Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami.

Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) določa, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami odplačno. V praksi pa je obremenitev stvarnega premoženja občine s stvarnimi pravicami praviloma neodplačno. Drugi odstavek 70. člena ZSPDSLS-1 določa, da je ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju države v korist samoupravnih lokalnih skupnosti brezplačno.

Zanimalo nas je:

  1. Ali v vaši občini podpišete pogodbo za ustanovitev neodplačne služnosti na svoji nepremičninah brez pripomb ali takšno pogodbo zavrnete ter za ustanovitev služnosti zahtevate plačilo? V kolikor zahtevate plačilo v skladu s prvim odstavkom 70. člena ZSPDSLS-1 – kako ocenite vrednost stvarne pravice, ki jo zaračunate?
  2. Občina članica opozarja, da so zasledili prakso posameznega ministrstva oz. njegovih organov, da ob sklenitvi služnosti (npr. vodovod, kanalizacija,…) v korist posamezne občine zaračunajo tudi znesek za podelitev same služnosti. Ali kljub določilu drugega odstavka 70. člena ZSPDSLS-1 tak znesek plačate?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.