Vprašanja in odgovori - stran 22 od 23

Obvezne GJS distribucije el. energije

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po povpraševanju glede obvezne GJS distribucije električne energije, saj se dogovarja glede financiranja izgradnje elektroenergetske infrastrukture. Odgovore občin članic na zaprosilo občine si lahko ogledate s klikom tukaj.

Namenska raba komunalnega prispevka

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem ali je že katera občina v primeru obračunanega in plačanega komunalnega prispevka ta prispevek vrnila oz. namenila v investicijo, za katero je bil komunalni prispevek tudi dejansko obračunan – torej namenska poraba plačanega komunalnega prispevka? Predmetna investicija -zavijalni pas- (še) ni vključena v proračun. Nadalje je občino… Preberi več

Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v zasebni lasti

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju povpraševanja. Občino članico je zanimalo, na kakšen način ostale občine sofinancirate obnovo objektov (stanovanjske hiše, kozolce, zidanice, kapele, gospodarska poslopja…) katere imate v svojih odlokih razglašene za kulturne in zgodovinske spomenike lokalnega pomena in so v privatni lasti. Odgovore občin članic lahko najdete Razpisna… Preberi več

Izredna pomoč pri stanovanjskih najemninah

Na sekretariat SOS se je obrila občina članica, ki jo je zanimalo kako ostale občine izvajajo naslednji oddstavek: "Stanovanjski zakon v 3. Odstavku  104. člena določa »(3) Občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, lahko najemniku iz prejšnjega odstavka, ki ni upravičen do subvencionirane najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov,… Preberi več

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti

Na SOS se je brnila občina članica, ki jo je zanimalo ali je katera občina že izdala dokazilo o spremembi namembnosti zemljišča za zemljišče za gradnjo stavb, vse za potrebe obveznosti plačila davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Prosili so tudi za vzorec. Med očinami članicami smo izvedli pojasnilo.

Ureditev izvajanja pokopališke, pogrebne dejavnosti in urejanje pokopališča

Na SOS se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo področje ureditve izvajanja pokopališke, pogrebne dejavnosti in urejanja pokopališča in sicer glede urejenosti razmerja z izvajalci. Občino članico je zanimalo ali imajo druge občine urejeno področje s pogodbo ali koncesijo ter za kakšno dobo? Ali morda občine kombinirajo koncesijo in pogodbeno razmerje? Prejete odgovore… Preberi več

Sredstva občin namenjena za civilno zaščito

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo koliko sredstev namenjajo občine za civilno zaščito in za požarno varnost.  v spodnji tabeli je pregled sroška občin za civilno zaščito in požarno varnost brez požarne takse. Pregled sredstev namenjenih za CZ in požarno varnost v občinah. 

Sofinanciranje materialnih stroškov OS

Pred kratkim se je na Skupnost občin Slovenije obrnila občina članica z vprašanjem kakšna je praksa občin, ko osnovne šole zahtevajo, da občine sofinancirajo materialne stroške za učence, ki obiskujejo osnovno šolo na območju druge občine. Ali občine sklenejo pogodbo z osnovno šolo ali z občino ustanoviteljico? Odgovori občin so zbrani tukaj.

Povečano število zavarovanj občanov

Občina članica je ob posredovanju podatkov pristojnega centra za socialno delo ugotovila, da je število občanov, katere bi naj zavarovala občina, z uveljavitvijo novele ZUPJS enormno naraslo, namreč iz okvirno 27-30 na čez 70. Zato smo občine članice povprašali ali se je podobno zgodilo tudi v njihovi občini. Odgovore občin lahko najdete tukaj.