Povpraševanja

  • Povpraševanje je odprto

Omejitev dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do pomoči na domu

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do pomoči na domu. (Občine pomoč na domu sofinancirajo, najmanj v višini 50 %.) Prosimo za odgovor na naslednje vprašanje – Ali v praksi vaša občina v zapuščinskem postopku uveljavlja...
  • Povpraševanje zaključeno

Način opravljanja mrliške pregledne službe

v skladu s 3. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe  mrliško pregledno službe (v nadaljevanju MPS) zagotavlja občina, pristojna glede na kraj smrti umrlega, za izvajanje MPS določi zdravstveni dom ali drugega izvajalca javne zdravstvene službe oziroma izvajalca sodnomedicinske dejavnosti. Na podlagi navedene...
  • Povpraševanje zaključeno

Evidenca o izrabi delovnega časa

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima informacija glede vnosov v evidenco o izrabi delovnega časa v ostalih občinah (v skladu s spremembami Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki začnejo veljati 20. 11. 2023). Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: Kako boste imeli v vaši občini […]
  • Povpraševanje zaključeno

Neodplačnost služnostnih pogodb pri izvedbi investicije podjetja Runetec

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanje vezano na neodplačnost služnostnih pogodb pri izvedbi investicije podjetja RUNETEC. In sicer se na območju mestne občine podjetje RUNETEC d.o.o. pripravlja na pričetek gradnje optičnega omrežja. Na mestni občini so v zvezi s tem prejeli tudi vlogo za sklenitev...
  • Povpraševanje zaključeno

Izvedba prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanimajo informacije glede izvedbe prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot v ostalih občinah. Ali se boste v vaši občini odločili za izvedbo prostovoljnih solidarnostnih delovnih sobot? Vljudno prosimo za vaš odgovor do ponedeljka 23. 10. 2023 do 15.00. Odgovorite lahko v komentar...
  • Povpraševanje zaključeno

Interni predpis v zvezi z izvajanjem javnih naročil

Na vas se obračamo s prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja ostalim občinam. Nadzorni odbor občine je, po vzoru ministrstev, izdal priporočilo, da sprejmejo interni predpis (pravilnik ali navodilo) v zvezi z izvajanjem javnih naročil, v katerem bi podrobno opisali posamezne postopke, po katerih se vodijo javna naročila, kdaj pridejo v...
  • Povpraševanje zaključeno

Sveti vaških/krajevnih skupnosti

Občina je v fazi odločanja glede sprememb delovanja sveta vaških skupnosti v prihodnje, zato smo na prošnjo občine prosili za pomoč v obliki odgovorov na sledeča vprašanja: Ali katera izmed vas nima formiranih ožjih delov občin (krajevne skupnosti, vaške skupnosti..)? Ali katera, ki sicer ima teritorialno gledano formirane ožje dele občine (KS,...
  • Povpraševanje zaključeno

Povpraševanje – Izplačilo NUSZ zaradi poplav in plazov

Na nas se je obrnila občina članica, ki jo zanima sledeče: ali je katera izmed občin, na območju katere so lastniki nepremičnin utrpeli škodo zaradi poplav ali plazov, skladno s 120. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) delno ali v celoti izplačala nadomestilo za uporabo...