Na Skupnosti občin Slovenije smo bili opozorjeni na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije. Občine ste v primerih, ko nimate sklenjenih večletnih javnih naročil, primorane sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem časovnem obdubju tudi do 300% pri dobaviteljih električne energije v Republiki Sloveniji. Ob zbiranju ponudb so lahko iz enega na drugi dan cene od 8-9% višje. Problem je, da se cene oblikujejo glede na dolžino  sklepanja pogodbe (2, 3 ali več mesecev), ponudniki  se ne javljajo na zbiranje ponudb in je občina dejansko prisiljena skleniti pogodbo, saj bi bil drugače strošek elektrike še višji – po tržni ceni.

Skladno s 6. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) in 101. členom Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU) so prepovedani in nični sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja podjetij (sporazumi), katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije. Zlasti je prepovedano neposredno ali posredno določati nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje.

Obstoj konkurence na trgu je izredno pomemben, saj spodbuja podjetja, da potrošnikom ponujajo blago in storitve pod najugodnejšimi pogoji, spodbuja učinkovitost in inovativnost podjetij ter znižuje cene na trgu. Da pa bi bila konkurenca učinkovita, morajo podjetja pri nastopanju na trgu delovati neodvisno, politiko delovanja na trgu morajo določati samostojno, kakršno koli sporazumevanje, usklajevanje ali drugo ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na trgu, pa je prepovedano. Podjetja svojih bodočih odločitev ali poslovne politike ne smejo javno ali zasebno razkrivati svojim konkurentom, ne glede na obliko posredovanja takšne informacije.

V zvezi z navedenim je Agencija RS za varstvo konkurence že opozarila, da se »kriznih« razmer na trgu ne sme izkoriščati za to, da prihaja do kakršnikoli kršitev pravil konkurenčnega prava.

Vljudno prosimo za podatek ali ste tudi v vaši občini opazili sumljva ravnanaja dobaviteljev električne energije, ki bi lahko imela znake usklajenih ravnanj. V kolikor imate tudi  relevantne dokumente, za katere menite, da dokazujejo domnevno kršitev (npr. zapisniki sestankov, srečanj in drugih pogajanj, drugi dokumenti, iz katerih izhajajo sporni pogoji oz. določbe poslovanja, korespondenca med strankami, druga poslovna dokumentacija – ponudbe) nam jih prosimo posredujte. Odgovor in morebitne dokumente nam posredujte do 27. 7. 2022 na info@skupnostobcin.si.

V kolikor bo primerov sumljivih ravnanj več, bomo podali prijavo na Agencijo RS za varstvo konkurence.


Nazadnje posodobljeno: