V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA SLOVENSKA BISTRICA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Informacija občinam glede problematike povezane s koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19) 1/1

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je v petek 28. februarja potekal sestanek z MJU, MZ, NIJZ ter URSZR o problematiki odzivanja na korona virusUradni zapisnik in sprejete sklepe sestanka si lahko preberete tukaj. V nadaljevanju vam posredujemo informacije, ki smo jih s strani državnih institucij na sestanku prejeli in so za načrtovanje občinskih aktivnosti pomembne:

 1. MJU bo vsem občinam in vsem združenjem občin poslal vse relevantne informacije, ki so jih posamezni resorji oziroma ministrstva pošiljali izvajalcem svoje resorne pristojnosti: zdravstvenim domovom, šolam, domovom upokojencev…. Namen tega je, da ste občine celovito seznanjene z navodili, ki so jih dobile organizacije v vaših občinah.
 2. Občine na elektronski naslov gp.mju@gov.si posredujejo elektronski elektronski naslov in telefonsko številko županje, župana. Na ta naslov oziroma telefon bodo posredovana vsa obvestila v povezavi s Coronavirusom v posamezni občini (obvestila o pozitivnih testih).
 3. NIJZ pripravlja informacijo v obliki infografike za prebivalce o tem, kako je treba ravnati, ko imajo simptome, ki so podobni gripi ali močnejšem prehladu (prebivalci morajo ostati doma in po telefonu poklicati svojega zdravnika ali NMP; od njih prejmejo nadaljnja navodila)
 4. NIJZ pripravlja informacijo v oblik infografike za prebivalce o tem, kakšen bo postopek, če se bo njihov zdravnik odločil, da morajo priti na odvzem vzorca (povedal bo, na katero zdravstveno vstopno točko naj pridejo) in kakšen bo postopek, če bo vzorec pozitiven (če ni res hudih simptomov, npr. dihalna stiska ipd, se jih napoti v domačo oskrbo).
 5. Zaščitna sredstva iz blagovnih rezerv in drugih virov bodo zagotovljena tistim, ki jih potrebujejo: potrebujejo pa jih zgolj tisti, ki bodo v tesnem stiku z osebami, ki imajo simptome – in to je predvsem zgolj tisto zdravstveno osebje, ki jemlje vzorce in ki neguje z virusom dejansko okužene in zato obolele osebe.
 6. Gasilske enote, ki izvajajo naloge širšega pomena – GEŠP – bodo imele sestanek z URSZR v torek 10.3.2020.
 7. Na sestanku je bilo izpostavljeno priporočilo, da občine periodično organizirajo sestanke z izvajalci iz svoje pristojnosti (občinska javna podjetja in zavodi, pa tudi drugi) skupaj z lokalnimi imunologi NIJZ (https://www.nijz.si/sl/nijz/kontakt) in ZD, da se tako širijo ustrezne informacije o bolezni in o ukrepih in da se strokovno odgovori na morebitna vprašanja in dileme.
 8. Priporočajo, da občine prijazno pozovejo tiste, ki so jim podelile koncesijo za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva na območju, da se čim bolj vključijo v priprave in izvajanje aktivnosti NMP in ZD.
 9. Priporočajo, da občine, kjer ZD in bolnišnica skupaj tvorita NMP in vstopno točko morebitno okuženih v zdravstveni sistem, pozovejo oba izvajalca, da se resnično dobro uskladijo za izvajanje sprejema pacientov z morebitno okužbo.
 10. Trenutno ni razloga za odpovedovanje prireditev. V primeru dvoma naj se organizator obrne na najbližjo enoto NIJZ (https://www.nijz.si/sl/nijz/kontakt), da izdelajo oceno tveganja za konkreten dogodek v konkretnem časovnem obdobju.
 11. V kolikor bo prišlo do situacije, ko bo potrebno odpovedovati prireditve bo to za ustrezno območje in ustrezno časovno obdobje razglasil pristojen državni organ.
 12. Občine naj ustrezne vladne oz. informacije NIJZ objavljajo v svojih občinskih glasilih; kjer obstoje (med)občinske lokalne radijske postaje naj občine zagotovijo objavo ustreznih vladnih informacij in razgovorov oziroma kontaktnih oddaj s strokovno relevantnimi sogovorniki (iz ZD in enot NIJZ).
 13. Občine naj se pripravijo, da bodo ob morebitni potrebi lahko s svojo mrežo poklicnih in prostovoljnih izvajalcev socialnih storitev pomagali ljudem, ki se bodo zdravili doma in to tako, da bodi tistim, ki ne bodo imeli nikogar, da bi jim prinesel živila in zdravila, to zagotovili. V to mrežo velja vključiti občinske, zasebne, prostovoljne izvajalce pomoči na domu in pomoči starejšim, kot na primer zavodi za pomoč na domu, Zavod Sopotniki, društva upokojencev in druga društva (npr. častniška združenja, veteranska združenja, župnijski karitasi, organizacije rdečega križa ipd.).
 14. URSZR bo v navedeno pomoč iz prejšnje točke vključila 111 ekip prve pomoči, ki jih financira pri RKS.
 15. URSZR je s sredstvi blagovnih rezerv dopolnila svoje rezerve in jih del prerazporedila na območje primorske. Za dopolnitev državnih rezerv si prizadevajo tudi prek mednarodnega sodelovanja.
 16. URSZR je pridobila mnenje, da je zaloga razkužil iz časa migrantske krize, ki je v državnih rezervah, še vedno učinkovita in primerna za uporabo.
 17. Pozvali so občine naj dnevno spremljajo obvestila na internetnih straneh NIJZ (https://www.nijz.si/sl) in vlade (https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/)
 18. NIJZ bo izdelal posebno domačo stran z informacijami, navodili, odločitvami v zvezi s koronavirusom. Na sestanku smo predlagali, da uvedejo možnost prijave na e-opozorila (e-pošta), da je prišlo do posodobitve posameznih vsebin.
 19. MZ bo pred izjavo, da je prišlo do potrditve prvega oziroma prvih primerov okužbe, obvestilo občino, na območju katere je prišlo do potrditve primera. Predlagali smo, da naj za prenos informacije uporabijo CORS.
 20. Trenutno je še vedno najbolj pomembno izvajati preventivo s higieno rok, higieno kašlja in higieno površin, ki se jih najpogosteje dotikamo – tako doma, kot na delovnem mestu in pri uporabi storitev (trgovina, banka, bencinski servis ipd.)

SOS na novega mandatarja naslovila pobudo po ustanovitvi ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1/2

dne 4.3.2020 je Skupnost občin Slovenije na novega mandatarja Janeza Janšo naslovila pisno pobudo po ustanovitvi samostojnega ministrstva pristojnega za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki bo imelo sedež v Mariboru.

V Skupnosti občin Slovenije ugotavljamo, da je lokalna samouprava na državni ravni začela izgubljati svoj pomen takoj, ko je bila ukinjena Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ob tem je postopno tudi pričela plahneti politika vodenja enakomernega regionalnega razvoja, kar je ključnega pomena za decentraliziran in enakopraven razvoj Slovenije in za krepitev pozitivnih razvojnih potencialov v različnih delih Slovenije.

Prav zaradi negativnih učinkov na položaj in razvoj občin ter negativnih trendov v skladnem regionalnem razvoju države, je Skupnost občin Slovenije vsako novo nastajajočo vlado po letu 2012 pozivala, da v organiziranost vlade na novo oz. ponovno umesti pristojno ministrstvo za lokalno samoupravo ter z imenovanjem ministra ali ministrice da ustrezno in potrebno težo občinam.

Odmera komunalnega prispevka v občinah 1/3

V torek, 3.3.2020 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o.  že ponovno organizirala posvet z naslovom Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah. Tjaša Remic in mag. Matija Kralj iz Ministrstva za okolje in prostor sta predstavila Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

Predavatelja sta med drugim izpostavila priporočila pri pripravi novih odlokov. Opozorila sta na objavljene vzorce na spletni strani ter nomotehnične usmeritve, da naj občine v odloke ne prepisujejo vsebin, ki jih določajo državni predpisi temveč le tiste vsebine, ki jih mora določiti občina. Glede pogodbe o opremljanju sta podala nekaj pojasnil glede najpogostejših dilem občin (ali je občina dolžna skleniti pogodbo o opremljanju ali je odmerna odločba sestavni del pogodbe,…).

Marinka Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., se je osredotočila na praktične primere priprave Odloka. Predstavila je grobo analizo razmerij v stroških na enoto in oceno skladnosti s poselitvenim vzorcem v redko – razpršeno poseljeni občini, gosto poseljeni občini in občini s podobnim poselitvenim vzorcem, kot ga odražajo povprečni stroški ter kdaj je uporaba povprečnih stroškov po pravilniku primerna.

 

Srečanje županj slovenskih občin v Rušah 1/4

V Rušah se je 3. marca 2020 sestal KLUB ŽUPANJ, ki deluje v okviru Skupnosti občin Slovenije. Osrednja točka srečanja je bila dolgotrajna oskrba v Sloveniji. Na srečanju sta sodelovala tudi direktor Doma Danice Vogrinec, mag. Marko Slavič, in direktorica Doma starejših občanov Tezno, mag. Jasna Cajnko. Predstavila sta številne probleme, s katerimi se v domovih srečujejo ter opozorila na nujne sistemske ukrepe države, saj obstoječi sistem ne ustreza številnim potrebam ter izzivom hitro starajoče družbe. Na to opozarjajo Slovenijo tudi vse ključne mednarodne organizacije. V pogovoru so tako županje kot oba gosta ugotavljali, da se morajo tako občine kot tisti, ki že delujejo na področju dolgotrajne oskrbe povezati, da skupaj ustvarijo dovolj velik pritisk, da bi končno prišlo do nujnih sistemskih sprememb, ki jih mora pripraviti in sprejeti država.

Srečanje Kluba županj je potekalo tudi v luči bližajočega 8. marca, mednarodnega dne žensk. Skupaj so ugotavljale, da praznik obeležuje in označuje pridobitev socialnih, ekonomskih in drugih pravic za ženske in, da je skrajni čas, ko se neha izrabljati in označevati z ideologijo. To, da so danes ženske županje, profesorice, znanstvenice, novinarke, umetnice,… vse to je mogoče zaradi delovanja številnih žensk v preteklosti. Zato je 8. marec praznik, ki ga je vredno in potrebno praznovati.

POVPRAŠEVANJE SOS

Podeljevanje občinskih priznanj 2/1

Na SOS smo prejeli vprašanje občine članice glede prakse v ostalih občinah pri podeljevanju občinskih priznanj:

 1. Kakšne vrste priznanj podeljujejo občine? Imajo priznanja poimenovanje po značilnostih, s katerimi se identificira občina? 
 2. Katera priznanja podeljuje župan?
 3. Kdo lahko prejme priznanje? Posameznik? Društvo? Ustanova? Zavod …
 4. Kdo izpelje postopek? Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali posebna komisija za priznanja?
 5. Ali imajo občine opredeljena merila ali sodila, po katerih se komisija ravna?

Prejete odgovore prilagamo TUKAJ.

Delitev gozdnih parcel manjših od 5 ha 2/2

Na SOS se je obrnila občina s prošnjo po pojasnilu oz. ali je že bil kakšen podoben primer. Njihova težava je povezana v zvezi z delitvijo gozdnih parcel, ki so manjše od 5 ha in jih je na podlagi 6. odstavka 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/9356/99 –ZON, 67/02110/02 –ZGO-1, 115/06 –ORZG40, 110/07106/1063/13101/13 -ZDavNepr, 17/1422/14 –odl. US, 24/159/16 – ZGGLRS in 77/16, v nadaljnjem besedilu: ZG) možno deliti samo pod določenimi pogoji.

Preko zasebnega zemljišča, ki je po dejanski in namenski rabi gozd, in je manjše od 5 ha, poteka javno vodovodno omrežje, na njem stoji tudi vodohran. Ker bi radi uredili lastništvo, so podali predlog za parcelacijo na delu zemljišča, kjer stoji vodohran. Podlaga za izvedbo parcelacije na predmetnem zemljišču je po določilih ZG občinski akt, ki vsebuje načrt parcelacije. Občina tega akta nima, zato se obrača na nas z vprašanjem, ali je možno na podlagi katerega koli drugega dokumenta izvesti to parcelacijo oz. ali je to sploh možno, ker potemtakem tudi lastniško ne morejo urediti zadeve.

Prejete odgovore najdete TUKAJ.

ZAKONODAJA

Obvestilo – osnova za izračun dodatkov, delovne uspešnosti in nadomestil plače ob prejemu razlike do minimalne plače 3/1

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo pojasnilo glede osnove za izračun dodatkov, delovne uspešnosti in nadomestil plače ob prejemu razlike do minimalne plače. Seznanjajo, da novela Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo. S 1. januarjem 2020 je potrebno pri ugotavljanju upravičenosti izplačila razlike do minimalne plače javnemu uslužbencu izračunati razliko med zneskoma osnovne in minimalne plače. Pri izračunu razlike do minimalne plače je potrebno upoštevati sorazmerni del osnovne plače in sorazmerni del minimalne plače glede na opravljene ure rednega dela. V primeru, ko se delo opravlja v krajšem delovnem času, je potrebno upoštevati tudi delež zaposlitve.

Celotno pojasnilo najdete TUKAJ.

Zakon o trajnostni mobilnosti - kratka anketa 3/2

V pripravi je zakonodaja s področja trajnostne mobilnosti, ki jo v konzorciju partnerjev za Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja tudi Prometni institut Ljubljana. Z ukrepi trajnostne mobilnosti želijo spremeniti obstoječe potovalne navade k uporabi bolj trajnostnih načinov mobilnosti, kot so na primer hoja, uporaba koles, javni prevoz ter uporaba okoljsko sprejemljivejših vozil.

Z namenom analize stanja, seznanitve s problemi ter iskanja potencialnih rešitev na področju zakonodaje trajnostne mobilnosti v Sloveniji, so na Prometnem institutu v okviru 4. nacionalne konference o trajnostni mobilnosti soorganizirali delavnico z naslovom »Zakon o trajnostni mobilnosti«, kjer so zbirali mnoga strokovna mnenja in izkušnje. Poročilo delavnice si lahko preberete na tej povezavi.

Ker želijo dodatno osvetliti posamezna področja in pridobiti dodatne informacije o trajnostni mobilnosti v Sloveniji vas prosimo, da do torka 10.03.2020 izpolnite kratko anketo, ki vam bo vzela le nekaj minut.

(GUMB) NA ANKETO

Vaša strokovna mnenja in izkušnje so izjemnega pomena pri pripravi izhodišč zakonskih rešitev za spremembo obstoječih potovalnih navad k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti.

Zbiranje predlogov za pripravo novega Zakona o gostinstvu 3/3

Na SOS smo prejeli obvestilo MGRT, da so pričeli z zbiranjem predlogov za pripravo novega zakona o gostinstvu (ZGos).

ZGos je ključni zakon na področju gostinstva in turizma. Določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežbo jedi ter pijač kot nastanitev gostov. Zakon je potreben temeljite prenove, tako zaradi spremenjenih trendov v gostinstvu kot potrebe po definiranju pogojev za opravljanje razširjenih oblik dejavnosti, ki pa jih trenutno veljavni ZGos še ne definira v zadostni meri (izven standardne oblike bivanja v naravi, npr. glampingi; porast oddajanja zasebnih nastanitvenih kapacitet preko spletnih platform itd.).

Ključne usmeritve predloga novega ZGos, ki so jih že identificirali na MGRT, so:

 • bolj splošno določene vrste gostinskih obratov (ne predvidevamo več podrobnega razlikovanja med posameznimi vrstami obratov (npr. slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica …), temveč razlikovanje na splošnem temelju (nastanitveni obrati / obrati za strežbo jedi in pijač / obrati za priložnostno pripravo in dostavo jedi / obrati za strežbo pijač), podrobne določbe (vključno z določenimi pogoji za izven standardne oblike bivanja v naravi) za posamezne vrste gostinskih obratov bodo določene v podzakonskih aktih (predvidena sprememba Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti);
 • obratovalnega časa gostinskega obrata ne bi bilo več potrebno prijavljati pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti, ureditev nadzora s strani občinske inšpekcije;
 • redefiniranje pogojev za opravljanje področja sobodajalstva (oddajanja nastanitve v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši), večja vloga občin na tem področju, vpis v Ajpes možen le ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev, omejitev obdobja oddajanja v večstanovanjskih stavbah vezana na odstotek soglasja solastnikov);
 • kategorizacija nastanitvenih obratov ne bi bila več obvezna za kmetije z nastanitvijo (ob hkratnem dogovoru za prevzem področja kategorizacije za kmetije z nastanitvijo s starani pristojne zbornice);
 • bolj jasno definirani pogoji za opravljanje dejavnosti izven gostinskega obrata;
 • črtanje členov, ki so urejeni v drugi zakonodaji (8. člen, 13. člen).

Vabimo vas, da nam podate svoje poglede, predloge, komentarje potrebnih sprememb ZGos, ki jih bomo posredovali na MGRT, da bi vsebine že lahko vključili in pripravili nov predlog zakona in pričeli s postopkom javne razprave. Sprejem novega zakona je načrtovan za leto 2021.

Vaše predloge nam prosimo pošljite do 9. 3. 2020 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si

Članice in člane komisije SOS za turizem prosimo za povratno informacijo,ali bi želeli na to temo razpravo, torej sklic sestanka.

 

Predlog sprememb in dopolnitev Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po žledu in po naravni nesreči vetrolomu 3/4

Na Skupnost občin Slovenije smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli v obravnavo predloga sprememb in dopolnitev dveh uredb:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

MKGP vljudno naproša za čim hitrejši pregled predlogov uredb, ki sta ključni za pravočasno objavo javnih razpisov za sanacijo gozdov iz PRP 2014-2020. Vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na dokumenta nam lahko posredujete najkasneje do torka, 11.3.2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Kontaktna oseba na MKGP glede predlogov je Zoran Planko (zoran.planko@gov.si).

Predlog Sklepa Vlade RS o izvajanju obrambe pred točo na območju SV Slovenije v letih 2020 in 2021 3/5

Na spodnjih povezavah vam v pregled in morebitne pripombe posredujemo predlog Sklepa Vlade RS o izvajanju obrambe pred točo na območju SV Slovenije v letih 2020 in 2021, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povezave:

Vaše morebitne pripombe nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 12.3.2020.

Za morebitna vprašanja in informacije v zvezi s predlogom se lahko obrnete na Mihaela Alič, po elektronski pošti: mihael.alic@gov.si ali na telefon 01 478 92 27.

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 – PODALJŠAN ROK 3/6

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 27. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

DOGODKI SOS

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

26.3. / KOGRA 2020 – Komunala prihodnosti ODPOVEDANO 4/2

 

Glede na nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) je Pomurski sejem sprejel odločitev, da odpove 31. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti – MEGRA, ki bi moral potekati od 25. do 28. marca 2020.

Glede na nastalo situacijo je odpovedan tudi strokovni posvet Komunala prihodnosti, ki bi v okviru sejma potekal 26. marca 2020.

O spremenjenem terminu strokovnega posveta komunale vas bomo obvestili.

 

 

Tradicionalni strokovni posvet komunale – KOGRA 2020 bo letos potekal v četrtek, 26. marca 2020, v okviru mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti v Gornji Radgoni. Posvet organizirajo v okviru Inštituta za javne službe v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije.

Osrednja tema letošnjega posveta je Komunala prihodnosti. Na posvetu bomo izpostavili inovativne tehnologije in nove poslovne modele za učinkovite komunalne storitve po dostopnih cenah. Osvetlili bomo stanje in aktualne probleme na komunalnem področju ter razmišljali o prihodnosti. Skupaj z našimi gosti bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, ali razvojne možnosti komunalne dejavnosti zagotavljajo reševanje izzivov sodobnega časa.

Posebno pozornost bomo namenili parkirnim in zelenim površinam v občinah. Prikazali bomo, kako s strokovnim znanjem do zgledno urejenih zelenih javnih površin ter predstavili sodoben parkirni sistem. Temu bo namenjena tudi okrogla miza, na kateri bodo predstavniki občin in komunalnih podjetij z udeleženci posveta delili dileme in izkušnje pri uvajanju sodobnega parkirnega sistema v občini.

Posvet bo tudi priložnost za druženje v kulinaričnem udobju lokalnih dobrot ter izmenjavo dragocenih izkušenj s predstavniki komunalnih podjetij in občin.

Udeležba na posvetu je brezplačna, podrobnejše informacije o programu in načinu prijave si oglejte na spletni strani posveta.

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite v Gornji Radgoni.

31.3. - 3.4. / Kongres in sejem Energetika Interklima – ODPOVEDANO 4/3

Zaradi Odredbe Ministrstva za zdravje RS št. 470 o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji se sejem ENERGETIKA INTERKLIMA prestavlja na kasnejši termin.

Točen datum sporočimo naknadno.

Nov datum je že predviden med 20. in 23.10.2020.

Glede na nastalo situacijo je odpovedan tudi strokovni posvet Komunala prihodnosti, ki bi v okviru sejma potekal 26. marca 2020.

O spremenjenem terminu kongresa vas bomo obvestili.

Od 31. marca do 3. aprila 2020 bo na Celjskem sejmu potekal prenovljen sejemsko kongresni dogodek Energetika – Interklima. Gre za mednarodni dogodek o odgovornem, sodobnem in v prihodnost usmerjenem ravnanju z energijo v stavbah, procesih, industriji in prometu. Skupnost občin Slovenije je s podjetjem Celjski sejem d.d. sodelovala pri sooblikovanju vsebin, da bi le-te bile čimbolj zanimive za občine.
Dogodek bo letos razdeljen na sejemski in kongresni del. Ker bo precej aktualnih tem namenjenih tudi občinam, vas vabimo, da si skupaj s svojimi sodelavci že zdaj rezervirate čas za obisk našega dogodka. Še posebej vas opozarjamo na dva posveta, ki bosta potekala:

 • v sredo, 1. aprila 2020, in sicer panel o Trajnostni zeleni mobilnosti, ki bo potekal od 10.00 do 12.30 ure, in
 • panel o Financiranju energetskih projektov, ki bo potekal od 13.30 do 16.30 ure.
 • Predstavitev novega evropskega projekta European city Facility (EUCF), ki ga bo izvedla Skupnost občin Slovenije.

Udeležba na posvetih bo za vse, ki se boste prijavili do 10. marca, brezplačna. Prijavite se lahko na spletni strani Celjskega sejma na podstrani https://ce-sejem.si/sejmi/aprilski-sejmi-2020/energetika/kongres/

Ne spreglejte tudi ponudbe individualnega svetovanja glede financiranja energetskih projektov, ki bo namenjena občinam. Na posvetu o financiranju boste med drugim lahko prisluhnili predstavnikom Evropske investicijske banke, SID banke, Eko sklada. Predstavniki SBRA – Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju bodo predstavili možnosti EU financiranja, celovit pregled EU programov, povratna in nepovratna sredstva, govorili bomo o energetskem pogodbeništvu v praksi.

S predstavniki Evropske investicijske banke, SID banke, SBRA, Eko sklada pa se boste imeli priložnost tudi individualno pogovarjati o financiranju vaših konkretnih projektov, saj bodo le-ti imeli vse štiri dni na sejmu svoje pisarne. Je pa za sestanke z njimi potrebna predhodna najava. Zaželjeno je, da vaše kratke povzetke projektov ali osnutkov projektov pošljete vnaprej, da se boste na sestanku o njih lahko že povsem konkretno pogovarjali.

Do 10. marca zbiramo prijave za sestanke s predstavniki EIB, SID banke, SBRA in Eko sklada. Prijave za sestanke zbiramo na elektronski naslov: renata.kosenina@ce-sejem.si

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/4

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

DOGODKI DRUGIH

11.3./ Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 5/1

V sredo, 11. marca bo potekala prva interaktivna tematska delavnica Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030.

Prilagamo vabilo, gradivo, pri čemer vas naprošajo, da pregledate podcilje vseh ciljev trajnostnega razvoja, ki se bodo na delavnici obravnavali) in gradivo z opisanimi trendi posameznih izbranih kazalnikov (v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030) med letoma 2017 in 2020 ter navedenimi zakonskimi spremembami, ukrepi ter drugimi aktivnostmi, ki so jih (do sedaj) pridobili s strani resornih ministrstev.

Prijave zbirajo do ponedeljka, 9. marca 2020 na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si. Na ta elektronski naslov (oziroma na telefonsko številko 01 400 35 54) se lahko obrnete tudi v primeru morebitnih vprašanj.

 

16.3./ Posvet Participacija otrok v Sloveniji - kje smo in kam želimo priti 5/2

Inštitut RS za socialno varstvo vas vabi na posvet »Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?«, na katerem bodo predstavili ugotovitve projekta Sveta Evrope za oceno participacije otrok v državah članicah. Raven participacije otrok v Sloveniji ocenjujemo z desetimi kazalniki, ki so jih oblikovali strokovnjaki Sveta Evrope.

Na posvetu bodo poleg predstavitev ključnih ugotovitev projekta skupaj z razpravljavci/-kami na okroglih mizah in udeleženci-/kami dodatno osvetliti kontekst participacije otrok v Sloveniji, dobre prakse na tem področju ter različne izkušnje deležnikov.

Posvet bo potekal v Hiši Evropske unije, dne 16. 3. 2020 od 10:00 do 14:00. Prijave na posvet zbirajo na spletnem naslovu https://irssv.1ka.si/a/125104 do 12. 3. 2020.

Prilagamo:

V kolikor vas zanima več o projektu, lahko več informacij najdete tudi tu.

16.3./ Interaktivna tematska delavnica - Agenda 2030 5/3

Kot nacionalni koordinator dosjeja Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 bo Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) tudi tokrat vodila in koordinirala pripravo poročila, v katerega bodo vključena tako vsa relevantna resorna ministrstva kakor tudi ostali ključni in lokalni deležniki.

Vabljeni na interaktivno tematsko delavnico, ki bo v ponedeljek, 16. marca, med 9. in 13. uro potekala v prostorih ABC Acceleratorja (Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana), in sicer z namenom priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja (zastavljenih v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030).

Vabilo.

Svojo prisotnost lahko potrdite do 13. marca 2020 na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si. Na ta elektronski naslov (oziroma na telefonsko številko 01 400 35 54) se lahko obrnete tudi v primeru morebitnih vprašanj.

19.3. / Strokovni seminar s področja videonadzora – ODPOVEDANO 5/4

Dogodek je prestavljen za nedoločen čas. O novem terminu vas bomo obvestili.

Dataofficer d.o.o. vas vabi na seminar “KAKO PRAVILNO VZPOSTAVIMO IN IZVAJAMO VIDEONADZOR V SKLADU Z ZVOP-1 IN SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – GDPR?”, ki bo 19. 3. 2020, od 10.00 do 13.30 ure,  v prostorih Obrtne zbornice Domžale, Šaranovičeva 21a, Vir, 1230 Domžale (velika predavalnica).

Na seminarju bosta predavali Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Informacijska pooblaščenka, in mag. Renata Zatler, Dataofficer d.o.o.

Iz vsakoletnih poročil Informacijskega pooblaščenca izhaja ugotovitev, da je v praksi največ kršitev na področju izvajanja videonadzora. Tudi izkušnje kažejo na to, saj se podjetje, Dataofficer d.o.o., s to problematiko srečuje praktično vsak dan. Izkušnje bodo delili z vami, ravno tako pa bo primere najpogostejših napak iz prakse predstavila Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Dodatne zahteve prinaša tudi GDPR, zato je prav, da se z njimi seznanite in tako uspešno in pravočasno odpravite nepravilnosti ter zagotovite skladnost vašega poslovanja.

Vsebina seminarja:

 • videonadzor in pravica do zasebnosti,
 • pravne podlage za izvajanje videonadzora,
 • vzpostavitev videonadzora – vhodi v poslovne prostore,
 • vzpostavitev videonadzora – delovni prostori,
 • vzpostavitev videonadzora – večstanovanjske stavbe,
 • vzpostavitev videonadzora – javne površine,
 • zahteve GDPR – test legitimnega interesa,
 • zahteve GDPR – presoja učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA),
 • pravilno izvajanje videonadzora – samostojno ali preko zunanjih izvajalcev,
 • zahteve in omejitve, ki jih je treba upoštevati v praksi (roki hrambe, revizijska sled, vodenje dnevnika obdelav, zavarovanje posnetkov, posredovanje posnetkov, zagotavljanje pravic posameznikov in druga pravila v skladu z ZVOP-1 in GDPR),
 • kako se izognemo globam: najpogostejše napake upravljavcev, katerih posledice so visoke globe,
 • odgovori na vprašanja udeležencev.

