Povpraševanja

  • Povpraševanje zaključeno

Izdajanje gradbenih dovoljenj s strani UE

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za posredovanje vaših izkušenj pri izdaji gradbenih dovoljenj s strani Upravnih enot. Občino članico zanimajo ali vaše upravne enote izdajo gradbeno dovoljenje v primeru: Da ima parcela dostop do kategorizirane javne ceste, ki nima urejenega lastništva (ni občinska last) ? da ima...
  • Povpraševanje zaključeno

Obračun NUSZ v primeru sončnih elektrarn

Naslovila nas je občina članica in sicer glede obračuna Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) v primeru sončnih elektrarn, pri čemur naproša za sodelovanje druge občine. Kot navaja občina, so v lanskem letu obračunali NUSZ za sončne elektrarne, ki so postavljene samostojno na tla, pri čemur so informacije črpali iz seznama BORZEN(a)....
  • Povpraševanje zaključeno

Vodenje razpisov na področju družbenih dejavnosti

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako imajo občine urejeno vodenje razpisov na področju družbenih dejavnosti. Zanima jo: Ali imate na vaši občini elektronsko vodenje razpisov za šport, kulturo, turizem, humanitarno dejavnost? V primeru DA, občino članico zanima naslednje: število področij, na katerih se...
  • Povpraševanje zaključeno

Prehod lastninske pravice iz KS na Občino

Prejeli smo prošnjo občine članice za poziv ostalim občinam za deljenje praks glede naslednje tematike. Občina Dravograd je sprejela Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/23), ki so pričele veljati z dnem 28. 10. 2023. Z navedenimi Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Dravograd se je ukinila pravna...
  • Povpraševanje zaključeno

Parcelacije nepremičnin, kjer je vpisano javno dobro in ni določen upravljavec

V imenu občine članice se obračamo na vas z naslednjim vprašanjem v zvezi z geodezijo. “V skladu z novo geodetsko zakonodajo se srečujemo s težavo, in sicer pri parcelacijah nepremičnin kjer je vpisano javno dobro in ni določen upravljavec na nepremičnini. Glede na to, da upravljavca na javnem dobru ni možno določiti in ne želimo […]
  • Povpraševanje zaključeno

Koncesija na področju zdravstvene dejavnosti / registracija prisotnosti v ZD

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica glede informacij s področja zdravstva na primarni ravni. Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: Kako imate v vaši občini urejeno podeljevanje koncesij na primarni ravni na področju zdravstva? Ali ste v zadnjih petih letih podelili koncesijo? Na kakšen način poteka registracija...
  • Povpraševanje zaključeno

Izplačevanje sejnin članom svetov javnih zavodov in javnih podjetij

Skupnost občin Slovenije je na občine naslovila vprašanje glede izplačevanja sejnin članom svetov javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. In sicer občino zanima: Ali javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, izplačujejo sejnine članom svetov? Če jih, na kakšni pravni podlagi (in morda v...
  • Povpraševanje zaključeno

Seje delovnih teles

SOS smo na vas v preteklosti že naslavljali povpraševanje glede sej občinskega sveta. Tokrat vas prosimo za deljenje prakse izvajanja sej delovnih teles občine (Komisije, Odbori). Občino članico zanima sledeče: Ali občine objavljate zapisnike delovnih teles občinskega sveta na svoji spletni strani? Ali na sejah delovnih teles prisostvujejo tudi...
  • Povpraševanje zaključeno

Upravljanje mrliških vežic, če je lastnik krajevna skupnost

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanje glede ureditve razmerij med krajevno skupnostjo in občino v primeru upravljanja pokopališč oziroma mrliških vežic. Skladno s prvim odstavkom 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur.l. RS, št. 62/16 in 3/22) je upravljavec pokopališča občina ali...