Vprašanja in odgovori - stran 3 od 31

Zaključeno povpraševanje – Hibridni način dela

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo je zanimalo naslednje: Ali se je katera izmed občin članic odločila za uvedbo »hibridnega« načina dela (delo na domu v kombinaciji z delom v prostorih delodajalca)? Kako so določili višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev? Odgovore smo zbirali do 23. 11. 2022 in… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Tožba banke, zaradi neupoštevanja vrednosti EURIBOR

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo naslednje: Zveza potrošnikov Slovenije je za fizične osebe vložila tožbo zoper nekatere banke, ki za komitente niso upoštevale (usklajevale) vrednosti EURIBOR oz. jim je obračunavala negativno vrednost obrestne mere EURIBOR, kot da je ta enaka 0.  Ali obstaja katera občina, ki je… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Hibridni način dela

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima naslednje: Ali se je katera izmed občin članic odločila za uvedbo »hibridnega« načina dela (delo na domu v kombinaciji z delom v prostorih delodajalca)? Kako so določili višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev?   Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 23. 11…. Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Lokacijska informacija v povezavi z navajanjem prostorsko izvedbenih pogojev

Naslovila nas je občina članica v povezavi z novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3). Občina zanima, glede na to, da nova oblika lokacijske informacije za gradnjo predvideva navedbo prostorsko izvedbenih pogojev (v nadaljevanju PIP-ov) samo v prilogi (glede na zahtevo stranke), ali občine PIP-e vseeno navajajo (vsebinsko relevantne PIP-e in s tem stranki olajšajo razumevanje lokacijske informacije)… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Tožba banke, zaradi neupoštevanja vrednosti EURIBOR

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima naslednje: Zveza potrošnikov Slovenije je za fizične osebe vložila tožbo zoper nekatere banke, ki za komitente niso upoštevale (usklajevale) vrednosti EURIBOR oz. jim je obračunavala negativno vrednost obrestne mere EURIBOR, kot da je ta enaka 0.  Ali obstaja katera občina, ki je zoper… Preberi več

Infrastruktura za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu (s poudarkom na elektro-mobilnosti)

Na pobudo prisotnih iz posvetovalnega sestanka s predstavniki združenj občin glede pripomb na osnutek Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, vas v nadaljevanju naslavljamo z vprašanji, katerih odgovori bodo koristili pri “piljenju” zakona kot tudi nadaljnjih korakih priprave Akcijskega načrta. Več informacij s sestanka, ki je potekal… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Število zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega/okoljevarstvenega področja

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli zaprosilo Centra RS za poklicno izobraževanje za pomoč pri zbiranju podatkov o Številu zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega oz. okoljevarstvenega področja. Zanimalo nas je: Koliko oseb zaposlenih v vaši občinski upravi ima izobrazbo: Naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica Okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica Inženir/inženirka naravovarstva Inženir/inženirka okoljevarstva in komunale Zbir… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Število zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega/okoljevarstvenega področja

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli zaprosilo Centra RS za poklicno izobraževanje za pomoč pri zbiranju podatkov o Številu zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega oz. okoljevarstvenega področja. Zanima nas: Koliko oseb zaposlenih v vaši občinski upravi ima izobrazbo: Naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica Okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica Inženir/inženirka naravovarstva Inženir/inženirka okoljevarstva in komunale Odgovore na… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s PIA

Na Skupnost občin Slovenije se je v sklopu včerajšnjega 3. DIALOGA glede nove prostorske zakonodaje obrnila občina članica, ki jo zanima dotična naloga občinskega urbanista in sicer priprava mnenja o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZUreP-3. – Občino zanimajo primeri “ustreznih” mnenj,… Preberi več

Ukinitev javnih zaklonišč

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem: Ali je katera izmed mestnih občin v preteklosti ukinila katero izmed javnih zaklonišč ob soglasju Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je nato predmetno zaklonišče tudi izbrisala iz svojih uradnih evidenc. V primeru da, kaj je bila podlaga (elaborat, strokovno mnenje) za… Preberi več