Vprašanja in odgovori - stran 5 od 29

Omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do družinskega pomočnika

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do družinskega pomočnika. V skladu s 128. členom Zakona o dedovanju in v povezavi s 54.a členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih se v zapuščinskem postopku po zapustniku, ki je užival… Preberi več

Obveza lokalne skupnosti za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obvezuje lokalne skupnosti, da morajo za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine, skleniti poseben dogovor o trajanju, vrsti in načinu izvajanja storitve, čeprav je podlaga za (do)plačilo že odločba pristojnega CSD. S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pobudo za posredovanje… Preberi več

Varstvo vozačev

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z varstvom vozačev obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin. Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Na podlagi navedenega člena osnovna šola od občine zahteva povračilo stroškov za zagotovitev varstva vozačev,… Preberi več

Nadzor zakonitosti nad odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi druge občine za posredovanje informacij v povezavi z nadzorom odloka o NUSZ. Ministrstvo za okolje in prostor je uvedlo nadzor zakonitosti nad njihovim odlokom o NUSZ. Očita jim nekaj nepravilnosti. Določilo je rok, 31.3.2022, do katerega morajo te nepravilnosti odpraviti, v nasprotnem primeru bo… Preberi več

Sheme državnih pomoči v kmetijstvu

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, s vprašanjem glede shem državnih pomoči v kmetijstvu, in sicer jih je določno zanimalo:   Koliko sredstev so namenile v letnem proračunu za državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (primarna kmetijska dejavnost)?   Koliko sredstev so namenile v letnem proračunu za spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti… Preberi več

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin. Zanimalo nas je: V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete? Ali omogočate koriščenje… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Škoda povzročena s strani divjadi

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, s vprašanjem glede težave z divjadjo, ki uničuje kmetijske površine. Občina je v ta namen ustanovila delovno skupino sestavljeno iz prebivalcev, kmetov in lovskih družin, ki obravnava problematiko divjadi. Zanima jih ali ste v te namene tudi druge občine ustanovile podobne skupine? Kako se občine soočate… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Umeščanje alternativnih virov energije v prostor

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem glede umeščanja alternativnih virov energije v prostor, in sicer jih je zanimalo: 1. Ali je katera izmed občin že izdelovala kakšne strokovne podlage zaradi umeščanja alternativnih virov energije v prostor, predvsem z vidika prostorskega umeščanja, npr.: samostoječih sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ipd. 2. V kolikor je… Preberi več

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin. Prosimo za odgovore na naslednji vprašanji: V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete? Ali… Preberi več