Cena in postopek prijave na seminar: Cena na udeleženca: 110 EUR + DDV.

Člani Skupnosti občin Slovenije (SOS) so upravičeni do 15 % popusta.
Stranke podjetja Dataofficer d.o.o. (izvajanje storitev »DPO«) so upravičene do 25 % popusta. Drugi in vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima 30 % popust.

Popusti se ne seštevajo.

Prijavnica.

Prijave sprejemajo do 9. marca na info@dataofficer.si, več informacij pa lahko dobite na 041-314-400.

20.3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka 5/5

Meseca marca bo v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto potekalo prvo letošnje brezplačno Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka.

Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje praktičnih izkušenj, ker je na dogodku vedno prisoten kdo od aktivnih izvajalcev programa.

Usposabljanje bo potekalo v petek, 20. 3. 2020 med 9:30 in 13:30, v Knjižnici Prežihovega Voranca, v Ljubljani.

Vaše prijave zbirajo prek spletne prijavnice do 16. 3. 2020.

9.4./ Kulturni bazar 2020 5/7

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabijo k udeležbi na Kulturnem bazarju 2020, ki bo potekal v četrtek, 9. aprila 2020, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje vključuje več kot petdeset dogodkov: predstave, predstavitve, predavanja, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora, športa …).

Osrednja tema dvanajstega Kulturnega bazarja je Enaki v različnosti. Plenarni govorki bosta filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl in gledališka režiserka mag. Ivana Djilas z dialoškim predavanjem Čigavo delo je spreminjanje kulturnih vzorcev?.

Od 9. do 18. ure bodo v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma urejeni razstavni prostori, na katerih bo svojo bogato ponudbo predstavilo več sto kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, na razstavnih prostorih medresorskih partnerjev pa boste spoznali, kako lahko kulturo in umetnost povežemo z drugimi področji. Posebno mesto bo namenjeno predstavitvi spletnih informacijskih portalov s področja kulturno-umetnostne vzgoje.

Na sledečih povezavah najdete: vabilo in program strokovnega usposabljanja, prijavite se lahko do 25. marca z e-prijavnico, ki jo najdete na spletni strani www.kulturnibazar.si. Udeležba na strokovnem usposabljanju je brezplačna, za udeležbo v obsegu najmanj osem šolskih ur udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi. Priporočajo, da se prijavite čim prej, saj se posamezni dogodki hitro polnijo.

7.5./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/8

7.5.2020 bo na BRDU pri Kranju potekala konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS v marcu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve.

Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

12.5./ Konferenca »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij« 5/9

Vabljeni na zaključno konferenco projekta INTRA (Interreg Europe) z naslovom »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij«, ki bo 12. maja 2020, od 9.00 do 17.00, v Hotelu City Maribor.

Na konferenci bodo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov.

Z nami bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Skupnega sekretariata Interreg Evropa, Evropskega združenja razvojnih agencij EURADA, Slovenskega podjetniškega sklada, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Štajerske gospodarske zbornice ter partnerji projekta INTRA: znanstveni in tehnološki park Fundecyt-PCTEX iz španske Extremadure, regionalna agencija za podjetništvo in inovacije RAPIV iz bolgarske Varne, Center za inovacije in prenos tehnologij Univerze Algarve iz Portugalske, kemo-farmacevtski grozd CAPITANK iz Italije, angleški Coventry University Enterprises in gostitelji konference, Mariborska razvojna agencija.

Program konference najdete TUKAJ.

​Na brezplačni dogodek se lahko prijavite preko spletne prijavnice, prijave zbirajo do 15.4.2020.

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija / Sabina Šneider, tel.: 040 89 19 39, elektronski naslov: sabina.sneider@mra.si.

VLADA RS

111. dopisna seja 6/1

Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, za obdobje avgust–december 2019

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin za obdobje avgust – december 2019.

Vlada je na 17. redni seji dne 31. 1. 2019 ustanovila Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (delovna skupina) in imenovala člane in namestnike delovne skupine. Ustanovitev delovne skupine je bila posledica zaveze vlade z novembra 2018, ko je s predstavniki reprezentativnih združenj sklenila Dogovor o višini povprečnine za leto 2019. Takrat se je Vlada zavezala, da bo skupaj s predstavniki reprezentativnih združenj občin ustanovila posebno delovno telo, ki naj bi v šestih mesecih preučilo možne spremembe zakonodaje, s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog.

Od skupno 61 zakonov je delovna skupina na svoji 3. seji dne 18. 6. 2019 predlaga spremembo 26 zakonov, s katerimi bodo zmanjšani stroški občin, odpravljene administrativne ovire ali povečani njihovi prihodki. Skupno 26 zakonov je bilo razdeljenih v tri skupine, odvisno od tega, ali naj bi bili  spremenjeni v letu 2019 ali naknadno. V prvo skupino (A) so bili uvrščeni predpisi, s spremembo katerih bi bila vsebina nalog in pristojnosti usklajena z ustavno določbo, ki opredeljuje občinske pristojnosti in naloge. V drugo skupino (B) sodijo predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občin, katerih priprave so se začele že v letu 2019 in je predlagatelj v fazi medresorskega usklajevanja. V tretjo skupino (C) pa so bili uvrščeni predpisi, ki po odločitvi pristojnega ministrstva zahtevajo večje sistemske spremembe ali celo povsem nove predpise. Zato bodo te rešitve pripravljene kasneje, terminski načrt pa je odvisen od politične uskladitve temeljnih konceptualnih rešitev.

Seznam predpisov v skupinah B in C se je od prvotnega načrta iz julija 2019 nekoliko spremenil, saj so pristojna ministrstva že uspela pripraviti osnutke besedil predpisov in jih posredovati v javno obravnavo. Tak primer so Stanovanjski zakon (SZ), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Zakon o zaščiti živali (ZZZiv).

Vlada je v decembru 2019 predlagala Državnemu zboru RS v sprejem Zakon o finančni razbremenitvi občin. Predlog tega poročila je delovna skupina obravnavala in sprejela na svoji 4. seji 5. 2. 2020.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju.

Z Uredbo se spreminja poslovanje organov pri podpisovanju upravnih aktov ter zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja.

Dopolnitev uredbe bo omogočila, da se odločbe in sklepi vročajo tako, da se odločba ali sklep, ki je izvorno izdan v elektronski obliki, lahko vroči kot izvirnik v fizični obliki, če je opremljen s faksimilom podpisa in žigom. Na ta način bo odpravljen dvom o pravilnosti poslovanja organa in veljavnosti posega v pravni položaj stranke, če se odločbo ali sklep izda v elektronski obliki in vroči v fizični obliki.

S spremembo pravil o zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja se opušča ureditev, ki je enoznačno zavezovala organe državne uprave, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, da zagotavljajo varnost ljudi in premoženja z obvezno službo varovanja. Organi državne uprave in nosilci javnih pooblastil iz državnih pristojnosti (organi samoupravnih lokalnih skupnosti se iz obveznosti spoštovanja pravil o zagotavljanju varnosti izključujejo in bodo ta vprašanja urejali samostojno) bodo v skladu s predlagano spremembo dolžni zagotavljati varnost ljudi in premoženja, vendar bodo odločitev o primernem in ustreznem varovanju v vsakem posamičnem primeru sprejeli na podlagi strokovne oceno o stopnji tveganja in načrta varovanja.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023

Vlada je izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 (Odlok). Ocenjena višina izplačil v  tem obdobju je 350 milijonov evrov, in sicer v tem letu 106,285 milijonov, v letu 2021 109,605 milijonov, v letu 2022  70,18 milijonov in v letu 2023 63,93 milijonov evrov. Odlok za to obdobje vključuje ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih in povečanje sredstev za posamezne ukrepe, ki so bili že določeni v programih prejšnjih let. V Odloku so med drugim določeni tudi novi upravičeni nameni porab in ukrepi, kot so npr. :

 • učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, s čimer želimo pričeti s sistematičnim uvajanjem podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednje izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih,
 • podpora gospodarstvu, kmetijstvu in gozdarstvu: ukrepa Zelena delovna mesta (program zelenih javnih del in spodbujanje zelenega zaposlovanja) in Investicije v kmetijstvu in gozdarstvu,
 • zmanjševanje emisij v prometu: ukrepi izgradnja železniških prog, spodbude za nakup koles, za preusmeritve tovornega prometa iz cestnega na železniški promet, Izgradnja infrastrukture za kolesarje, pešce in multimodalnih vozlišč,
 • spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, gradnje z lesom in energetske sanacije: ukrepaEnergetska sanacija javnih stavb in Trajnostna lesena gradnja, pri čemer se bo spodbujalo tudi gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja,
 • raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb: ukrep Raziskovalna infrastruktura za potrebe načrtovanja in izvajanja podnebne politike,
 • projekt razogličenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo.

Nadaljevalo pa se bo med drugim tudi z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno pomoč, s  sofinanciranjem projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE ter za izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE (https://www.care4climate.si/sl). Nadaljevalo se bo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ob tem pa so sredstva predvidena tudi za razvoj in profesionalizacijo NVO, ki delujejo na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca decembra 2019 izvedenih za 2,64 milijarde evrov programov oz. javnih razpisov, kar predstavlja 86 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca decembra na terenu izvajalo že za 2,16 milijarde evrov oziroma 70 odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih nekaj več kot 1,1 milijarde evrov, kar je 36 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca decembra 2019 Evropski komisiji posredovala za 1,04 milijarde evrov zahtevkov za plačila oz. 34 odstotkov razpoložljivih sredstev..

Stanje v prvih dveh fazah izvajanja (izdane odločitve o podpori in usmeritev predvidenih sredstev v programe in projekte) je po oceni Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) zadovoljivo, še naprej pa je treba posebno pozornost usmerjati v fazo izplačil iz proračuna. Na eni strani je treba spodbuditi izvajanje projektov in programov na terenu, da bodo lahko za izvedene aktivnosti izdajali račune, na drugi pa pospešiti njihovo potrjevanje na ministrstvih.

Večina aktivnosti, predvidenih v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se izvaja po predvideni časovnici.

V preteklem letu je posebej izpostavljen napredek na področju optimizacije delovanja informacijskega sistem za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji, ki ga je na začetku leta 2020 potrdila tudi Evropska komisija. S tem je tudi umaknila napoved iz julija 2019 glede morebitne začasne zaustavitve plačil.

Napredek je opazen tudi na področju finančnih instrumentov. Do konca 2019 so finančni posredniki s končnim prejemniki sklenili 1.920 pogodb v vrednosti 82,1 milijon evrov sredstev, od tega 51,3 milijona evrov  sredstev iz Sklada skladov.

Odgovor Državnemu svetu RS glede ureditve področja lastništva kategoriziranih občinskih in državnih cest, ki tečejo preko zasebnih zemljišč

Državni svet RS je Vladi RS predlagal, naj prouči in odgovori na vprašanje, ali Vlada Republike Slovenije načrtuje celovito ureditev področja lastništva kategoriziranih občinskih in državnih cest, ki tečejo preko zasebnih zemljišč, kdaj in na kakšen način?

