Občina članica je na podlagi smernic za načrtovanje občinskega prostorskega načrta, ki jih je podal ARSO, Urad za upravljanje z vodami, maja 2010 naročila izdelavo poplavne študije za območje celotne občine: »Hidrološko hidravlična študija s predlogom ukrepov za območje OPN za področje občine«.

Poplavno študijo sta izdelali podjetji. Izdelava poplavne študije je trajala 11 mesecev in bila dokončana aprila 2011. Po izdelavi so poplavno študijo posredovali na ARSO v potrditev, le-ta pa v revizijo na Inštitut za vode RS. Revizija je bila dokončana junija 2012. V mnenju oz. opredelitvi do študije revizor podaja komentar in pripombe na hidrološko hidravlična izhodišča, na skladnost s Pravilnikom ter na skladnost z Uredbo. Iz zaključka mnenja sledi, da karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti v študiji niso izdelane v skladu s Pravilnikom in Uredbo. Študijo je potrebno dopolniti. Občini je znano, da je Inštitut za vode RS revidiral 64 poplavnih študij in na vsa podal negativna mnenja.

Občina članica se je na SOS obrnila s prošnjo posredovanja te informacije ostalim občinam. Želijo izvedeti, katere občine so tiste, ki se soočajo z istimi oz. podobnimi problemi, ali je teh občin res 64 ter kakšen pristop so zavzele k rešitvi problema.

Odgovore občin lahko najdete tukaj.


Nazadnje posodobljeno: