NOVICE SOS

Kakšna je fiskalna kapaciteta občin? 1/1

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede organizirala predstavitev projekta “Fiskalna kapaciteta občin”, ki so jo po naročilu Ministrstva za javno upravo izvedli na FDV-ju. Po uvodnem nagovoru predsednika SOS, Petra Misje, sta prisotne pozdravila tudi minister Boštjan Koritnik in državna sekretarka Urška Ban.

Vodja projekta dr. Vladimir Prebilič je skupaj z dr. Ireno Bačlija Brajnik predstavil cilje projekta. Ti so bili analiza pravnih virov področnih predpisov, ki urejajo posamezen vir, ki ga občine (lahko) (so)določajo; analiza prihodkov občin s posebnim poudarkom na virih, ki jih občine (lahko) (so)določajo in izračun povprečne vrednosti posameznega prihodka glede na nacionalno povprečje za posamezen vir ter njihova analiza.

V sklopu predstavitve je bilo izpostavljeno, da imajo občine vpliv na višino prihodkov iz NUSZ, komunalnega prispevka, turistične takse, občinske takse, ter deloma glob za prekrške. Medtem ko občine nimajo vpliva na višino dohodnine, davka na promet nepremičnin, davka na dediščine in darila, davek od premoženja stavb – od fizičnih oseb, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, ter davek na vodna plovila.

V sklopu raziskave je bilo ugotovljeno, da so občine različno uspešne pri ustvarjanju različnih virov prihodkov (neodvisno od velikosti po št. prebivalcev in velikostjo v km2). Pri tem so ločili vire na tiste, ki jih občina lahko sama (so)določi in tiste, ki jih ne more. V opazovanem obdobju (2007-2018) so s pregledom vseh virov za vse občine v Sloveniji ugotovili da:

 • delež dohodnine predstavlja daleč najvišji vir občin (v povprečju znaša kar 63,76 % od tekočih prihodkov).
 • je NUSZ najvišji vir tekočih prihodkov občin, ki ga določajo same (NUSZ za pravne osebe predstavlja 7,81 %, NUSZ za fizične osebe pa 3,05 % od vseh tekočih prihodkov);
 • je komunalni prispevek naslednji vir, ki ga občine same določajo, pri čemer nastajajo izjemne razlike v zaračunavanju, (3,11% tekočih prihodkov);
 • se občine precej razlikujejo pri zaračunavanju občinskih taks, kar 89 občin pa sploh nima prihodkov iz tega naslova;
 • je pri virih, ki jih (so)določajo občine možno zaznati večje razlike med občinami (če opazujemo višino vira na prebivalca), kot pri tistih, ki so vnaprej zakonsko določeni.

Komisija Državnega sveta podprla predlog Zakona o vrtcih 1/2

V ponedeljek, 1. marca 2021 je potekala 59. seja komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta, katere se je udeležil tudi predsednik SOS, Peter Misja. Na seji je bil obravnavan Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H).

Predsednik Misja je izpostavil ključno izhodišče skupnosti, da morajo imeti občine, kadar gre za dogajanje na njihovem območju, ki ga morajo celo financirati iz svojih občinskih proračunov, tudi možnost avtonomnega odločanja. V tem kontekstu si tudi SOS prizadeva za sprejem ustreznih novih zakonodajnih rešitev, ki bodo občinam omogočale, da imajo vpliv na to ali se nek novoustanovljeni zasebni vrtec financira iz občinskega proračuna, v kakšni višini ali ne.

Predsednik SOS je še povzel, da se strinjamo s predlaganimi rešitvami, po katerih bi občine imele pravico do odločanja pri financiranju zasebnih vrtcev na svojem območju, saj gre tudi za eno finančno najobsežnejših v občinah in zato podpiramo predlog. Taka rešitev v ničemer ne omejuje ustanavljanja in delovanja zasebnih vrtcev, ampak le zagotavlja, da občina na svojem območju glede na potrebe in finančne zmožnosti vpliva na oblikovanje mreže vrtcev, ki jih (so)financira.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je glasovala in predlog zakona podprla z večino.

Vlada sprejela amandmaje k predlogu Zakona o katastru nepremičnin in upoštevala mnenje SOS 1/3

Vlada je na 179. dopisni seji Vlade Republike Slovenije dala soglasje k predlogom amandmajev na Predlog Zakona o katastru nepremičnin, s katerimi se v pretežnem delu upoštevajo tudi predlogi Skupnosti občin Slovenije. Skupnost je predlagala, da se definira upravičenost občine ali Republike Slovenije, da imata status vlagatelja za vložitev zahteve za evidentiranje parcelacije na parcelah po katerih teče cesta, so pa sicer v zasebni lasti. Slednja možnost je bila občinam odvzeta s sodbo Upravnega sodišča, po kateri občine ne morejo biti več vlagatelji za evidentiranje parcelacije, s čimer so se podaljšali postopki odkupov zemljišč, ki predstavljajo cestno telo, prav tako pa so se tudi krepko povečali stroški.

Skupnost občin Slovenije bo svoja stališča zastopala tudi na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru, 9. 3. 2021, v njenem imenu župan občine Krško, mag. Miran Stanko.

Sporazum o partnerstvu in Načrt za okrevanje in odpornost 1/4

4.3. je potekala 3. skupna seja komisije SOS za razvojne projekte in predsedstva SOS. Zbrane županje in župane ter članice in člane komisije je pozdravil Peter Misja, predsednik SOS, spletno sejo pa je vodila predsednica komisije za razvojne projekte Jasna GabričJosip Mihalic, direktor direktorata za kohezijsko politiko na SVRK in Nena Dokuzov iz MGRT sta  predstavila Sporazum o partnerstvu, Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Predstavljen je bil proces priprave tudi drugih ključnih dokumentov, ki so podlaga za pripravo programskih dokumentov za obdobje 2021-2027 in se pripravljajo večinoma na SVRK, delno tudi na MKGP, v delu, ki se nanaša na skupno kmetijsko politiko.

Vezano na iztekajoče se programsko obdobje pripravljajo spremembe obstoječega operativnega programa, te spremembe so povezane na zagotavljanje podlag za črpanje dodatnih sredstev React EU. SVRK je tudi koordinator priprave Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Prav tako koordinirajo pripravo Sporazuma o partnerstvu in pripravo Operativnih programov. Sporazum o partnerstvu je krovni dokument, ki na najvišji ravni opredeljuje nacionalne cilje in njihovo povezavo z evropskimi cilji. Kar se tiče priprave operativnih programov je direktor povedal, da so šele v fazi priprave in predvidevajo, da bodo koncem marca zaključili s pripravo osnutkov, zato jih še ni mogel podrobneje predstaviti.

Na seji je bil prisoten tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, mag. Damjan Jaklin, ki je predstavil predloge za vključitev vsebin zaščite, reševanja in pomoči v Evropsko kohezijsko politiko (EKP) v obdobju 2014-2020, za koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja (VFO) 2021-2027 in instrumenta za okrevanje – NextGenerationEU (NG EU).

 

Upravno poslovanje in obveznosti občin 1/5

V četrtek, 4.3.2021 je potekal seminar SOS z naslovom “Upravno poslovanje”. Udeleženci so osvežili pravila upravnega poslovanja, se seznanili z novostmi Uredbe o upravnem poslovanju ter prejeli odgovore na vprašanja, ki so jih zastavljali tekom seminarja.

Dr. Bojana Zadravec iz Ministrstva za javno upravo je posebej predstavila tudi vodenje postopka ob izrednem dogodku v povezavi z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 175/20; ZIUOPDVE).

Na delovnem srečanju govora o postopnem pristopu urejanja podobe naselij in krajine 1/6

Na 14. spletnem srečanju ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju videza naselij in krajine, dne 4.3.2021, so zbrani pregledali podrobne smernice za pripravo odloka in sicer glede na splošne pogoje ter pogoje po elementih v prostoru. Pri tem so razpravljali o vzdrževanju, ki že ima v osnovi zakonsko podlago, pri čemer so poudarili, da bo odlok opredelil zgolj način vzdrževanja. Izpostavili so dejstvo, da občinam ne bo treba normirati vseh obravnavanih področij iz odloka, ker ne bodo regulirana v odloku vsa področja in v vseh občinah enako. Pri sprejemanju odloka na lokalni ravni priporočajo predvsem postopen pristop k urejanju podobe naselij in krajine. Na primer, občine lahko najprej uredijo mestno jedro in nato nadaljujejo po izbranem in prioritetnem vrstnem redu.

Poziv k mreženju in gradivo občinam ZA urejen videz naselij in krajine 1/7

Skupnost občin Slovenije je v letu 2019 ustanovila Mrežo občin zainteresiranih za skupno pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine. Sočasno je pri SOS nastala Strateška delovna skupina, v okviru katere evidentirani strokovnjaki iz občin sodelujejo pri pripravi odloka. Priprava odloka sicer poteka pod okriljem šest članske ekipe, tako imenovane ožje delovne skupine strokovnjakov, iz področij urejanja prostora in prava, ki delujejo v občinah Brežice, Žiri, Nova Gorica, Novo Mesto, Ljubljana in Maribor.

V sekretariatu SOS smo v skladu s tem pripravili grafično uprizoritev Mreže (že sodelujočih) občin, pri čemer prijazno vabimo k podpori in sodelovanju še preostale občine. Z izkazanim interesom mreženja, bodo na novo evidentirane občine opolnomočile skupna prizadevanja ter sodelovanja z državnimi organi pri dosegu zastavljenega cilja, to je zakonodajnih sprememb in vzorčnega odloka z usmeritvami za posege v prostor, ki dosegajo in ohranjajo urejenost slovenskega prostora.  S sprejetim odlokom bodo občine lahko odpravile nakopičene težave v prostoru na različnih področjih (oglaševanje in obveščanje, nevdrževani objekti, mestna drevesa, zelene površine) ter območjih (staro mestno jedro, izbrano naselje,..), ki kazijo izgled občine.

Za urejen videz naselij in krajine posamezne občine že skrbijo, kar je razvidno iz različnega gradiva (publikacij, priročnikov, katalogov), ki smo ga v sklopu delovanja prepoznali za ustvarjalno in priročno, ter posledično tudi zanimivo za preostale občine, ki si na tem področju želijo napredka. Do gradiva smo prišli s prošnjo preko zaposlenih na občini oz. iz javno dostopnih informacij objavljenih na medmrežju. Zbrano gradivo je na ogled TUKAJVabljeni, da sporočite vašo podporo k sodelovanju (vključitev v Mrežo občin) ali posredujete dodatno gradivo na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

 

Poziv k mreženju in gradivo občinam ZA urejen videz naselij in krajine

PLAČLJIV OGLAS

QUOROOM - Sistem za konferenčno glasovanje in vodene seje na daljavo 2/1

Rešitev QUOROOM je učinkovita in uporabnikom prijazna rešitev za vodenje odločevalskih sej na daljavo, primerna za občinske seje, seje skupščin družb ali upravnih odborov ter vse druge odločevalske seje. S ponosom lahko povemo, da je rešitev v stalni uporabi v Državnem zboru in Državnem svetu Republike Slovenije, Mestni občini Ljubljana, različnih podjetjih, itd.

Nudimo vsebuje fleksibilno uporabo glede na število hkratnih uporabnikov oz. sodelujočih, neomejeno število sej na leto in  uporabniško podporo za prvih nekaj sej.

Glavne prednosti naše rešitve QUOROOM so:

 • Preprosta postavitev dnevnega reda in glasovanj
 • Dodajanje uporabnikov in avtomatizirano pošiljanje vabil preko e-pošte
 • Vodenje razprave – predsedujoči ima popoln nadzor nad potekom seje
 • Preverjanje  prisotnosti in glasovanje
 • Prijazen uporabniški vmesnik za ne-tehnične uporabnike
 • Uporaba v brskalniku – brez namestitev programske opreme
 • Vizualizacija rezultatov glasovanja, preverjanj prisotnosti, itd.
 • Avtomatska izdelava poročila seje

Opcijsko si lahko zagotovite tudi snemanje sej ter prenos vseh sej v živo na spletne kanale.

V primeru, da bi orodje potrebovali le enkrat ali dvakrat na leto, pa nudimo tudi posamični najem uporabe rešitve.

Vabimo vas na kratko in učinkovito demonstracijo delovanja sistema, seveda na daljavo, da boste lahko varno in  praktično preizkusili uporabnost rešitve!

Podpiramo tudi hibridno rešitev z glasovalnimi enotami, kjer je del sodelujočih prisoten na daljavo del pa v dvorani. Tako postavitev uporabljata Državni zbor RS ter Državni svet RS.

Več informacij na https://www.quoroom.eu.

Rešitev je plod slovenskega znanja, razvita v podjetju Multimedia-Vision d.o.o. v sodelovanju s podjetjem TSE d.o.o.

ZAKONODAJA

Turistična in promocijska taksa za poslovne goste – pojasnilo MGRT 3/2

Na SOS smo prejeli vprašanja občin v zvezi s pobiranjem in obračunavanjem turistične takse za poslovne goste. SOS je v izogib napačnim interpretacijam za pojasnilo zaprosil MGRT.

Vprašanje:

Vljudno prosimo za pisno pojasnilo občinam glede pobiranja turistične in promocijske takse v času epidemije za poslovne goste. Ugotavljamo, da prihaja do različnih interpretacij tako s strani nastanitvenih obratov kot občin. Nekateri dosledno nakazujejo takso za poslovni namen do 30 dni, nekateri menijo, da takse ni potrebno plačati, ker ne gre za turistično dejavnost. Pojasnilo, ki ste ga pripravili in s katerim je SOS vse občine seznanil očitno ne zadostuje  https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2020/11/pojasnilo-mgrt-oprostitev-takse-ajpes-sos-dopis-tt-pojasnilo-11.11_.pdf.

 

Odgovor MGRT:

Na začetku pojasnjujemo, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ni pristojno za podajo avtentičnih razlag zakonov, ki je v izključni pristojnosti Državnega zbora RS. Kot organ lahko podajamo pojasnila v zvezi z zakonsko ureditvijo na področjih, kjer smo stvarno pristojno ministrstvo ter oblikujemo neobvezujoča pravna mnenja oziroma strokovna stališča. V nadaljevanju podajamo neobvezujoče pravno mnenje v zvezi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, ZSRT-1), medtem ko vsa vprašanja, ki se navezujejo na Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16), je za podajo odgovora pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.

Pojasnilo, dopis – oprostitev turistične takse, številka 322-3/2020/36 z dne 11. 11.2020 se je vezal na takrat veljavni Odlok, ki je v tretjem odstavku 2. člena Odloka določal izjeme za ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih. Dopis je bil usklajen tudi z AJPES, MNZ in vami. Podalo se je pojasnilo, katerim osebam ni potrebno plačevati turistične takse, poleg izjem, ki so že navedene v 18. členu  ZSRT-1, ki koristijo nastanitev v nastanitvenem obratu iz razloga potreb zaradi epidemije COVID-19.

Kar se tiče plačevanja turistične in promocijske takse ostaja vse enako kot do sedaj, v skladu z ZSRT-1. Konkretno, vezano na oprostitev plačila turistične takse v skladu z deveto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1. ki se nanaša na osebe, ki so na začasnem delu v Sloveniji in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni (torej je gost prijavljen ves čas njegovega bivanja v nastanitvenem obratu). Nastanitveni obrati so določeni v šesti alinejo 2. člena ZSRT-1. Za prvih 30 dni bivanja se osebi, ki je na začasnem delu, zaračuna polna vrednost turistične takse (od 31. dne dalje) pa se upošteva oprostitev plačila, v koliko z občinskim predpisom ni določeno drugače.

V primeru oseb (delavcev), ki so na začasnem delu neprekinjeno več kot 30 dni, se le-te prijavlja v sistem eTurizem AJPES z enim samim vnosom. V sklopu polja »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« se izbere postavko »oprostitev – začasno delo nad 30 dni«. V kolikor v sistem eTurizem prijavite osebo, ki je na začasnem delu in prebiva v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni, ob prijavi pa izberete postavko »oprostitev – začasno delo nad 30 dni«, bo v nadaljnji obdelavi podatkov za potrebe občin, v t.i. distribucijskem modulu, upoštevano naslednje:

–        za prvih 30 dni prijave se bo za osebo (delavca) na začasnem delu upoštevalo 30 polnih turističnih taks,

–        za nadaljnje dni prijave (od 31. dne naprej) se bo upoštevala oprostitev takse.

V kolikor so v občinskem odloku osebe na začasnem delu navedene med oprostitvami, poročevalec izbere eno izmed postavk: »oprostitev – predpis občine«, »polovično plačilo (50%) – predpis občine« ali »delno plačilo – predpis občine« in skladno s predpisano višino oprostitve za prvih 30 dni ne zaračuna turistične takse oziroma zaračuna turistično takso polovično ali v predpisanem deležu.

Osebe (delavci), ki so na začasnem delu neprekinjeno več kot 30 dni, so v sistemu eTurizem lahko prijavljene za obdobje največ 90 dni, v primeru daljšega bivanja je treba prijaviti začasno prebivališče na upravni enoti. Ob prijavi začasnega bivališča, oseba ni več zavezanec za plačilo turistične takse.