Kategorizirane občinske oziroma državne ceste sodijo med stvarno premoženje občin oziroma države, konkretno med nepremično premoženje občin oziroma države, upravljanje tega premoženja pa urejata Zakon o  stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Zakon o  cestah, določena vprašanja evidentiranja občinskih oziroma državnih cest v uradnih nepremičninskih evidencah pa tudi Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture. Navedeni zakoni zavezujejo upravljavce nepremičnega premoženja, da poskrbijo za pravno in dejansko urejenost ter pravilno evidentiranost tega premoženja v uradnih nepremičninskih evidencah.

Evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture v matični evidenci pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo je v teku, v Zemljiškem katastru pri Geodetski upravi Republike Slovenije pa bodo prvi uradni podatki o pripadajočih zemljiščih kategoriziranih občinskih in državnih cest skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin evidentirani in v javnem vpogledu javno dostopni od 1. aprila 2020 dalje. Na podlagi teh podatkov bo mogoče natančno ugotoviti obseg in težo problema nepopolnih in pravno neurejenih podatkov (meje in lastništvo zemljiških parcel), načrtovati uskladitev in ureditev teh podatkov (meje zemljiških parcel) z dejanskim stanjem v naravi ter urejati lastništvo in status pripadajočih zemljišč javne cestne infrastrukture.

V skladu s četrtim odstavkom 199. člena Zakona o urejanju prostora lahko lastnik zemljišča, po katerem poteka javna cestna infrastruktura, sam vloži zahtevo za razlastitev, če ima zaradi že zgrajenih objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, če pristojni upravljavec infrastrukture (razlastitveni upravičenec) v 30 dneh od njegovega poziva na ureditev zemljiškoknjižnega stanja tega pogodbeno ne uredi. Zahteva v tem primeru vsebuje seznam nepremičnin, opis dejanskega stanja, izvleček iz ustreznega prostorskega akta in poziv k ureditvi zemljiškoknjižnega stanja, ki je bil poslan razlastitvenemu upravičencu. Ustrezno cenitev nepremičnin in morebiten načrt ter izvedbo parcelacije upravni organ s sklepom naloži razlastitvenemu upravičencu.

Na podlagi navedenega vlada meni, da so vzpostavljeni vsi pravno sistemski pogoji za ureditev lastništva javnih cest.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

4. in zadnji razpis WiFi4EU – 17.3.2020 ob 13.00 uri – PRELOŽENO!!! 7/1

Danes, 16.3.2020 smo iz MJU dobili informacijo, da je zaradi epidemije tudi ta razpis Evropska komisija preložila. O novm terminu bodo občine obveščene.

 

Občine po vsej EU bodo imele še zadnjo možnost zaprositi za bon za financiranje namestitve brezplačnih omrežij WIFI v svojih skupnostih, prijave se začnejo 17. marca 2020 ob 13.00 po srednjeevropskem času, do 18. marca 2020 do 17.00 CET.

Datum začetka četrtega in zadnjega razpisa pobude WiFi4EU je objavljen za 17. marec 2020 ob 13. uri po srednjeevropskem času. Komisija bo s proračunom za razpis v višini 14,2 milijona EUR razdelila 947 bonov občinam po vsej Evropi, po načelu “kdo prvi pride, prvi melje”. Poziv bo odprt do 17. ure po srednjeevropskem času 18. marca 2020.

Da bi se lahko prijavile za bon za 15.000 EUR, se morajo občine pred razpisom registrirati na portalu WIFi4EU. Bon bo zmagovalnim občinam omogočil vzpostavitev brezplačnih brezžičnih omrežij v javnih prostorih.

Prvi razpis WiFi4EU, ki je potekal novembra 2018, je podelil 2800 bonov več kot 13.000 občinam iz vseh držav članic EU, Norveške in Islandije. Na drugem razpisu aprila 2019 je bilo več kot 10.000 prijav za 3.400 bonov. Lani septembra je tretji razpis v prvih dveh sekundah razdelil 1.780 bonov.

 

Če želite izvedeti več o tem, kako deluje pobuda WiFi4EU, si oglejte navodila za uporabo po korakih WiFi4EU in odgovore na pogosta vprašanja.

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/2

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2020 - 2021 7/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z namenom zagotavljanja normativnih oziroma manjkajočih površin in/ali investicij, s katerimi se zagotavljajo potresne in statične varnosti vzgojno-izobraževalnih objektov.

 • ROK ZA PRIJAVO: 23. 3. 2020 do 12.00
 • DATUM ODPIRANJA: 24. 3. 2020

Več o razpisu najdete TUKAJ.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/5

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 7/7

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 7/8

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/9

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Akcija »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik« 8/1

V ponedeljek, 9. marca 2020, se v Zasavju prične zbiralno-nagradna akcija starih aparatov in odpadnih baterij »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«. Organizira jo družba ZEOS, d.o.o. skupaj z lokalnimi izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki in zasavskimi občinami. V akciji bo aktivno sodelovalo tudi vseh 12 osnovnih šol. Tako občine kot šole se bodo z zbiranjem malih starih aparatov in odpadnih baterij v uličnih zbiralnikih potegovale za glavne nagrade – nastop raperja Zlatka in stand-up komika Teškya. Akcija se bo zaključila 26. marca 2020.

Več informacij najdete TUKAJ.

 

 

Berilo za trajnostno urejanje prostora 8/2

Konec leta 2018 je delovna skupina projekta Zagovorniki okolja, ki ga vodi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, obogatena z razmisleki fokusne skupine ekspertov, končala Berilo za trajnostno urejanje prostora. IPoP – inštitut za politike prostora je Berilo za trajnostno urejanje prostora izdal v digitalni in tiskani obliki.

Berilo za trajnostno urejanje prostora je namenjeno predstavnikom nevladnih organizacij in civilnih iniciativ ter splošni zainteresirani javnosti, ki si želi bolje razumeti varstvo okolja in urejanje prostora, trajnostno urejanje prostora in možnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v procesih urejanja prostora.

Publikacijo lahko preberete s klikom na povezavo tukaj.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.