mest namenjenih tudi članom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Za posamezno občino bosta v osnovi rezervirani dve mesti.

Prilagamo vabilo, ki ga je MOP posredoval direktno na občine in upravne enote, na katerem boste našli dodatne informacije in povezavo za prijavo za posvet.

5.3 / Posvet strokovnjakov za komuniciranje v javnem sektorju 5/2

V ponedeljek, 5. marca 2018ob 16. uri, v prostorih Finančne uprave Republike Slovenije, na Šmartinski 55, bo potekal posvet strokovnjakov za komuniciranje v javnem sektorju, na katerem lahko pobližje spoznate delo kolegov na družbenih medijih. Svoje primere dobrih praks pri komuniciranju prek družbenih medijev bodo v Ljubljani predstavili tisti, ki imajo na tem področju največ izkušenj, oziroma lahko predstavijo tudi kakšne zanimive projekte ali pristope.

Srečanje – gre tudi za prvo letošnje srečanje Sekcije za komunikatorje v javnem sektorju PRSS, je brezplačno in je odprto za vse strokovnjake za komuniciranje v širšem javnem sektorju.

Več informacij prejmete pri Aniti Kovačič Čelofiga, predsednica Sekcije za komunikatorje v javnem sektorju Slovenskega društva za odnose z javnostmi (051-254-707). Dogodek je brezplačen, obvezna je prijava na tej povezavi

6. in 7.3. / Prihajajoča dogodka Evropske prestolnice socialne ekonomije v Mariboru 5/3

Slovenija je s 1. januarjem prevzela vlogo predsedujoče države Nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije o spodbujanju razvoja socialne ekonomije in podjetij socialne ekonomije v Evropski uniji in širše. Z vlogo predsedujoče države članice pa je Slovenija dobila tudi priložnost postati vodilna država članica v razvoju socialne ekonomije v državah Jugovzhodne Evrope, saj prav zaradi svoje lege na presečišču regij lahko pomembno vpliva na pospeševanje razvoja socialne ekonomije v tem delu Evrope. Maribor je kot mesto z največ podjetji socialne ekonomije dobilo naziv Evropska prestolnica socialne ekonomije za leto 2018.

Mestna občina Maribor vabi na dogodka, ki bosta v

14.3./ Ukrepi in spodbude za prehod na elektro mobilnost 5/4

Center energetsko učinkovitih rešitev vas skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo vabi na strokovni posvet Ukrepi in spodbude za prehod na elektro mobilnost. Vlada je oktobra 2017 sprejela Strategijo za alternativna goriva, ki predstavlja strateški okvir za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo na področju prometa. Ministrstvo za infrastrukturo RS sedaj pripravlja akcijski načrt, s katerim bodo spodbujeni različni ukrepi za aktiven prehod na alternativna goriva.

Namen strokovnega posveta je oblikovanje učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na elektro mobilnost, ki bodo pripomogli pri oblikovanju akcijskega načrta:

 • pozitivne spodbude (finančne, davčne, odprava administrativnih ovir),
 • zagotavljanje ustrezne infrastrukture,· energetika (proizvodnja in prenos), polnilni sistemi,
 • spodbujanje razvoja slovenske industrije,
 • pozitivni učinki na javno zdravje in ekologijo.

Dogodek je brezplačen.

Več o dogodku in prijavnico najdete na tej povezavi.

16.3./ Strokovni posvet o kriterijih za trajnostno gradnjo 5/5

Center energetsko učinkovitih rešitev, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) vas vabijo na strokovni posvet o kriterijih za trajnostno gradnjo.

Posvet je namenjen seznanitvi z aktualnimi domačimi in evropskimi prizadevanji za obvladovanje, načrtovanje in naročanje okoljsko sprejemljivejše gradnje. Na dogodku bo predstavljena slovenska študija »Pregled sistema trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«, ki sta jo v letu 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor (MOP) izdelala Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG). Sočasno (2015-2017) je v evropskem merilu nastajal sistem Level(s) – skupni EU okvir ključnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe, ki je od jeseni 2017 na voljo tudi za testno uporabo. Izkušnje z uvajanjem sodobnih trajnostnih meril pri načrtovanju stavb bodo predstavili napredni in okoljsko ozaveščeni investitorji, projektanti ter specializirani strokovnjaki za področje trajnostne gradnje. Več o vsebini posveta na POVEZAVI.

Dogodek je brezplačen.

VEČ o dogodku.

5.4. / Kulturni bazar 2018 5/6

Vabimo vas, da se udeležite kulturnega bazarja 2018, ki bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, dne 5.4.2018. Letošnji jubilejni, deseti Kulturni bazar 2018 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Skoraj petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujejo po svojih potrebah in željah.

Program predstavlja različne načine, kako je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznikov in družbe.

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente.

Na prireditvi so predstavljene različne možnosti izvajanja kulturnih dejavnosti za otroke in mladino v okviru kurikula v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (kulturno-umetnostna vzgoja kot kroskurikularna vsebina) ter obšolskih in zunajšolskih dejavnosti za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladine. Strokovne delavce in širšo javnost seznanja z najnovejšimi strokovnimi spoznanji v kulturno-umetnostni vzgoji, tudi s pomembnimi svetovnimi in evropskimi dokumenti.

Program in vabilo strokovno usposabljanje

 

7.4./ 9. vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe "Povezujemo skupnost" 5/7

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva vas vabi, da se pridružite na že 9. vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki bo letos v soboto, 7. aprila 2018 z naslovom POVEZUJEMO SKUPNOST.

Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2018 je, da se odločite, kakšno aktivnost želite organizirati, kaj lahko prostovoljsko naredite, za izboljšanje življenja v vaši skupnosti.  Stopite v stik z drugimi organizacijami v vašem kraju, povabite k sodelovanju lokalna podjetja, društva in posameznike, predvidite sodelovanje šol in vrtcev, domov starejših, prostovoljskih organizacij ter skupaj načrtujte izvedbo akcije.

Da boste akcije lažje načrtovali so pripravili Priročnik za izvedbo akcij, ki ga najdete na spletni strani http://www.filantropija.org/dan-za-spremembe/. Ko boste akcijo zasnovali jo prijavite preko spletnega obrazca. Zadnji rok za prijavo akcij je 19. marec 2018. 

V primeru vprašanj pišite na danzaspremembe@filantropija.org ali pokličite Sabrino Lever na 051 654 726.

 

 

 

26.4./ 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta 5/8

 

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) in Mednarodna zveza za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) organizirata 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta  – United for Smart Sustainable Cities Initiative (U4SSC), ki bo potekalo 26. aprila 2018, Malaga, Španija.

U4SSC je pobuda Združenih narodov za podporo doseganju 11. cilja trajnostnega razvoja: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja (Agenda 2030 za trajnostni razvoj). Predstavlja svetovno platformo za podporo politikam in za spodbujanje uporabe IKT za lažji prehod mest v pametna in trajnostna mesta.

Glavni cilji srečanja so:

 • preveritev nalog U4SSC;
 • predstavitev rešitev, razvitih v okviru U4SSC v letu 2017;
 • zagotoviti platformo za predstavitev stališč o nedavnih trendih in za razmislek o možnostih za opredelitev strategij, med drugim o standardizaciji, vključevanju in interoperabilnosti za izgradnjo pametnejših in bolj trajnostnih mest;
 • razmislek o prihodnjih aktivnostih in priprava akcijskega načrta za 2018-2019;
 • vključitev v razprave o ‘Global Smart Sustainable Cities Index’.

Na srečanju se bodo zbrali vodilni strokovnjaki na področju pametnih mest in trajnostnega urbanega razvoja, od mestnih načrtovalcev do inženirjev, oblikovalcev, oblikovalcev politik, uradnikov, regulatorjev, akademskih strokovnjakov in strokovnjakov za standarde.

Dogodek je brezplačen in odprt za vse – za predstavnike vlad, mest, združenj mest, mednarodnih, lokalnih ali regionalnih organizacij, zasebnega sektorja, znanstvenih in raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij ter za posamezne strokovnjake iz držav članic IUT in UNECE (tudi Slovenija).

Več informacij: https://www.unece.org/index.php?id=48087.

Srečanje se bo odvijalo v povezavi z 9. Greencites forumom –  Pametni in trajnostni urbani razvoj (Greencities – Forum of Urban Intelligence and Sustainability), ki bo potekal od 25. do 26. aprila 2018, prav tako v Malagi, Španiji. Več informacij: http://greencities.malaga.eu/en/.

