Vprašanja in odgovori - stran 19 od 32

Postavitev mobilnih vrtcev

Skupnost občin Slovenije je na občine članice SOS naslovila vprašanje občine v zvezi s postavitvijo mobilnih vrtcev. Občino je zanimalo, kakšne imajo občine izkušnje z reševanjem prostorske stiske v vrtcih s postavitvijo mobilnih vrtcev, urejenih iz bivalnih kontejnerjev, ki jih je mogoče dograditi. Občino je prav tako zanimalo, kdo so bili izvajalci del. Odgovore občin… Preberi več

Izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanj glede izdaje soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto. Občino članico je zanimalo ali občine izdajajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste in soglasja za izvedbo priključka na cesto z vidika varovanja ceste in prometa in predpišejo… Preberi več

Plačilo materialnih stroškov osnovnim in glasbenim šolam

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja občinam, in sicer glede kritja materialnih stroškov osnovnim in glasbenim šolam. V skladu z Zakonom o organizaciji  in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS 16/07) je občina dolžna kriti materialne stroške osnovnim in glasbenim šolam. Glede na različne prakse v Sloveniji, nam prosim… Preberi več

Sofinanciranje izobraževanja

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice SOS, ki prosijo za izkušnje drugih občin. Kratek opis: Obrtna zbornica bi za člane izvedla računalniški tečaj. Gre za nekoliko dražji tečaj in vedo, da bi bila zaradi cene slaba udeležba, čeprav so prav člani sami za takšno izobraževanje izrazili interes. Obrnili so se na občino s… Preberi več

inšpekcijski pregled zaklonišč

Občino članico zanima praksa (pogostost ipd.) in izkušnje z Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v zvezi s pregledi ZAKLONIŠČ OSNOVNE ZAŠČITE in zlasti s preverjanjem obstoja POTRDIL/A O PRIMERNOSTI ZAKLONIŠČ/A. Odgovre občin članic si lahko preberete tukaj.

Pobiranje parkirnine

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede pobiranja parkirnine. Tržni inšpektorat je v občini članici opravil inšpekcijski pregled in ugotovil, da občina pobira parkirnino na črno, ker nima registrirane dejavnosti pobiranja parkirnine oziroma ker se pobiranje parkirnine ne izvaja kot gospodarska javna služba. Zato občini nalaga, da dejavnost urejanja… Preberi več

Vodenje in izvajanje investicijskega vzrdževanja ali novih investicij

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice vezano na vodenje in izvajanje investicijskega vzdrževanja ali novih investicij. Občino je zanimalo kako imajo v drugih občinah urejeno vodenje in izvajanje investicijskega vzdrževanja ali novih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo (npr. obnova vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja ali pa novogradnje) s komunalnim podjetjem. Zanimalo jih… Preberi več

Dodatno znižanje plačila vrtca

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice posredovala občinam vprašanje glede dodatnega znižanja plačila vrtca.  Občino je zanimalo ali katera občina izdaja soglasja v skladu z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila vrtca in če da, po kakšnih kriterijih oblikujejo izdano soglasje? Prejete odgovore občin najdete tukaj.

Zagotavljanje sredstev za področje predšolske vzgoje

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem glede zagotavljanja sredstev za področje predšolske vzgoje.  Ali občina, na podlagi mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva (oziroma financira) vrtec po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so element za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje (obračunavanje… Preberi več

Oddaja v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem

Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s prošnjo po posredovanju informacij glede oddaje v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem oziroma iniciativam, in sicer primeri dobre prakse. Naprosili smo za sledeče informacije: -Ali je že katera občina oddala poslovni prostor v brezplačni najem soc. podjetju/iniciativi, v skladu z 30. členom ZSPDSLS ter -Ali… Preberi več