Katalog informacij javnega značaja

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 191 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva več kot 80% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.

Status reprezentativnosti, ki ga je skupnost prejela konec leta 2002, je pomemben dosežek, saj status pomeni, da je Skupnost občin Slovenije sedaj tudi “uradno” zastopnik interesov občin v odnosu do državnih institucij. Kot reprezentativno združenje pridobiva skupnost na mnogih področjih tudi nova zakonska pooblastila npr. Zakon o javnih uslužbencih, Komisija za pritožbe zaposlenih v občinah; mesto v pogajalski skupini Vlade RS za pogajanja o kolektivnih pogodbah, mesta v delovnih skupinah za pripravo različnih podzakonskih aktov….. Skupnost občin Slovenije na vseh teh in drugih področjih zelo aktivno deluje.

Tudi zato bo za vse slovenske občine izjemno pomembno članstvo v združenju, saj bo država v bodoče vedno več pristojnosti, ki se tičejo večjega števila občin, prenašala na združenje, pa tudi usklajevala se bo samo že z združenjem in nič več z vsako občino posebej.

Skupnost opravlja za svoje članice vrsto nalog, med drugim tudi: zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, zastopanje lokalnih skupnosti v postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravah in javnih službah, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic in drugo.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 2019-2022