Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin glede omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do družinskega pomočnika.

V skladu s 128. členom Zakona o dedovanju in v povezavi s 54.a členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih se v zapuščinskem postopku po zapustniku, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, dedovanje zapustnikovega premoženja omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika.

V konkretnem primeru je v povezavi s priznanjem pravice invalidni osebi do izbire družinskega pomočnika, na podlagi odločbe Centra za socialno delo, občina doplačevala delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika. Po smrti invalidne osebe, ki je imela družinskega pomočnika, je bila občina s strani Upravne enote obveščena, da je iz evidence Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS razvidno, da je bil pokojni prejemnik pomoči po predpisih o socialnem varstvu.

Zbir odgovorov na povpraševanje lahko preberete na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: