Vprašanja in odgovori - stran 10 od 26

Brezplačna pravna pomoč

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice prosila za informacijo ali občine nudite svojim občanom brezplačno pravno pomoč in v kakšni obliki. Občino namreč zanima, ali ostale občine nudijo svojim občanom brezplačno pravno pomoč oziroma kakršnokoli pravno svetovanje, kot pomoč pri uresničevanju pravic posameznika (bodisi tako, da jo nudi na občini zaposlen pravnik, bodisi, da… Preberi več

Vprašalnik (podaljšanje roka)- aktivnosti občin z vidika izvajanja Sistemskih priporočil za izboljšanje sistema NUSZ

Skupnost občin Slovenije je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo pristopila k izvedbi posveta na temo NUSZ za leto 2018, vrednotenja nepremičnin in izhodišč za nov davek na nepremičnine, ki bo potekal predvidoma v drugem… Preberi več

Cena pomoči na domu

Skupnost občin Slovenije se je obrnila občine članice s prošnjo po posredovanju podatkov v zvezi z zagotavljanjem nudenja pomoči družini na domu. In sicer se je na SOS obrnila občina, katero zanima višina deleža plačila uporabnika storitve v drugih občinah. Prosili smo za podatke o ceni storitve pomoči na domu (cena na uro, ki jo uporabniki… Preberi več

Sofinanciranje programov CSD

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti Centrov za socialno delo. Občino je zanimalo ali občine iz proračuna sofinancirajo dejavnost Centrov za socialno delo? Če da, nas je zanimalo katero dejavnost oziroma naziv programa? Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Subvencije najemnin in možnost pritožbe lokalne skupnosti

  Skupnost občin Slovenije je zaprosila občine članice , da odgovorijo na spodnje vprašanje: ali je bila kakšna občina že uspešna v pritožbenih postopkih oz. sodnih sporih v zvezi s subvencijami najemnin (ali ji je bil priznan status stranke, ki ga v postopku izdaje odločb o subvencijah najemnin nima)? Prejete odgovore s strani sodelujočih občin… Preberi več

Interni natečaji za izobraževanje v interesu delodajalca

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po izvedbi poizvedovanja v zvezi z izvajanjem internih natečajev za izobraževanje v interesu delodajalca, kot to omogoča 101. člen Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). Občino je zanimalo ali občine izvajate te interne natečaje oziroma kakšne imate kriterije/merila za določanje upravičencev. Občina se je prav tako… Preberi več

Financiranje ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti

Skupnost občin Slovenije je prosila za informacije oziroma prakso občin članic v zvezi z financiranjem ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti v občinah. Na prošnjo občine članice nas je zanimalo ali katera občina poleg sofinanciranja programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih vodi Zavod RS za zaposlovanje, namenja še dodatna sredstva (ali ukrepe) za rešitev problematike brezposelnosti, neodvisno… Preberi več

Nočni depoziti

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice posredovala povpraševanje občinam glede njihovih izkušenj z nočnimi depoziti. In sicer glede izkušenj s prefakturiranjem stroškov nočnih depozitov pri Banki Slovenije svojim proračunskim uporabnikom. Odgovore sodelujočih občin članic si lahko preberete TUKAJ.

Sofinanciranje ljudskih univerz

V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice na temo sofinanciranja ljudskih univerz. Občina članica je skupaj s sosednjima občinama soustanoviteljica Ljudske univerze, ki izvaja izobraževanja za odrasle in druge ranljive skupine. Občino zanima, če in koliko občine namenite za sofinanciranje delovanja takšnih ljudskih univerz. Občine smo prosili za podatek za leto 2016… Preberi več

Zavarovanje pravne zaščite

Občina članica se je obrnila na Skupnost občin Slovenije po posredovanju povpraševanja občinam v zvezi z zavarovanjem pravne zaščite. Občina je namreč prejela ponudbo za takšno zavarovanje s strani zavarovalnice ARAG. Odgovore sodelujočih občin na zastavljena vprašanja si lahko ogledate TUKAJ.