Člani Predsedstva podrobno o financiranju predšolske vzgoje in šolstva

Osrednja tema 23. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila financiranje predšolske vzgoje in šolstva. S strani Ministrstva za javno upravo se je seje udeležil državni sekretar Jure Trbič in Mateja Mahkovec, v.d. direktorja Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem. Prav tako so se seje udeležili dr. Boris Černilec, državni sekretar, pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, Vida Starič Holobar, vodja Sektorja za predšolsko vzgojo in Katja Križnar, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Predstavniki občin in državnega nivoja so razpravljali o problematikah, ki so deloma odprte že več let in vseskozi višajo stroške občinam ter sejo zaključili z zavezo po tesnem sodelovanju pri reševanju odprtih problematik.

Poglavitna točka razprave so bili stroški izvajanja predšolske vzgoje in s tem povezan dvig ekonomske cene. Župani so obrazložili, da so se v zadnjem času poleg plač pomočnic vzgojiteljic, dvignile plače in drugi stroški dela tudi vsem preostalim zaposlenim (od povišanja regresa za prehrano, povišanja regresa za letni dopust, dviga plač vsem javnim uslužbencem v mesecu oktobru 2022 ter aprilu 2023, do dviga minimalne plače,..). Očitek vladi gre v smeri, da lokalne skupnosti nimajo manevrskega prostora, ko gre za standarde in normative v vrtcih, prav tako niso imele vpliva, ko je šlo za dvig plač zaposlenim. Predstavniki občin so zavrnili navedbe Ministrstva za javno upravo, da so bile občine na tem področju vključene pri pogajanjih s sindikati. Skupnost občin Slovenije sicer res aktivno sodeluje v vladni pogajalski skupini za pogajanja in je bila vključena v proces dogovora v oktobru 2022, s katerim se je vlada zavezala izpolniti pretekle dogovore s sindikati. Na podlagi oktobrskega dogovora pa so potekali nadaljnji pogovori med Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje (takrat še MIZŠ) in Sindikatom vzgoje in izobraževanja. V njihove januarske pogovore (katerih posledica je bil dvig plač pomočnic vzgojiteljic) pa Skupnost občin Slovenije ni bila vključena. Glede tega je predsedstvo SOS predlagalo Ministrstvu za javno upravo, da aktivno vključi občine v nadaljnja pogajanja glede kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje. Predlagali so, da se reprezentativna združenja vključi v predhodne pogovore na vladni strani o spremembah plač v vzgoji in izobraževanju, ki bodo vplivale na občinske proračune. Predvsem pa je bil dan poziv, da naj vladna stran v predhodnih pogovorih za občine pripravi finančne izračune predlogov sprememb v plačah, ki bodo nastopile kot posledica pogajanj.

Povišali so se tudi materialni stroški in stroški storitev, stroški energentov in pogonskih goriv, kateri vse vplivajo na oblikovanje ekonomske cene vrtcev. Zato so članice in člani predsedstva SOS izrazili pričakovanje, da se za te namene zagotovi z zakonodajo skladne finančne rešitev, ki bodo zajemale vse te dejavnike za oceno finančnih učinkov in pripravijo rešitve, ki bodo finančno razbremenile občine in starše.

Izpostavili so tudi problematiko financiranja zasebnih vrtcev, stroške za otroke s posebnimi potrebami v rednih oddelkih, vključevanje in pripravo otrok tujih delavcev v RS za vključitev sistem izobraževanja in dali pobudo  za podaljšanje sklepa, s katerim se dovoljuje odstopanje od prostorskih normativov za površino notranje igralnice (3m2 na otroka).