Osebe, odgovorne za javna naročila: posebna pozornost pri poročanju premoženjskega stanja

ZIntPK v 10. točki 4. člena določa, da so osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo javnega naročila, ter osebe, ki odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre za javna naročila, za katera je treba v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti postopek javnega naročanja in pod pogojem, da je ocenjena vrednost posameznega naročila enaka ali višja od 100.000 eurov brez DDV, ne glede na to, ali so ta naročila ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti. Za osebe, odgovorne za javna naročila, se štejejo tudi osebe, ki v skladu s to definicijo sodelujejo pri javnem naročanju in niso v delovnem razmerju pri naročniku.

Osebe, odgovorne za javna naročila, ki so v letu 2022 sodelovale v javnih naročilih ter jih je oziroma jih bo do 31. 1. 2023 naročnik, ki posluje po predpisih, ki urejajo javno naročanje, prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije na seznamu zavezancev, morajo Komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju.

Naročniki morajo Komisiji posredovati seznam zavezancev do 31. 1. 2023, pri tem pa jim predlagamo, da o tem obvestijo tudi osebe, ki so jih prijavili na seznamu zavezancev, ter jih seznanijo z njihovimi obveznostmi do Komisije.

Osebe, odgovorne za javna naročila, Komisiji sporočijo premoženjsko stanje do 31. januarja 2023, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja, kot je opredeljen v 10. točki 4. člena ZIntPK. Pri tem morajo sporočiti stanje premoženja na dan 31. decembra 2022.

Osebe, odgovorne za javna naročila, izpolnijo elektronski obrazec, dostopen na tej povezavi.

Osebe, odgovorne za javna naročila, VEDNO izpolnijo samo zgornji obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela. Te osebe Komisiji NE SPOROČAJO sprememb o premoženjskem stanju ali NE SPOROČAJO podatkov o premoženjskem stanju po prenehanju funkcije oziroma dela.

Če osebe vsako leto sodelujejo v postopku javnega naročanja, kot je opredeljen zgoraj, potem tudi vsako leto Komisiji poročajo premoženjsko stanje.