Vprašanja in odgovori - stran 19 od 23

Predčasno plačilo

Skupnost občine Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede predčasnih plačil. Prosili smo vas za posredovanje informacij. Vprašanje je slednje: ali občine pri plačevanju svojih obveznosti uporabljajo predčasna plačila z diskontom in kakšen je ta diskont? Odgovore občin si lahko preberete tukaj. 

Udeležba redarjev na demonstracijah

Na Skupnosto občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo, ali so občinski redarji prisotni na demonstracijah.  Glede na dejstvo, da občinski redarji niso ustrezno usposobljeni, kot tudi nimajo primerne opreme v nobeni občini občinski redarji niso v bližini demonstracij. Občinski redarji pa sodelujejo s policijo pri pripravi na demostracije (obvestijo občane,… Preberi več

Pomoč družini na domu

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju podatkov o stroških in številu uporabnikov v letu 2012 za socialno varstveno storitev-pomoč družini na domu. Občino zanima natančneje VIŠINA STROŠKOV-POMOČ NA DOMU brez javnega delavca (v EUR), POVPREČNO ŠT. UPORABNIKOV V LETU 2012 in STROŠEK NA UPORABNIKA (v EUR). Posredovane odgovore… Preberi več

Prenos koncesije na d.o.o.

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede prenosa koncesije na družbo z omejeno odgovornostjo. Zanimalo jo je kako ukrepajo v takem primeru druge občine članice SOS. In sicer, občina članica SOS je prejela prošnjo splošne zdravnice, ki bi želela, da se njeno koncesijo, ki ji je bila podeljena za nedoločen čas, prenese na d.o.o…. Preberi več

Sofinanciranje programov in projektov društev in organizacij

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, katera pripravlja nove pravilnike o sofinanciranju programov in projektov društev in organizacij. Zanima jih, na kak način občine članice sofinancirajo humanitarne in socialne programe in projekte društev in organizacij (predvsem programe Varne hiše, Materinskega doma, Kriznega centra, Varuha bolnikovih pravic, ipd.-z neposrednimi pogodbami, z razpisom,…). Odgovore si… Preberi več

Obseg storitev in občinski stroški v primeru t.i. socialnih pokopov

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis glede obsega storitev in občinskih stroškov v primeru t.i. socialnih pokopov, kjer je zaprošeno za posredovanje podatkov. V skladu z veljavno zakonodajo so občine zavezane za plačilo pogrebnih stroškov v primeru t.i. socialnih pokopov (pokop pokojnikov, ki nimajo svojcev ali pa v primerih, ko svojci pokojnikov niso sposobni kriti… Preberi več

Sistemizacija delovnih mest v vrtcu

Občina članica Skupnosti občin Slovenije nas je zaprosila za pomoč glede sistematizacije delovnih mest v vrtcu in kako imate le-to urejeno v drugih občinah. Konkretno jih zanima kako imate urejeno sistematizacijo delovnega mesta za kuharja, ki se lahko mesečno spreminja, odvisno pač od zdravniških potrdil za diete otrok? V 11. členu Pravilnika o metodologiji za… Preberi več

Aplikacija za samodejno izdelavo lokacijskih informacij in potrdil

Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s vprašanjem glede uporabe aplikacije za samodejno izdelavo lokacijskih informacij in potrdil za namensko rabo zemljišč. Zanima jo ali katera izmed občin, ki so do sedaj sprejele novi OPN uporablja aplikacijo za samodejno izdelavo lokacijskih informacij in potrdil za namensko rabo zemljišč. V kolikor uporabljajo, jo… Preberi več

Višina zneska kilometrine za obračunavanje prevoza učencev v šolo in domov

Na Skupnost občin Slovenije se je s vprašanjem glede višine zneska kilometrine obrnila občina članica.  Zanima jo, katero višino kilometrine upoštevajo občine za obračunavanje prevoza učencev v šolo in domov – za otroke s posebnimi potrebami in prvošolčke, ki nimajo spremstva oz. organiziranega prevoza. Prosimo Vas za posredovanje informacij. Občino konkretno zanima glede na toliko… Preberi več

Upravljanje telovadnice v popoldanskem času

Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s vprašanjem glede upravljanja telovadnice v popoldanskem času oz. v času, ko šola ne obratuje. V popoldanskem času telovadnico uporabljajo društva in klubi občine. Najem telovadnice ni brezplačen. Občino zanima, kako imajo urejeno vzdrževanje reda v telovadnici in na igrišču v popoldanskem in večernem času, urejeno… Preberi več