Koledar dogodkov eTurizem 5/9

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

170. redna seja Vlade RS 6/1

Novela Energetskega zakona

Vlada je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona in ga poslala v Državni zbor RS v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku.

V besedilo so vključene spremembe povezane z implementacijo dveh evropskih direktiv, ustavne odločbe ter smernic za državno pomoč za okolje in energijo:

 • energetske izkaznice bodo morali namestiti tudi lastniki in najemniki stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost, ne glede na to, ali so te stavbe v lasti javnih organov oz. jih ti uporabljajo, ter da bo energetska izkaznica prikazana na vidnem mestu in jasno opazna javnosti.
 • dodaja se nov pomen izraza, ki navaja, da »učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje« pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja vsaj 50 odstotkov energije iz obnovljivih virov, 50 odstotkov odvečne toplote, 75 odstotkov toplote iz soproizvodnje ali 50 odstotkov kombinacije toplote iz najmanj dveh prej navedenih virov
 • osma alineja prvega odstavka 59. a člena Energetskega zakona je v neskladju z ustavo.. Glede na odločbo ustavnega sodišča je treba dodati še postopek pridobitve plačila ustrezne denarne odškodnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oz. pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku (gre za spremembo 475. člena Energetskega zakona).

Predlog Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije

Vlada je določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS.

Cilj energetske politike RS je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način, prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program. Ključni izzivi, ki jih naslavlja, so postopno zmanjšanje rabe energije in povečevanje njene učinkovite rabe, povečevanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in s tem opuščanje fosilnih virov za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in promet, usmeritve glede priprav za odločitev o rabi jedrske energije ter tehnološki razvoj in komercialni preboj obnovljivih virov energije, naprednih tehnologij in storitev, vključno s shranjevanjem in učinkovito rabo energije. Konkretni ukrepi za doseganje ciljev EKS, ki bodo dodani sedanjim politikam in ukrepom, bodo podrobneje določeni v podrejenih izvedbenih dokumentih – akcijskih načrtih za posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo.

Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstva

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu, ki bo posredovan v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku.

Predlog zakona določa:

 • da poklicnim gasilcem, ki opravljajo, skladno s sistemizacijo delovnih mest, operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost;
 • da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost in
 • položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost bo postal primerljiv z ostalimi uniformiranimi poklici (policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, pooblaščenimi uradnimi osebami po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij).

Predlog novele Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. S predlogom zakona se spreminja in dopolnjuje besedilo aktualnega Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Na potrebe po spremembi zakona so večkrat opozorile tako nacionalne kot tudi nekatere mednarodne institucije in organizacije, nujnost njegove spremembe pa je ugotovila tudi Vlada sama.

S predlogom zakona so tako podane naslednje temeljne rešitve:

 • spreminja se sestava krovne organizacije romske skupnosti, sveta, in z njim povezanih členov zakona;
 • odpravlja se pomanjkljivosti veljavnega 5. člena zakona ob zavedanju, da je izboljšanje bivanjskih razmer romske skupnosti nujen predpogoj za uspešnost posebnih ukrepov, katerih cilj je dvig socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti;
 • odpravlja se napačno razumevanje opredelitve in vsebine posebnih pravic romske skupnosti kot manjšinske skupnosti v Republike Slovenije in se zagotavlja ustrezno pravno podlago za sprejem ukrepov za dvig socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti ob upoštevanju specifičnega položaja, v katerem se nahajajo;
 • krepi se medresorsko sodelovanje in izvajanje posebnih ukrepov, potrebnih za dvig socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti kot nujnega predpogoja za njihovo vključenost v slovensko družbo;
 • usklajuje se določbe o financiranju s spremenjenimi določbami v predlogu zakona ter v konec leta 2017 spremenjenem Zakonu o financiranju občin.

Novela ZOFVI 

Vlada je obravnavala novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta  podaljšuje možnost dopolnjevanja učne obveznosti z neustrezno smerjo izobrazbe za zaposlene do šolskega leta 2022/2023 in kot dovoljeni obseg dopolnjevanja ohranja 20 odstotkov, kot to že velja za šolsko leto 2017/2018.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje so v slovenski pravni red sedaj uvedene spremembe, ki jih je Evropska komisija sprejela z Uredbo EU 2017/1084 (prenos dejavnosti podjetja iz ene članice Evropskega gospodarskega prostora v drugo, prenos lastništva podjetja, …) ter določene spremembe, ki se nanašajo na pomoč podjetjem za tekoče poslovanje. 

Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki ga je po skrajšanem postopku Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev.

Tega predloga zakona vlada ne podpira, ker se reševanje problematike pomanjkanja najemnih stanovanj že rešuje skozi vrsto drugih (primernejših) aktivnosti. Predlog sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona namreč želi občinam dati možnost, da bi lahko na svojem območju z odlokom omejile višino najemnin za tržna in namenska najemna stanovanja. Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji skupaj 845.400 stanovanj. Statistični podatki kažejo, da ima velika večina (70 %) najemnih stanovanj v Sloveniji administrativno določeno najemnino, medtem ko je »čistih« tržnih stanovanj le dobrih 20 %. Gledano širše je ob izjemno visokem deležu lastniških stanovanj v Sloveniji, delež tržnih najemnih stanovanj še bolj zanemarljiv. Iz uradno dostopnih podatkov o višini tržnih najemnin tudi ni razvidno, da bi prihajalo do nesorazmernih povišanj najemnin v zadnjih letih in bi bila posledično potrebna njihova omejitev.

Vlada meni, da bo cilj, ki ga je predlagatelj zakona želel doseči z omejevanjem tržnih najemnin, dosežen z drugimi aktivnostmi, brez posega v svobodno gospodarsko pobudo, kar oddajanje zasebnih nepremičnin na trgu tudi je.

Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018

Vlada se je seznanila z dokumentom »Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018«. Ukrepi, ki jih ministrstva predlagajo, in so tudi rezultat sodelovanja med inšpekcijskimi službami, so upoštevaje strokovnost inšpekcij in težnjo po njihovi večji učinkovitosti, večji dostopnosti in prepoznavnosti, usmerjeni k zasledovanju varovanja javnega interesa ter interesa pravnih in fizičnih oseb. Ministrstvo za javno upravo ocenjuje, da bo s sprejemom strateških usmeritev in prioritet vzpodbujena tudi javnost k zavedanju, da mora vsakdo spoštovati predpise in da osnovni namen inšpekcij ni izrekanje sankcij, temveč zagotavljanje zakonitosti in urejenosti področij, ki sodijo v pristojnost posamezne inšpekcije.

Poročilo o izvedbi Programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu ter se seznanila s Poročilom za odpravo posledic škode v kmetijstvu ter z Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2016

Vlada je sprejela Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu. Vlada RS se je tudi seznanila s Poročilom Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2016, izplačanih v 2017 in z Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2016.

MKGP je v letu 2016 in 2017 izvajalo Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu (Program 2016), ki je bil izdelan na podlagi Končne ocene škode na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 na prizadetih območjih Slovenije (Končna ocena škode) in na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (ZUOPPSKP). Za izvedbo Programa 2016 so se v letu 2017 zagotovila sredstva iz proračunske rezerve v višini do 3.500.000,00 evra.

Sredstva državne pomoči za odpravo posledic pozebe in snega kot naravne nesreče v kmetijstvu v letu 2016 so bila odobrena 1179 upravičencem med katerimi je bilo 1176 malih in srednje velikih podjetij in 3 velika podjetja , kar skupaj znaša 3.487.332,24 evra. Minimalna pomoč, ki je bila v skladu ZUOPPSKP izplačana posameznemu upravičencu je znašala 100 evra.

Opredelitev do mnenja DS k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Vlada je sprejela opredelitev do mnenja Državnega sveta RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E). Iz mnenja Državnega sveta RS (DS) k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Zkme-1E) izhaja, da bi bilo primerneje, da bi se oblike dela urejale v okviru delovnopravne zakonodaje in ne v okviru zakona, ki ureja kmetijstvo. DS tudi meni, da dodatna davčna obremenitev sezonskega dela v kmetijstvu v višini 25 odstotkov ni potrebna, saj se od tega dela že plačajo prispevki za socialna zavarovanja ter dohodnina.

