Na SOS se je obrnila občina s prošnjo po pojasnilu oz. ali je že bil kakšen podoben primer. Njihova težava je povezana v zvezi z delitvijo gozdnih parcel, ki so manjše od 5 ha in jih je na podlagi 6. odstavka 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/9356/99 –ZON, 67/02110/02 –ZGO-1, 115/06 –ORZG40, 110/07106/1063/13101/13 -ZDavNepr, 17/1422/14 –odl. US, 24/159/16 – ZGGLRS in 77/16, v nadaljnjem besedilu: ZG) možno deliti samo pod določenimi pogoji.

Preko zasebnega zemljišča, ki je po dejanski in namenski rabi gozd, in je manjše od 5 ha, poteka javno vodovodno omrežje, na njem stoji tudi vodohran. Ker bi radi uredili lastništvo, so podali predlog za parcelacijo na delu zemljišča, kjer stoji vodohran. Podlaga za izvedbo parcelacije na predmetnem zemljišču je po določilih ZG občinski akt, ki vsebuje načrt parcelacije. Občina tega akta nima, zato se obrača na nas z vprašanjem, ali je možno na podlagi katerega koli drugega dokumenta izvesti to parcelacijo oz. ali je to sploh možno, ker potemtakem tudi lastniško ne morejo urediti zadeve.

Prejete odgovore najdete TUKAJ.