Vprašanja in odgovori - stran 20 od 31

Upravljanje javnih vodovodnih sistemov

Občina članica Skupnosti občin Slovenije je zaprosila za informacije glede sledečih vprašanj. Vprašanji glasita: 1. 19.  člen Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) pravi, da  »objekte  in  naprave javnega vodovoda, ki so v lasti občine, občina na predpisan  način  prenese v upravljanje izvajalcu javne službe, razen če je sama  upravljavec  javnega… Preberi več

Potrdila o namenski rabi zemljišč in določitvi pripadajočih zemljišč

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine s prošnjo po posredovanju informacij na vprašanji, ki smo jih prejeli s strani občine članice.  Vprašanji sta glasili: Prvo se nanaša na potrdila o namenski rabi za raznovrstne pretekle presečne datume, ki jih dobivamo od raznoraznih pravnih in fizičnih subjektov (DARS, DRSC, Dravske elektrarne, …) za primere odkupa in… Preberi več

Kinološko društvo in javni razpisi

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje vezano na sofinanciranje kinoloških društev. Občina članica je zaprosila za posredovanje informacij s strani občin. V občini imajo registrirano kinološko društvo, ki se želi prijaviti na katerega izmed javnih razpisov, ki jih občina objavlja. Občino je zanimalo na katere razpise se prijavljajo kinološka društva v ostalih občinah?  Odgovore občin si… Preberi več

Združenje kmetov

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za pomoč.  Občino je zanimalo ali imate v kateri izmed občin ustanovljeno posebno združenje kmetov, oziroma imate posebno postavko (ne rezerva) za pomoč posameznim kmetijskim gospodarstvom ob nesrečah. Pa ne ob poplavi ali suši ali toči ali kakšni drugi vremenski ujmi. V  mislih imajo nesreče… Preberi več

Neprofitna najemniška stanovanja – ZdavNepr

Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano za ZDavNepr in postopke glede neprofitnih najemniških stanovanj: »Po sprejetju Zakona o davku na nepremičnine, ki je občinam naložil veliko finančno breme, spremljamo tolmačenja in druge aktivnosti vezane na novo sprejeto zakonodajo. Žal ob tem še nismo zasledili vprašanj ali odgovorov, vezanih na plačilo davka za neprofitna najemniška stanovanja. V… Preberi več

Vzpostavitve terjatev za socialne pomoči

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice glede vzpostavitev terjatev za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Saj je občina s strani Upravne enote, ki vodi postopek izdaje smrtovnice, prejela poizvedbo ali je pokojni užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Občina v preteklosti ni vzpostavljala terjatev za pomoči v… Preberi več

Uporaba smole v športnih dvoranah

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem glede uporabe smole v športnih dvoranah.  In sicer občino članico SOS je zanimalo, kako se občine ali pa upravniki športnih dvoran soočajo z uporabo smole – pri treningih in tekmah rokometa. Ali je pri njih uporaba smole prepovedana, dovoljena? Občina ima sicer v hišnem redu zapisano prepoved uporabe… Preberi več

Spodbujanje socialnega podjetništva

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem vezanim na socialno podjetništvo. In sicer zanimalo nas je, na kakšen način občine spodbujajo podjetništvo na sploh in predvsem ali in kako spodbujajo delovanje socialnih podjetij? Odgovore si lahko preberete tukaj.

Sofinanciranje izobraževanja v tujini

Občina članica Skupnosti občin Slovenije obravnava vlogo občanke, ki bo z naslednjim šolskim letom otroka vključila v osnovnošolsko izobraževanje v Avstriji. Občanka prosi za sofinanciranje, saj mora za otroka v tem primeru plačati šolnino. Občino zanima ali katera izmed občin sofinancira osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju… Preberi več

Izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij

Glede na odločitev Vrhovnega sodišča RS, da se revizija zavrže v delu, s katerim se izpodbija odločitev o stroških postopka in da se sicer revizija zavrne kot neutemeljeno o glavni stvari – izplačilo ? plačnih nesorazmerij in glede na vladni predlog v zvezi z reševanjem problematike poplačila ? nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za… Preberi več