Protestno pismo Skupnosti občin Slovenije glede selektivnega razdeljevanja dodatkov in načrtovanje protestnih aktivnosti

Predsednik Vlade RS je sodnicam in sodnikom zagotovil, da bodo do reforme plačnega sistema v državi vsak mesec prejemali  dodatek v višini 600 eur bruto zaradi plačnih nesorazmerij.

Skupnost občin Slovenije na problematiko plačnih nesorazmerij med javnimi uslužbenci in funkcionarji opozarja že vsaj 10 let. Znova in znova opozarjamo na izrazite anomalije med plačami najvišje uvrščenih javnih uslužbencev v lokalnih skupnostih (npr. direktorji občinskih uprav, direktorji javnih zavodov) v korelaciji s plačami županj in županov. Pri zadnjih štirih vladah smo aktivno iskali različne poti, ki bi lahko končno prinesle nujne spremembe tudi pri plačah funkcionarjev in funkcionark na lokalni ravni. Pred koncem preteklega leta smo Vlado RS ponovno pozvali, da v času do izvedbe reforme plačne politike popravi plače funkcionarjev, saj so plačna nesorazmerja med prejemki funkcionarjev in javnih uslužbencev popolnoma nevzdržna. Z zavedanjem, da je reforma dolgotrajen proces, ki je lahko uspešen ali pa tudi ne, smo izrazili nujnost takojšnjega popravka plač funkcionarjev.

Predsedujoči SOS, dr. Vladimir Prebilič, je danes na predsednika Vlade dr. Roberta Goloba naslovil protestno pismo v katerem je izrazil ostro nasprotovanje glede selektivnega razdeljevanja dodatkov le določenim skupinam fukcionarjev. V imenu Skupnosti občin Slovenije je pozval Vlado RS naj pokaže resnost in zavezo o začetku urejanja plačnega sistema ter vrednotenja dela vseh funkcionarjev in z dodatki začasno popravi plače tudi vsem ostalim funkcionarjem, torej tudi županjam in županom ter podžupanjam in podžupanom, na podoben način kot so popravili plače funkcionarjem sodne veje oblasti. O vsem navedenem smo obvestili tudi medije.