Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede opremljanja naselij s komunalno infrastrukturo v aglomeracijah. 

Operativni  program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa območja poselitve, za katera je potrebno v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (osnovni program). Določa pa tudi območja poselitve, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne vode (dodatni programi).

Zanima nas sledeče:

Kako rešujete primere, ko na območjih, kjer je potrebno obvezno zagotoviti odvajanje in čiščenje (osnovni program), del območja pa zaradi razpršenosti iz ekonomskega vidika ni racionalno opremljati z javno kanalizacijo? Ali lastnikom objektov na tem delu območja financirate male komunalne čistilne naprave? Ali jih financirate v celoti?

Kako rešujete območja iz dodatnega programa, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje? Ali v primeru, če investicija v javno infrastrukturo ni ekonomsko upravičena, opremite naselje z malimi komunalnimi čistilnimi napravami? Ali jih financirate v celoti?

Veliko občin lastnikom stavb sofinancira nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih izven aglomeracij. Nas pa torej zanima, kako rešujete opremljenost v aglomeracijah iz obveznega programa in kako v aglomeracijah iz dodatnih programov, kjer je izgradnja javne kanalizacije in čistilne naprave ekonomsko neupravičena.

Odgovore občin si lahko preberete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: