Povpraševanja

  • Povpraševanje je odprto

Zavarovanje terjatev

Skupnost občin Slovenije naslavlja vprašanje občine članice v zvezi z zavarovanjem terjatve pri sklepanju pogodb o opremljanju s fizičnimi osebami. Občino zanima kako – s katerimi oblikami zavarovanja, zavarujete svoje terjatve pri sklepanju pogodb o opremljanju s fizičnimi osebami-občani. V primeru da fizična oseba predloži menice, kaj...
  • Povpraševanje je odprto

Sredstva občin za srednje šole

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po prejemu odgovorov občin glede dodeljevanja sredstev za srednje šole. In sicer občina delno sofinancira materialne stroške in kadre v srednji šoli, da v mestu ohranja enoto srednje šole. Poleg tega občina nudi dijakom tudi finančne spodbude. Občino zanima koliko sredstev in za...
  • Povpraševanje je odprto

Obračunavanje priznane obrestne mere med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri

Na Skupnost občin Slovenije se je obnila občina članica s prošnjo za pomoč glede obračunavanja obrestne mere med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri. Občino članico zanima ali ima katera občina računalniški program za obračunavanje priznane obrestne mere med povezanimi osebami na podlagi Pravilnika  o priznani...
  • Povpraševanje zaključeno

Izdajanje gradbenih dovoljenj s strani UE

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za posredovanje vaših izkušenj pri izdaji gradbenih dovoljenj s strani Upravnih enot. Občino članico zanimajo ali vaše upravne enote izdajo gradbeno dovoljenje v primeru: Da ima parcela dostop do kategorizirane javne ceste, ki nima urejenega lastništva (ni občinska last) ? da ima...
  • Povpraševanje zaključeno

Obračun NUSZ v primeru sončnih elektrarn

Naslovila nas je občina članica in sicer glede obračuna Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v primeru sončnih elektrarn, pri čemur naproša za sodelovanje druge občine. Kot navaja občina, so v lanskem letu obračunali NUSZ za sončne elektrarne, ki so postavljene samostojno na tla, pri čemur so informacije črpali iz seznama BORZEN(a)....
  • Povpraševanje zaključeno

Vodenje razpisov na področju družbenih dejavnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako imajo občine urejeno vodenje razpisov na področju družbenih dejavnosti. Zanima jo: Ali imate na vaši občini elektronsko vodenje razpisov za šport, kulturo, turizem, humanitarno dejavnost? V primeru DA, občino članico zanima naslednje: število področij, na katerih se...
  • Povpraševanje zaključeno

Prehod lastninske pravice iz KS na Občino

Prejeli smo prošnjo občine članice za poziv ostalim občinam za deljenje praks glede naslednje tematike. Občina Dravograd je sprejela Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/23), ki so pričele veljati z dnem 28. 10. 2023. Z navedenimi Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Dravograd se je ukinila pravna...
  • Povpraševanje zaključeno

Parcelacije nepremičnin, kjer je vpisano javno dobro in ni določen upravljavec

V imenu občine članice se obračamo na vas z naslednjim vprašanjem v zvezi z geodezijo. “V skladu z novo geodetsko zakonodajo se srečujemo s težavo, in sicer pri parcelacijah nepremičnin kjer je vpisano javno dobro in ni določen upravljavec na nepremičnini. Glede na to, da upravljavca na javnem dobru ni možno določiti in ne želimo […]
  • Povpraševanje zaključeno

Koncesija na področju zdravstvene dejavnosti / registracija prisotnosti v ZD

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica glede informacij s področja zdravstva na primarni ravni. Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: Kako imate v vaši občini urejeno podeljevanje koncesij na primarni ravni na področju zdravstva? Ali ste v zadnjih petih letih podelili koncesijo? Na kakšen način poteka registracija...