Varnost

Arhiv za kategorijo: Varnost

  • 18.07.2024.

Vabilo k udeležbi: Mednarodni dan za zmanjševanje tveganja nesreč (IDDRR)

SOS je prejela vabilo k udeležbi zainteresiranih na Mednarodnem dnevu za zmanjševanje tveganja nesreč (IDDRR), ki bo 13. oktobra! Letos Urad Združenih narodov za zmanjševanje tveganja nesreč (UNDRR) spodbuja pomen opolnomočenja naslednje generacije za bolj odporno prihodnost. Pred Mednarodnim dnevom z veseljem napovedujejo lansiranje novega kompleta...
  • 11.07.2024.

Povabilo k sodelovanju v anketi o pametni policijski varnosti

Lansko leto so na Fakulteti za varnostne vede izvedli raziskavo o projektih pametne policijske dejavnosti v slovenskih občinah, prve rezultate pa so objavili na mednarodni konferenci letos pomladi. Ker so rezultati zanimivi, so se odločili, da bodo raziskavo nadgradili. Zato so pripravili skrajšan vprašalnik na temo pametnih mest in pametne policijske...
  • 09.07.2024.

Prošnja za zbiranje sredstev prizadetih v občini Radeče v neurju s točo

7. junija letos je neurje s točo močno prizadejalo del radeške občine, zlasti na področju Jagnjenice in Svibnega. Kot jajca velika toča je uničevala strehe, ponekod na vseh poslopjih, razbijala okna, vrata, uničevala vrtove, njive, sadovnjake, vinograde, ceste. Ljudje nam pripovedujejo svoja doživljanja ob tem s solzami v očeh. Škoda je ogromna....
  • 13.06.2024.

Seminar o kibernetski varnosti občin in javnih zavodov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Uradom vlade RS za informacijsko varnost dne 11. 6. 2024 organizirala seminar Kibernetska varnost občin in javnih zavodov, ki je bil namenjen ozaveščanju in izobraževanju predstavnikov občin in javnih zavodov o nujnosti kibernetske varnosti ter najboljših praksah za zaščito občinskih sistemov in podatkov...
  • 28.05.2024.

Poziv MZI k posredovanju podatkov občin, vezanih na pravno ureditev neplačevanja parkirnine oziroma dnevne parkirnine v samoupravni lokalni skupnosti

Ministrstvo za Infrastrukturo poziva vse občine, da jim skladno s prvim odstavkom 88.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradnoprečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), najpozneje do 15. junija 2024,na...
  • 17.05.2024.

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije

S strani MNZ smo v pregled in usklajevanje prejeli osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (EVA 2024-1711-0004). Po navedbah MNZ se spremembe in dopolnitve zakona nanašajo zlasti na: Pozivamo vas, da nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka 23. maja 2024 na naslov...
  • 10.05.2024.

Sestanek združenj občin na temo ekonomskih migracij

Dne 10. 5. 2024 je potekal sestanek reprezentativnih združenj občin na katerem so udeleženci razpravljali o problematiki ekonomskih migracij. Občine se na terenu srečujejo z velikimi izzivi (tudi finančnimi) zaradi večanja števila priseljencev. Skupnost občin Slovenije vseskozi opozarja, da je z vidika uresničevanja avtonomnosti, samostojnosti in...