 

Pojasnilo MOP – podaljševanje veljavnosti že izdanih potrdil o namenski rabi zemljišča 3/3

Ministrstvo za okolje in prostor je podalo pojasnilo na vprašanje ali so občine dolžne podaljševati veljavnost že izdanih potrdil o namenski rabi zemljišča. Ministrstvo med drugim odgovarja, da

Glede na pravno naravo instituta, saj gre pri izdaji potrdila iz uradne evidence za potrditev pristojnega organa, da je bila vsebina potrdila na dan njegove izdaje vpisana kot taka v uradni evidenci, subjekti, pooblaščeni za izdajo potrdil, niso dolžni glede na določbe 179. in 180. člena ZUP podaljševati veljavnosti izdanih potrdil o dejanski rabi zemljišča. Za izdajo potrdila na drug, predvidevamo, da mislite nov datum, kljub eventualno identičnemu stanju, je treba izdati novo potrdilo. V kolikor bi zakonodajalec želel tovrstno možnost določiti glede na to, da potrdilo ni upravni akt in zanj ne veljajo določbe, ki se nanašajo na upravne akte v določbah posebej določiti, bi morala biti določena s posebno določbo.

Celotno pojasnilo najdete TUKAJ.

Predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru 3/4

Iz Ministrstva za notranje zadeve smo v ponovno usklajevanje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem redu in miru, ki se nahaja na tej povezavi. Skupnost občin Slovenije je že v mesec januarju 2021 posredovala predloge za dopolnitev zakona, ki se nahajajo na tej povezavi

Kljub temu, da MNZ ni upošteval niti ene pripombe, smo v ponoven pregled prejeli predlog zakona. Vljudno vas vabimo, da nam najkasneje do četrtka 11. 3.2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si posredujete morebitne dodatne pripombe in predloge za sprememb o Zakona o varstvu javnega reda in miru. 

Novela Zakona o gostinstvu 3/5

Na MGRT so pripravili predlog novega Zakona o gostinstvu, ki določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežvo jedi in pijač kot nastanitev gostov. Zakon je potreben prenove, tako zaradi spremenjenih trendov, kot potrebe po definiranju pogojev za nove oblike dejavnosti.

MGRT navaja ključne spremembe:

 • splošneje določene vrste gostinskih obratov; ne predvideva se več razlikovanje med vrstami obratov (slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica), temveč razlikovanje na nastanitvene obrate, obrate za strežbo jedi in pijač ter obrate za priložnostno pripravo in dostavo jedi; podrobnejše določbe za izven standardno bivanje v naravi
 • drugačen model obratovalnega časa gostinskih obratov
 • redefiniranje pogojev kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom
 • kategorizacija nastanitvenih obratov
 • uzakonitev obveznega nudenja čiste pitne vode v gostinskih obratih
 • črtanje členov, ki so urejeni v drugih predpisih

Več podrobnosti v dokumentih:

Dopis_ZGos-1_javna razprava

ZGOS_Obrazložitve_za javno razpravo

ZGos-1_predlog_3.3.2021_za JR_čistopis

Vabimo vas, da vaše predloge in pripombe, ne glede na kasnejši rok MGRT pošljete do ponedeljka, 15. 3. 2021, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si,  da bi lahko skladno s prejetim še pravočasno sklicali sejo merodajne komisije.

V javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 3/6

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

Gre za strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakih možnosti žensk in moških na posameznih področjih življenja v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030 na naslednjih ključnih področjih družbenega življenja:

–             delovna razmerja, družinska razmerja, socialno varstvo: odpravljanje vrzeli med spoloma in zagotavljanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških;

–             izobraževanje: zmanjšanje neenakosti žensk in moških ter preseganje stereotipnih družbenih vlog;

–             zdravje: izboljšanje zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju med moškimi in ženskami;

–             nasilje nad ženskami: preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti;

–             mesta odločanja: spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških;

–             zunanje zadeve: spodbujanje enakosti spolov in uresničevanje pravic žensk po svetu.

Vsem področjem sledijo tudi razdelani cilji in ukrepi, ki se deloma nanašajo tudi na lokalne skupnosti, npr. z ukrepi za povečanje števila žensk na mestih odločanja/politiki.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 18. 3. 2021.

Osnutek Zaščitne strategije ob jedrski in radiološki nesreči 3/7

Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost so v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Upravo Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Institutom Jožefa Stefana in Zavodom za varstvo pri delu d. o. o. pripravili osnutek Zaščitne strategije ob jedrski in radiološki nesreči,ki je bil dne 22.2.2021 dan v javno razpravo z objavo na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

 

Vabimo vas, da nam vaše morebitne pripombe, mnenja in predloge pošljete do 19.3.2021 na elektronski naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, po možnosti v tehniki »sledi spremembam

Spremembe in dopolnitve Zakona o lekarniški dejavnosti 3/8

Obveščamo vas, da je bila v državnozborsko proceduro s strani poslank in poslancev predložena novela Zakona o lekarniški dejavnosti.

Cilj je urediti področje izvajanja lekarniške dejavnosti na primarni ravni na način, da bo njeno izvajanje zagotovljeno tako, da bo vsem uporabnikom omogočen dostop do storitev dejavnosti pod enakimi pogoji.

Spreminja se opredelitev pojma gravitacijsko območje in ureditev položaja dnevnih in sezonskih migrantov pri določanju lekarniške mreže.

Odpravlja se (neustrezne) omejitve soustanoviteljstva javnih lekarniški zavodov na sosednje občine.

Poleg tega se usklajuje določanje lekarniške mreže z ustavno ureditvijo lokalne samouprave. Zagotavljanje lekarniške dejavnosti na primarni ravni je izvirna pristojnost občine, zato po predlagatelju novele ni nobenega razloga, da se posamezna občina ne bi mogla odločiti za bolj gosto mrežo kot je mreža, ki jo določa veljavni zakon.

Odpravlja se prepoved ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov in se s tem zagotavlja kontinuirano in stabilno oskrbo prebivalstva z zdravili.

Predlaga se dopolnitev zakona, po kateri lahko občine sklenejo pogodbo na podlagi katere lahko javni zavod ene od pogodbenih strank izvaja svojo dejavnost tudi na območju druge pogodbene stranke. Rešitev namenjena predvsem majhnim občinam, za katere ne bi bila smotrna ustanovitev lastnega zavoda, zato je zanje najbolj smotrno, da uporabijo za izvajanje lekarniške dejavnosti infrastrukturo druge, praviloma večje občine.

Predlog sprememb in dopolnitev najdete TUKAJ.

Prosimo za vaš komentar, predloge in stališča na predlog, najkasneje do petka, 19. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o celostnem prometnem načrtovanju 3/9

Na portalu E-demokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o celostnem prometnem načrtovanju. Predlog zakona prinaša nove naloge za občine, saj določa:

 • da mestne občine morajo vsakih 5 let pripraviti občinsko celostno prometno strategijo, za ostale občine dokument ni obvezen
 • občine bodo zadolžene za pripravo regionalnih celostni prometni strategiji, ki je v skladu s predlogom 7 letni razvojni dokument, občine se medsebojno dogovorijo o obveznostih glede priprave, sprejema ter obveznostih
 • občine potrjujeo regionalno celostno prometno strategijo, v kateri so določene tudi naloge občin za dosego zastavljenih ciljev
 • ministrstvo bo v primerih da sofinancira projekte občin, od teh lahko zahtevalo pridobitev mnenja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti glede vprašanj vezanih na področje delovanja
 • v občinski celostni prometni stragegiji občina določi;
  • razvoj prometne infrastrukture lokalnega pomena in njeno povezavo s sosednjimi občinami
  • celostno upravljanje prometa na lokalni ravni z odnosom do sosednjih občin;
  • akcijski načrt
  • v strategiji občine načrtujejo sklenjeno mrežo površin za pešce in kolesarje
  • lahko določijo mestno logistiko
  • določijo parkirno politiko v občini
  • občine bodo lahko uporabljale naprave za samodejo prepoznavanje vozil
  • občina lahko predlaga omejitev hitrosti prometa na državnih cestah
 • Predlog zakona določa PROMETNO NAČRTOVANJE V OKVIRU PROSTORSKEGA NAČROVANJA
 • FINANCE:
  • v držanem proračunu se zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov priprve regionalnih in občinskih celostnih prometnih strategij
  • iz državnega proračuna se lahko zagotovijo sredstva za občine za sofinanciranje programov in investicij, s katerimi se izvajajo ukrepi regionalnih oziroma očbinskih celostnih prometnih strategij, kot se lahko zagotovijo sredstva državnega proračuna za umirjanje prometa
  • za programe in projekte se zagotovijo viri v občinskih proračunih
  • eko sklada, ter sklada za podnebne spremembe
 • občine z več kot 100.000 prebivalci sprejmejo načrt upravljanja mestne logistike v 2 letih po uveljavitvi zakona
 • ostale mestne občine sprejmejo načrt parkirne politike v dveh letih po sprejemu podzakonskega akta, ki podrobneje določa vsebino

 

Vaše pripombe in predloge, lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 22. marca 2021.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z … 3/10

V javno obravnavo je bil posredovan predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog pošljete najkasneje do torka, 23.3.2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spremembe Zakona o zaščiti živali – poslanski 3/12

V državnozborsko proceduro je bil s strani poslank in poslancev predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev so:

 • Uveljavitev obveznega čipiranja psov in mačk,
 • Prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož in krzna,
 • Prepoved namernega omejevanja gibanja živali na način, ki jim lahko povzroči poškodbe, trpljenje in bolečino,
 • Prepoved priveza psov na verige in druge oblike priveza,
 • Prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih,
 • Finančno razbremenitev občine,
 • Zvišati kazni za prekrške.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 24. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot – v usklajevanju 3/13

Na portalu eDemokracija je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot  s prilogami.

Predloge in pripombe lahko pošljete do ponedeljka, 29.3.2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot je namenjen zlasti upravljavcem naravni vrednot, zavarovanih območij, katerih naloga je, da informirajo obiskovalca, da vstopa na naravovarstveno pomembno območje, da obiskovalce informira o pomenu in vrednotah narave, pa tudi o želenem načinu obnašanja na teh območjih.

Ob pregledu stanja v naravi na področju označevanja naravnih vrednot in drugih naravovarstveno pomembnih območji se je izkazalo, da:

– so ponekod označitve v nasprotju z določbami veljavnega Pravilnika

– je pravilnik preveč omejujoč in ne dovoljuje vseh izkazanih potreb po označevanju na terenu.

Pri pripravi sprememb pravilnika sta bili upoštevani zgoraj zapisani ugotovitvi, kar pomeni, da so pri spremembah sledili stanju v prostoru in spremembe pravilnika naravnali tako, da je dopuščeno več barvnih in konstrukcijskih variant oblikovanja znakov, pa vendar da se ob tem dosega prepoznavnost označevanja najvrednejših območij narave na ravni Slovenije. Enotno podobo znakov tako oblikuje dosledna uporaba in položaj naravovarstvenega simbola ohranjanja narave – pentlja, predpisana barvna sklala, pisava ter velikost in sestavljivost znakov.

Zato se predlaga sprememba Pravilnika, ki bo omogočila več različnih variant označevanja, ob doslednem upoštevanju elementov s katerimi se doseže prepoznavnost označevanja na ravni Slovenije. Priloga se nadomesti z novo prilogo 1 : Obvezni elementi in značilnosti znakov  ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah znakov in Priloga 2: Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov, ki sta sestavni del tega pravilnika.

Z namenom doseganja enotne, pa tudi enostavnejše izvedbe določil pravilnika, spremlja spremembo pravilnika tudi Priročnik za izvajanje Pravilnika. Priročnih vsebuje možne načine oblikovanja znakov in tudi tehnične načrte za izvedbo najpogosteje uporabljenih znakov.

 

 

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/14

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJA

Tržna dejavnost osnovnih šol v času epidemije 4/1

Na Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanja občine članice glede mnenj in praks občin v zvezi z delovanjem javnih zavodov v letu 2020, in sicer občino zanima:

 • Kakšne ukrepe so sprejele osnovne šole v zvezi z izvajanjem tržne dejavnosti (oddajanjem prostorov v najem, prodaja obrokov zaposlenim ter drugim,… ) v povezavi z zaprtjem šol (neizvajanjem pouka) in posledično izpada tega prihodka? Kot primer: če so imele šole redno zaposlene kuharje, razdelilce hrane in drug kader, ki skrbi za obroke in je bil le-ta (so)financiran iz prihodkov od prodaje teh obrokov – kakšne ukrepe so sprejeli glede na dejstvo, da so imeli izpad prihodkov, po drugi strani pa so nastali stroški plač?
 • Kako občine predvidevajo pokritje morebitnega negativnega poslovnega izida za leto 2020 iz teh tržnih dejavnosti? Ali bodo občine pokrile nastali manjko?

Zbir odgovorov najdete TUKAJ.

Ureditev parkirnih abonmajev 4/2

V lokalni skupnosti pripravljajo Odlok o ureditvi cestnega prometa v katerem želijo urediti vprašanje parkirnih abonmajev za stanovalce (občina že ima določene dovolilnice, za katere lahko zaprosi vsak, sedaj bi določili dodatni abomnaje za stanovalce večstanovanjskih objektov, kjer ni zadosti parkirnih prostorov) in sicer občino zanima:

Ali so abonmaji  opravičljivi, ker bi vseeno bil abonma cenejši od letne dovolilnice. Kako imate zadevo rešeno v drugih občinah?

 

Prosimo vas, da vaše odgovore posredujete do četrtka 11. marca na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Sofinanciranje izgube dohodka smučišč 4/3

Na Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanja občine članice glede sofinanciranja izgub dohodka smučišč v skladu z 19. členom Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb.

Občino članico zanima, ali ste v vaši občini že izvedli postopek javnega poziva in določili merila in pogoje za sofinanciranje izpada dohodka žičniških naprav za prevoz oseb.

Vaše odgovore posredujete do četrtka 11. marca 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

DOGODKI SOS

8.3. / Delavnica OPSI 5/1

Vabilo na delavnico OPSI

Odprti podatki – za dodatne točke projektov pametnih mest

V ponedeljek 8.3. 2021 ob 10.00 uri v okolju Zoom

 

Spoštovane, spoštovani,

Skupnost občin Slovenije vas v okviru 4P DIH vabi na delavnico, kjer se bodo občine seznanile z nacionalnim portalom odprtih podatkov Slovenije – OPSI in postopkom objave evidenc in zbirk na portalu. V razpisu PMIS je namreč eden izmed kriterijev oz. možnosti pridobitve dodatnih točk na razpisu tudi objava evidenc in zbirk na nacionalnem portalu odprtih podatkov – OPSI. Vsebine bodo predstavili strokovnjaki Ministrstva za javno upravo.

Gre za merilo za izbor projektov št. 1.5. Odpiranje obstoječih podatkovnih zbirk na strojno berljiv način, kjer lahko projekti pridobijo 6 točk, če rešitve uporabljajo vsaj 8 obstoječih podatkovnih zbirk objavljenih na portalu OPSI, ki so vsebinsko povezane s prijavljeno vsebino projekta in se vse uporabljajo pri vsakem od konzorcijskih partnerjev.  Za objavljene zbirke podatkov se štejejo vse zbirke, ki so objavljene, s strani konzorcijskih partnerjev na portalu OPSI, do oddaje vloge na javni razpis. 3 točke lahko dobijo projekti, če rešitve uporabljajo vsaj 4 obstoječe podatkovne zbirke, objavljene na portalu OPSI, ki so vsebinsko povezane s prijavljeno vsebino projekta, vsaka od teh zbirk pa se uporablja pri vsaj 50 % konzorcijskih partnerjev.

Odpiranje podatkov pa ne prinaša le točk na razpisu, temveč je to zakonska določba v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je podrobneje urejena Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Predviden program:

 1. Splošni del: Predstavitev portala OPSI in pomena odpiranja podatkov
 2. Praktični del: Postopek objave evidenc in zbirk na portalu
 3. Posvetovalni del: Razprava in pomoč pri izbiri evidenc in zbirk za objavo

Gradivo: https://podatki.gov.si/posredovanje-podatkov

Vabilo: Vabilo na delavnico OPSI 

Prvi in drugi del bomo sneman in video zapis bo objavljen na spletni strani SOS.

9.3. / KOMUNIKACIJA IN GOVORICA TELESA V DIGITALNEM SVETU 5/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje na temo KOMUNIKACIJA IN GOVORICA TELESA V DIGITALNEM SVETUki bo potekala preko spletnega kanala Zoom, 9. 3. 2021 ob 10.00

Komunikacija je ključnega pomena za doseganje boljših delovnih rezultatov in grajenja spodbudnega delovnega okolja. Ker nas čas v katerem živimo, sili v komunikacijo na daljavo, takšni komunikaciji lahko rečemo tudi digitalna komunikacija. Digitalna komunikacija prinaša drugačna pravila komuniciranja, kot smo jih navajeni v osebni komunikaciji iz oči v oči. Veliko število komunikacijskih kanalov, veliko različnih IT rešitev, generacijske razlike in različni nivoji digitalne pismenosti, marsikoga izmed nas občasno pripeljejo do občutkov frustracij, nerazumevanja, jeze ali preprosto zmede. Na interaktivni delavnici bomo govorili o:

 • Spremembah zaradi COVID-19, izzivih komuniciranja na daljavo
 • Komunikaciji kot orodje sporazumevanja in povezovanja
 • Načinih komuniciranja na daljavo in pomembnosti učinkovite komunikacije pri vodenju sodelavcev
 • Govorici telesa v digitalnem svetu in njenem pomenu

Komu je izobraževanje namenjeno:

Izobraževanje je namenjeno vsem zaposlenim v občinskih upravah in javnih zavodih, ki želite izboljšati svoje komunikacijske spretnosti in osvestiti govorico vašega telesa v (digitalni) komunikaciji, prav tako pa je primerno za izboljšanje kompetenc vodstvenega kadra na tem področju.

O predavatelju:

Tematiko nam bo približal Marko Kostelec. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You.

Vabilo za tiskanje

11.3. / Spletni seminar za občine: Aktualno na področju javnega naročanja 5/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Majo Marinček, Direktorat za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo, in Mileno Basta Trtnik, Bonorum d.o.o., organizira seminar na temo javnih naročil. Namreč zakonodaja in pravna praksa na področju javnega naročanja je ena najbolj spreminjajočih se pravnih področij. To pomeni, da morajo osebe, ki so odgovorne za javno naročanje, stalno spremljati aktualne zakonodajne novosti in pravno prakso Državne revizijske komisije, ki kreira uporabo pravnih institutov ZJN-3. Za porabo okoli 4 milijarde javnih sredstev je treba uporabiti pravila ZJN-3, zato se področje javnega naročanja srečuje tudi z drugo področno zakonodajo (ZIntPK, ZJF in ostalo). S 1.1.2021 je tudi obvezna uporaba e-revizija za postopke pravnega varstva, kar olajša tehnično vodenje predrevizijskega in revizijskega postopka.

Seminar bo potekal v četrtek, 11. marec 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

11.3. / Prostovoljstvo – bogastvo lokalnih skupnosti 5/4

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, ki že več kot osemindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji, županje in župane ter zaposlene na občinskih upravah vabi na spletni posvet Prostovoljstvo – bogastvo lokalnih skupnosti, ki bo preko aplikacije Zoom potekal v četrtek, 11. marca 2021 med 10:00 in 11:30. Posvet poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Udeležence bo v uvodnem nagovoru pozdravil minister za javno upravo, gospod Boštjan Koritnik.

Primere dobrih praks bodo predstavili župani/županje iz občin, ki so prejemnice naziva Prostovoljstvu prijazno mesto:

 • Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem,
 • Igor Marentič, župan Občine Postojna,
 • Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Divača,
 • Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje.

Na posvetu, ki ga bo moderirala izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, boste spoznali:

 • zgledno sodelovanje občin in podpiranje medobčinskih društev,
 • odziv na epidemijo ob predhodno zgledno vzpostavljenem prostovoljstvu,
 • kako spodbujati mlajše generacije prostovoljcev,
 • skrb za starejše občane s pomočjo prostovoljskih programov,
 • kako s prostovoljstvom do solidarnih in za bivanje prijetnih lokalnih skupnosti,
 • koristi prostovoljstva za najranljivejše posameznike.

Po predstavitvi primerov bomo skupaj razpravljali o pomenu prostovoljskega dela občanov za življenje v skupnosti in iskali odgovore na izzive.

Prijave se zbirajo do ponedeljka, 8. marca 2021, preko spletnega obrazca. Najpozneje 2 dni pred izvedbo boste na e-poštni naslov prejeli povezavo do srečanja. Udeležba je brezplačna.

16.3. / VODENJE IN KOMUNICIRANJE V ČASU NEGOTOVOSTI 5/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževalno delavnico VODENJE IN KOMUNICIRANJE V ČASU NEGOTOVOSTI 16. 3. 2021 ob 10.00  preko spletne platforme Zoom. 

Na izobraževalni delavnici za županje, župane, direktorice in direktorje občinskih uprav, bomo osvetlili pasti vodenja in komuniciranja v času negotovosti in ponudili nekaj dragocenih oprijemališč in strateških razmislekov, kako naprej.

Delavnica bo pomagala razumeti:

 • Družbena pričakovanja in pričakovanja sodelavcev, občanov in drugih deležnikov v času negotovosti
 • Pasti in ovire pri upravljanju kriznih situacij
 • Pomen profesionalnega komuniciranja v času negotovosti
 • Pomen krepitve ugleda in zaupanja

O predavateljici:

Izobraževalno delavnico bo vodila dr. Damjana Pondelek, strokovnjakinja za krizni management in strateško komuniciranje, svetovalka vodstvom in kolektivom, direktorica podjetja Urednica, d.o.o. 20-letne izkušnje in znanja na področju strateškega in kriznega managementa usmerja v krepitev vodenja, komuniciranja, organizacijske kulture, odnosov in sodelovanja, v upravljanje tveganj in ranljivosti ter v preprečevanje kriznih situacij oz. v njihovo strokovno, učinkovito in etično upravljanje.

Vabilo za tiskanje

17.3. / ABC OBČINSKIH JAVNIH RAZPISOV 5/6

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) vabimo na posvet ABC OBČINSKIH JAVNIH RAZPISOV,  17. 3. 2021, ob 9.00 preko platforme Zoom. 

Z javnimi razpisi občine financirajo programe in storitve, ki so pomembne za različna družbena področja. Čeprav se zakonodaja s tega področja ne spreminja pogosto, pa se praksa razvija in prinaša nove možnosti razmisleka, izvajanja in poenostavitve razpisov.

Da bi osvežili svoje znanje, vas Skupnost občin Slovenije in Center nevladnih organizacij vabita na ‘obnovitveno’ delavnico, na kateri bomo spregovorili o celotnem procesu izvajanja razpisov, od pravnih podlag, načrtovanja, objave in prijave, ocenjevanja ter spremljanja izvajanja. Na delavnici se bomo posebej osredotočili na t.i. mite o javnih razpisih in vam predstavili, kako voditi izvajalce do boljših rezultatov.

Okvirni program:

9:00 – 9:45 Namen javnih razpisov
Pravne podlage
Potrebni notranji akti občine
9:45 – 10:30 Kako načrtujemo javne razpise (potrebe, cilji, pričakovanja)
Različna finančna pravila (večletni razpisi, predplačila, pavšali, zahteve poročanja)
10:30 – 10:50 odmor
10:50 – 11:40 Objava
Ocenjevanje
Bistvene sestavine pogodb
Spremljanje
11.40 – 12.00 Dodatna vprašanja in odgovori

 

Vse dileme in vprašanja bomo reševali sproti med predavanjem, lahko pa nam jih sporočite preko spletne prijave spodaj.

Delavnico bo izvajala Tina Divjak, vodja zagovorništva CNVOS in programa Active Citizens Fund v Sloveniji, avtorica številnih priročnikov o izvajanju javnih razpisov.

 

Vabilo za tiskanje

17.3. / Drugi spletni seminar “Iniciativa EUCF – European City Facility” 5/7

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF, ki jo predstavlja konzorcij 5 partnerjev (Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE) vabi na brezplačni spletni seminar z namenom predstavitve projekta European City Facility, kjer bo predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije v zvezi s projektom. Seminar bo v sredo,  17. marca 2021 ob 10 uri v spletni predavalnici okolja Zoom.

Zavedamo se, da imajo občine ogromen potencial za gradnjo celovitih investicijskih programov pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Pogosto nastopijo kot glavni pobudnik in igrajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje investicijske portfelje. Ena glavnih ovir za uresničitev projekta je zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev. Med drugim je za financiranje iz javnih ali privatnih virov praviloma potrebno predložiti natančno razdelan investicijski koncept. Še posebej manjše občine pogosto ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami za izdelavo le-tega.

Na tej podlagi je bila v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizont 2020) ustvarjena iniciativa EUCF – European City Facility. V sklopu iniciative tega lahko občine zaprosijo za podporo pri izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt. Ta obsega tako finančno (60.000 EUR), tehnično in pravno strokovno podporo. Cilj projekta je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati izdelati investicijski koncept in tako izboljšati njihove možnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev.

