Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS z vprašanjem, ki se nanaša na prakso v občinah pri odmeri komunalnega prispevka za nezahtevne objekte.

Občina članica se sooča z naslednjo dilemo: naša zakonodaja (ZGO) določa postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Med drugim navaja, da je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, vendar vse to za gradnjo manj zahtevnih objektov. Zakon o prostorskem načrtovanju pa navaja, da je potrebno komunalni prispevek plačati za vse objekte, ki se jim izdaja gradbeno dovoljenje in se kot taki lahko opredelijo z neto tlorisno površino in bremenijo komunalno opremo.

Težava nastane v tem, da v primeru izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, upravna enota ne potrebuje potrdila o plačanem komunalnem prispevku, kar pomeni, da se lahko izda brez plačila komunalnega prispevka. Občine pa bi morale preko inšpekcijskega postopka ugotavljati plačilo komunalnega prispevka. V takšnem primeru gre za precej različne postopke, ki Občine postavlja v neenakovreden položaj pri izdajanju gradbenih dovoljenj za nezahtevne in enostavne objekte. Prav tako postopki za investitorje ne tečejo po enakem postopku.

Iz vidika zakonodaje sicer ni pravne praznine, kljub temu pa se občini zdi postopek, da bi morali občane zaradi zaveze plačila komunalnega prispevka za gradnjo nezahtevnega objekta preganjati z občinskimi inšpektorji, medtem ko je postopek izdaje gradbenega dovoljenja za manj zahtevne objekte jasno določen in zastavljen drugače.

Občino članico je zanimalo kakšna je  praksa glede dotične problematike  v drugih občinah.

Odgovore občin članic SOS lahko najdete tukaj.