• Domov
  • Predlog Zakona o javnih financah

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Zakona  javnih financah.

Cilji predloga zakona so:

  • zagotoviti vzdržne javne finance in zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami;
  • določiti jasnejšo opredelitev pojmov;
  • določitev subjektov za katere zakon velja;
  • zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj;
  • določitev temeljnih pristojnosti neposrednih uporabnikov;
  • določitev pravic in obveznosti proračunskih uporabnikov, ki so odgovorni za pripravo, sprejem in izvrševanje proračuna oziroma finančnega načrta;
  • določitev dokumentov, ki so sestavni del proračuna države oziroma občine in določitev dokumentov, ki so sestavni del finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ZPIZ in ZZZS in posrednih uporabnikov proračunov;
  • določiti način zagotavljanja sredstev za financiranje funkcij državnih in občinskih organov;
  • vzpostavitev celovitega in konsistentnega pravnega sistema, ki ureja vse elemente upravljanja sredstev javnih financ za proračunske uporabnike;….

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog zakona posredujete do torka, 13.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.