Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči

Regres za prehrano med delom

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2022) 1,073. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 znaša 6,60 evra.

Nadomestilo za ločeno življenje, dnevnica za službeno potovanje v državi, jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč

 V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) se zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin, in sicer na podlagi uradnega podatka Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.

Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin, in sicer so se glede na december 2021 cene življenjskih potrebščin decembra 2022 zvišale za 10,3 %.

Zneski povračil nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 znašajo:

  • Nadomestilo za ločeno življenje: 162,62 evra.
  • Dnevnica za službena potovanje v državi:

– nad 12 ur: 24,75 evra,

– nad 8 do vključno 12 ur: 12,35 evra,

– od 6 do vključno 8 ur: 6,78 evra.

  • Jubilejna nagrada:

– za 10 let delovne dobe: 334,11 evra,

– za 20 let delovne dobe: 501,15 evra,

– za 30 let delovne dobe: 668,21 evra,

– za 40 let delovne dobe: 668,21 evra.

  • Solidarnostna pomoč: 668,21 evra.

Usklajeni zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči bodo skladno z določbami aneksov objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Ministrstva prosimo, da usklajene zneske povračil iz I. in II. točke tega obvestila posredujejo v vednost tudi osebam javnega prava v okviru delovnega področja, za katerega so pristojni.

 Funkcionarji

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 139/22; v nadaljevanju besedila: ZSPJS-AA) od 1. decembra 2022 izenačuje višino povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom funkcionarjev z javnimi uslužbenci.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 8. člena ZSPJS-AA pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.