Vlada pojasnjuje, da je bilo v okviru dolgotrajnega medresorskega usklajevanja doseženo, da se v davčno zakonodajo ne posega, saj urejanje davčnih vsebin v nedavčnih zakonih ni primerno tako z vidika načela pravne varnosti, enake obravnave davčnih zavezancev v podobnih položajih kot tudi ustavne ureditve zakonodajnega referenduma.

Dopolnitev sklepa glede Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 – 2020)

Vlada je sprejela sklep, da se v sklepu vlade z dne 9. 4. 2015 dodata novi točki, ki se glasita:

 • Vlada nalaga ministrstvom in drugim državnim organom ter izvajalcem javnih pooblastil iz 2. točke tega sklepa, da o izvedbi ukrepov iz Programa upravljanja podrobno poročajo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) najpozneje do 30. maja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. MOP pa na podlagi takšnega podrobnejšega poročanja pripravi skupno poročilo, ki ga pošlje vladi v seznanitev do 30. septembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto;
 • O izvedbi ukrepov iz Programa upravljanja v letih 2015 in 2016 se v skladu s prejšnjo točko podrobno poroča skupaj s poročilom za leto 2017, MOP pa vladi pošlje v seznanitev skupno poročilo za obdobje 2015 do 2017 do 30. septembra 2018.

Operativni program varstva pred hrupom

Vlada je sprejela Operativni program varstva pred hrupom (OP). OP je izdelan z namenom, da se z vidika obremenjevanja okolja z okoljskim hrupom izboljša kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih v bližini s prometom obremenjenih železniških prog in cest.

Ta program obravnava območja: v bližini 288 km železniških prog z več kot 30.000 prevozov vlakov na leto; v bližini 607 km avtocest in hitrih cest ter 637 km glavnih in regionalnih cest cest z več kot tri milijone prevozov vozil na leto; mesta Ljubljana in Maribor (poselitveni območji z več kot 100.000 prebivalci).

Osrednji cilj varstva pred hrupom je zmanjšati število prebivalcev, izpostavljenih hrupu nad mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa ter povečati število prebivalcev, ki v dnevnem času niso obremenjeni s hrupom nad 55 dB(A) in število prebivalcev, ki v nočnem času niso obremenjeni s hrupom nad 50 dB(A).

Izvajanje večjega dela ukrepov je predvideno v letu 2018, nekaj je srednjeročnih in manj dolgoročnih ukrepov. Med predvidenimi so tudi ukrepi, ki potekajo kontinuirano in niso vezani na časovno obdobje. 

Prvo polletno poročilo k Programu Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019

Vlada je sprejela Prvo polletno poročilo k Programu Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019, in sicer za obdobje od junija 2017 do decembra 2017.

Poročilo izkazuje odločno in kontinuirano prizadevanje nosilcev izvedbe ukrepov za njihovo uresničitev in dosego ciljev, ki jih želi Vlada RS doseči s posameznim ukrepom v okviru opredeljenih štirih področij ukrepanja. Predvideni roki za izvedbo posameznega ukrepa so določeni različno, v celoti pa naj bi bil dvoletni program izveden do konca 2019.

Poslanska vprašanja in odgovori Vlade

Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca v zvezi z volišči, ki je Vlado RS vprašal:

 1. Ali je zagotovila sredstva za prilagoditev volišč funkcionalno oviranim osebam, kje, na kateri podstavki in v kakšni višini?
 2. Ali je  s  strani  volilnih  organov  kdorkoli  stopil v  stik  s  pristojnimi  osebami  (na vladi,  ministrstvih,  uradih,  agencijah,  ..)  v  zvezi  s  to  problematiko  in  opozoril  na dodatna  sredstva,  ki  bodo  potrebna  za  uresničevanje  z  Ustavo  RS  zagotovljene enakosti  pri  izvrševanju  te človekove  pravice?  Ali  je  kdorkoli  stopil  v  stik  s  strani lokalnih skupnosti?
 3. Ali Vlada  RS  meni,  da  je  zaradi  nezadostnih  sredstev  za  prilagoditev  volišč sredstev,  ukinjanje  volišč v  posameznih  naseljih  primeren  ukrep  za  zagotavljanje izvrševanja odločbe št. U-I-156/11 in sicer, da se iz teh naselji oteži izvrševanje volilne pravice vsem volilnim upravičencem, med katerimi so tudi funkcionalno ovirane osebe?

