Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju naslednjega vprašanja:

»V Občini je Občinski prostorski načrt (OPN) leta 2010 podaljšal veljavnost zazidalnega načrta (ZN) iz leta 1986, in sicer le v delu, ki se nanaša na opis in prikaz gradbenih parcel, parcelacijo ter uvoze na parcele. Veljavnost skoraj popolnoma realiziranega ZN je bila delno podaljšana z namenom, po ohranitvi stavbnega registra in enotnosti gradbenih parcel, s tem naj bi se izognili tudi stihijski pozidavi v obrtno industrijski coni, kjer velja ZN.

V veljavnem delu ZN iz leta 1986 je večina gradbenih parcel enotnih mer (25 m x 50 m), nekatere gradbene parcele pa so zelo velike (npr. 150 m x 130 m). Težava pri slednjih je, da imajo tudi 30 ali več solastnikov. Gradbeno parcelo običajno tvori več zemljiških parcel, kjer se solastnina nanaša predvsem na samo okolico objektov (dostop, komunalni vodi, neposredna okolica), medtem, ko objekti, ki v lasti manjšega števila lastnikov (enega ali dveh) stojijo na lastni zemljiški parceli.

V naravi so na teh večjih gradbenih parcelah postavljeni poslovni objekti v nizih – kot vrstne hiše. V zadnjem času na občino prihajajo posamezni lastniki z željo po rekonstrukciji svojega obstoječega objekta, kar v praksi pomeni, da morajo pridobiti gradbeno dovoljenje, za pridobitev le tega pa morajo imeti pravico graditi na gradbeni parceli. Praktično nemogoče je od 30 in več solastnikov gradbene parcele pridobiti pravico graditi.

Problem želijo čim prej rešiti, vendar je sprememba OPN (in z njo ukinitev veljavnosti ZN iz 1986) časovno zelo dolgotrajen postopek. Še prej bi bilo verjetno potrebno izdelati dobro strokovno podlago z usmeritvami v smislu določitev oblike/velikosti novih gradbenih parcel, % pozidave, zelenih površin, dostopov, parkirnih mest….(vse to je trenutno v naravi zelo kaotično).

Sicer občina ni solastnik zemljiških parcel, ki tvorijo gradbene parcele.«

Občino zanima kako hitro in učinkovito rešiti nastalo situacijo oziroma kakšne izkušnje imate pri reševanju tovrstnih izzivov ostale občine?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do petka, 10.7.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.