Vprašanja in odgovori - stran 20 od 29

Razpis koncesije ali javno zasebnega partnerstva

Skupnost občin  Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede razpisov koncesij / javno zasebnih partnerstev. Vljudno smo zaprosili občine, da nam na zastavljeno vprašanje posredujejo odgovore. Občino je zanimalo: 1. Ali so občine v zadnjem času razpisale koncesijo ali javno zasebno partnerstvo za ogrevanje šole oz. ali imajo podeljeno koncesijo oz. sklenjeno javno zasebno partnerstvo za ogrevanje šole in… Preberi več

Dvig stopnje DDV in pogodbena določila

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice vezano na dvig stopnje DDV.  Občino je v zvezi z dvigom stopnje DDV s 1.7.2013 zanimalo kako so oziroma kako bodo občine postopale glede pogodbenih določil. V večini gradbenih pogodb, ki so bile podpisane pred 1.7.2013, ima občina vključeno določilo »Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znaša z… Preberi več

Koncesije za predšolsko vzgojo

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede koncesije za predšolsko vzgojo ter obstoja komisije za cenjevanje stanja objektov. Za podatke smo povprašali druge občine, njihove ogovore pa lahko preberete tukaj.

Občinske strategije in akcijski načrti

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za pridobitev informacij v zvezi s strategijami razvoja posameznih področij.  Občina članica je prijazno prosila za pomoč pri pridobivanju informacij v zvezi z občinskimi strategijami in akcijskimi načrti. Odgovore so sodelujoče občine vpisale v tabeli v vprašalniku, ki sta ločeni glede na to, ali so dokument pripravljali sami na občini,… Preberi več

Izplačilo 3/4 odprave nesorazmerij plač

Skupnost občin Slovenije se v skladu s prošnjo občine obrača na občine članice, da nam posredujete odločitev, ki ste jo sprejele glede izplačila ? odprave nesorazmerij plač.  Prosili smo za podatek koliko občin si je oziroma si namerava izplačati 3/4 odprave nesorazmerij plač. Odgovore občin si lahko preberete tukaj.

ISO standard kakovosti

Skupnost občin Slovenije je izvedla povpraševanje med občinami članicami SOS glede pridobljenega ISO standarda kakovosti za občine. Občino članico je zanimalo katere občine imajo pridobljen ISO standard kakovosti. Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj še prednosti in slabosti implementacije ISO standarda v slovenskih občinah (pridobljene s strani občin članic iz leta 2011).

podelitev koncesij za pokopališča

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine, da občine posredujejo informacije glede javnega razpisa za podelitev koncesije za pokopališča.  Občina bo pričela s pripravo javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje in urejanje pokopališč in pogrebnih storitev. Zato občina naproša občine, ki so v zadnjih dveh letih pripravljale tovrstni razpis, da posredujejo razpisno dokumentacijo ter… Preberi več

Poročanje o nadomestilu kot obliki državne pomoči

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede poziva k poročanju o nadomestilu kot obliki državne pomoči. Občina je prosila za podajo informacij s strani občin članic SOS. Na podlagi 4. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči je bilo potrebno do 15.3.2013 prvič poročati tudi o zneskih nadomestila, ki so bili lansko leto dodeljeni kot… Preberi več

Ureditev najemnega razmerja za pokopališče

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice SOS glede ureditve najemnega razmerja za pokopališče. S prošnjo po posredovanju informacij smo se obrnili na občine članice. Občino ima v Odloku o gospodarskih javnih službah urejene pogrebne in pokopališke storitve kot izbirni gospodarski javni službi. Glede na to, da Občina ni v celoti lastnik vseh nepremičnin na katerih so… Preberi več

Sklenitev sporazumov z zavodom IPF

Na sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice s katerim smo se obrnili na občine članice, da nam posredujejo informacije.  Občino je zanimalo, če ima katera občina sklenjen sporazum z zavodom IPF (Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije) kot npr. s Sazasom? Odgovore na zadano vprašanje si lahko preberete tukaj.