Vprašanja in odgovori - stran 24 od 26

Odmera komunalnega prispevka

Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila z vprašanjem glede odmere komunalnega prispevka. V odloku o komunalnem prispevku je določeno, da je neto tlorisna površina objekta seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Zanima jih ali je na podlagi tega pri odmeri komunalnega prispevka primerno upoštevati tudi… Preberi več

Organizacija TIC

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem glede organizacije TIC. Občino je zanimalo na kakšen način imajo članice SOS urejen razvoj turizma na ravni občin (skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma). In sicer ali imajo občine to urejeno na ravni občine oz. TIC-a ali v kakšni drugi obliki.  Odgovore na vprašanje najdete tukaj.

Poplavne študije in mnenje ARSO

Občina članica je na podlagi smernic za načrtovanje občinskega prostorskega načrta, ki jih je podal ARSO, Urad za upravljanje z vodami, maja 2010 naročila izdelavo poplavne študije za območje celotne občine: »Hidrološko hidravlična študija s predlogom ukrepov za območje OPN za področje občine«. Poplavno študijo sta izdelali podjetji. Izdelava poplavne študije je trajala 11 mesecev… Preberi več

Sofinanciranje zasebnega šolstva

Občine smo v ponedeljek zaprosili za pomoč občini članici SOS, ki jo je zanimalo kakšne izkušnje imate glede sofinanciranje zasebnega šolstva v Sloveniji na primeru Waldorfske šole? So občine, katerih učenci obiskujejo Waldorfsko šolo, dolžne sofinancirati izvajanje programa Waldorfske šole skladno z določili 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, čeprav občina zagovarja… Preberi več

Javni razpis

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanji občine članice o pripravi javnega razpisa za sofinanciranje Zavetišča za brezdomce v občini in o sofinanciranju Društva gluhih in naglušnih. Občine članice smo povprašali ali so že pripravili podobna razpisa. Prav tako smo jih povprašali za informacijo ali se javni razpis za sofinanciranje Zavetišča za brezdomce pripravi na podlagi 219…. Preberi več

Izračun komunalnega prispevka

Občina članica se je na nas obrnila zaradi pomoči pri izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Zanima jih, kdo je zavezanec v primeru, ko se izvaja rušitev obstoječega objekta, novogradnja  pa se zgradi na drugi lokaciji, zraven objekta, ki se ruši (ali gre za novo priključitev na komunalno opremo, ali se povečuje neto tlorisna površina… Preberi več

Plačilo sanitarne obdukcije tujega državljana

Občina članica SOS je prosila za izkušnje občin za plačilo stroškov za sanitarno obdukcijo tujega državljana. Občina je poravnala račun za obdukcijo, ki ga je poslal Univerzitetni klinični center. Občino je zanimalo ali ima kakšna občina izkušnje s povrnitvijo stroškov obdukcije s strani ministrstva? Odgovore občin lahko preberete tukaj.

Program opremljanja stavbnih zemljišč

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki pripravlja  program opremljanja stavbnih zemljišč, ki na področju gradenj objektov uveljavlja pravila glede sorazmernega plačila stroškov komunalne opreme, katere mora Občini poravnati investitor z gradnjo objekta – plačati mora komunalni prispevek, na obstoječo komunalno opremo. Občino je zanimalo:  – Ali ste naredili kakšno raziskavo in primerjali… Preberi več

Problematika plačljivosti vrtca za vključene romske otroke

Občina članica, ki ima tudi romsko populacijo je zaprosila za pomoč, saj mora z uvedbo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) tudi večina staršev romskih otrok, ki obiskujejo vrtec, le-tega plačati (v večini primerov 10%). Sedaj se srečujejo s težavo neporavnanih položnic in nevpisovanja romskih otrok novincev v vrtce. Ker v obeh primerih nastaja škoda (v… Preberi več

Kompenzacija ob komunalnem opremljanju investitorja

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo kako ravnajo občine kadar investitor predlaga kompenzacijo ob komunalnem opremljanju zazidljivih zemljišč, kadar želi graditi objekt. Celotno vprašanje in odgovore občin članic SOS najdete s klikom pojasnilo 2