Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjih vprašanj ostalim občinam z namenom pridobitve vaših izkušenj:

DRUŽINSKI POMOČNIK IN POMOČ NA DOMU:

  1. Invalidna oseba ima z odločbo Centra za socialno delo odobrenega družinskega pomočnika, za katerega stroške (do)plačuje občina. Čez nekaj časa se invalidna oseba odloči, da prekine takšno pomoč in se odreče pravici do družinskega pomočnika. V času prekinitve upravičenec nima sredstev.

Kako je s stroški, ki so nastali, ko je občina (do)plačevala za družinskega pomočnika?

Kako ravnate glede neporavnanih obveznosti v primeru, da ob zaključku upravičenec nima sredstev, kasneje jih pridobi ter v primeru, da upravičenec v času prekinitve sredstva ima?

  1. Enako vprašanje postavljamo tudi v primeru, kadar je oseba uporabnik socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;

Ali in kdaj terjate od upravičenca vrnitev sredstev, ki jih je občina doplačevala na podlagi izdane odločbe?

  1. Na kakšen način preverjate oz. kdo vas obvesti v primeru, da je umrla oseba, ki je nekoč bila upravičena do storitve pomoč družini na domu ali do storitve družinskega pomočnika?

INSTITUCIONALNO VARSTVO

  1. Kadar oskrbovanec prekine z nastanitvijo v domu in gre domov na lastno željo ali ga potem obvestite o terjatvi, ki je nastala v času bivanja?

Odgovore sodelujočih si lahko preberete na sledečih povezavah:

ZBIR ODG – Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu

ZBIR ODG – Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu – ponovitev

 


Nazadnje posodobljeno: