Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu v Državnem zboru

Na spletnih straneh Državnega zbora je bila 24. 2. 2023 objavljen predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Predlog zakona stremi k vzpostavitvi primernega pravnega okvira za vzpostavitev IAG in alternativnih goriv v Republiki Sloveniji in preko tega k doseganju okoljskih ciljev v boju proti podnebnim spremembam. Glavni cilj predloga zakona je tako oblikovati pravno zavezujoč akt, ki bi na enem mestu in celostno urejal področje IAG ter uvedel pravno zavezujoča pravila, pogoje in pristojnosti posameznih udeležencev na trgu IAG in alternativnih goriv.
Cilji zakona so zlasti:
– vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu, ki je interoperabilna, razpoložljiva, uporabna, dostopna in preprosta za uporabo,
– vzpostavitev namenske mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za uporabo prekinljivih obnovljivih virov energije,
– spodbujati vzpostavitev zasebne polnilne in oskrbovalne infrastrukture,
– priprava programov finančnih spodbud in zagotovitev virov financiranja za podporo hitrejši vzpostavitvi potrebne polnilne in oskrbovalne infrastrukture,
– skladen državni, regionalni in lokalni razvoj mreže polnilnih in oskrbovalnih mest,
– letno povečanje deleža vozil na alternativna goriva v voznem parku registriranih vozil v Republiki Sloveniji,
– mobilizacija privatnih sredstev v ukrepe prehoda na alternativna goriva v prometu,
– zagotavljanje varne uporabe polnilne in oskrbovalne infrastrukture

Vljudno vas prosimo, da predlog Zakona pregledate in pripombe nanj posredujete do 10. 3. 2023 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.