Nova ureditev glede dostopnosti volišč za invalide, ki jo je določila novela Zakona o volitvah v državni zbor iz aprila 2017 (ZVDZ-C), določa, da morajo biti volišča dostopna invalidom. Ta določba se je začela uporabljati 1. februarja 2018. Na podlagi novele ZVDZ-C je bil za invalide omogočen tudi dodaten način glasovanja, namreč invalidi po novem lahko glasujejo tudi po pošti in sicer pri določenih volitvah ali stalno.

V skladu z veljavno zakonodajo volišča določajo pristojne volilne komisije, za volitve in referendum na državni ravni so to okrajne volilne komisije, za volitve in referendum na lokalni ravni pa občinske volilne komisije. V okviru svojih pooblastil Državna volilna komisija (DVK) usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij in jim daje obvezna navodila v zvezi z izvajanjem ZVDZ. V ta namen DVK za vsake volitve in referendum posebej določi navodila volilnim komisijam tudi glede določitve volišč.

Kar zadeva stroške za izvedbo volitev, se v skladu z veljavno zakonodajo slednji krijejo iz proračuna Republike Slovenije. Šteje se, da so sredstva za izvedbo volitev skladno z zakoni, ki urejajo javne finance in javna naročila, zagotovljena z dnem, ki je z razpisom volitev določen kot dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila. Kar zadeva lokalne volitve, stroške za izvedbo krijejo občine.

Vlada RS meni, da morajo pristojne volilne komisije, ki določajo volišča, dosledno upoštevati veljavno zakonsko ureditev in omogočiti, da bodo vsa volišča dostopna invalidom. Vlada RS tudi meni, da je relevantno zakonsko določbo ob upoštevanju priporočil DVK mogoče uresničevati brez ukinjanja volišč. Predvsem Vlada RS meni, da je potrebno pri določanju volišč dati prednost objektom v javni lasti države ali občin, saj morajo biti ti objekti že na podlagi Zakona o graditvi objektov in Zakona o izenačevanju možnosti invalidov dostopni invalidom.

Vlada je med drugimi tudi sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z romsko problematiko, to je glede urejanja socialne in skupnostno-integracijske dimenzije romske problematike v Republiki Sloveniji, ter na poslansko vprašanje v zvezi z nedopustnimi zaostanki pri reševanju pritožb zoper odločitve o pravicah iz javnih sredstev.

(Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za pobratenja občin med Turčijo in EU 7/1

Razpis, objavljen 4. januarja 2018, je namenjeni krepitvi trajnostnih struktur med lokalnimi upravami / organi v Turčiji in državami članicami EU.

S skupnim proračunom 2,6 m. shema donacij zagotavlja podporo projektom, katerih cilj je razvijanje odnosov med pobudami lokalnih uprav / organov v Turčiji in državi članici EU ter krepitev njihove vloge v procesu pristopa EU. Za skupno projekte občin, pokrajin, združenj občin v Turčiji ter lokalnih organov v državah članicah EU, se lahko dodeli najmanj 60.000 in največ 130.000 EUR. Rok za oddajo predlogov je 9. marec 2018 ob 17:00 (po lokalnem času). Za podrobnejše informacije glejte naslednje spletne strani:

Potekali bodo tudi informativni sestanki za zbiranje predlogov. Za natančne datume in lokacije informacijskih sestankov sledite spletnim stranem CFC.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/2

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Odprte prijave za Mobilni evropski program strokovnega razvoja na področju podnebnih sprememb 7/3

Odprte so prijave na program PIONEERS INTO PRACTICE 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Prijave so odprte do 15. 4. do 24:00 na spletni strani pioneers.climate-kic.org

Pogoji za prijavo:

– kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

– kot gostiteljske organizacije (hosti) se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 7/4

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

NOVICE DRUGIH

Kratka priporočila za izvajanje participatornega proračuna 8/1

Društvo za podporo radiu Marš je s podporo Norveškega mehanizma / EEA Grants izdala publikacijo PARTICIPATORNI PRORAČUN – Kratka priporočila za izvajanje participatornega proračuna, ki jo je spisal Matic Primc. V publikaciji boste našli splošna načela, priporočila za izvajanje členjena po fazah, vse do glasovanja in izvedbe projektov.

Publikacija je dosegljiva tukaj. 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.