Posvetovanje o novih pravilih o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi za obdobje 2023–2029

Evropska komisija je 14. 12. 2022 sprejela novo uredbo o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju (ABER), ki je bila 21. 12. 2022 objavljena v uradnem listu EU, veljala pa bo od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2029.

Besedilo novega ABER-ja je na voljo na spletni strani uradnega lista EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.327.01.0001.01.SLV.

Upravljavci ukrepov pomoči, ki ste obstoječe sheme pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu podaljšali do 30. 6. 2023, jih lahko izvajate do tega datuma, ko se konča šestmesečno prehodno obdobje, opredeljeno v četrtem odstavku 51. člena obstoječega ABER-ja (preneha veljati 31. 12. 2022). V okviru teh shem mora biti pomoč upravičencem dodeljena s posamičnim pravnim aktom, s katerim se odloči o pravici vlagatelja, najkasneje 30. 6. 2023, medtem ko je pomoč lahko izplačana po tem datumu.

Evidenca priglašenih shem pomoči je objavljena na spletni strani https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/.

Priglasitev novih shem pomoči v skladu z novim ABER-jem bo možna po začetku njegove veljavnosti, shemo pa bo možno priglasiti najdlje do 30. 6. 2030. V ta namen bodo v Službi za razvoj in prenos znanja MKGP  v prihodnjih tednih pripravili nove obrazce za priglasitev shem pomoči, ki jih bomo objavili na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/postopek-priglasitve-nacrtov-drzavnih-pomoci-in-pomoci-de-minimis/.

Glavni element za priglasitev sheme pomoči predstavlja pravna podlaga sheme, ki mora biti v skladu s pogoji, kot so opredeljeni v ABER-ju. Ključen korak pri pripravi pravne podlage je analiza stanja v kmetijstvu in gozdarstvu, preučitev potreb kmetijskih gospodarstev in drugih gospodarskih subjektov v zadevnih panogah, določitev ciljev razvoja ter na tej podlagi razmislek, s katerimi ukrepi pomoči iz ABER-ja in drugih instrumentov državne pomoči lahko upravljavci ukrepov pomoči te cilje najbolje uresničite na svojem območju.