Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na ureditev vknjižbe zemljišča. Zato občine vljudno naprošamo, da nam posredujete informacije.

Občina je naletela na naslednji problem:

Pravni prednik Občine je leta 1974 od fizične osebe kupil zemljišče površine 511 m2 za potrebe izgradnje vrtca. Kupnina je bila poravnana. Zemljiškoknjižno stanje glede predmetnega zemljišča se ni uredilo, čeprav vrtec danes že dolgo stoji. Leta 1992 se je zemljišče, v kupljeni površini odmerilo v geodetskem postopku in tako je nastala nova parcela, na kateri stoji del vrtca z dvoriščem in katere lastništvo je potrebno vknjižiti na Občino. Vsi pravni nasledniki prodajalca se s takšno ureditvijo lastništva, ki bi se uredila s t.i. posadno listino ne strinjajo. Eden od solastnikov želi nadomestno zemljišče ali odškodnino.

Problem predmetnega zemljišča je tudi v tem, da je v nekdanji ročno vodeni zemljiški knjigi predstavljalo t.i. zemljiškoknjižno telo I, s še skupaj z drugima zemljiščema, ki sta pripadajoči zemljišči druge stavbe (ne vrtca), vpisano v tedanjem A1 listu zemljiškoknjižnega vložka št…., k.o. …  (z.k. telo II so predstavljale stanovanjska hiša in delavnica na parc.št. …., z.k. telo III pa poslovna stavba in gospodarsko poslopje na parc.št. ……). Zemljiškoknjižna telesa so v takratni družbeni lastnini predstavljala nekakšno obliko etažne lastnine, kot jo poznamo danes. Etažna lastnina pa glede navedene stavbe ni bila urejena skladno z določili Stvarnopravnega zakonika, zato zemljiška knjiga stavbo, ki je sosednja stavba vrtca vodi kot »nedokončano etažo«, posamezne dele te stavbe (nekdanja zemljiškoknjižna telesa) in torej predmetno zemljišče, ki pripada vrtcu pa kot »nerazdeljene posamezne dele«.

Zemljišča parc.št. 745/0, 746/0 747/0 (del vrtca), vse k.o. ……….., kot sestavni deli nekdanjega zemljiškoknjižnega  telesa I, tako delijo isto pravno usodo, saj je v zemljiški knjigi na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (ZNNZGZ; Uradni list FLRJ, št. 52/58) kot lastnik še vedno navedena družbena lastnina.

Zemljišče, ki ga Občina potrebuje sedaj dejansko predstavlja splošni skupni del (nedokončane) etažne lastnine stavbe, ki je sosednja vrtcu.

Občino članico zanima:

  • ali je katera občina naletela na problem, ko je morala odkupiti del pripadajočega zemljišča k neki stavbi, ki predstavlja splošni skupni del etažne lastnine in je v solastnini vseh etažnih lastnikov in kako je v praksi to izvedla. Predmetno zemljišče v naravi sploh ni pripadajoče zemljišče k sosednji stavbi vrtca. Kako bi torej lahko uredili vknjižbo takšnega zemljišča v last Občine. Ali bi bilo mogoče v zemljiški knjigi kako urediti, da to zemljišče ne bi več predstavljalo t.i. zemljiškoknjižnega telesa oziroma del nedokončane etažne lastnine?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do četrtka, 18.6.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.