Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako se bodo občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor nimajo sprejetega dvoletnega proračuna).

V 61. členu ZIPRS2223 je navedeno »Ne glede na 13.a člen ZJF lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.«

Ministrstvo za finance je občinam posredovalo pojasnilo glede priprave proračuna občine za leto 2023 št. 4101-19/2021/2 z dne 28.6.2022. V 3. odstavku pojasnila pa je navedeno sledeče:

»Novembra 2022 bodo lokalne volitve. Javnofinančni predpisi tega obdobja ne določajo kot izjemo, na podlagi katere proračuna občine v letu volitev ne bi bilo potrebno pripraviti. Če sledimo časovnici, ki je določena za pripravo proračunov občin v javnofinančnih predpisih to pomeni, da bo moral župan proračun za leto 2023 predložiti v obravnavo in sprejem sedanjemu Občinskemu svetu občine.

Zanima nas:

Ali se boste v vaši občini odločili za predložitev proračuna občinskemu svetu, ki trenutno opravlja naloge, ali pa novoizvoljenemu občinskemu na lokalnih volitvah v novembru 2022?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 8. 9. 2022 na naslov info@skupnostobcin.si.