Dnevni red:

 1. Kaj je EUCF?
 2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
 3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
 4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
 5. Rezultati 1. poziva / Novosti 2. poziva EUCF
 6. Vprašanja in odgovori

Prijava je obvezna, saj vam bomo na dan dogodka, na podlagi vnešenega e-naslova v prijavnici, poslali povezavo v spletno predavalnico digitalnega okolja Zoom.

Prijavite se lahko do torka, 16. 3. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest v obrazcu spodaj. V primeru tehničnih težav prijave sprejemamo tudi na ana.plavcak@skupnostobcin.si s pripisom “Prijava na spletni seminar EUCF”.

25.3. / OPN v luči odločitev Ustavnega sodišča 5/8

Skupnost občin Slovenije organizira seminar glede občinskih prostorskih načrtov v luči odločitev Ustavnega sodišča, s katerima se je temeljito spremenil pogled na pripravo in sprejem občinskih prostorskih načrtov.

Glede na citirani odločitvi Ustavnega sodišča je sprememba namenske rabe iz stavbnega v kmetijsko praviloma dopustna le izjemoma. Pričakovati je, da bodo temu sledile številne nove zahteve za razveljavitve tovrstnih sprememb, kot tudi odškodninski zahtevki zoper občine. Odškodninski zahtevki utegnejo biti izredno visoki, kar utegne bistveno ohromiti in tudi ogroziti delovanje občin.

Odločitve Ustavnega sodišča in kako lahko postopajo občine bo predstavil mag. Janez Tekavc, odvetnik in bivši župan.

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 25. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom ( trajal bo predvidoma 2 uri).

Seminar je plačljiv. Prijave na seminar so obvezne[1].

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

Vljudno vabljeni!

31.3. / Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju 5/9

Socialna klavzula zagotavlja socialno odgovorno javno naročanje, kot ga priporočata Evropska komisija in Republika Slovenija. Uporabo socialnih klavzul v javnem naročanju  vam bomo približali na spletni konferenci, ki bo potekala v sredo, 31. marca 2021, od 9.00 do 12.00. Odgovorili bomo na vprašanja:

– Kašni so načini in prakse uporabe socialnih klavzul v javnih naročilih?

-Kakšni so trendi pri nas in v Evropi?

-Kako se lahko socialne klavzule uporablja za boljše vključevanje prikrajšanih skupin na trg dela?

Na spletni konferenci bomo poskušali podati odgovore na zgornja vprašanja. Predstavljeni bodo tudi konkretni primeri javnih naročil z uporabo socialnih klavzul.

Na spletno konferenco vabimo predstavnike občin in drugih javnih organizacij, ki so zavezanci za javno naročanje; poleg tega vabimo tudi predstavnike socialnih podjetij in NVO, ki izvajajo razne storitve in se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo prikrajšanih skupin.

Program:

08.45-09:00: Prijava udeležencev v spletno čakalnico.

09.00-09.30: Zakonska osnova, ki jo nudi ZJN-3 za uporabo t.i. socialnih klavzul (Direktorat za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo).

09.30-10.00: Predstavitev Smernic za javno naročanje storitev čiščenja (Direktorat za javno naročanje na MJU).

10.00-11.00: Dobre prakse doma in v tujini za uporabo socialnih klavzul pri zaposlovanju prikrajšanih skupin in varovanju okolja (Ustanova Fundacija BiT Planota in Skupnost občin Slovenije).

11.00-11.30: Predstavitev modela za pripravo »odgovornih javnih naročil« (Fundacija BiT Planota).

11.30-12.00: Vprašanja in odgovori, predlogi in pobude.

Prijave zbiramo TUKAJ  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 26. 3. 2021. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. 05 307 4040 oz. 040 288 097 ali nam pišete na mrezenje@planota.si.

 Organizatorji spletne konference:

 • Fundacija BiT Planota v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo RS.
 • Skupnost občin Slovenije
 • Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje
 • Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje

1.4. / AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST 5/10

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST, ki bo potekalo 1. aprila 2021 ob 10.00 uri preko spletne platforme Zoom.

Zaradi velikega števila sprememb je razmišljanje »že od nekdaj delamo tako« nevarno in ne zagotavlja pravočasnega odzivanja in prilagajanja na veliko število sprememb in novosti, ki se dnevno dogajajo.

Spremembe so neizogibne in pomembno je, kako odreagiramo na njih. Se prepustimo, da nas preplavijo in smo nenehno v vlogi žrtve ali pa zajahamo val in prevzamemo nadzor nad dogajanjem. Agilne metode vodenja so odgovor na marsikateri problem, s katerim se srečuje klasični menedžment, se pa vse skupaj prične z agilno miselnostjo. Kako razvijati agilno miselnost in kako razvijati svojo odpornost in prilagodljivost na spremembe, ki prihajajo, boste izvedeli na izobraževanju.

Program:

Pogovorili se bomo o:

– prihodnosti spreminjajočega se dela,

– izzivih sodobnega vodenja

– agilni miselnosti (vrste agilne miselnosti in njihove značilnosti)

–  razvijanju prilagodljivosti na spremembe

Komu je izobraževanje namenjeno:

Vsebina je namenjena predvsem županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodilnim kadrom v občinah in njihovih javnih zavodih.

Predavatelj:

Tematiko nam bo približal Marko Kostelec. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

8.3. / Za več žensk v politiki 6/1

Odbor regij ob dnevu žena organizira razpravo pod sloganom »za več žensk v politiki«, na kateri bo v panelu »Političarke kot vzornice« sodelovala tudi slovenska županja, Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje.

Na panelnih razpravah, ki se bodo začele ob 9. uri 8. marca 2021 bo razprava tekla o zastopanosti žensk na nivoju držav EU (80% izvoljenih politikov na regionalnem nivoju je moških) in odpravljanju ovir, ki preprečujejo vstop ženskam na politični parket. Govora bo o lokalni, regionalni in evropski politiki ter konkretnih ukrepih na terenu za lažje sodelovanje žensk v lokalni in regionalni politični sferi. Druga panelna razprava, ki bo sledila ob 14. uri bo namenjena razpravi o socialnih medijih in njihovi vlogi po eni strani kot komunikacijski medij, po drugi strani pa kot orodje za grožnje.

V tretji panelni razpravi, ki se bo začela ob 15.15 uri pa bo županja Trbovelj in podpredsednica SOS, ob boku evropske poslanke in predstavnice EU odbora za enakost spolov Samire Rafaele, razpravljala o uspešni političarki kot vzoru, ki tudi druge ženske vzpodbudi in motivira, da se podajo v politiko.

Vabilo je dostopno tukaj.

Registracija poteka na tem mestu.

17.3./ KAKO DO STANOVANJ? – Naslavljanje stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah 6/2

V okviru Mreže Stanovanja za vse zainteresirane organizirajo v sredo, 17. marca 2021 ob 14h spletni posvet Kako do stanovanj? – Naslavljanje stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah, ki je primarno namenjen predstavnikom slovenskih občin. Na posvetu želijo z udeleženci deliti rezultate in spoznanja preliminarne raziskave Naslavljanje stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah, ki so jo izvedli avgusta lani, potem pa nadaljevali pogovor v smeri dodatnih uvidov v problematike stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah ter skupaj razmišljali o možnih pristopih in poteh k rešitvam. Z nami bodo svoje izkušnje delili tudi predstavniki Občine Bohinj in Občine Ajdovščina, ki sta na stanovanjskem področju že naredili pomembne premike.

Prijavite se TUKAJ. Na podlagi izpolnjene prijavnice, vam bo poslana povezava do videokonferenčnega okolja Zoom vam vam bo poslana dan pred posvetom. Več informacij o dogodku lahko preberete tukaj.

18.3./ Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor 6/3

Evropska mreža znanja z urbana okolja (EUKN) in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na mednarodni posvet »Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor«.

Posvet bo potekal v četrtek, 18. marca 2021, 13.0016.30, preko spleta.

Na posvetu bodo raziskali ubrano razsežnost Evropskega zelenega dogovora in povezo z Urbano agendo EU. V drugem delu posveta se bodo posvetili konkretnim temam Urbane agende – krožnemu gospodarstvu, na naravi temelječim rešitvam in boljši zakonodaji v podporo urbanemu razvoju.

Več informacij in predvideni program najdete TUKAJ.

Prijava na tej povezavi.

31.3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka - za Občine in šole 6/4

IPoP – Inštitut za politike prostora prostora vabi Občine in šole na usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje izkušenj iz prakse. Aktivna pot v šolo je pomembna, saj lahko zadosti minimalni potrebi otrok po dnevnem gibanju, povečuje njihovo samostojnost in koncentracijo pri pouku hkrati pa daje otrokom možnost druženja z vrstniki, kar je za otroke še posebej zanimivo. Pešbus in Bicivlak sta že kar dobro znani šolarjem po vsej Sloveniji. Izvajalo ju je že več kot 110 šol od leta 2016. Aktivnosti šole organizirajo za krajša obdobja enega ali dveh tednov ali daljša obdobja ter tudi vse leto vsak dan ali enkrat tedensko. Za organizacijo Pešbusa in Bicivlaka so na internetni strani programa Aktivno v šolo in zdravo mesto na razpolago informativna in podporna gradiva. V preteklih letih se je nabralo tudi veliko izkušenj iz prakse. Vse to in še več kar vas zanima pa lahko spoznate tudi na usposabljanju za izvajalce.

Usposabljanje bo potekalo v sredo 31. 3. 2021 od 14:00 do 16:30 prek spletne platforme Zoom. Izkušnje z udeleženci bo tokrat delila Andreja Fajmut, profesorica razrednega pouka in učiteljica angleščine na razredni stopnji, predstavnica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Črna in koordinatorica Pešbusa in Bicivlaka na OŠ Črna na Kroškem, na kateri Pešbus in Bicivlak potekata že več let enkrat tedensko skozi vse leto.

Vaše prijave zbirajo prek spletne prijavnice do 29. 3. 2021. Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prav tako so brezplačni vsi materiali in orodja za izvedbo. Za dodatne informacije pišite na info@aktivnovsolo.si.

 

 

 

 

13.4. / URBACT - Sejem dobrih praks Mesta >> mestom 6/5

Prenosna omrežja URBACT bodo v naslednjih mesecih delila svoje izkušnje s prenosom dobrih praks, na katere prijazno vabijo vse zainteresirane. V torek, 13.4 boste lahko na sejmu prisluhnili izkušnjam in dobrim praksam  slovenskih partnerjev Ljubljana Čebelja pot  in Idrija Mestna dnevna soba / platforma za NVO  ter se sprehodili med virtualnimi stojnicami drugih dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja Mesta >> mestom druge in tretje generacije.

Mesta >> mestom je serija katalogov, s katerimi želijo razširiti poznavanje dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja in navdihniti slovenske občine, da se same lotijo podobnih pristopov. Doslej sta izšla dva kataloga. V prvem so objavili izbor praks, ki jih je nagradil program URBACT. V drugem pa so zbrali prakse, s katerimi se sodelavci IPoP srečujejo pri svojem delu z občinami. Za tretjega so objavili razpis za občine, katalog pa je še v pripravi. Ob tem obveščajo, da bodo udeleženci sejma prejeli prve tiskane izvode kataloga Mesta >> mestom #3.

Na sejem se lahko prijavite TUKAJ. Več informacij o dobrih praksah je na voljo tukaj.

 

24.3./ Webinar: Zelene strehe na objektih v občinski lasti (načrtovanje, financiranje, izvedba).  6/6

V studiu prostoRož 24. marca 2021 pripravljajo brezplačen webinarZelene strehe na objektih v občinski lasti (načrtovanje, financiranje, izvedba)”. Na webinarju bodo podrobno predstavili priložnosti in načine za premagovanje finančnih in administrativnih ovir za občine, predavatelji pa bodo predstavili pilotni primer zelene strehe na OŠ Staneta Žagarja v Kranju.

Webinar je namenjen županom in vodstvu občin, uslužbencem oddelkov za investicije ter vsem, ki so zadolženi za implementacijo trajnostnih politik oz. vodijo energetske sanacije.

Program:

 • Alenka Korenjak (prostoRož): Zelene strehe: od izbora objekta do izvedbe
 • Jure Šumi (Združenje za ozelenjeno urbano infrastrukturo): Tehnične lastnosti sodobnih zelenih streh
 • Q&A z Evo Romih (Mestna občina Kranj – Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte): Projektno načrtovanje in financiranje zelenih streh na objektih v občinski lasti

Celotno vabilo in prijavnica sta dostopna na: https://prostoroz.org/webinar-zelene-strehe/.

Spletna predavanja Akademija družbenih inovacij 6/7

Center Noordung z lokalnimi partnerji organizira Akademijo družbenih inovacij, s katero nudi priložnost za raziskovanje novih rešitev za gospodarske in družbene izzive, med drugim tudi za javne uslužbence. Namen spletnih predavanj je predstaviti ključne dejavnike uspeha pri izvajanju družbenih inovacij, pri čemer se zgledujejo po konkretnih primerih družbenih inovacij v alpski regiji.  Pri tem je cilj opredeliti ustrezne ukrepe za boljšo podporo družbenim inovacijam in formalizirati akcijski načrt.

Dogodek je organiziran v okviru projekta ASIS in bo izveden v videokonferenčnem okolju Zoom v naslednjih modulih:

 • Prvi modul: Nova vizija inovacij – družbene inovacija

9. in 23. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Drugi modul: Kako lahko bolje podprete razvoj družbenih inovacij?

10. in 24. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Tretji modul: Merjenje družbenega učinka

11. in 25. marec 2021 od 9.00-12.00

Več informacij o modulih je na voljo TUKAJ. Prijavite se lahko do 5. marca 2021 preko spletnega obrazca.

Poleg tega je Center Noordung v iskanju ambasadorjev družbenih inovacij, ki so pripravljeni iskati učinkovite sistemske rešitve in se posvetiti reševanju širših družbenih izzivov ter v duhu sodelovanja postati agenti sprememb.

Za vse dodatne informacije glede predavanj ali ambasadorjev pišite na tanja@center-noordung.si.

 

URBACT- spletni tečaj o strateškem javnem naročanju 6/8

Program URBACT je na podlagi izkušenj mest, ki sodelujejo v omrežjih Procure in Making Spend Matter oblikoval brezplačni spletni tečaj, s katerim bo mesta opremil z znanjem in orodji, potrebnimi za vključevanje družbenih in okoljskih meril v postopek javnega naročanja ter za razvoj strateškega naročanja.

Tečaj se bo pričel marca 2021 in je sestavljen iz trinajstih videoposnetkov. Zajema sedem učnih modulov in študije primerov, sledi pa tudi različnim korakom javnega naročanja (od priprave analize porabe do priprave razpisov in spremljanja pogodb).

Več informacij o tečaju in prijavi je na voljo TUKAJ.

 

 

VLADA

179. dopisna, 60. in 61. redna seja 7/1

 • 179. dopisna seja

Predlog Zakona o katastru nepremičnin

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o katastru nepremičnin. S predlaganimi amandmaji se v pretežnem delu upoštevajo predlogi in pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in predlogi iz mnenj Mestne občine Ljubljana, Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. V predlagane amandmaje pa so vključeni tudi predlogi Ministrstva za okolje in prostor za izboljšanje besedila posameznih členov in za izvedbo zakona v podaljšanem roku (zaradi spremenjenega roka izvedbe projekta »Informacijska prenova nepremičninskih evidenc« v okviru Programa projektov eProstor). Dodatno tukaj.

S predlaganimi amandmaji se črtajo določene ureditve, ki jih določa že Zakon o splošnem upravnem postopku oziroma se tudi dopolnijo na način, da smiselno sledijo temu, kot npr. določitev izločitvenih razlogov pri prepovedi izdelave elaboratov. Prav tako so izvedene uskladitve z drugo zakonodajo, kot npr. z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih ter Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Izvedla se je uskladitev nekaterih pojmov skozi celoten predlog zakona in dopolnili nekateri zapisi, z namenom boljše jasnosti določb zakona. Dopolnjeni so nekateri strokovni pogoji pri izvajanju evidentiranja nepremičnin, kot na primer pri izračunu površin parcel. Prav tako sta bila sprejeta predloga amandmajev, ki urejata obveščanje o vpisu podatkov v kataster nepremičnin in ureditev vpisa spremembe bonitete zemljišč. Začetek uporabe zakona se prestavi na 4. april 2022.

 • 60. redna seja

Vlada je na seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih. S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je spremenila tudi obveznost glede nošenja zaščitne maske v osnovnih in srednjih šolah.

 • 61. redna seja

Uredba o izdaji priložnostnih kovancev v letu 2022

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci. V uredbi je določeno, da se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame.

Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov

Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov določa geografska območja, v katerih so operacije sistemov brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja letalske varnosti prepovedane. Geografsko območje v drugi alineji prvega odstavka 5. člena uredbe o izvajanju je geografsko območje, ki je določeno iz razlogov zagotavljanja letalske varnosti.

S to uredbo se spremeni ta vsebinsko napačni zapis. S to uredbo se spremenijo in dopolnijo še prehodne določbe z  natančnejšo opredelitvijo glede geografskih območij za imetnike dovoljenj oziroma potrdil, izdanih na podlagi Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov za čas, v katerem so dovoljenja oziroma potrdila še lahko veljavna, to je do 1. 1. 2022.

Vlada izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov  v 25. členu določa, da morajo države članice zagotoviti, da delež energije iz obnovljivih virov v okviru končne porabe energije v prometnem sektorju, do leta 2030 doseže vsaj 14 odstotkov.

Predmetna direktiva je v postopku prenosa v nacionalni pravni red. Ker bo prišlo v obdobju do sprejetja nove zakonodaje na področju obnovljivih virov energije, ki bo prenovila mehanizme za doseganje deležev obnovljivih virov energije v prometu, do pravne praznine, je nujno zagotoviti kontinuiteto obveznosti doseganja predpisanega energetskega deleža obnovljivih virov energije tudi po letu 2020 in posledično dodati v okvir  4. člena Uredbe o obnovljivih virih energije obveznost primešavanja v letu 2021.

Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov

Vlada se je seznanila z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov« in revizijskih razkritij ne izpodbija. Vlada je za udeležbo in zastopanje na razčiščevalnem sestanku v zvezi z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča pooblastila ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka.

Slovenija podpira Evropski podnebni pakt

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropski podnebni pakt. Slovenija pozdravlja in podpira Evropski podnebni pakt, saj meni, da bo ta z  okrepljenim povezovanjem vseh deležnikov, civilne družbe in posameznikov ter s spodbujanjem podnebnega ukrepanja, pomembno pripomogel k doseganju cilja podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. Prav tako Slovenija pozdravlja, da bo Evropski podnebni pakt dopolnjeval in združeval številne že obstoječe pobude, mreže in gibanja.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 6. marca do 12. marca 2021, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Dodatno pa se sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov v statističnih regijah z ugodno epidemiološko sliko, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. Ti regiji sta Posavska statistična regija in Jugovzhodna Slovenija. Ta del odloka velja od 8. marca do 12. marca 2021.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 8/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. 2. 2021 na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18 in 3/21) v Uradnem listu RS št. 28/2021 objavilo 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Z javnim razpisom je razpisanih do vključno 600.000 evrov, in sicer 300.000 evrov, ki so namenjeni fizičnim osebam in 300.000 evrov za samostojne podjetnike, pravne osebe ter agrarne in pašne skupnost.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 (od 9. ure) do objave zaprtja javnega razpisa.

 

Potrditev/pridobitev naziva PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA 2021 8/2

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že osemindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Zavedajo se, da je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazna občina 2021« izpostavljajo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij:

 • prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti in cenijo njihovo delo,
 • podpirajo prostovoljske organizacije in
 • namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Priporočila za občine, postopek potrditve ali pridobitve naziva in prijavnico najdete na spletni strani https://www.prostovoljstvo.org/natecaji/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2021.

Rok za pošiljanje prijav je 29. marec 2021.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 18. maja 2021.

Poziv občinam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav 8/3

Ministrstvo za javno upravo je poslalo poziv občinam in skupnim občinskim upravam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje za preteklo leto. V 43 skupnih občinskih upravah sta združeni skupno 202 slovenski občini. Ministrstvo je v lanskem letu za sofinanciranje namenilo več kot 6 mio EUR, tudi letos ima v proračunu zagotovljeno podobno vsoto.

Rok za oddajo zahtevkov je 31. marec 2021.

Program ESPON objavil več razpisov 8/4

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je na spletu objavil naslednje razpise:

Aplikativna raziskava: Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo

Program razpisuje aplikativno raziskavo „Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo“, ki ima cilj posodobiti  metodologijo in  prostorske podatke, zbrane v okviru nedavno zaključene aktivnosti ESPON o geografiji izbruha covid-19. Raziskava bo preučila dodano vrednost ukrepov politik, ki so jih mesta in regije razvile in uporabile kot odziv na socialno-ekonomske učinke omejevalnih ukrepov.

Rok za prijavo na razpis je 9. marec 2021.

ESPON 2020 – Posodobitev podatkov in zemljevidov II

Cilj razpisane naloge je izbrati enega ali več izvajalcev za popolnitev zbirke podatkov ESPON 2020 in obsega: zbiranje podatkov in metapodatkov, oblikovanje časovnih vrst in zapolnitev obstoječih podatkovnih vrzeli, preverjanje kakovosti in vključitev zbranih podatkov v zbirko podatkov. Naloga Vključuje še pripravo zemljevidov, kratkih analiz in interpretacij zbranih podatkov, prilagojenih potrebam pripravljavcev politik pri razvoju javnih politik. Razpis se nanaša na naslednja področja izvedenih aplikativnih raziskav ESPON: EMPLOY, LOCATE, PROFECY, Big data & housing, CLIMATE.

Rok za prijavo na razpis je 30. marec 2021.   

Podrobneje se lahko z razpisoma, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.  Razpisni dokumentaciji za oba razpisa sta na voljo na Portalu  luksemburških javnih naročil,  razpisni platformi ESPON EGTC.

Odprt poziv zunanjim ekspertom za vključitev v ESPON znanstveno svetovalni odbor

ESPON EGTC (Evropska skupina za teritorialno sodelovanje) ponovno vabi strokovnjake k oddaji interesa za sodelovanje v  znanstveno svetovalnem odboru. Zunanji strokovnjaki se na poziv lahko javijo kadarkoli do 30. junija 2022. Izbori strokovnjakov potekajo redno mesečno. ESPON EGTC vključuje člane znanstveno svetovalnega odbora pri izvajanju aktivnosti in strokovnih storitev glede na sprejet program ESPON 2020.

Podrobneje se lahko s pozivom, pogoji za prijavo in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Natečaj Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi 8/5

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 8. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2020. S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2020 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci. Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi, nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/jo do 31. marca 2021 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za naziv.

 • Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2020« ali skenirano na slovenska@filantropija.org.

Več informacij najdete na: https://www.prostovoljstvo.org/natecaj/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi-2020

Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije 8/6

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 31/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog.

Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Več na: https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 8/8

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 8/9

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 8/10

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Dopis GURS glede prehoda na državni koordinatni sistem D96/TM 9/1

Kot ste že bili obveščeni, je Geodetska uprava Republike Slovenije konec leta 2018 izvedla transformacijo iz D48/GK v D96/TM koordinatni sistem za vse zbirke prostorskih podatkov, za katere je pristojna. Ker se je Geodetska uprava zavedala, da se vsi ključni uporabniki njenih podatkov ne bodo uspeli takoj prilagoditi na novi koordinatni sistem, se je zavezala, da bo do konca leta 2021 omogočila pridobivanje enakih podatkov v obeh koordinatnih sistemih.

V skladu z navedenim so pripravili dopis s pozivom, da pravočasno preidete na novi državni koordinatni sistem D96/TM, s čimer se bodo preprečile morebitne težave pri dostopu do podatkov in storitev iz evidenc Geodetske uprave po 1. januarju 2022.

Več informacij lahko preberete v dopisu TUKAJ.

Pridružite se 9. občinam pri razvijanju kakovosti mladinskega dela 9/2

Uvajanje orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni letos poteka že tretje leto zapored, orodje pa trenutno uporablja že 27 mladinskih centrov v devetih občinah. Celoten proces koordinira Mladinska mreža MaMa, mreža 50-ih mladinskih centrov širom Slovenije.

Mladinska mreža MaMa je trenutno v procesu vključevanja novih občin in mladinskih centrov. Za sestanek in predstavitev orodja se lahko dogovorite na logbook@mreza-mama.si. Če želite izvedeti več o orodju Logbook in prednostih, ki jih prinaša za občine in mladinske centre si poglejte predstavitveni video, več pa lahko preberete tudi na spletni strani Mladinske mreže MaMa.

Več informacij najdete tudi TUKAJ.

Nova karta potresne nevarnosti 9/3

Na Uradu za seizmologijo so pripravili novo Karto potresne nevarnosti Slovenije, ki prikazuje pospešek tal ob potresih. Podatek morajo upoštevati projektanti pri potresno odporni gradnji. Potresna nevarnost je izračunana za trdna tla z verjetnostnim ocenjevanjem potresnih izvorov, upoštevaje predvideno življenjsko dobo navadnih objektov.

Na podlagi nove ocene potresne nevarnosti Slovenije bodo gradbeniki pretehtali potrebo po spremembi parametrov Nacionalnega dodatka standarda Evrokod 8, ki natančneje določajo projektiranje. Nato pa bo nova karta projektnega pospeška tal nadomestila dosedanjo karto potresne nevarnosti za obvezno uporabo pri projektiranju.

Novo karto in pojasnila h karti najdete na povezavi: http://potresi.arso.gov.si/doc/dokumenti/KPN_povzetek_splet.pdf.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.