Vprašanja in odgovori - stran 7 od 31

Obveza lokalne skupnosti za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obvezuje lokalne skupnosti, da morajo za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine, skleniti poseben dogovor o trajanju, vrsti in načinu izvajanja storitve, čeprav je podlaga za (do)plačilo že odločba pristojnega CSD. S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pobudo za posredovanje… Preberi več

Varstvo vozačev

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z varstvom vozačev obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin. Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Na podlagi navedenega člena osnovna šola od občine zahteva povračilo stroškov za zagotovitev varstva vozačev,… Preberi več

Nadzor zakonitosti nad odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi druge občine za posredovanje informacij v povezavi z nadzorom odloka o NUSZ. Ministrstvo za okolje in prostor je uvedlo nadzor zakonitosti nad njihovim odlokom o NUSZ. Očita jim nekaj nepravilnosti. Določilo je rok, 31.3.2022, do katerega morajo te nepravilnosti odpraviti, v nasprotnem primeru bo… Preberi več

Sheme državnih pomoči v kmetijstvu

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, s vprašanjem glede shem državnih pomoči v kmetijstvu, in sicer jih je določno zanimalo:   Koliko sredstev so namenile v letnem proračunu za državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (primarna kmetijska dejavnost)?   Koliko sredstev so namenile v letnem proračunu za spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti… Preberi več

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin. Zanimalo nas je: V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete? Ali omogočate koriščenje… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Škoda povzročena s strani divjadi

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, s vprašanjem glede težave z divjadjo, ki uničuje kmetijske površine. Občina je v ta namen ustanovila delovno skupino sestavljeno iz prebivalcev, kmetov in lovskih družin, ki obravnava problematiko divjadi. Zanima jih ali ste v te namene tudi druge občine ustanovile podobne skupine? Kako se občine soočate… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Umeščanje alternativnih virov energije v prostor

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem glede umeščanja alternativnih virov energije v prostor, in sicer jih je zanimalo: 1. Ali je katera izmed občin že izdelovala kakšne strokovne podlage zaradi umeščanja alternativnih virov energije v prostor, predvsem z vidika prostorskega umeščanja, npr.: samostoječih sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ipd. 2. V kolikor je… Preberi več

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin. Prosimo za odgovore na naslednji vprašanji: V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete? Ali… Preberi več

Višina sejnin za člane OS in NO

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki pripravlja pravilnik o plačilu oz. sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov. V ta namen bi občina članica želela pridobiti aktualne podatke s strani ostalih občin o višini zneskov sejnin. Zbrani podatki bodo anonimni. Prosimo, da odgovorite na vprašanja… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Umeščanje alternativnih virov energije v prostor

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanji glede umeščanja alternativnih virov energije v prostor, in sicer: Ali je katera izmed občin že izdelovala kakšne strokovne podlage zaradi umeščanja alternativnih virov energije v prostor, predvsem z vidika prostorskega umeščanja, npr.: samostoječih sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ipd. V kolikor je odgovor na prvo… Preberi več