Stroški lokalnih volitev

Na Skupnosti občin Slovenije smo bili obveščeni, da so nekatere upravne enote izdale občinam račune za stroške dela v času rednih lokalnih volitev.

Opozarjamo, da še vedno velja navodilo ministra za javno upravo št. 041-22/2022/4 z dne 31. 3. 2022, v katerem je bilo upravnim enotam dano navodilo, da se občinam ne zaračunava stroškov iz naslova dežurstva, nadurnega dela, malic ter potnih stroškov.

Upravne enote so od leta 2010 začele občinam zaračunavati ne le materialne stroške, ki so jih te morebiti imele ob rednih lokalnih volitvah, ampak tudi stroške dela zaposlenih.

Javni uslužbenci, zaposleni v državnih organih na delovnih mestih, na katerih skrbijo za uveljavljanje volilne pravice, svoje naloge opravljajo na enak način, kot jih opravljajo za državne volitve. Tudi v primeru državnih volitev in referendumov upravne enote, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Geodetska uprava Republike Slovenije Državni volilni komisiji ne zaračunajo stroškov dela, ki so jih imeli zaradi nalog, povezanih z volitvami, saj jih opravljajo javni uslužbenci, ki imajo te naloge določene v opisu nalog delovnega mesta v aktu o sistemizaciji. Med te stroške spadajo plače in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (dežurstvo, delo preko polnega delovnega časa), malica in prevoz na delo ter potni in drugi stroški, nastali v času trajanja lokalnih volitev. Med stroške dela spada tudi morebitni strošek delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela javnega uslužbenca. V stroške, ki jih državni organi občinam v času lokalnih volitev ne smejo zaračunavati, spadajo tudi stroški fizičnega varovanja prostorov upravnih enot v času dežurstev oziroma zunaj poslovnega časa ne glede na to, da se fizično varovanje zagotavlja samo zaradi potreb lokalnih volitev.

V primeru delovanja državnih organov, povezanih z izvedbo lokalnih volitev, gre za oblastna ravnanja (de iure imperii), ki jih izvajajo v upravnih zadevah znotraj ali preko polnega delovnega časa. Državni organi ob izvedbi rednih lokalnih volitev svoje naloge izvajajo zaradi pravic volivcev in ne občin. Zato se s tem navodilom in tovrstno utemeljitvijo spreminja obstoječi način zaračunavanja stroškov občinam, saj gre za organe, ki jim je z zakonom zapovedana obveznost, ki se nanaša na uresničevanje volilne pravice, tudi volilne pravice občanov v občinah.

Predmetni dopis najdete na povezavi TUKAJ.