O problematiki invazivnih tujerodnih vrst ter upravljanje varstvenih območij

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor pod vodstvom vodje Sektorja za ohranjanje narave Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za okolje dr. Katarine Zeiler Groznik je dne 24.2.2023 potekal sestanek s predstavniki reprezentativnih združenj občin, katerega se je udeležila tudi  generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar. Osrednji temi diskusije sta bili problematika invazivnih tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst kot tudi upravljanje varstvenih območij.

Na sestanku so zbrani izpostavili potrebo po vzpostavitvi podatkovne baze s področja varstva narave (Natura 2000…).  V zvezi s tem so povedali, da bi bilo treba poiskati zakonodajne rešitve v zvezi s reprezentativnostjo projektnih rezultatov, ki jih financira EU. Različni deležniki namreč sodelujejo na evropskih projektih in pridobivajo tovrstna sredstva, nad pridobljenim podatki pa država nima enotnega pregleda in s tem v zvezi tudi ne občine in druge institucije. Predstavniki združenj občin so zato predlagali evidentiranje in objavo tovrstnih podatkov na enem mestu.

Dodatno so naslovili še problematiko vodovarstvenih področij ter poudarili iskanje vseh interesov v prostoru v skladu z razvojnimi potrebami občin. O Uredbi o obnovi narave, ki se pripravlja na ravni EU so komentirali, da si želijo sodelovanja lokalne ravni že v pripravljalnem delu, ko se področna zakonodaja usklajuje na evropski ravni.

Zbrani so naslovili tudi problematiko invazivnih tujerodnih vrst, ki so vse večji problem za avtohtono biodiverziteto. V zvezi s tem so predstavniki združenj občin poudarili pomen vzpostavitve  strokovnega, finančnega in kadrovskega sistema na državni ravni.

Ob koncu so naslovili še delovanje inšpekcijskih služb in predlagali, da se tej problematiki nameni tudi fokus naslednjega srečanja.