Vprašanja in odgovori - stran 10 od 22

Zagotavljanje sredstev za področje predšolske vzgoje

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem glede zagotavljanja sredstev za področje predšolske vzgoje.  Ali občina, na podlagi mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva (oziroma financira) vrtec po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so element za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje (obračunavanje… Preberi več

Oddaja v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem

Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s prošnjo po posredovanju informacij glede oddaje v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem oziroma iniciativam, in sicer primeri dobre prakse. Naprosili smo za sledeče informacije: -Ali je že katera občina oddala poslovni prostor v brezplačni najem soc. podjetju/iniciativi, v skladu z 30. členom ZSPDSLS ter -Ali… Preberi več

Vzdrževanje umetnostno zgodovinskih grobnih mest

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo za pridobitev informacij glede v nadaljevanju navedene problematike, s katero se srečuje občina članica SOS. Za informacije smo zaprosili občine članice. Na pokopališču v občini  je namreč nekaj grobnic, ki nimajo oskrbnikov (za te grobnice nihče ne plačuje oskrbnine). To so grobnice, ki so zanimive oziroma pomembne iz umetnostnozgodovinskega… Preberi več

Sofinanciranje komercialne radijske postaje

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice vezano na sofinanciranje komercialne radijske postaje. Občino je zanimalo kako (na kakšen način) v občinah sofinancirate komercialno radijsko postajo (izključno v zasebni lasti), ki nekajkrat dnevno predvaja tudi kratke novice iz lokalnega okolja (npr. poroča o delu župana, občinskega sveta in občinske uprave, raznih otvoritvah, kulturnem dogajanju v občini,… Preberi več

Oglaševanje kulturnih prireditev javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je prosila za pomoč pri pridobitvi informacij glede oglaševanja kulturnih prireditev s strani javnih kulturnih zavodov in drugih ustanov v letu 2013. V zvezi z navedeno tematiko je občino zanimalo: 1.Koliko sredstev so občine zagotovile javnim kulturnim zavodom in drugim ustanovam za oglaševanje v letu 2013?… Preberi več

Žled – plačilo goriva in stroški agregatov

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja občinam.  Občina se spopada s sledečim problemom: Ker je bila občina v času pretekle ujme daljše obdobje odvisna od zagotavljanja električne energije iz agregatov, jo je zanimalo, kako ste postopale občine in sicer: · ali ste, zaradi potrebe po takojšnji odzivnosti, z območnim elektro distributerjem… Preberi več

Financiranje ZPM

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki se srečuje s tematiko sistemskega financiranja društev in zveze prijateljev mladine. Občina vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino na podlagi ZJIMS in pravilnika o izvajanju ZJIMS ter občinskega Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino. Na… Preberi več

Knjiženje plačila

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja občinam. Vljudno smo naprosili občine za pomoč. Občina se spopada s sledečim problemom: Gre za projekt, kateri je iz strukturnih skladov v letu 2009 pridobil sredstva, v letu 2012 pa je bil opravljen pregled projekta s strani ministrstva. Podana je bila korekcija oz. plačilo neupravičenega dela v… Preberi več

Poročilo o pravilnosti določitve, obračuna in izplačila plač

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na Poročilo o izvedenih ukrepih občin glede pravilnosti določitve, obračuna in izplačila plač. Občine smo zaprosili za informacije glede na sledeče vprašanje. Občino članico je zanimalo, kako bodo ravnale tiste občine, pri katerih doslej še ni bilo ugotovljenih nepravilnosti glede določitve, obračuna in izplačila plač… Preberi več

Upravljanje javnih vodovodnih sistemov

Občina članica Skupnosti občin Slovenije je zaprosila za informacije glede sledečih vprašanj. Vprašanji glasita: 1. 19.  člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) pravi, da  »objekte  in  naprave javnega vodovoda, ki so v lasti občine, občina na predpisan  način  prenese v upravljanje izvajalcu javne službe, razen če je sama  upravljavec  javnega… Preberi več