Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi druge občine za posredovanje informacij, ali se bodo poslužile diskrecijske pravice in v odlok o turistični taksi vključile, da so begunci oproščeni njenega plačila.

Vprašanje se jim je postavilo po tem, ko smo vam posredovali obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede plačila turistične takse za osebe iz Ukrajine.

V njem je med drugim zapisano:

»Turistična taksa je na podlagi četrte alineje 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1) pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.

Za osebe iz Ukrajine, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki ga Vlada Republike Slovenije ni določila kot nastanitveno zmogljivost na podlagi Zakonom o mednarodni zaščiti )v nadaljevanju ZMZ-1) pa se uporablja ZSRT-1. V prvem odstavku 16. člena ZSRT-1 je določeno, da turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu – in to hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače (drugi odstavek 16. člena ZSRT-1). Četrti odstavek 18. člena ZSRT-1 določa, da občina lahko s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka tega člena dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Po trenutno veljavni zakonodaji je torej občinam dana diskrecijska pravica, da same določijo katere osebe bodo dodatno izvzete iz obveznosti plačila turistične takse na njihovem območju (poleg že določenih izjem v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1).«

Celotno obvestilo najdete TUKAJ.

Odgovore na povpraševanje lahko preberete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: