V javni razpravi Uredba o vodenju in vsebini podatkov o elektronskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih

V Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo so pripravili osnutek Uredbe o vodenju in vsebini podatkov o elektronskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (EVA 2022-1545-0010).
Sprejem uredbe je potreben zaradi uveljavitve novega Zakona o elektronskih komunikacijah, ki v petem odstavku 15. člena določa, da vlada za namen izvajanja določb o vpisu podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi v evidenco infrastrukturnih omrežij ter objektov izda uredbo. Osnutek uredbe ne prinaša vsebinskih sprememb glede na Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 19/18, 189/21 – ZDU-1M in 199/21 – ZUreP ), ki se uporablja do uveljavitve uredbe.
Vabimo vas, da morebitne pripombe naslovite na info@skupnostobcin.si do 13. 1. 2022.